Sut i atal lladrad hunaniaeth plentyn

Syniadau a chyngor i ddiogelu preifatrwydd eich plentyn ar-lein

O osod rheolaethau rhieni i adolygu'r data y mae gwefannau'n ei gasglu gan eich plentyn, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i atal lladrad hunaniaeth rhag digwydd i'ch plentyn.

Archwiliwch ganllawiau arbenigol isod i helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel rhag lladrad hunaniaeth posibl.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais fideo drosodd:

Mae'n wych i'ch plentyn adeiladu perthnasoedd a rhannu diddordebau ar-lein ond mae'n bwysig siarad â nhw am yr hyn a allai ddigwydd pe bai'n rhannu gormod.

Sôn am breifatrwydd a gwybodaeth na ddylech ei rhannu ar-lein. Mae hyn yn cynnwys eu henw go iawn, cyfeiriad, rhif ffôn, ysgol a thref y maen nhw'n byw ynddi.

Anogwch eich plentyn i feddwl am ba ffrindiau maen nhw'n eu rhannu - ydyn nhw'n debygol o rannu hyn ag eraill. Mae sgwrs gyda ffrindiau agos yn aml yn agored i bob ffrind neu hyd yn oed pawb ar y rhyngrwyd

2 awgrym cyflym i atal lladrad hunaniaeth plentyn

Dangoswch iddynt beth yw gwybodaeth bersonol

Mae llawer o rieni, gofalwyr ac athrawon yn dweud wrth blant am gadw gwybodaeth bersonol yn breifat. Fodd bynnag, nid yw pob plentyn yn deall beth mae hynny'n ei olygu.

Felly, er mwyn helpu i atal achosion o ddwyn hunaniaeth a thorri data, dangoswch iddynt beth yw gwybodaeth bersonol. Mae gwybodaeth bersonol yn cynnwys:

 • enwau llawn
 • lle maent yn byw
 • gwybodaeth gyswllt fel e-bost a rhifau ffôn
 • lluniau ohonyn nhw eu hunain
 • cyfrineiriau neu wybodaeth yn eu cyfrineiriau.

Gallwch chi helpu plant i ddysgu mwy am eu preifatrwydd gyda gweithgareddau rhyngweithiol gan Digital Matters.

Gwiriwch eu seiberddiogelwch

Seiberddiogelwch yw'r gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd ar ddyfeisiau eich teulu. Gall seiberddiogelwch da atal lladrad hunaniaeth mewn mannau ar-lein.

Gallwch wella seiberddiogelwch eich teulu yn y ffyrdd canlynol.

Helpwch eich plentyn i greu cyfrifon diogel

Gweler awgrymiadau ar gefnogi preifatrwydd a diogelwch eich plentyn.

GWELER CANLLAWIAU RHYNGWEITHIOL

Sut i siarad am breifatrwydd gyda phlant

Mae ymchwil yn dangos bod sgyrsiau am faterion ar-lein yn allweddol i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Beth yw gwybodaeth bersonol?

Eglurwch i'r plant beth yw gwybodaeth bersonol mewn termau y gallant ei deall. Gallwch wneud hyn drwy roi enghreifftiau. Mae gwybodaeth bersonol yn cynnwys:

 • enwau: eu henw llawn, enwau eu ffrindiau neu aelodau o'u teulu ac enw eu hysgol. Os ydynt yn defnyddio enw anifail anwes fel rhan o'u cyfrineiriau, yna ni ddylent rannu enw'r anifail anwes hwnnw ychwaith.
 • Manylion cyswllt: e-bost, rhif ffôn symudol a chyfeiriad cartref eu/eraill. Mae hyn hefyd yn cynnwys rhannu gwybodaeth o'r fath mewn ffurflenni ar-lein.
 • Adnabod delweddau: eu hunain o flaen cartref neu ysgol, eu hunain yn eu gwisg ysgol neu ddillad eraill sy'n rhan o glwb neu fudiad.

Helpu plant i ddeall bod rhannu gwybodaeth o’r fath yn ei gwneud hi’n hawdd i droseddwyr seiber ddwyn eu hunaniaeth neu ddata.

Beth yw dwyn hunaniaeth?

Hyd yn oed os yw plant yn deall beth yw gwybodaeth bersonol, efallai na fyddant yn deall lladrad hunaniaeth ar-lein yn llawn. Fodd bynnag, yn 2022, roedd bron i 1 miliwn o blant yr Unol Daleithiau yn ddioddefwyr lladrad hunaniaeth, gan ddangos pwysigrwydd addysgu plant amdano.

Os bydd rhywun yn dwyn hunaniaeth plentyn, efallai y bydd yn:

 • Agorwch ac uchafu cardiau credyd yn enw'r plentyn. Gall hyn gael effeithiau hirdymor ar eu sgôr credyd, a fydd yn effeithio ar ba mor hawdd y gallant brynu a rheoli eu harian yn y dyfodol.
 • Agor cyfrifon banc at ddibenion sgam.
 • Cael benthyciadau neu wneud cais am fudd-daliadau yn enw'r plentyn.

Pwy sy'n ffrind mewn gwirionedd?

Efallai y bydd gan blant a phobl ifanc sy'n defnyddio rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol neu apiau fel WhatsApp gannoedd neu hyd yn oed filoedd o gysylltiadau neu 'ffrindiau'. Ond faint o'r bobl hyn maen nhw'n eu hadnabod mewn gwirionedd?

Yn anffodus, mae llawer o blant yn barnu llwyddiant yn ôl nifer y tanysgrifwyr neu ddilynwyr sydd ganddynt. Felly, efallai na fyddant yn meddwl cymaint â hynny'n ofalus am ychwanegu pobl newydd neu gadw proffiliau'n gyhoeddus.

Felly, mae'n bwysig siarad â phlant am beth yw ffrind ar-lein mewn gwirionedd a pham ei bod yn bwysig ychwanegu cysylltiadau newydd â gofal.

Archwiliwch ein Holi ac Ateb Arbenigol ar gyfeillgarwch ar-lein i gael cefnogaeth.

Ffyrdd ymarferol o atal lladrad hunaniaeth

Gallwch atal lladrad hunaniaeth rhag digwydd i'ch plentyn trwy gymryd camau ymarferol i'w amddiffyn.

Adolygu diogelwch dyfais

Gwiriwch fod gwasanaethau lleoliad wedi'u diffodd ac nad oes gan eich plentyn unrhyw gysylltiadau anhysbys wedi'u cadw. Yn ogystal, sicrhewch fod y fersiwn ddiweddaraf o system weithredu eu dyfais wedi'i gosod fel bod eu diogelwch yn gyfredol.

Defnyddiwch borwyr preifat ac anhysbys

Anogwch eich plentyn i ddefnyddio porwyr preifat neu anhysbys pan fydd yn defnyddio dyfeisiau cyhoeddus. Gallant hefyd ddefnyddio'r porwyr hyn pan fydd angen iddynt gael mynediad at wybodaeth sensitif fel manylion banc.

Gweld beth sydd eisoes yn gyhoeddus

Chwiliwch enw llawn eich plentyn mewn sawl peiriant chwilio i weld pa wybodaeth a ffotograffau sy'n gyhoeddus. Yna gallwch gysylltu â'r gwefannau neu ddarparwyr gweinyddwyr i ddileu'r wybodaeth honno.

Adolygu gosodiadau preifatrwydd

Gyda'ch plentyn, adolygwch y gosodiadau preifatrwydd ar yr apiau a'r gwefannau y mae'n eu defnyddio. Efallai y byddwch hefyd am osod eu cyfrifon yn breifat i gyfyngu ar bwy all weld yr hyn y maent yn ei bostio.

Dileu hen apiau a chyfrifon

Ynghyd â'ch plentyn, adolygwch hen apiau a chyfrifon a helpwch nhw i ddileu neu ddileu unrhyw rai nad ydyn nhw'n eu defnyddio mwyach. Yna ni all seiberdroseddwyr gael mynediad at hen ddata, gan gyfyngu ar achosion o ddwyn hunaniaeth neu ymosodiadau seiber eraill.

Creu cyfrineiriau diogel

Dysgwch blant sut i greu cyfrineiriau diogel trwy ddefnyddio geiriau a chymeriadau ar hap. Dylent hefyd gadw'r wybodaeth honno'n breifat rhag hyd yn oed ffrindiau.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella