BWYDLEN

Cyfathrebu a Rhyngweithio (C&I)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 7 a 11 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) sydd ag angen Cyfathrebu a Rhyngweithio. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu esbonio ystyr y gair 'hunaniaeth'
 • Lefel iaith yn is nag oedran ac yn methu ag egluro ffyrdd y gall rhywun newid eu hunaniaeth, ee hapchwarae
 • Gall trwsio ar gemau neu wefannau rhwydweithio cymdeithasol arwain at ddefnydd cymhellol o'r rhyngrwyd, gan arwain at gyfyngu ar ryngweithio rhwng pobl
 • Mae'n hawdd twyllo PPhI ag anabledd gwybyddol
 • Efallai y bydd rhieni / gofalwyr yn gweld datblygu sgiliau ar-lein fel cynnydd tuag at annibyniaeth a hunanddibyniaeth gan adael CYP heb oruchwyliaeth ac yn agored i gynnwys niweidiol na allant ei riportio wedi hynny
 • Efallai na fydd CYP yn gallu adnabod eu hemosiynau ac felly ddim yn gwbl ymwybodol eu bod yn profi trallod, anhapusrwydd neu ofn

Ymatebion posib

 • Cefnogaeth gan oedolion allweddol yn arbennig i helpu i nodi peryglon a chanlyniadau ymweld â gwefannau amhriodol
 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein a gweithgaredd a chynnwys troseddol ar-lein
 • Matiau siarad
 • Straeon cymdeithasol a straeon am ddiogelwch ar-lein
 • Sachau stori a sgyrsiau stribedi comig
 • Rhyngweithio cymdeithasol a chefnogaeth hunaniaeth ELSA
 • Cefnogaeth rhieni / gofalwyr ynghylch hidlo a monitro a gweithredu cynllun diogelwch rhyngrwyd gartref
 • Gweithdai rhieni / gofalwyr yn canolbwyntio niwed ar-lein ac yn sicrhau cydbwysedd rhwng annog annibyniaeth ac amddiffyn rhag niwed
 • Gwaith wedi'i dargedu a dwys ar adnabod emosiynau

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu darllen emosiynau pobl eraill ar-lein a deall dewisiadau eraill - yn debygol o gyd-fynd â'r hyn y mae eraill yn ei ofyn neu'n ei ddweud gan eu gadael yn agored i niwed
 • Diffyg sgiliau sgwrsio cymdeithasol priodol ar-lein
 • Defnydd llythrennol a dehongliad o iaith
 • Efallai y bydd CYP yn ei chael hi'n anodd denu ac ymgysylltu â chyfoedion ar-lein oherwydd nad ydyn nhw'n 'cŵl' nac yn fedrus mewn gemau. Gall hyn gael effaith andwyol ar hunan-barch
 • Efallai na fydd CYP yn gwerthfawrogi y gellir rhannu cynnwys ar-lein yn eang a'i ddefnyddio yn eu herbyn

Ymatebion posib

 • Llyfrau stori, straeon cymdeithasol, sachau stori, sgyrsiau stribedi comig
 • Canllawiau fideo - gemau ar-lein, gwylio fideos ar gyfer dysgwyr ifanc
 • CBT
 • Sesiynau therapi Lego
 • Rhaglen therapi chwarae
 • Sesiynau therapi celf
 • Cefnogaeth ELSA ar berthnasoedd ar-lein
 • Matiau siarad
 • Dysgu mecanweithiau ymdopi pryder
 • Creu grwpiau cyfeillgarwch bach y tu allan i'r byd ar-lein gan ddefnyddio systemau cyfeillion
 • Gwersi sy'n canolbwyntio ar ledaenu cysylltiadau. Er enghraifft, gemau adweithio cadwyn, llwybrau domino, ac ati

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Geirfa gyfyngedig ar gyfer oedran
 • Gall dealltwriaeth lythrennol o wybodaeth arwain at gamddehongli eraill a'u proffil eu hunain
 • Efallai na fydd CYP yn gallu dirnad rhwng person digidol a pherson go iawn

Ymatebion posib

 • Trafodaeth, delweddau o amgylch ffiniau cymdeithasol
 • Pypedau - ffiniau cymdeithasol
 • Sesiynau cymorth ELSA o amgylch ffiniau cymdeithasol - Ydw / Nac ydw, Gwneud / Peidiwch
 • Cefnogaeth ElSA ynghylch emosiynau a phryderon / pryder
 • CBT
 • Therapi Lego
 • Therapi celf
 • Therapi chwarae
 • Cefnogaeth gyda rheoli tymer - ymatebion priodol
 • Canllawiau dewis - trwy gemau
 • Canllawiau ynghylch mynd yn noeth neu edrych ar gynnwys rhywiol amhriodol ar-lein
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Gwaith â ffocws ar 'Real People and Toys / Pretend Play'

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Hunan-barch gwael. Methu mynegi pryderon / pryderon - gweithredoedd fel siglo, strocio, fflapio a / neu glustiau dwylo
 • Yn profi anawsterau prosesu synhwyraidd
 • Methu adnabod bwlio ar-lein gan fod modd cymryd geiriau mewn ystyr lythrennol
 • Efallai y bydd CYP ag ASD yn colli cliwiau cymdeithasol ac efallai na fyddant yn sylweddoli eu bod yn cael eu bwlio. Efallai nad oes ganddyn nhw sgiliau i sefyll dros eu hunain na chyfathrebu'r hyn sy'n digwydd. Gall hyn arwain at iselder ysbryd a hunan-barch isel
 • Methu cymryd rhan mewn cellwair chwareus, pryfocio a deall ffiniau ymddygiad derbyniol
 • Methu adnabod perygl na chyfleu pryderon i oedolyn
 • Gall ymddygiadau sylwgar waethygu'r risg o fwlio
 • Efallai na fydd CYP yn cydymdeimlo'n hawdd ag eraill a pheidio ag ystyried bod eu hymddygiad tuag at eraill yn niweidiol

Ymatebion posib

 • Senarios chwarae rôl
 • Straeon cymdeithasol
 • Straeon am ddiogelwch ar-lein a bwlio
 • Gweithio o amgylch achos a chanlyniad
 • Addysgu am strategaethau rheoli pryder
 • Amser i siarad a / neu siarad gyda'i gilydd trwy Gymorth ELSA
 • Gwnewch yn weledol fynd i helpu cardiau ar gyfer PPhI sy'n profi bwlio
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Gwersi â ffocws ar riportio unrhyw beth sy'n gwneud i'r PPhI deimlo'n drist, yn anghyfforddus neu'n ofnus
 • Gweithgareddau â ffocws ar ddatblygu empathi

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall trefniadaeth a dilyniant gwael ddrysu mynediad i beiriannau chwilio, prosesau
 • Gall defnydd llythrennol a dehongliad o iaith arwain at anallu i wahaniaethu rhwng barn a ffaith gan achosi trallod / dryswch / ymddygiadau ailadroddus
 • Methu rheoli gwybodaeth ar-lein oherwydd diffyg empathi, ciwiau cymdeithasol, dealltwriaeth o gynnwys gweledol, ysgrifenedig
 • Efallai na fydd CYP yn sylweddoli bod eu 'hanes' yn gadael trywydd o'u gweithgaredd ar-lein
 • Gall anhyblygedd meddwl CYP eu hatal rhag derbyn bod gwybodaeth ar-lein yn anghywir neu'n gamarweiniol

Pymatebion posib

 • Dysgu set o reolau diogelwch ar-lein sylfaenol i PPhI gydag ASC, ADHD, ADD
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Gweithgareddau â ffocws ar barhad gweithgareddau ar-lein
 • Gweithgareddau â ffocws yn datblygu meddwl hyblyg o amgylch gwir a ffug

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu deall yr effaith negyddol ar unrhyw un, ee hwyliau, cwsg, corff, perthnasoedd
 • Mewn perygl o golled ariannol sylweddol oherwydd yr angen i brynu mewn-app i fwydo anghenion
 • Potensial i ddod yn dramgwyddwr trwy ymddygiadau obsesiynol, ee mynnu eraill i gymryd rhan mewn gweithredoedd amhriodol ar-lein
 • Efallai na fydd CYP yn gallu gwahaniaethu rhwng hysbysebu a chyngor
 • Gall CYP ddatblygu arferion afiach sy'n gysylltiedig â defnyddio ar-lein a chymryd rhan mewn gweithgaredd ar-lein yn hwyr yn y nos gan effeithio'n ddifrifol ar batrymau cysgu

Ymatebion posib

 • Angen goruchwyliaeth / oedolyn dibynadwy
 • Pasbort Adeiladwr Sgiliau
 • Fideos yn gysylltiedig ag oedran ar gyfer diogelwch ar-lein
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Gweithgareddau â ffocws ar berswâd trwy hysbysebu
 • Gweithdai rhieni / gofalwyr i hyrwyddo arferion cytbwys neu weithgaredd ar-lein a homelife 'go iawn'

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Yn gallu trin systemau a mynediad i'r rhyngrwyd heb ddealltwriaeth lawn o beryglon
 • Gall fod yn darged o sgamio ar-lein amhriodol oherwydd dealltwriaeth lythrennol
 • Gall cyfrineiriau CYP fod yn rhagweladwy
 • Gall CYP ddatblygu cyfrineiriau a phrotocolau soffistigedig iawn gan gloi eraill allan o ddefnydd a rennir

Ymatebion posib

 • Dysgu set sylfaenol o reolau diogelwch ar-lein i berson ifanc ag ASC, ADHD, ADD
 • Addysgu am strategaethau i reoli pryder
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Dysgu rheolau CYP ar gyfer dyfeisio cyfrineiriau cryf
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar ddatblygu ymdeimlad o gydberchnogaeth ar ddyfeisiau penodol

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau lleferydd ac iaith yn ei gwneud hi'n anodd deall caniatâd gwybodaeth ar-lein
 • Efallai na fydd gan CYP unrhyw ymwybyddiaeth o berchnogaeth na'r cyfyngiadau ar ddefnyddio deunyddiau ar-lein
 • Gall CYP ystyried bod gwaith yn y parth cyhoeddus yn eiddo cyhoeddus

Pymatebion posib

 • Dysgu set sylfaenol o reolau diogelwch ar-lein i berson ifanc ag ASC, ADHD, ADD
 • Addysgu am strategaethau i reoli pryder
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar briodoli a chanmol gwaith eraill

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

.

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

.

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

 

.

Adnodd Seren Childnet

 

.

ANFON: Cyfathrebu a Rhyngweithio (C&I)

.

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr