BWYDLEN

Beth yw seiberfwlio?

Canllaw i fwlio ar-lein i rieni

Yn wahanol i fwlio all-lein, gall seiberfwlio ddilyn dioddefwr ble bynnag y mae'n mynd - trwy rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol, llwyfannau gemau fideo a thros negeseuon.

Dysgwch fwy am seiberfwlio i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Beth yw seiberfwlio? Dysgwch am y mater i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

Mae'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd y mae plant yn profi bwlio

Nawr, gall Bwlio ddigwydd y tu hwnt i gatiau'r ysgol,

Unrhyw le ac unrhyw bryd, ar ffurf seiberfwlio - ar lwyfannau cymdeithasol, hapchwarae a negeseua gwib

Gyda chymorth y Gynghrair Gwrth-fwlio ac arbenigwyr diwydiant, rydym wedi creu canolbwynt cyngor i rieni i gefnogi plant ar sut i ddelio â'r mater.
Dyma bum peth y mae'n rhaid i chi eu gwybod am seiberfwlio ... Un, gall seiberfwlio ddigwydd 24 / 7 ac mae'n digwydd dro ar ôl tro ar ystod o apiau, gemau a dyfeisiau
Dau, fel ei ddigidol, gall gyrraedd mwy o bobl na mathau traddodiadol o fwlio a chynyddu'r siawns y bydd eraill yn ymuno yn y bwlio.
Tri, Yn wahanol i fwlio wyneb yn wyneb, ni all plant weld effaith eu geiriau felly gall hyd yn oed plant nad ydyn nhw erioed wedi bod yn rhan o fwlio bostio neu rannu rhywbeth heb feddwl.
Cyngor diogelwch ar-lein i rieni | Pethau 5 y mae angen i chi eu gwybod am Seiberfwlio
Pedwar, er ei bod yn hawdd cadw'r dystiolaeth, gall fod yn anhysbys felly mae'n anoddach gwybod pwy sydd y tu ôl iddi.
Mae pump, yn ôl stats diweddar, yn tyfu a gall gynnwys ystod o gamau o aflonyddu a bygythiadau i wahardd, difenwi a thrin.

Felly, mae'n bwysig ei gymryd o ddifrif a rhoi'r offer i blant ddelio ag ef
Y ffordd orau o gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein yw cymryd diddordeb gweithredol yn ei fywyd digidol o'r dechrau
Cael sgyrsiau rheolaidd am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein i adeiladu ymddiriedaeth a dealltwriaeth o'r hyn maen nhw'n ei brofi.
Helpwch nhw i ddeall y dylai eu hymddygiad ar-lein adlewyrchu'r hyn maen nhw'n ei wneud yn y byd go iawn a sut
Siaradwch am ganlyniadau posib yr hyn maen nhw'n ei ddweud a'i wneud ar-lein, ynghyd â 'gludiogrwydd' y we gan ei gwneud hi'n anodd cael gwared ar bethau maen nhw'n eu rhannu.

Yn olaf ond nid lleiaf, gwnewch nhw'n ymwybodol o leoliadau preifatrwydd a swyddogaethau adrodd ar y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio i'w helpu i reoli'r hyn maen nhw'n ei weld, ei wneud a'i rannu ar-lein.
Bydd rhoi’r holl awgrymiadau hyn ar waith yn helpu i wneud dewisiadau mwy diogel ar-lein ond pan aiff pethau o chwith mae yna bethau y gallwch eu gwneud i helpu.
Mae p'un a yw'ch plentyn yn cael ei seiber-fwlio yn rhan o'r bwlio, mae'n bwysig cadw'n dawel a chynnig eich cefnogaeth.

Cael eich arwain gan eich plentyn ar gamau i'w cymryd i fynd i'r afael â'r sefyllfa
Anogwch nhw i barhau i siarad a bod yn barod i wrando a gweithredu lle bo angen.
Peidiwch â chymryd eu dyfeisiau i ffwrdd oni bai mai dyma maen nhw ei eisiau, oherwydd gallai wneud iddyn nhw deimlo'n ynysig
P'un a ydych chi'n riportio i ysgol, yr heddlu neu blatfform ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darganfod sut y gall y sefydliadau hyn eich helpu chi a'ch plentyn i ddatrys y sefyllfa gyda chyngor yn ein hyb.
Mae delio â seiberfwlio yn heriol ond gyda'r gefnogaeth gywir gall plentyn wella a pharhau i adeiladu'r sgiliau i wneud dewisiadau doethach ar-lein.
Dyma dri pheth i'w cofio cofiwch gefnogi plentyn ar seiberfwlio:
• Un - Cymryd rhan a chael sgyrsiau rheolaidd am eu gweithgaredd ar-lein
• Dau - Rhowch yr offer iddyn nhw fod yn barod i ddelio â phethau y gallen nhw eu hwynebu ar-lein
• Tri - Byddwch yn ymwybodol o ble a sut i geisio cymorth i gael y lefel gywir o gefnogaeth

4 peth cyflym i'w wybod am seibrfwlio

Pa ffurfiau y gall seiberfwlio eu cymryd?

Gall seiberfwlio ddigwydd trwy neges destun, e-bost ac ar rwydweithiau cymdeithasol a llwyfannau gemau. Gall gynnwys:

 • Bygythiadau a dychryn
 • Aflonyddu a stelcio
 • Difenwi
 • Gwrthod a gwahardd
 • Nodi dwyn, hacio i mewn i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol a dynwared
 • Postio neu anfon gwybodaeth bersonol am berson arall yn gyhoeddus
 • trin

Pa effaith y gall seiberfwlio ei chael ar bobl ifanc?

Yn ôl UNICEF, gall seiberfwlio gael effaith ddramatig ar iechyd meddwl pobl ifanc. Gall yr effeithiau bara am amser hir ac effeithio ar berson ifanc mewn sawl ffordd.

Sut mae seiberfwlio yn wahanol i fwlio wyneb yn wyneb?

Mae seiberfwlio yn fwlio sy’n digwydd dros y rhyngrwyd. Gall hyn fod ar draws rhwydweithiau cymdeithasol neu drwy negeseuon uniongyrchol.

Mae seiberfwlio ar gynnydd

Adroddiad defnydd cyfryngau plant a rhieni Ofcom yn dangos bod 84% o blant 8-17 oed yn dweud eu bod wedi cael eu bwlio ar gyfryngau cymdeithasol, trwy neges destun ac ar lwyfannau ar-lein eraill, o gymharu â 61% wyneb yn wyneb.

10 peth i wybod am seibrfwlio

Lawrlwythwch y PDF hwn i'w rannu â rhieni a gofalwyr eraill.

I LAWR AWGRYMIAD PDF

Dysgu am seiberfwlio

Seiberfwlio yw brifo person neu grŵp o bobl yn ailadroddus ac yn fwriadol sy’n digwydd ar-lein. Dysgwch fwy am y mater isod.

Sut mae seiberfwlio yn wahanol i fwlio wyneb yn wyneb?

Un o’r gwahaniaethau mwyaf rhwng seiberfwlio a bwlio wyneb yn wyneb yw bod seiberfwlio yn aml yn anodd dianc ohono. Gall pobl ifanc gael eu bwlio unrhyw le, unrhyw bryd - hyd yn oed pan maen nhw gartref. Yn ogystal:

 • Gall gyrraedd cynulleidfa eang mewn ychydig eiliadau.
 • Mae 'ailadrodd' yn cael ei gymryd i lefel wahanol, gyda bwlis yn rhannu sylwadau a delweddau niweidiol sawl gwaith.
 • Gall seiberfwlio effeithio ar blant ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.
 • Gall gynnig rhywfaint o anhysbysrwydd i'r troseddwr.
 • Mae'n anodd plismona a chosbi.
 • Yn aml mae yna ryw fath o dystiolaeth (ee screenshot, neges destun).

Pa effaith y gall seiberfwlio ei chael ar blentyn? 

Gall seiberfwlio gael effaith enfawr ar berson ifanc a gall effeithio arno mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys:

 • Yn feddyliol – teimlo'n ofidus, yn embaras, yn dwp, hyd yn oed yn ofnus neu'n grac
 • Yn emosiynol – teimlo cywilydd neu golli diddordeb yn y pethau maen nhw'n eu caru
 • Yn gorfforol – wedi blino (colli cwsg), neu'n profi symptomau fel poenau stumog a chur pen

Yn ogystal â hyn, gall danio teimladau o ofn i bobl ifanc. Ein 2023 arolwg wedi canfod bod 77% o blant a gafodd gamdriniaeth ar-lein yn ei chael yn 'frawychus'.

Mae’r Seicotherapydd Trawma Plant Catherine Knibbs hefyd yn tynnu sylw at y teimladau y gallai plentyn eu profi neu’r ymddygiad y gallent ei ddangos fel seiberfwlio:

embaras

Mae embaras yn ymwneud ag edrych fel 'ffwl' i eraill ond â'r gwytnwch i 'chwerthin'. Yn niwrowyddonol, mae'n rhywbeth y gallwch chi wella ohono'n eithaf cyflym.

Yn eich plentyn, efallai y byddwch yn sylwi ar ei embaras gan y swildod y mae'n ei ddangos wrth geisio trafod seiberfwlio. Efallai byddan nhw'n dweud 'byddwch chi'n chwerthin am fy mhen i' neu rywbeth tebyg. Fodd bynnag, mae'r parodrwydd hwnnw o hyd i siarad amdano.

Sut i gefnogi'ch plentyn

Gallwch chi helpu'ch plentyn trwy esbonio ein bod ni'n teimlo'n wirion weithiau, ond bydd y teimlad hwnnw'n mynd heibio. Os ydym wedi gwneud rhywbeth gwirion (fel galw enwau i ymuno ag eraill/cyfoedion), gall sylweddoli ein camgymeriad ac ymddiheuro helpu i atgyweirio perthnasoedd.

Gallwch 'normaleiddio' yr ymddygiad hwn os yw'n ddamweiniol ac nad yw wedi'i fwriadu i fod yn ddieflig. Meddyliwch am sut rydyn ni'n chwerthin ar rai rhaglenni teledu sy'n dangos ymddygiad dynol gwirion. Fodd bynnag, mae'n bwysig tynnu sylw at y ffaith bod ymddygiad niweidiol bwriadol yn wahanol iawn.

Euogrwydd

Mae euogrwydd yn deimlad y mae seiberfwlio yn fwy tebygol o'i gario gan eu bod yn cydnabod eu bod wedi 'gwneud rhywbeth drwg'.

Yn aml. bydd plant yn aros yn dawel ac yn gyfrinachol, gan osgoi chi. Efallai y byddan nhw'n dweud pethau fel 'byddwch chi'n fy malu', 'byddwch chi'n mynd yn wallgof', 'byddwch chi'n cymryd fy ffôn i ffwrdd' neu eiriau tebyg, oherwydd maen nhw'n disgwyl y byddwch chi'n eu cosbi am y weithred o wneud rhywbeth drwg.

Sut i gefnogi'ch plentyn

Gallwn helpu ein plant yma drwy egluro eu bod wedi gwneud dewis gwael, bod gan y dewis ganlyniadau a bod y dewis a wnaethant wedi effeithio ar berson arall. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer teimlad gwydn o allu 'gwneud iawn am y dewis gwael', sydd yn nhermau ymennydd yn ymateb iach i adeiladu plentyn mwy tosturiol ar gyfer y dyfodol.

Yn aml iawn yn fy ystafell therapi, gofynnaf i rieni beidio â myfyrio’n ormodol ar yr agwedd o ‘dynnu sylw at deimladau’r dioddefwyr yn ormodol’ gan fod hyn yn ychwanegu at y teimlad o euogrwydd a chywilydd.

Cywilydd

Gall dioddefwr a seiberfwlio ddod ar draws cywilydd, sy'n aml yn ymddangos fel 'Rwy'n ddrwg'. Mae hyn fel arfer yn haws i'w weld gan ymddygiadau a geiriau sy'n adlewyrchu diffyg hunan-barch neu hunanwerth. Efallai y bydd plant sy'n profi teimladau o gywilydd yn dweud pethau fel 'does neb yn fy hoffi', 'Dydw i ddim yn dda' a 'byddwch yn fy nghasáu'. Mae'r plant hyn yn dioddef yn emosiynol ac yn gorfforol.

Mewn cyflwr o gywilydd, mae'r corff yn dechrau cynhyrchu cemegau nad ydynt yn ddefnyddiol ar gyfer datblygiad yr ymennydd, empathi a thosturi. Mae'r plentyn yn dechrau tynnu'n ôl at i mewn neu ymddwyn yn allanol, er enghraifft trwy ymddygiad ymosodol.

Sut i gefnogi'ch plentyn

Gallwn helpu ein plant yma, nid trwy eu gor-ganmol, ond trwy gysylltu â nhw. Gall adlewyrchu iddynt ein bod yn gwybod sut deimlad yw cywilydd (mae'r rhan fwyaf ohonom yn ei wneud!) a pha mor anodd ydyw eu helpu i deimlo'n llai unig. Gall hyn hefyd leihau'r tebygolrwydd y byddant yn actio yn y ffyrdd ymosodol neu niweidiol hynny.

Ffeithiau ac ystadegau seiberfwlio

Yn ôl Ofcom, Mae 84% o blant 8-17 oed yn dweud eu bod wedi cael eu bwlio ar gyfryngau cymdeithasol, trwy neges destun ac ar lwyfannau ar-lein eraill, o gymharu â 61% wyneb yn wyneb.

70% o rieni poeni am drolio ar-lein neu gam-drin gan ddieithriaid, ac mae 66% yn poeni am eu plentyn yn cael ei aflonyddu gan blant eraill ar-lein.

Ein hymchwil yn dangos bod 71% o rieni yn poeni am eu plentyn yn cael ei fwlio ar-lein gan rywun y maent yn ei adnabod.

Er gwaethaf problemau a wynebir ar-lein, mae 55% o blant 9-16 oed yn dweud bod gan ddefnyddio'r rhyngrwyd a effaith gadarnhaol ar eu lles.

Beth yw'r arwyddion y gallai fy mhlentyn fod yn profi seiberfwlio?

Efallai y bydd eich plentyn yn amharod i ddweud wrthych ei fod yn poeni am seiberfwlio. Felly mae'n bwysig cadw llygad am yr arwyddion. Gallai’r rhain gynnwys:

 • anwybyddu dyfeisiau electronig yn sydyn neu'n annisgwyl;
 • unrhyw newidiadau mewn ymddygiad cyffredinol fel mynd yn encilgar, gwylltio neu guro allan;
 • nerfau o amgylch eu dyfeisiau.

Mae arwyddion eraill yn cynnwys amharodrwydd i fynd i’r ysgol neu gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol arferol, gofid stumog anesboniadwy ac osgoi wrth siarad am y rhyngrwyd.

Y gwahaniaeth rhwng seiberfwlio a cham-drin

Mae rhai mathau eithafol o seiberfwlio yn mynd y tu hwnt i fwlio. Mae cam-drin plentyn-ar-blant, 'sectortion' (a elwir hefyd yn gamfanteisio'n rhywiol ar blant) ac aflonyddu yn cynnwys elfennau o fwlio, ond gallant achosi mwy o niwed. Er nad oes unrhyw gyfreithiau sy’n atal bwlio, seiber neu fel arall, mae yna gyfreithiau i amddiffyn plant rhag camdriniaeth neu aflonyddu a gallwch gysylltu â’r heddlu.

Cam-drin plentyn-ar-plentyn

Mae cam-drin plentyn ar blentyn yn ymddygiad camdriniol sy’n amrywio o secstio i feithrin perthynas amhriodol rhwng y rhai dan 18 oed.

GWEL Y CYFARWYDDYD A CHYNGOR

Casineb ar-lein

Mae casineb ar-lein yn iaith neu weithredoedd sy'n targedu nodwedd o berson neu grŵp o bobl yn y gofod digidol.

DYSGU AM CASINEB AR-LEIN

Gorfodaeth rhywiol i blant

Weithiau gelwir camfanteisio’n rhywiol ar blant yn ‘sectortion’. Mae'n cyfeirio at gribddeiliaeth delweddau rhywiol gan blant.

DYSGU AM RHYFEDD

Termau a diffiniadau seiberfwlio

Gall bwlio ar-lein gymryd llawer o siapiau ond nid yw pob ffurf yn hawdd i'w deall. Archwiliwch y gwahanol fathau o seiberfwlio ac ymddygiadau bwlio trwy ddewis gair isod.

Baeddu

gwneud rhywun yn ddig yn fwriadol trwy ddweud neu wneud pethau i'w cythruddo

Catfishing

dwyn proffil rhywun neu sefydlu proffiliau ffug i ddenu pobl i ddechrau perthnasoedd ar-lein

Seiberfasio

anfon negeseuon mynych ac aml sy'n cynnwys bygythiadau gwirioneddol o niwed corfforol

Dissing

anfon neu bostio gwybodaeth y bwriedir iddi niweidio enw da rhywun

Gwahardd

eithrio rhywun yn fwriadol rhag sgyrsiau, gemau a gweithgareddau ar-lein

Flaming

anfon negeseuon ar-lein blin a sarhaus i ysgogi rhywun yn fwriadol i ddechrau dadl

Ffrapio

mewngofnodi i gyfrif rhywun arall, eu dynwared neu bostio cynnwys amhriodol yn eu henw

Galaru

cam-drin a genweirio pobl trwy gemau ar-lein

Aflonyddu

targedu unigolyn neu grŵp â negeseuon parhaus a sarhaus a allai ddatblygu i seiberfasio

Gwibdaith

rhannu gwybodaeth, lluniau neu fideos personol, preifat neu chwithig am rywun ar-lein yn gyhoeddus

Rhostio

cynhyrfu unigolyn ar-lein ac anfon camdriniaeth dramgwyddus nes bod y dioddefwr yn cael ei 'gracio'

Trolio

postio negeseuon pryfoclyd a sarhaus yn fwriadol am bynciau sensitif neu beri hiliaeth neu anwiredd ar unigolyn

Adnoddau i ddysgu am seibrfwlio

Defnyddiwch yr adnoddau canlynol i addysgu plant am seiberfwlio i'w helpu i adnabod pryd mae'n digwydd.

Mynnwch gefnogaeth gyda diogelwch eich plentyn

Derbyn adnoddau a chyngor personol i'ch teulu sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i'ch plant dyfu.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella