BWYDLEN

Cyfathrebu a Rhyngweithio (C&I)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 4 a 7 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) sydd ag angen Cyfathrebu a Rhyngweithio. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai y bydd CYP yn cael anawsterau yn dilyn normau cymdeithasol fel cyswllt llygad gwael a sgwrs
 • Efallai y bydd CYP yn cael anawsterau siarad ag oedolion y tu allan i'r teulu
 • Methu trafod pryderon gydag oedolion allweddol
 • Gall ddrysu iaith a chamddehongli gwybodaeth ar-lein
 • Efallai na fydd CYP sydd â sgiliau cyfathrebu cyfyngedig yn gallu codi llais neu godi llais

Ymatebion posib

 • Cliwiau gweledol i gynorthwyo ymatebion
 • Cefnogaeth gan oedolion allweddol yn arbennig i helpu i nodi peryglon a chanlyniadau ymweld â gwefannau amhriodol
 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein
 • Matiau siarad
 • Straeon cymdeithasol a straeon am ddiogelwch ar-lein
 • Sachau stori a sgyrsiau stribedi comig
 • Rhyngweithio cymdeithasol a chefnogaeth hunaniaeth ELSA
 • Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar ymadroddion dysgu cyfathrebu pendant fel 'Na', 'Dwi ddim yn ei hoffi', 'Ewch i ffwrdd', 'Stop'

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Lefelau uchel sylweddol, aml o bryder ar adegau o newid a phontio - gall rhyngweithio â phobl ar-lein fod yn heriol
 • Rhywfaint o dynnu'n ôl o gwmni eraill a gallu cyfyngedig i oddef rhyngweithio cymdeithasol, ee chwarae ar ei ben ei hun felly efallai na fyddant yn gallu ceisio cefnogaeth briodol ar-lein
 • Methu prosesu a defnyddio iaith i egluro pryderon / pryderon
 • Gall oedi sylweddol mewn iaith fynegiadol a derbyniol arwain at fregusrwydd ar-lein
 • Trallod amlwg ac anallu i rannu o ganlyniad i fethu â rhoi'r ymateb cywir a theimlo dan bwysau i gytuno i rywbeth / rhywun
 • Gall methu â darllen emosiynau pobl eraill a'u hunain arwain at fregusrwydd ysglyfaethwyr
 • Gall tueddiad CYP tuag at ddehongliadau llythrennol ei gwneud hi'n anodd iddynt ddirnad rhwng presenoldeb rhithwir a phresenoldeb gwirioneddol

Ymatebion posib

 • Llyfrau stori, straeon cymdeithasol, sachau stori, sgyrsiau stribedi comig
 • Canllawiau fideo - gemau ar-lein, gwylio fideos ar gyfer dysgwyr ifanc
 • CBT
 • Sesiynau therapi Lego
 • Rhaglen therapi chwarae
 • Sesiynau therapi celf
 • Cefnogaeth ELSA ar berthnasoedd ar-lein
 • Matiau siarad

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Anawsterau mynych a sylweddol wrth ddilyn norm cymdeithasol a chyfeiriad oedolion
 • Dim dealltwriaeth o ffiniau cymdeithasol
 • Methu goddef rhyngweithio cymdeithasol yn briodol ar-lein
 • Gall oedi sylweddol wrth gyfathrebu rwystro mynediad ar-lein
 • Rhwystredigaeth a dicter ynghylch sefyllfaoedd cymdeithasol yn gwaethygu ar-lein
 • Efallai na fydd CYP yn sylweddoli sefydlogrwydd cynnwys ar-lein ac effaith enw da hyn

Ymatebion posib

 • Trafodaeth, delweddau o amgylch ffiniau cymdeithasol
 • Pypedau - ffiniau cymdeithasol
 • Sesiynau cymorth ELSA o amgylch ffiniau cymdeithasol - Ydw / Nac ydw, Gwneud / Peidiwch
 • Cefnogaeth ELSA ynghylch emosiynau a phryderon / pryder
 • CBT
 • Therapi Lego
 • Therapi celf
 • Therapi chwarae
 • Cefnogaeth gyda rheoli tymer - ymatebion priodol
 • Canllawiau dewis - trwy lwybrau coch / gwyrdd sylfaenol - yn achosi canlyniad
 • Canllawiau ar geisio cefnogaeth - Pwy all fy helpu? Sut mae siarad â nhw?
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar 'Newid a Pharhad'

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Cymerir iaith yn llythrennol a bydd geiriau angharedig yn achosi trallod eithafol
 • Efallai na fydd CYP yn gallu deall sut maen nhw'n gwneud i eraill deimlo na sut mae eraill yn gwneud iddyn nhw deimlo ar-lein
 • Diffyg dealltwriaeth a geirfa i ddeall bwlio yn llawn ar-lein
 • Yn ddryslyd ynghylch gweithredu i wneud bwlio ar-lein
 • Gallai arwain at ymddygiadau obsesiynol, ailadroddus (echolalia)
 • Efallai na fydd CYP yn sylweddoli eu bod yn cael eu bwlio ar-lein
 • Efallai y bydd teuluoedd sy'n rhannu delweddau a straeon am eu PPhI yn cael eu sarhau a'u gyrru oddi ar gyfryngau ar-lein

Ymatebion posib

 • Straeon cymdeithasol
 • Straeon am ddiogelwch ar-lein a bwlio
 • Gweithio o amgylch achos ac effaith
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Amser i siarad a / neu siarad gyda'i gilydd trwy Gymorth ELSA
 • Gwnewch yn weledol fynd i helpu cardiau ar gyfer PPhI sy'n profi bwlio
 • Gweithdai rhieni / gofalwyr i godi ymwybyddiaeth a chynllunio ymatebion

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Efallai y bydd CYP yn dangos ychydig neu ddim ymdeimlad o berygl
 • Mae systemau cyfathrebu yn wael, heb ddealltwriaeth briodol
 • Defnydd llythrennol a dehongliad o iaith
 • Methu esbonio'r gwahaniaeth rhwng pethau sy'n ddychmygol a phethau sy'n wir
 • Efallai y bydd CYP yn gweld pethau fel rhai 'du a gwyn' - gallai ddrysu / creu pryder / dysgu amhriodol

Pymatebion posib

 • Dysgu set o reolau diogelwch sylfaenol ar-lein i berson ifanc ag ASC, ADHD, ADD
 • Straeon
 • Pypedau - chwarae rôl
 • Dewisiadau - achos a chanlyniadau
 • Gweithgareddau / atgyfnerthu cyfathrebu a rhyngweithio
 • Sgyrsiau stribedi comig

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gellir derbyn arweiniad yn llythrennol a gall gwyro oddi wrth hyn achosi tueddiadau obsesiynol
 • Gall CYP ddod yn sefydlog ar gynnwys ar-lein penodol fel rhan o lwybro lleddfol a gall ddod yn or-ddibynnol ar weithgareddau sy'n seiliedig ar TG
 • Gall amser hir o flaen sgrin effeithio'n andwyol ar CYP â chyflyrau niwrolegol fel epilepsi
 • Gall CYP ddod yn obsesiynol am ddefnyddio TG a datblygu arferion gor-ddefnyddio afiach

Ymatebion posib

 • Angen goruchwyliaeth / oedolyn dibynadwy
 • Gweithgareddau pasbort adeiladwr sgiliau
 • Fideos yn gysylltiedig ag oedran ar gyfer diogelwch ar-lein
 • Addysgu'r rheolau Diogelwch Ar-lein
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Gweithdai rhieni / gofalwyr sy'n canolbwyntio ar effaith symbylu dyfeisiau a'r angen i leihau'r defnydd o ddyfeisiau cyn cysgu
 • Sicrhewch fod cymysgedd o weithgareddau corfforol wedi'u hymgorffori yn nhrefn arferol CYP

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu adnabod yr hyn sy'n bersonol i rywun ac o bosibl rannu'r wybodaeth anghywir, ee enwau, manylion cyswllt
 • Gall naïfrwydd cymdeithasol CYP olygu nad oes ganddyn nhw unrhyw ymdeimlad o breifatrwydd ac maen nhw'n rhannu gwybodaeth yn ddiwahân

Ymatebion posib

 • Sesiynau wedi'u cefnogi gyda phecynnau gweithgaredd a fideos ar ddysgu newydd neu wedi'i atgyfnerthu am rannu delweddau, gemau ar-lein, gwylio fideos, cyfryngau cymdeithasol a ffrydio byw
 • Addysgu rhieni / gofalwyr ar breifatrwydd a diogelwch
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Cyfarwyddyd clir ynghylch pa wybodaeth y gellir ac na ddylid ei rhannu

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau lleferydd ac iaith yn ei gwneud hi'n anodd i'r CYP ddeall bod popeth maen nhw'n ei ysgrifennu / ei greu / ffilmio ar-lein yn perthyn iddyn nhw
 • Gall CYP gael eu siomi gan eu cyfoedion oherwydd nad ydyn nhw'n cydnabod perchnogaeth
 • Gall naïfrwydd cymdeithasol CYP eu hatal rhag deall perchnogaeth

Pymatebion posib

 • Proffiliau personol sylfaenol, trafodaeth a dealltwriaeth o achos ac effaith
 • Straeon cymdeithasol
 • Gemau rhyngweithio cymdeithasol
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • System gyfeillion i helpu i ddatblygu cydnabyddiaeth o berchnogaeth a chydweithio

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

.

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

.

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

 

.

Adnodd Seren Childnet

 

.

ANFON: Cyfathrebu a Rhyngweithio (C&I)

.

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr