BWYDLEN

Amddiffyn eich plentyn

Mae seiberfwlio yn bryder cynyddol, ond mae yna awgrymiadau ac offer ymarferol y gallwch eu defnyddio i ddysgu'ch plentyn sut i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel wrth iddynt lywio eu byd ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Dewch yn rhan

Y ffordd orau i amddiffyn eich plentyn rhag seiberfwlio yw cymryd diddordeb gweithredol o'r cychwyn cyntaf. Maen nhw angen eich cariad a'ch amddiffyniad ar-lein gymaint ag y maen nhw yn y byd go iawn. Bydd yr hyn y mae eich plentyn yn agored iddo yn dibynnu ar sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd. Er enghraifft, mae defnyddwyr rhwydwaith cymdeithasol yn fwy tebygol o brofi seiberfwlio, gweld delweddau rhywiol neu dreisgar, neu ddod i gysylltiad â dieithriaid.

Awgrymiadau ymarferol i siarad am seiberfwlio gyda phlant a'u hamddiffyn ar-lein

Cael sgyrsiau diogelwch ar-lein ystyrlon

Gorau po gyntaf y gallwch siarad â'ch plentyn am wneud dewisiadau cadarnhaol ar-lein. Dyma rai cychwyn sgwrs:

Pwy maen nhw eisiau bod ar-lein?

Mae'r dewisiadau rydyn ni'n eu gwneud ar-lein yn dweud rhywbeth am bwy ydyn ni. Siaradwch â'ch plentyn am sut mae'r pethau maen nhw'n eu gwneud ar-lein yn paentio llun ohonyn nhw eu hunain, felly ni ddylen nhw bostio pethau heb feddwl amdano.

Faint ddylen nhw ei rannu amdanyn nhw eu hunain?

Siaradwch â'ch plentyn am y risgiau o rannu, nodi ble maen nhw'n byw neu'n mynd i'r ysgol, a'r hyn y gallai pobl ar-lein ei wneud gyda'r wybodaeth honno. Siaradwch am y risgiau allai fod o rannu meddyliau a theimladau personol.

Faint o amser ddylen nhw ei dreulio ar-lein?

Sôn am effaith bosibl treulio gormod o amser ar-lein a chytuno ar 'amser gwely' ac egwyliau synhwyrol yn ystod y dydd. Creu cyfleoedd fel teulu i ddod yn 'all-lein' a chael hwyl gyda'n gilydd. Sefydlu a cytundeb teulu gall fod yn ffordd adeiladol o osod ffiniau.

Gwybod beth mae'ch plentyn yn ei wneud ar-lein

Siaradwch â'ch plentyn am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein a'r hyn maen nhw am ei wneud ar-lein. Gofynnwch iddyn nhw am y math o wefannau maen nhw'n mynd arnyn nhw a gyda phwy maen nhw'n siarad; byddwch yn glir ynghylch yr hyn nad ydych chi am iddyn nhw ei wneud ar-lein.

Mwy o gychwyn sgwrs

Beth allan nhw ei wneud os ydyn nhw'n gweld rhywbeth erchyll neu rywbeth drwg yn digwydd?

Waeth faint o ragofalon a gymerwch, bydd adegau pan fydd eich plentyn yn teimlo'n brifo, yn ofnus neu'n ddryslyd gan rywbeth y mae wedi'i weld neu ei brofi. Siaradwch yn dawel trwy'r hyn maen nhw wedi'i weld, sut i'w ddeall, a beth allwch chi ei wneud gyda'ch gilydd i wella pethau.

Beth os ydyn nhw'n gwneud camgymeriad neu'n gwneud rhywbeth maen nhw'n difaru yn ddiweddarach?

Y peth pwysig yw bod eich plentyn yn siarad â rhywun os yw wedi gwneud llanast. Ceisiwch beidio â gwylltio na gorymateb. Gweithiwch gyda'n gilydd sut i gael gwared ar gynnwys a gwneud iawn am unrhyw niwed a achosir. Efallai y byddan nhw'n ei chael hi'n anodd siarad â chi, felly gadewch iddyn nhw wybod y gallan nhw gysylltu â chyfrinach bob amser gwasanaeth dros y ffôn, e-bost neu sgwrs ar-lein os oes angen cyngor arnyn nhw.

Sut allan nhw wybod beth a phwy i ymddiried ynddo ar-lein?

Mae yna lawer ar-lein sy'n cynnwys neu'n gorliwio, a gall fod llawer o bwysau i ddangos pa amser gwych rydych chi'n ei gael. Mae bob amser y posibilrwydd nad yw rhywun yr hyn maen nhw'n ei ddweud ydyn nhw. Dysgwch eich plentyn i gwestiynu'r hyn maen nhw'n ei weld bob amser ac i siarad â chi os nad yw rhywbeth yn ymddangos yn hollol iawn. Nid yw byth yn syniad da cwrdd â rhywun rydych chi wedi cwrdd â nhw ar-lein heb adael i'ch rhieni wybod amdano.

Sut y gallant wneud y byd ar-lein yn well i bobl eraill?

Rydyn ni i gyd yn gadael ein hôl troed digidol ein hunain ac mae gennym ni ddewis p'un a yw hynny'n gadarnhaol neu'n negyddol. Anogwch eich plentyn i feddwl am yr iaith maen nhw'n ei defnyddio, y pethau maen nhw'n eu dweud a'u rhannu, a sut y gallai hynny effeithio ar bobl eraill. Mae ein canllaw ar foesau rhyngrwyd yn gallu helpu.

delwedd pdf

Mwy o wybodaeth

Darllenwch ganllaw'r NSPCC i annog eich plentyn i fod yn 'Share Aware'.

Gweler y Canllaw
delwedd pdf

Mwy o wybodaeth

Dysgu mwy am sut i atal seiberfwlio gyda'r fideo hwn gan Common Sense Media.

Gweler y fideo
Awgrym Gorau bwlb golau

Heriwch eich plentyn a dysgwch am ddiogelwch ar-lein ynghyd â'n ap tabled

Ynglŷn â'n Ap

Defnyddiwch ein oedran-benodol canllawiau rhyngweithiol i helpu i siarad â'ch plentyn am seiberfwlio.

Mwy o wybodaeth bwlb golau

Defnyddiwch y fideo gerddoriaeth animeiddiedig hon o Common Sense Media i siarad â'ch plentyn am beryglon cysgodi ar-lein

Gwyliwch fideo

Rheoli gweithgaredd cymdeithasol plant

Mae'n bwysig cadw'r sgwrs i fynd a chymryd diddordeb yn yr hyn y mae eich plentyn yn ei wneud ar-lein. Dyma'ch pecyn cymorth hanfodol.

Pecyn cymorth ar-lein i reoli eu gweithgaredd cymdeithasol
RHANNWCH Y CYNNWYS HWN

Gosodwch reolaethau a gosodiadau preifatrwydd

Fel rhiant, mae gennych rai penderfyniadau i'w gwneud ynglŷn â sut rydych chi am i'ch plentyn ymgysylltu ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol, a pha fesurau rydych chi am eu rhoi ar waith i helpu i'w amddiffyn:

Sefydlu eu dyfais

Pa bynnag ddyfais a ddewiswch, mae rheolaethau am ddim y gallwch eu defnyddio i atal eich plentyn rhag prynu a defnyddio rhai apiau, gweld cynnwys penodol, neu gyfyngu ar yr hyn y gallant ei rannu ag eraill, fel eu lleoliad, er enghraifft. Mae ein sefydlu'n ddiogel sut i arwain cwmpasu'r ystod fwyaf poblogaidd o ddyfeisiau ac apiau a llwyfannau y mae plant yn eu defnyddio. O YouTube Kids i ffrydio gwasanaethau fel Netflix, fe welwch gamau cyflym a hawdd i sefydlu'r rheolyddion cywir i greu lle diogel i'ch plentyn ei archwilio.

Cael y dirywiad ar wefannau, gemau ac apiau

Mae'n debyg y byddwch chi'n defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol eich hun, ond efallai yr hoffech chi wybod am rai newydd y mae'ch plentyn yn eu defnyddio neu eisiau eu defnyddio. Defnyddiwch nhw eich hun a sefydlu'ch cyfrif eich hun fel y gallwch chi brofi'r hyn y gallai eich plentyn ei weld. Mae yna lawer hefyd rhwydweithiau cymdeithasol sy'n addas i blant gallent ei ddefnyddio wrth iddynt baratoi ar gyfer pethau tebyg Snapchat ac Instagram.

gosodiadau preifatrwydd

Treuliwch amser gyda'ch gilydd yn edrych ar y gosodiadau preifatrwydd. Mae'n well tybio bob amser bod gosodiadau diofyn yn gyhoeddus ac y dylid eu newid yn unol â hynny. Mae gennym ni rai cyngor ar ddefnyddio gosodiadau preifatrwydd ar yr apiau cymdeithasol mwyaf poblogaidd.

Proffil da

Defnyddiwch eu llysenw a llun proffil o'u hanifeiliaid anwes neu hoff fand, yn hytrach na nhw eu hunain, a'u hannog i fod yn ffrindiau â phobl maen nhw'n eu hadnabod mewn bywyd go iawn yn unig. Ceisiwch osgoi rhannu gwybodaeth bersonol fel ysgol, oedran a lle maen nhw'n byw.

Awgrym Gorau bwlb golau

Gyda Net Aware gan yr NSPCC ac O2 gallwch ddarganfod mwy am y gwefannau, y gemau a'r apiau y mae eich plentyn yn eu defnyddio gan gynnwys isafswm terfynau oedran

Ewch i safle NSPCC

Defnyddio ein pum prif awgrym i roi gwiriad iechyd i ffôn clyfar neu lechen eich plentyn i'w gael yn ddiogel

Sut olwg sydd ar broffil cyfryngau cymdeithasol da?

Awgrymiadau proffil cyfryngau cymdeithasol i blant
RHANNWCH Y CYNNWYS HWN

Meddalwedd blocio

Mae yna ystod o apiau a meddalwedd newydd sy'n blocio, hidlo a monitro ymddygiad ar-lein. Bydd angen i chi benderfynu fel teulu ai dyma'r dull cywir i chi, gan ystyried oedran ac aeddfedrwydd eich plentyn, a'i angen am breifatrwydd.

Negodi'r byd gemau

Mewn rhai gemau fel Minecraft or Roblox, mae pobl yn fwriadol yn ceisio dychryn chwaraewyr eraill. Mewn gemau aml-chwaraewr lle mae gamers yn siarad â'i gilydd, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i iaith ymosodol neu aflonyddu, a bu enghreifftiau hefyd o baratoi perthynas amhriodol. Felly mae'n hanfodol bod eich plentyn yn gwybod sut i riportio camdriniaeth ac yn siarad â chi os oes rhywbeth yn peri pryder iddynt.

Helpu plant sy'n agored i niwed

Gall pob plentyn fwynhau'r buddion o fynd ar-lein gyda'r gefnogaeth gywir. Fel rhiant plentyn anabl neu blentyn ag anghenion addysgol arbennig efallai y bydd gennych bryderon ychwanegol am risgiau posibl ond gall peidio â defnyddio'r rhyngrwyd olygu bod eich plentyn wedi'i ynysu oddi wrth blant eraill ac yn cael effaith arnynt nid yn unig yn gymdeithasol ond yn yr ysgol a'r gweithle. . Mae'r Cynghrair Gwrth-fwlio ac Kidzaware bod ag ystod o adnoddau i gynorthwyo pobl ifanc anabl i fynd ar-lein a gyda materion fel seiberfwlio. Stonewall ac Ffosiwch y Label gall hefyd gynnig cefnogaeth i aelodau ifanc o'r gymuned LGBT i ymdopi â bwlio.

Gall y byd ar-lein fod yn ffynhonnell wybodaeth a chefnogaeth enfawr i bobl ifanc sy'n teimlo'n wahanol neu'n agored i niwed am lawer o resymau. Ar ryw adeg efallai y bydd eich plentyn yn ceisio cyngor gan y byd ar-lein - p'un ai trwy beiriant chwilio, trwy rwydweithiau cymdeithasol neu drwy ystafell sgwrsio ac fel rhiant gallwch helpu'ch plentyn i ddod o hyd i wefannau gyda chyngor a gwybodaeth dda.

Mwy o wybodaeth

Mae tîm cwnselwyr Childline yn cefnogi plant gydag unrhyw bryderon neu bryder ynghylch sut maen nhw'n teimlo

Dysgwch fwy