BWYDLEN

Dysgu amdano

Darganfyddwch sut mae bwlio wedi newid wrth i'r byd digidol annog mwy o blant i fynd â chyfryngau cymdeithasol ac apiau negeseuon anhysbys i rannu eu profiadau a rheoli perthnasoedd.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw seiberfwlio?

Seiberfwlio yw pan fydd rhywun yn bwlio eraill gan ddefnyddio dulliau electronig. Gallai hyn gynnwys gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol a negeseuon ar y rhyngrwyd y gellir eu cyrchu ar ffôn symudol, llechen neu blatfform hapchwarae. Mae'r ymddygiad yn cael ei ailadrodd fel arfer ac ar brydiau gall fod mor gynnil â gadael rhywun allan o sgwrs grŵp neu eu cnydio allan o lun.

Fel unrhyw fath o fwlio, gall seiberfwlio fod yn erchyll i'r plant dan sylw ac yn anodd iddynt siarad amdano. Gall seiberfwlio ddigwydd trwy destun, e-bost ac ar rwydweithiau cymdeithasol a llwyfannau gemau. Gall gynnwys:

 • Bygythiadau a dychryn
 • Aflonyddu a stelcio
 • Difenwi
 • Gwrthod a gwahardd
 • Nodi dwyn, hacio i mewn i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol a dynwared
 • Postio neu anfon gwybodaeth bersonol am berson arall yn gyhoeddus
 • trin
Beth yw seiberfwlio - crynodeb o'r hyn y mae angen i rieni ei wybod am y mater
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

Mae'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd y mae plant yn profi bwlio

Nawr, gall Bwlio ddigwydd y tu hwnt i gatiau'r ysgol,

Unrhyw le ac unrhyw bryd, ar ffurf seiberfwlio - ar lwyfannau cymdeithasol, hapchwarae a negeseua gwib

Gyda chymorth y Gynghrair Gwrth-fwlio ac arbenigwyr diwydiant, rydym wedi creu canolbwynt cyngor i rieni i gefnogi plant ar sut i ddelio â'r mater.
Dyma bum peth y mae'n rhaid i chi eu gwybod am seiberfwlio ... Un, gall seiberfwlio ddigwydd 24 / 7 ac mae'n digwydd dro ar ôl tro ar ystod o apiau, gemau a dyfeisiau
Dau, fel ei ddigidol, gall gyrraedd mwy o bobl na mathau traddodiadol o fwlio a chynyddu'r siawns y bydd eraill yn ymuno yn y bwlio.
Tri, Yn wahanol i fwlio wyneb yn wyneb, ni all plant weld effaith eu geiriau felly gall hyd yn oed plant nad ydyn nhw erioed wedi bod yn rhan o fwlio bostio neu rannu rhywbeth heb feddwl.
Cyngor diogelwch ar-lein i rieni | Pethau 5 y mae angen i chi eu gwybod am Seiberfwlio
Pedwar, er ei bod yn hawdd cadw'r dystiolaeth, gall fod yn anhysbys felly mae'n anoddach gwybod pwy sydd y tu ôl iddi.
Mae pump, yn ôl stats diweddar, yn tyfu a gall gynnwys ystod o gamau o aflonyddu a bygythiadau i wahardd, difenwi a thrin.

Felly, mae'n bwysig ei gymryd o ddifrif a rhoi'r offer i blant ddelio ag ef
Y ffordd orau o gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein yw cymryd diddordeb gweithredol yn ei fywyd digidol o'r dechrau
Cael sgyrsiau rheolaidd am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein i adeiladu ymddiriedaeth a dealltwriaeth o'r hyn maen nhw'n ei brofi.
Helpwch nhw i ddeall y dylai eu hymddygiad ar-lein adlewyrchu'r hyn maen nhw'n ei wneud yn y byd go iawn a sut
Siaradwch am ganlyniadau posib yr hyn maen nhw'n ei ddweud a'i wneud ar-lein, ynghyd â 'gludiogrwydd' y we gan ei gwneud hi'n anodd cael gwared ar bethau maen nhw'n eu rhannu.

Yn olaf ond nid lleiaf, gwnewch nhw'n ymwybodol o leoliadau preifatrwydd a swyddogaethau adrodd ar y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio i'w helpu i reoli'r hyn maen nhw'n ei weld, ei wneud a'i rannu ar-lein.
Bydd rhoi’r holl awgrymiadau hyn ar waith yn helpu i wneud dewisiadau mwy diogel ar-lein ond pan aiff pethau o chwith mae yna bethau y gallwch eu gwneud i helpu.
Mae p'un a yw'ch plentyn yn cael ei seiber-fwlio yn rhan o'r bwlio, mae'n bwysig cadw'n dawel a chynnig eich cefnogaeth.

Cael eich arwain gan eich plentyn ar gamau i'w cymryd i fynd i'r afael â'r sefyllfa
Anogwch nhw i barhau i siarad a bod yn barod i wrando a gweithredu lle bo angen.
Peidiwch â chymryd eu dyfeisiau i ffwrdd oni bai mai dyma maen nhw ei eisiau, oherwydd gallai wneud iddyn nhw deimlo'n ynysig
P'un a ydych chi'n riportio i ysgol, yr heddlu neu blatfform ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darganfod sut y gall y sefydliadau hyn eich helpu chi a'ch plentyn i ddatrys y sefyllfa gyda chyngor yn ein hyb.
Mae delio â seiberfwlio yn heriol ond gyda'r gefnogaeth gywir gall plentyn wella a pharhau i adeiladu'r sgiliau i wneud dewisiadau doethach ar-lein.
Dyma dri pheth i'w cofio cofiwch gefnogi plentyn ar seiberfwlio:
• Un - Cymryd rhan a chael sgyrsiau rheolaidd am eu gweithgaredd ar-lein
• Dau - Rhowch yr offer iddyn nhw fod yn barod i ddelio â phethau y gallen nhw eu hwynebu ar-lein
• Tri - Byddwch yn ymwybodol o ble a sut i geisio cymorth i gael y lefel gywir o gefnogaeth

Pethau 10 y mae angen i chi eu gwybod am seiberfwlio

RHANNWCH Y CYNNWYS HWN

Ffeithiau ac ystadegau seiberfwlio

delwedd pdf

Y diweddaraf Adroddiad defnydd cyfryngau plant a rhieni Ofcom yn dangos bod 84% o blant 8-17 oed yn dweud eu bod wedi cael eu bwlio ar gyfryngau cymdeithasol, trwy neges destun ac ar lwyfannau ar-lein eraill, o gymharu â 61% wyneb yn wyneb.

delwedd pdf

Y rhai 14-15 oed oedd fwyaf tebygol o adrodd am bryderon am fwlio ar-lein, trolio a lleferydd casineb yn ôl ein adroddiad 2021.

delwedd pdf

Ein hymchwil ein hunain yn dangos bod 71% o rieni yn pryderu bod eu plentyn yn cael ei fwlio ar-lein gan rywun y maent yn ei adnabod. Ar ben hynny, mae 70% yn dangos pryder am drolio ar-lein neu gam-drin gan ddieithriaid, ac mae 66% yn pryderu bod eu plentyn yn cael ei aflonyddu gan blant eraill ar-lein.

Y gwir yw po fwyaf o amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein, yr uchaf yw'r siawns o gael profiad negyddol ar ryw adeg. Daw tua hanner yr holl seiberfwlio gan rywun sy'n hysbys i'r dioddefwr.

Pam mae seiberfwlio yn wahanol i fwlio wyneb yn wyneb?

Un o'r gwahaniaethau mwyaf rhwng seiberfwlio a bwlio wyneb yn wyneb yw y gall seiberfwlio fod yn anodd dianc ohono. Gallai pobl ifanc gael eu bwlio yn unrhyw le, unrhyw bryd - hyd yn oed pan maen nhw gartref.

 • Gall gyrraedd cynulleidfa helaeth mewn ychydig eiliadau
 • Mae ganddo'r potensial i ddenu nifer fawr o bobl
 • Mae'n cymryd 'ailadrodd' i lefel wahanol, gyda sylwadau a delweddau niweidiol yn cael eu rhannu sawl gwaith
 • Mae ganddo'r potensial i effeithio ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos
 • Gall gynnig rhywfaint o anhysbysrwydd i'r tramgwyddwr
 • Ychydig iawn o blant sydd heb gael eu heffeithio mewn rhyw ffordd, naill ai fel y tramgwyddwr neu'r dioddefwr
 • Mae'n anodd plismona a chosbi
 • Yn aml mae yna ryw fath o dystiolaeth (ee screenshot, neges destun).
Mae Lauren Seager-Smith o'r Gynghrair Gwrth-fwlio yn siarad am gynnydd seiberfwlio a sut y gall yr ABA helpu rhieni

Termau seiberfwlio

Byddwch yn clywed amryw eiriau gwahanol a ddefnyddir yng nghyd-destun seiberfwlio, felly mae'n helpu i wybod beth mae pob un o'r rhain yn ei olygu. Cliciwch ar y geiriau isod i ddysgu'r diffiniad.

Baeddu

gwneud rhywun yn ddig yn fwriadol trwy ddweud neu wneud pethau i'w cythruddo

Seiberfasio

anfon negeseuon mynych ac aml sy'n cynnwys bygythiadau gwirioneddol o niwed corfforol

Gwahardd

eithrio rhywun yn fwriadol rhag sgyrsiau, gemau a gweithgareddau ar-lein

Ffrapio

mewngofnodi i gyfrif rhywun arall, eu dynwared neu bostio cynnwys amhriodol yn eu henw

Aflonyddu

targedu unigolyn neu grŵp â negeseuon parhaus a sarhaus a allai ddatblygu i seiberfasio

Gwibdaith

rhannu gwybodaeth, lluniau neu fideos personol, preifat neu chwithig am rywun ar-lein yn gyhoeddus

Trolio

postio negeseuon pryfoclyd a sarhaus yn fwriadol am bynciau sensitif neu beri hiliaeth neu anwiredd ar unigolyn

Catfishing

dwyn proffil rhywun neu sefydlu proffiliau ffug i ddenu pobl i ddechrau perthnasoedd ar-lein

Dissing

anfon neu bostio gwybodaeth y bwriedir iddi niweidio enw da rhywun

Flaming

anfon negeseuon ar-lein blin a sarhaus i ysgogi rhywun yn fwriadol i ddechrau dadl

Galaru

cam-drin a genweirio pobl trwy gemau ar-lein

Masquerading

creu hunaniaeth ffug neu ddynwared rhywun arall ar-lein i aflonyddu unigolyn yn ddienw

Rhostio

cynhyrfu unigolyn ar-lein ac anfon camdriniaeth dramgwyddus nes bod y dioddefwr yn cael ei 'gracio'

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella