BWYDLEN

Cyfathrebu a Rhyngweithio (C&I)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 14 a 18 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) sydd ag angen Cyfathrebu a Rhyngweithio. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu herio a gwrthod yr hyn sy'n cael ei ddweud ar-lein ac yn methu â darllen emosiynau a gweld a yw eu gweithredoedd eu hunain yn effeithio ar rywun arall
 • Eisiau ac angen cael eu hoffi a pheidio â gweld eu bod yn cael eu trin ac efallai eu bod yn obsesiynol wrth fynnu mwy gan eraill
 • Gellir dehongli iaith yn llythrennol (ASC) felly anawsterau wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo cymdeithasol yn bositif, ee gyrfa
 • Gall trwsio ar gemau neu wefannau rhwydweithio cymdeithasol arwain at ddefnydd cymhellol o'r rhyngrwyd, gan arwain at gyfyngu ar ryngweithio rhwng pobl
 • Efallai y bydd CYP eisiau datblygu presenoldeb ar-lein fel eu brodyr a'u chwiorydd a'u cyfoedion
 • Bydd CYP yn agored iawn i gam-drin ariannol oherwydd rhwyddineb dulliau talu ar-lein
 • Gellir cynnwys CYP mewn gweithredoedd a gweithgareddau fel 'stoc chwerthin' a thrwy hynny niweidio eu hurddas a'u hunan-werth o bosibl
 • Gellir denu CYP yn grwpiau eithafol er mwyn datblygu ymdeimlad o berthyn
 • Efallai na fydd gan CYP y sgiliau beirniadol i nodi propaganda ac felly gall grwpiau eithafol eu trin yn hawdd
 • Efallai y bydd CYP yn cael ei 'feiddio' i gamau niweidiol ac anniogel er mwyn profi eu hunain
 • Gall diffyg deunydd ar-lein sy'n briodol i'w hoedran ar gyfer pobl ag anableddau dysgu arwain at PPhI yn dibynnu ar gynnwys anaeddfed sy'n rhwystro eu prosesau datblygu ac aeddfedu
 • Gall naïfrwydd a llythrennedd CYP eu harwain i gredu popeth maen nhw'n dod ar ei draws ar-lein gan ei fod yn cael ei gyflwyno fel ffynhonnell awdurdodol

Ymatebion posib

 • Cefnogaeth gan oedolion allweddol yn arbennig i helpu i nodi peryglon a chanlyniadau ymweld â gwefannau amhriodol
 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein a gweithgaredd a chynnwys troseddol ar-lein
 • Matiau siarad
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Cefnogaeth rhieni / gofalwyr ynghylch hidlo a monitro a gweithredu cynllun diogelwch rhyngrwyd gartref
 • System mentor-cyfaill gyda chyfoedion dibynadwy, wedi'u sgrinio i weithredu fel tywyswyr cyfrifol
 • Ymgorffori diogelwch ar-lein mewn gwersi rheoli ariannol
 • Datblygu gwersi PSHE gan ganolbwyntio ar hunan-werth a deall sut mae eraill yn eich gweld chi
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar ddatblygu cyfadran feirniadol PPhI

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Anallu i ddehongli ciwiau cymdeithasol yn gywir ar-lein. Anawsterau cymryd rhan mewn sgwrs ar-lein
 • Yn ei chael hi'n anodd deall cynnwys amhriodol, sy'n anodd ei egluro iddynt, ond gallant gopïo hwn, gan arwain at ganlyniadau cyfreithiol / ymddygiadau niweidiol posibl
 • Diffyg sgiliau sgwrsio cymdeithasol priodol ar-lein a chael defnydd llythrennol a dehongliad o iaith
 • Yn agored i gael eu gorfodi i ymddygiad niweidiol - methu â deall yr hyn y gellir gofyn iddynt ei wneud ar-lein yw'r dewis anghywir - bydd yn dilyn arweiniad ac yn meddwl bod hynny'n iawn
 • Anallu i weld safbwynt pobl eraill - ymddygiadau obsesiynol niweidiol - ceisiadau parhaus ac ni allant ddarllen ciwiau i stopio
 • Diffyg dealltwriaeth o derminoleg ar-lein fel 'secstio', 'trolio', 'cydsynio', 'aflonyddu', 'stelcio', ac ati
 • Diffyg dealltwriaeth o sut y gall ymddygiadau rhywiol ar-lein fod yn niweidiol
 • Gellir twyllo CYP i gredu eu bod mewn perthnasoedd cariadus, rhamantus ac yn agored i ecsbloetio rhywiol
 • Gall CYP ddioddef gwrthod dro ar ôl tro trwy ymdrechion i ddod o hyd i bartneriaid trwy ddyddio ar-lein gan niweidio eu hunan-barch a'u hyder
 • Gall CYP gamddehongli bod cyfoedion yn gyfeillgar ar-lein gyda chyfoedion yn cael eu denu atynt
 • Gall PPhI ddod yn obsesiynol am eraill ar-lein gan arwain at ymddygiad troseddol

Ymatebion posib

 • CBT
 • Sesiynau therapi celf
 • Cefnogaeth ELSA ar berthnasoedd ar-lein
 • Straeon bywyd go iawn
 • Matiau siarad
 • Dysgu mecanweithiau ymdopi pryder
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Gwaith â ffocws ar sut beth yw perthnasoedd cariadus a rhamantus mewn gwirionedd a pha nodweddion a geir yn nodweddiadol mewn perthnasoedd cariadus
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar ddatblygu ymdeimlad cryf o hunanoldeb a hunan-brisio
 • Gwaith â ffocws ar y gwahaniaeth rhwng cyfeillgarwch a chariad rhamantus
 • Cyfarwyddyd digamsyniol ar ymddygiad derbyniol mewn cyd-destunau ar-lein

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall anhawster deall cysyniadau haniaethol a chymhwyso dysgu blaenorol arwain at risgiau posibl o rannu cynnwys amhriodol ar-lein
 • Gall ymddygiadau obsesiynol (ASC) ddylanwadu ar ddealltwriaeth o faterion moesegol a chyfreithiol gan beryglu amlygiad i radicaleiddio
 • Gall CYP ddatblygu enw da am naïfrwydd sy'n eu gadael yn agored i watwar a thrin
 • Gall CYP sarhau a chynhyrfu cyfoedion yn ddiarwybod oherwydd nad oes ganddyn nhw feistrolaeth ar yr iaith benodol a ddefnyddir ar-lein ac yn y cyfryngau cymdeithasol
 • Efallai na fydd CYP yn deall effaith bellgyrhaeddol a pharhaol enw da ar-lein ac felly'n niweidio rhagolygon cyflogaeth, perthnasoedd, aelodaeth grwpiau

Ymatebion posib

 • Esboniadau dewis clir - llwybrau coch / gwyrdd
 • Canllawiau ynghylch mynd yn noeth neu edrych ar gynnwys rhywiol amhriodol ar-lein
 • Straeon bywyd, erthyglau newyddion - achos / canlyniad
 • Canllawiau ar geisio cefnogaeth - sut i gael help
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Gweithgareddau sy'n tynnu sylw at y sarhad a'r ystrywiau sy'n bodoli ar y rhyngrwyd
 • Gweithgareddau sy'n tynnu sylw at yr iaith briodol i'w defnyddio ar y rhyngrwyd
 • Gall CYP ddisgrifio effaith bellgyrhaeddol a pharhaol eu gweithgaredd ar-lein

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Anhawster gydag iaith dderbyngar a mynegiannol
 • Efallai na fydd CYP ag ASD yn sylweddoli eu bod yn cael eu bwlio. Efallai nad oes ganddyn nhw sgiliau i sefyll dros eu hunain na chyfathrebu'r hyn sy'n digwydd. Gall hyn arwain at iselder ysbryd a hunan-barch isel
 • Methu nodi ymddygiadau trin a bwlio
 • Methu nodi ymddygiadau bwlio ar-lein trwy gyswllt unigolion a grwpiau
 • Methu gweithio ar y cyd ag eraill i herio ac atal bwlio rhag digwydd eto
 • Gellir denu CYP i leoliadau er mwyn ymosod arni
 • Efallai na fydd CYP yn sylweddoli'r difrod y maent yn ei achosi i eraill oherwydd eu bod yn ystyried bod eu gweithgaredd ar-lein yn tynnu coes ac yn tynnu coes
 • Gellir gwawdio a bwlio CYP wrth iddynt ddod yn agored wrth geisio cadw at normau cymdeithasol

Ymatebion posib

 • Addysgu am strategaethau rheoli pryder
 • Dysgu ynghylch diogelwch ar-lein ac adrodd am fwlio
 • Defnyddiwch becyn cymorth STAR
 • Straeon cymdeithasol
 • Straeon ac adroddiadau newyddion - trafodaeth ynghylch achos ac effaith
 • Atebolrwydd cyfreithiol - dealltwriaeth a ffeithiau
 • Gweithio ar emosiynau
 • Emojis - dealltwriaeth a gweithgareddau perthnasol
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar beryglon cwrdd â phobl yn y byd go iawn nad ydych ond yn eu hadnabod ar-lein
 • Canolbwyntiwch ar iaith a chyfeillgarwch priodol
 • System gyfeillion i helpu CYP i lywio trwy gymhlethdod cymdeithasol

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu deall, dadansoddi a gwerthuso gwybodaeth am bersonoliaeth ddigidol a gallai hyn effeithio ar y math o wybodaeth a dderbynnir
 • Gall dealltwriaeth lythrennol greu dryswch ynghylch 'dyluniad perswadiol'
 • Methu nodi pryd mae cynnwys yn cael ei drin yn wleidyddol neu'n gymdeithasol. Mae dealltwriaeth gymdeithasol wael yn creu bregusrwydd
 • Gall CYP fod yn agored i dwyll ariannol ar-lein
 • Efallai na fydd CYP yn amddiffyn eu hunaniaeth ar-lein yn ddigonol
 • Efallai y bydd CYP yn cael ei niweidio trwy weld eu hunain yn 'ddigyswllt' o gymharu ag eraill heb ddeall bod y rhain yn 'hoff' a gynhyrchir yn artiffisial ac efallai nad ydyn nhw'n gwerthfawrogi nad yw bots yn bobl go iawn
 • Efallai na fydd CYP yn deall y cysyniad o newyddion ffug ac yn cael ei rymuso gan hyn

Pymatebion posib

 • Dysgu set o reolau diogelwch sylfaenol ar-lein i berson ifanc ag ASC, ADHD, ADD
 • Pecyn cymorth awtistiaeth a diogelwch ar-lein ar gyfer PPhI uwchradd
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Defnyddiwch wersi cyllid i bwysleisio risgiau ar-lein
 • Annog CYP i ddarparu gwybodaeth briodol mewn arenâu ar-lein
 • Dyfeisio modiwlau neu unedau dysgu sy'n galluogi PPhI i ddangos cymhwysedd yn y maes hwn
 • Gweithgareddau â ffocws yn dangos sut mae rhywfaint o weithgaredd ar-lein yn cael ei gynhyrchu gan gyfrifiadur
 • Gweithgareddau dwys ac aml yn canolbwyntio ar ddadansoddiad beirniadol o ffynonellau gwybodaeth

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu esbonio a deall buddion a risgiau defnyddio ffynonellau ar-lein i hunan-ddiagnosio a hunan-feddyginiaethu
 • Methu deall peryglon niwed posib ar-lein - gwybodaeth a brosesir yn llythrennol yn hytrach na ffaith neu farn
 • Mae nodweddion obsesiynol yn cynyddu'r risg o ddod i gysylltiad â gamblo a dyledion ar-lein (gan arwain o bosibl at bryder / hunan-niweidio)
 • Gall CYP hunan-ddiagnosio yn anghywir a pheidio â mynd i'r afael â materion iechyd sylweddol yn briodol
 • Gall CYP ddatblygu disgwyliadau afiach ohonyn nhw eu hunain dan ddylanwad delweddau corff sy'n cael eu portreadu ar-lein
 • Gellir twyllo CYP i ymuno â grwpiau ffordd o fyw sy'n ffrynt i gamdrinwyr
 • Efallai y bydd CYP yn dod yn obsesiynol am rai opsiynau ffordd o fyw ac yn cymryd rhan ynddynt yn afiach

Ymatebion posib

 • Trafodaethau ynghylch diogelwch ar-lein ac adrodd am ymddygiad / cynnwys amhriodol
 • Defnyddiwch weithgareddau bwlio rhyngrwyd pecyn cymorth
 • Chwarae rôl
 • Straeon ac adroddiadau newyddion - trafodaeth ynghylch achos ac effaith
 • Gweithio ar emosiynau
 • Emojis - dealltwriaeth a gweithgareddau perthnasol
 • Deall y gyfraith - arweiniad
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Gweithgareddau â ffocws ar fod yn 'Balch Fi' a gwybodaeth ar sut y gall delwedd y corff effeithio ar iechyd a lles
 • Gwyliadwriaeth a monitro. Monitro a hidlo yn yr ysgol yn unol ag unrhyw ofynion
 • Datblygu system cyfeillion i ddarparu cefnogaeth cymheiriaid i raddau o ymwneud ag opsiynau ffordd o fyw

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall diffyg dealltwriaeth o ffiniau cymdeithasol arwain at rannu cyfrineiriau a sicrhau gwybodaeth yn lleihau eu diogelwch ar-lein
 • Gall anawsterau lleferydd ac iaith rwystro'r gallu i adfer dyfais neu gyfrif os yw'n cael ei gyfaddawdu / hacio
 • Gellir camddeall dealltwriaeth o fframwaith cyfreithiol a hacio gan ymddygiadau obsesiynol
 • Gall fod yn agored i gael ei ecsbloetio ynghylch torri diogelwch data trwy yriannau / ymddygiadau obsesiynol
 • Mae gallu gweithredol uchel i gracio codau yn gadael yn agored i gael ei ecsbloetio
 • Gall CYP fod yn dueddol o rannu gwybodaeth breifat ac felly'n agored i ladrad hunaniaeth
 • Efallai na fydd CYP yn cofio diffodd gwe-gamerâu a thrwy hynny ganiatáu mynediad i fannau preifat ar adegau heb eu gwarchod
 • Gall CYP ddod yn fedrus iawn ym meysydd codio ac amgryptio a chael ei gymell i weithredu'n anghyfreithlon gan eraill neu ei orfodi i weithredu'n anghyfreithlon oherwydd yr her

Ymatebion posib

 • Dysgu set sylfaenol o reolau diogelwch ar-lein i PPhI gydag ASC, ADHD, ADD
 • Addysgu am strategaethau i reoli pryder
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Atgoffa mynych o'r angen i gynnal preifatrwydd
 • Datblygu ystod o 'arferion da' sy'n cynnwys cau camerâu
 • Canllawiau clir ar beryglon gweithgaredd anghyfreithlon a pha weithgaredd a ystyrir yn anghyfreithlon
 • Gweithgareddau â ffocws ar effaith gweithredoedd ar eraill

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau lleferydd ac iaith o gymharu â chyfoedion sy'n gysylltiedig ag oedran yn ei gwneud hi'n anodd i'r CYP ddeall dwyn hawlfraint a chaniatâd cyfreithiol / anghyfreithlon ar-lein
 • Efallai na fydd CYP yn gallu amddiffyn cynnwys y maent yn ei gynhyrchu a chael ei ecsbloetio er budd masnachol
 • Efallai na fydd CYP yn cydnabod y trallod a'r difrod a achosir gan dorri hawlfraint

Pymatebion posib

 • Dysgu set sylfaenol o reolau diogelwch ar-lein i PPhI gydag ASC, ADHD, ADD
 • Addysgu am strategaethau i reoli pryder
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar ddangos i PPhI sut i hawlio a sicrhau eu gwaith eu hunain
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar archwilio'r trallod a'r difrod a achoswyd gan dorri hawlfraint

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

.

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

.

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

 

.

Adnodd Seren Childnet

 

.

ANFON: Cyfathrebu a Rhyngweithio (C&I)

.

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr