BWYDLEN

Mae gwneud dathliadau Nadoligaidd dros fideo yn galw'n llwyddiant

Awgrymiadau da i ennyn diddordeb y teulu cyfan wrth i'r Nadolig fynd yn ddigidol

Awgrymiadau i gadw'r teulu i gymryd rhan mewn dathliadau rhithwir

Os ydych chi wedi treulio amser yn defnyddio galwadau cynhadledd i greu eiliadau a rennir gyda'r teulu, yn dathlu cerrig milltir neu ddim ond dal i fyny, efallai eich bod wedi darganfod y gall fod yn her cadw plant a phobl ifanc i ymgysylltu yn ystod galwadau. Er mwyn eich helpu i gadw'r dathliadau dros hwyl fideo i bawb yn y teulu, yn enwedig y plant, rydyn ni wedi llunio rhai awgrymiadau syml y gallwch eu defnyddio.

Awgrymiadau ymarferol i baratoi

Gosodwch yr amser iawn

Trefnwch amser nad yw 'ar yr awr' pan fydd pawb yn ceisio galw.

Dyn yn darllen ar ei ddyfais

Paratowch ddyfeisiau

Sicrhewch fod gwefr ar eich batri, does neb yn hoffi casglu o amgylch soced plwg.

Delwedd batri

Gwiriwch y cysylltiad

Gwnewch alwadau fideo dros wi-fi er mwyn osgoi bwyta yn eich cynllun data.

Dyn yn ffrydio ar ei ddyfais

Paratowch blant

Llwgrwobrwyo, gorfodi, cymell eich plant i gymryd rhan (neu weld ein cyngor arbenigol ar sut i ymgysylltu â nhw)

Pedwar Cacen ar gefndir porffor

Helpwch blant i baratoi rhywbeth i'w rannu

Tynnwch yr ofn o dawelwch lletchwith trwy gynllunio sioe a dywedwch wrth y plant o flaen amser fel eu bod yn barod i roi cyfrif ergyd wrth chwythu am rywbeth y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddo.

Merch a chi ar sgrin gliniadur

Dewiswch blatfform sy'n gweithio i bawb

Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw rhywun sy'n cael anawsterau technegol i ohirio'r dathliadau. P'un a yw'n Zoom, Skype neu Facetime gwnewch yn siŵr bod pawb a fydd yn ymuno yn gallu defnyddio'r platfform (yn enwedig sut i fudo a digalonni). Gwel ein cynghorion cynhadledd fideo ar sut i ddefnyddio'r llwyfannau hyn

Os ydych chi'n bwriadu chwarae gemau sydd angen sgrin ychwanegol, fel cwisiau ar Kahoot lle mae angen ffôn symudol arnoch chi, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynllunio ar gyfer hynny hefyd.

Meddyliwch pa mor hir y mae angen i'r alwad fod

Byddwch yn gyfarwydd â'r llwyfannau y mae ysgolion yn eu defnyddio ar gyfer dysgu ar-lein a sut mae plant yn cyflwyno eu gwaith ar-lein, p'un a yw hynny'n waith cartref neu'n waith dosbarth wedi'i gwblhau yn ystod y broses gloi. Cafwyd enghreifftiau o rai plant yn dweud wrth eu rhieni bod yn rhaid iddynt gyflwyno eu gwaith cartref trwy Fortnite ond gallaf warantu na fydd hyn yn wir byth!

Gofynnwch gwestiynau plentyn da

Meddyliwch am gwestiynau penagored diddorol sy'n rhoi cyfle i blant roi mwy nag ateb ie neu na syml. Er enghraifft, 'beth yw eich hoff….' (llenwch y gwag).

Peidiwch â siarad yn unig - chwarae gêm

Rhowch ychydig o hwyl ynddo trwy chwarae gemau yn ystod yr alwad. O gemau bwrdd rhithwir fel Monopoli i gemau bythol fel charades, mae yna ystod eang o ffyrdd i chwarae'r rhain gemau fwy neu lai a chadw'r teulu cyfan i gael hwyl. Gallai apiau sydd wedi'u hadeiladu ar gyfer chwarae rhithwir ddod yn ddefnyddiol hefyd os dewisir cyfarfod gan ddefnyddio'r platfform hwn.

Gwnewch hi'n sioe

Os yw'ch plant yn barod amdani, efallai yr hoffent arddangos eu doniau mewn sioe dalent hefyd. Bydd hyn yn gofyn am fwy o gynllunio ond gallai fod yn ffordd wych o ddal eiliadau cofiadwy a sicrhau bod pawb yn ymgysylltu.

Gwyliwch ffilm gyda'ch gilydd

Creu profiad a rennir trwy wylio ffilm gyda'i gilydd fwy neu lai. Mae Netflix a Facebook yn cynnig ffyrdd i gynnal parti gwylio fel y gallwch wylio ffilm sy'n addas i deuluoedd wrth gadw'r sgwrs. Gwel ein canllaw parti gwylio i gael rhagor o wybodaeth.

Dal y foment

Os oes gennych chi'r teulu cyfan wedi'u cysylltu, beth am ddal y foment trwy dynnu llun neu wasgu record pan fyddwch chi'n dechrau'r alwad fideo (os yw'r platfform yn caniatáu hynny). Os ydych chi'n recordio, atgoffwch bawb o flaen amser fel eu bod yn ymwybodol.

Awgrymiadau arbenigol: Sut i ysgogi plant ar gyfer galwadau fideo y Nadolig hwn

Mae Dr Linda yn darparu cyngor i helpu plant i ymgysylltu â Nadolig digidol
Pan ddeallwn ein pam, mae'n haws darganfod sut

 • Y domen gyntaf ac mae hyn hefyd yn gyffredinol mewn bywyd, ond pan ddeallwn ein pam ei bod yn haws darganfod sut
 • Siaradwch â'ch plant ynghylch pam ei bod mor bwysig cysylltu - er enghraifft, siaradwch â nhw am y ffaith ei bod wedi bod yn flwyddyn ryfedd iawn. Mae wedi bod yn wahanol oherwydd byddent wedi bod oddi ar yr ysgol yn fwy, efallai nad ydyn nhw wedi gweld mam-gu na nain nac anwyliaid cymaint ag y byddent fel arfer, os o gwbl. Felly, gofynnwch iddyn nhw pam maen nhw'n meddwl ei bod hi'n bwysig ein bod ni'n cynnal cysylltiad.
 • Gan ganolbwyntio ar y rheswm sy'n wirioneddol bwysig, rydyn ni'n canolbwyntio ar hyn mewn therapi ymddygiad gwybyddol - gofynnwch iddyn nhw feddwl am ddau neu dri pheth. Yna ar ôl i chi gael hynny yna gallwch chi feddwl sut allwn ni wneud y peth hwn mor hwyl â phosib?

Cael gwared ar rwystrau

 • Yr ail domen yw cael gwared ar y rhwystrau i ymddygiad. Rydym yn siarad am hyn mewn seicoleg ymddygiadol.
 • Er enghraifft, efallai mai un o'r rhwystrau i blant yw nad ydyn nhw'n siŵr beth i'w ddweud. Weithiau mae galwadau ffôn yn mynd yn lletchwith. Weithiau mae fel, “sut wyt ti?” “Dirwy”, “sut mae'ch gradd ysgol?”, Ac yna mae'n stopio yno. Felly gyda'i gilydd, helpwch nhw i feddwl am bethau y gallant siarad â Nain, meddyliwch am dri chwestiwn gyda'i gilydd y gallent eu gofyn iddi. Gofynnwch iddyn nhw feddwl am gwestiynau penagored, gan eu helpu i ddeall y grefft o gyfathrebu.

Byddwch yn greadigol

 • Y peth nesaf y byddwn i'n ei ddweud yw bod yn greadigol.
 • Er enghraifft, os na allwch chi bobi cwcis gyda nain yn bersonol eleni, beth am sefydlu galwad FaceTime a chael pobi ar yr un pryd
 • Anfonwch y cynhwysion ati yn y post ac addurnwch eich cwcis gyda'i gilydd am 20 munud a gallwch chi sgwrsio ar yr un pryd.
 • Er nad ydych chi'n cael trafodaeth ddofn gyda'ch plant, rydych chi'n dal i gysylltu a gwneud rhywbeth gyda'ch gilydd.

Dysgwch iddyn nhw sut i wneud y sgyrsiau mwy

 • Y pedwerydd peth y byddwn i'n ei ddweud yw siarad â nhw am sut y gallech chi wneud y sgyrsiau hirach, mwy hynny gyda pherthynas
 • Efallai y bydd gennych chi ddiwrnod / nos deuluol lle mae pawb yn cymryd rhan mewn sgwrsio gyda'i gilydd neu efallai y byddwch chi'n cytuno eu bod nhw'n treulio 10 munud yn dweud wrth Mam-gu a Taid sut oedd eu diwrnod.

Galwadau ffôn teulu ffactor i'w hamserlen

 • Awgrym arall yw trefnu'r galwadau hyn yn eu diwrnod.
 • Weithiau gall deimlo'n llethol ac mae'n dda ei strwythuro felly rydych chi'n cytuno cyn iddyn nhw chwarae ar bythefnos neu unrhyw gêm, maen nhw'n galw pwy bynnag ydyw ac yn sgwrsio â nhw am 10 munud.
 • Ffactorwch ef yn eu hamserlen mewn ffordd nad yw'n teimlo fel eich bod chi'n cymryd amser i ffwrdd o gêm roedden nhw'n ei chwarae.

Gofynnwch iddynt weld budd cysylltu a myfyrio arno

 • Yn olaf, siarad â nhw am yr alwad ar ôl iddyn nhw ei wneud - darganfyddwch beth roedden nhw'n ei ddweud. A oedd yn hwyl? A oedd yn hurt pan ddangosoch iddynt sut i wneud X?
 • Mae'n ymwneud ag atgyfnerthu'r syniad eu bod wedi cael rhywbeth allan ohono, a'u dilysu mewn gwirionedd a dweud, wyddoch chi, beth, byddech chi wedi cael effaith wirioneddol fawr ar eu diwrnod, maen nhw wir wedi eich colli chi.
 • Felly eu cael i feddwl ychydig yn fyfyriol am yr hyn a ddigwyddodd.

Adnoddau a chanllawiau ategol

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella