BWYDLEN

Cyfathrebu a Rhyngweithio (C&I)

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda SEND rhwng 11 a 14 oed

Mae'r adnodd Mynegai Niwed SEND hwn ar gyfer plant a phobl ifanc (CYP) sydd ag angen Cyfathrebu a Rhyngweithio. Fe'i dadansoddir gan y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Effaith technoleg ar hunanddelwedd a hunaniaeth

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu deall iaith negyddol / gadarnhaol am rywun arall felly mewn perygl iddo'i hun ac eraill ar-lein
 • Gall trwsio ar gemau neu wefannau rhwydweithio cymdeithasol arwain at ddefnydd cymhellol o'r rhyngrwyd, gan arwain at gyfyngu ar ryngweithio rhwng pobl
 • Methu uniaethu â hunaniaeth gadarnhaol eraill ar-lein a'i rheoli
 • Methu adnabod ac asesu normau a disgwyliadau cymdeithasol, ee lluniau proffil (gall ASC gamddehongli iaith / signalau corff)
 • Efallai y bydd CYP yn agored i gael ei drin ac yn cymryd rhan mewn gweithredoedd niweidiol ar-lein er mwyn dyhuddo a phlesio eraill
 • Efallai y bydd CYP yn cael ei orfodi a'i fygwth yn hawdd trwy gredu'r presenoldeb ar-lein yn gallu cysylltu â nhw'n gorfforol
 • Gall CYP weld y rhyngrwyd fel ffynhonnell awdurdodol a dilys heb unrhyw gyfadran feirniadol

Ymatebion posib

 • Cefnogaeth gan oedolion allweddol yn arbennig i helpu i nodi peryglon a chanlyniadau ymweld â gwefannau amhriodol
 • Dysgu am ymddygiadau ar-lein a gweithgaredd a chynnwys troseddol ar-lein
 • Matiau siarad
 • Straeon cymdeithasol a straeon am ddiogelwch ar-lein
 • Straeon a sgriptiau gwybodaeth
 • Cefnogaeth rhieni / gofalwyr ynghylch hidlo a monitro a gweithredu cynllun diogelwch rhyngrwyd gartref
 • Gweithgareddau i ddatblygu ymdeimlad CYP o hunan-werth a'r gallu i riportio unrhyw anogaeth i hunan-niweidio
 • Gweithgareddau i ddatblygu sicrwydd ynghylch riportio bygythiadau
 • Gwersi â ffocws ar ddatblygu dehongliad beirniadol o'r rhyngrwyd

Perthynas ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae technoleg yn siapio arddulliau cyfathrebu ac yn nodi strategaethau ar gyfer perthnasoedd cadarnhaol mewn cymunedau ar-lein. Mae'n cynnig cyfleoedd i drafod perthnasoedd, parchu, rhoi a gwadu caniatâd ac ymddygiadau a allai arwain at niwed a sut y gall rhyngweithio cadarnhaol ar-lein rymuso a chwyddo llais. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Perthynas, cydsyniad ac ymddygiadau sy'n arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Anallu i ddehongli ciwiau cymdeithasol yn gywir ar-lein. Anawsterau cymryd rhan mewn sgyrsiau ar-lein
 • Yn ei chael hi'n anodd deall cynnwys amhriodol, sy'n anodd ei egluro iddynt, ond gallant gopïo hwn, gan arwain at ganlyniadau cyfreithiol / ymddygiadau niweidiol posibl
 • Diffyg sgiliau sgwrsio cymdeithasol priodol ar-lein a chael defnydd llythrennol a dehongliad o iaith
 • Yn agored i gael eu gorfodi i ymddygiad niweidiol - methu â deall yr hyn y gellir gofyn iddynt ei wneud ar-lein yw'r dewis anghywir - bydd yn dilyn arweiniad ac yn meddwl bod hynny'n iawn
 • Diffyg dealltwriaeth o derminoleg ar-lein fel 'secstio', 'trolio', 'aflonyddu', 'stelcio', ac ati
 • Dim dealltwriaeth o atebolrwydd cyfreithiol
 • Gall hyn arwain at orfodi PPhI i rannu deunyddiau ymhlith eu cyfoedion heb sylweddoli y gallai ei gynnwys fod yn niweidiol neu'n niweidiol
 • Gall anobaith CYP i berthyn eu gyrru i gopïo delweddau sydd wedi'u newid yn ddigidol gan gredu eu bod yn real ac o ganlyniad niweidio'u hunain yn ceisio newid eu golwg gorfforol
 • Efallai y bydd CYP yn cael ei watwar gan gyn-ffrindiau am fwynhau cynnwys anaeddfed.

Ymatebion posib

 • Llyfrau stori, straeon cymdeithasol, sachau stori, sgyrsiau stribedi comig
 • Canllawiau fideo - gemau ar-lein, gwylio fideos ar gyfer dysgwyr ifanc
 • CBT
 • Sesiynau therapi Lego
 • Rhaglen therapi chwarae
 • Sesiynau therapi celf
 • Cefnogaeth ELSA ar berthnasoedd ar-lein
 • Matiau siarad
 • Dysgu mecanweithiau ymdopi pryder
 • Gweithgareddau â ffocws ar natur 'afreal' delweddau wedi'u newid a'r niwed posibl a achosir trwy geisio eu copïo
 • Adeiladu grwpiau cymheiriaid o PPhI gyda chwaeth a systemau cyfeillio priodol tebyg gyda chyfoedion sy'n gwerthfawrogi chwaeth PPhI arall

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Efallai y bydd eraill yn defnyddio'ch enw da ar-lein i lunio barn amdanoch chi

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall geirfa gyfyngedig ar gyfer oedran arwain at anhawster cael gafael ar wybodaeth a rhannu cynnwys yn amhriodol
 • Gall anhawster deall cysyniadau haniaethol a chymhwyso dysgu blaenorol arwain at risgiau posibl o rannu cynnwys amhriodol ar-lein
 • Efallai y bydd CYP yn cael ei ddenu at ymgysylltu â phersonoliaethau ag enw da ar-lein
 • Gall PPhI fod yn ddifater am eu henw da ar-lein gan beri iddynt droseddu eraill, a thrwy hynny eu rhoi mewn perygl

Ymatebion posib

 • Trafodaeth, delweddau o amgylch ffiniau cymdeithasol
 • Sesiynau cymorth ELSA o amgylch ffiniau cymdeithasol - Ydw / Nac ydw, Gwneud / Peidiwch
 • Cefnogaeth ELSA ynghylch emosiynau a phryderon / pryder
 • CBT
 • Therapi Lego
 • Therapi celf
 • Adolygu straeon bywyd go iawn / newyddion
 • Cefnogaeth gyda rheoli tymer - ymatebion priodol
 • Canllawiau dewis - trwy gemau
 • Canllawiau ynghylch mynd yn noeth neu edrych ar gynnwys rhywiol amhriodol ar-lein
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Anogwch PPhI i rannu eu syniadau am bwy y maent yn eu hedmygu a pham. Efallai y bydd oedolion yn herio hyn ac yn agored i drafod pwy rydyn ni'n eu hedmygu a pham
 • Canllawiau a chyfarwyddyd clir ar ymddygiad ar-lein derbyniol ac annerbyniol

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ac ymddygiad ymosodol niweidio eraill

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Rhwystredigaeth / pryder oherwydd anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu
 • Hunan-effeithiolrwydd isel ac anawsterau cymdeithasol a / neu ymddygiadol sy'n deillio o hunan-barch isel, rhwystredigaeth neu anawsterau cyfathrebu
 • Gall brofi anawsterau prosesu synhwyraidd
 • Methu mynegi pryderon / pryderon - gweithredoedd fel siglo, strocio, fflapio a / neu glustiau dwylo
 • Methu gweld sut y gall sylwadau creulon ac annymunol waethygu'n gyflym a methu â deall ffiniau ymddygiad cymdeithasol dderbyniol
 • Gall CYP Bregus ddod yn fwli / ysgogwr heb sylweddoli
 • Efallai na fydd CYP ag ASD yn sylweddoli eu bod yn cael eu bwlio. Efallai nad oes ganddyn nhw sgiliau i sefyll dros eu hunain na chyfathrebu'r hyn sy'n digwydd. Gall hyn arwain at iselder ysbryd a hunan-barch isel
 • Gellir gorfodi CYP i fwlio eraill ar-lein ar ran cyfoedion er mwyn ennill ffafr gymdeithasol
 • Gall awydd CYP i ddod yn annibynnol yn y byd ar-lein eu hatal rhag riportio bwlio
 • Efallai na fydd CYP yn gwybod am fecanweithiau cymorth a grwpiau a all eu helpu

Ymatebion posib

 • Senarios chwarae rôl
 • Straeon cymdeithasol
 • Dysgu am ddiogelwch ar-lein ac adrodd am fwlio
 • Archwiliwch ddigwyddiadau a newyddion bywyd go iawn
 • Addysgu am strategaethau rheoli pryder
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Atebolrwydd cyfreithiol - dealltwriaeth a ffeithiau
 • Gweithio ar emosiynau
 • Emojis - dealltwriaeth a gweithgareddau perthnasol
 • Pwysleisiwch ddysgu ar ymddwyn yn deg a pharchus i bawb ar-lein
 • Gweithgareddau â ffocws ar sut i ymchwilio a nodi grwpiau cymorth priodol

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu dadansoddi a gwerthuso dibynadwyedd a dilysrwydd gwybodaeth ar-lein yn seiliedig ar gynnwys yn ogystal ag ymddangosiad
 • Dibyniaeth bosibl ar ffynhonnell ddibynadwy a allai achosi niwed
 • Efallai na fydd CYP yn sylweddoli eu bod yn cael eu dylanwadu a'u targedu
 • Efallai na fydd CYP yn deall sut y gellir defnyddio cwcis i dargedu gwerthiannau
 • Efallai y bydd dehongliad llythrennol CYP o'r byd ar-lein yn eu hatal rhag cydnabod bod bots yn bodoli a bod gwybodaeth yn cael ei thrin

Pymatebion posib

 • Dysgu set o reolau diogelwch sylfaenol ar-lein i berson ifanc ag ASC, ADHD, ADD
 • Pecyn cymorth awtistiaeth a diogelwch ar-lein ar gyfer PPhI uwchradd
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Dangoswch CYP sut mae cwcis sy'n cael eu storio ar ddyfeisiau yn effeithio ar chwiliadau
 • Cyfarwyddyd ffeithiol ac arddangosiad o ddefnyddio bots

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall technoleg effeithio ar hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Methu nodi cynnwys ar-lein a / neu grwpiau sy'n hyrwyddo strategaethau ymdopi afiach (ee hunanladdiad, anhwylderau bwyta, hunan-niweidio)
 • Methu nodi pwy i siarad er mwyn cadw'n hunan-ddiogel ar-lein
 • Efallai y bydd amser hir o flaen sgrin yn effeithio'n andwyol ar CYP gyda dyfodiad cyflyrau niwrolegol fel epilepsi, o bosibl na fydd yn hawdd ei ganfod
 • Efallai na fydd CYP yn gallu gwerthuso'n feirniadol gyngor ffordd o fyw sy'n ddiduedd ac nad yw'n cael ei yrru gan werthiannau
 • Efallai na fydd CYP yn gallu riportio cynnwys niweidiol oherwydd nad ydyn nhw'n ei gydnabod felly
 • Efallai na fydd CYP yn gallu nodi symptomau gor-ddefnyddio ac felly nid ydynt yn hunanreoleiddio'n ddigonol

Ymatebion posib

 • Trafodaethau ynghylch diogelwch ar-lein ac adrodd am ymddygiadau / cynnwys amhriodol
 • Dysgu am ymddygiad bwlio a sut i riportio
 • Chwarae rôl
 • Straeon ac adroddiadau newyddion - trafodaeth ynghylch achos ac effaith
 • Gweithio ar emosiynau
 • Emojis - dealltwriaeth a gweithgareddau perthnasol
 • Addysgu am strategaethau i reoli pryder
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Monitro amser a dreulir yn agos gan ddefnyddio ystod o ddyfeisiau. Canolbwyntiwch weithgareddau ar alluogi PPhI i nodi ac adrodd ar symptomau
 • Mae gweithgareddau'n canolbwyntio ar ddangos geiriau a strategaethau allweddol CYP a ddefnyddir wrth hysbysebu
 • Roedd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar nodi nodweddion cynnwys niweidiol
 • Gweithgareddau â ffocws ar nodi symptomau gor-ddefnyddio a sut i hunanreoleiddio

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth bersonol a all arwain at niwed

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall diffyg dealltwriaeth o ffiniau cymdeithasol arwain at rannu cyfrineiriau a sicrhau gwybodaeth yn lleihau eu diogelwch ar-lein
 • Gall anawsterau lleferydd ac iaith rwystro'r gallu i adfer dyfais neu gyfrif os yw'n cael ei gyfaddawdu / hacio
 • Gellir camddeall dealltwriaeth o fframwaith cyfreithiol a hacio gan ymddygiadau obsesiynol
 • Gall CYP bori'r rhyngrwyd yn ddiwahân a thrwy hynny lawrlwytho meddalwedd maleisus
 • Efallai na fydd CYP yn deall y gallai pobl eraill fod eisiau dwyn a defnyddio eu hunaniaeth

Ymatebion posib

 • Dysgu set sylfaenol o reolau diogelwch ar-lein i PPhI gydag ASC, ADHD, ADD
 • Addysgu am strategaethau i reoli pryder
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Adolygu gosodiadau a gosod cyfyngiadau
 • Gweithgareddau â ffocws yn hysbysu CYP pam y byddai eraill eisiau dwyn eu hunaniaeth

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Canlyniadau posibl mynediad anghyfreithlon, lawrlwytho a dosbarthu cynnwys

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae anawsterau lleferydd ac iaith yn ei gwneud hi'n anodd deall caniatâd gwybodaeth ar-lein
 • Yn agored i lawrlwytho cynnwys ar-lein yn anghyfreithlon / yn gyfreithiol
 • Gellir defnyddio CYP i gael cynnwys yn anghyfreithlon i eraill
 • Efallai na fydd CYP yn gallu dangos empathi â phobl eraill sy'n tramgwyddo os yw eu gwaith yn cael ei ddefnyddio neu ei lên-ladrad

Pymatebion posib

 • Dysgu set sylfaenol o reolau diogelwch ar-lein i PPhI gydag ASC, ADHD, ADD
 • Addysgu am strategaethau i reoli pryder
 • Sgyrsiau stribedi comig
 • Rhowch reolau a chamau gweithredu clir i CYP i'w cymryd os cânt eu gorfodi i gael cynnwys neu gael gafael ar gynnwys yn anghyfreithlon ar gam
 • Canolbwyntiodd y gweithgareddau ar sut y gall eraill deimlo a yw eu gwaith yn cael ei ddefnyddio neu ei lên-ladrad a pham mae hyn yn bwysig

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

.

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

.

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

 

.

Adnodd Seren Childnet

 

.

ANFON: Cyfathrebu a Rhyngweithio (C&I)

.

Cyngor yn ôl Oed

Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael profiad ar-lein mwy diogel a chael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr