BWYDLEN

Amdanom ni

Mae Diogelwch Digidol Cynhwysol yn fenter ar y cyd rhwng SWGfL ac Materion Rhyngrwyd, darparu help, cefnogaeth a chyngor i rieni a gweithwyr proffesiynol sy'n cefnogi bywydau digidol plant a phobl ifanc ag anghenion ac anableddau addysg arbennig, pobl ifanc sydd â phrofiad gofal a'r rhai sy'n uniaethu fel LGBTQ +.

Beth sydd ar y dudalen

Pwy yw SWGfL?

SWGfL, yn elusen ddielw sydd â chenhadaeth i bob plentyn elwa o dechnoleg sy'n rhydd o niwed. Bod yn un o'r partneriaid yn y Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, maent yn creu gwasanaethau, offer a chynnwys arloesol, ac yn llunio polisi, yn genedlaethol ac yn fyd-eang yn eu gwaith helaeth gyda diogelwch ar-lein.

Mae SWGfL wedi bod ar flaen y gad o ran diogelwch ar-lein am y ddau ddegawd diwethaf. Maent wedi cynghori ysgolion, cyrff cyhoeddus, diwydiant a llywodraethau ar gamau priodol i'w cymryd o ran diogelu a hyrwyddo polisïau ac arferion diogelwch ar-lein cadarnhaol.

Yn ogystal â chynnig sesiynau hyfforddi diogelwch ar-lein i weithwyr proffesiynol, mae SWGfL hefyd yn gweithredu’r Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Gweithwyr Proffesiynol (POSH) a'r platfform Report Harmful Content sy'n cefnogi'r rhai sy'n ceisio cael gwared ar gynnwys niweidiol ar-lein.

Eu cynhyrchion fel y rhai sydd wedi ennill gwobrau Offeryn 360 Gradd Diogel wedi helpu dros 14,000 o ysgolion i adolygu eu polisi a'u harferion diogelwch ar-lein a'r offeryn adrodd dienw Sibrwd wedi caniatáu i ysgolion gadw mewn cysylltiad â'u cymuned wrth roi'r hyder i fyfyrwyr godi llais.

Mae eu gwaith rhagorol wedi dod â diogelwch ar-lein yn flaenllaw yn sylw'r cyhoedd, gan sicrhau y gall pawb ddatblygu eu dealltwriaeth o'r hyn y mae diogelwch ar-lein yn ei olygu mewn byd sy'n newid yn barhaus.

Mwy am Ddiogelwch Digidol Cynhwysol

Mae Diogelwch Digidol Cynhwysol yn brosiect cydweithredol rhwng Internet Matters a SWGfL sy'n ymroddedig i ddarparu cyngor ymarferol i sicrhau mae pob plentyn a pherson ifanc yn elwa o dechnoleg gysylltiedig yn ddiogel.

Mae ymchwil yn dangos bod plant sy'n profi gwendidau yn fwy agored i niwed ar-lein, yn enwedig cam-drin plant yn rhywiol. Mae'r prosiect hwn yn ceisio rhoi'r cyngor a'r help sydd eu hangen arnynt i oedolion sy'n gweithio gyda phlant i gynorthwyo pobl ifanc i sicrhau eu bod yn llywio'r rhyngrwyd yn ddiogel.

Nod y canolbwynt yw cefnogi plant a phobl ifanc gyda SEND, plant a phobl ifanc â phrofiad gofal, a'r rhai sy'n uniaethu fel LGBTQ +. Mae pedair adran allweddol:

Datblygwyd yr adnoddau hyn yng nghyd-destun Lloegr, fodd bynnag, gall y wybodaeth fod yn ddefnyddiol i unigolion / ymarferwyr yng Nghymru.

Byddem yn eich annog i ddefnyddio ein pecyn cefnogwyr i rannu'r adnodd gyda chymaint o rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i godi ymwybyddiaeth o'r canolbwynt. E-bostiwch ni yn [e-bost wedi'i warchod] os oes angen cefnogaeth bellach arnoch.

Adnoddau

Plant Bregus mewn byd digidol

Tynnu sylw at y risgiau ar-lein y gall plant agored i niwed eu hwynebu a'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt

Darllenwch yr adroddiad

Cyfarfod â'n harbenigwyr

Rydym wedi gweithio'n helaeth gydag arbenigwyr yn eu maes i sicrhau bod y cyngor a roddir ar y wefan hon yn fanwl ac yn berthnasol i bob cymuned o blant. Yr arbenigwyr rydyn ni wedi gweithio gyda nhw yw:

icon icon

Rachel Smith

Uwch Olygydd Nodweddion a Chynnwys yn Ditch the Label

Ffosiwch y Label yn elusen ieuenctid rhyngwladol, sy'n cefnogi pobl ifanc 12-25 oed trwy'r materion sy'n effeithio fwyaf arnyn nhw. P'un a yw hynny'n fwlio, iechyd meddwl, perthnasoedd neu hunaniaeth, rydyn ni yma i'ch codi pan rydych chi'n teimlo'n isel, wrth eich ochr chi pan fyddwch chi'n teimlo'n unig, ac yn anad dim, yma pan rydych chi ein hangen ni fwyaf. Mae Ditch the Label yn arbenigo mewn unrhyw fater y mae pobl ifanc yn delio ag ef, ond yn benodol materion yn ymwneud â bwlio a lles meddyliol. Ymweld â'r safle

icon icon

Claire Spinks

Pennaeth Ymgynghorol

Mae gan Claire 26 mlynedd o brofiad addysgu, gan gynnwys 15 fel pennaeth. Mae hi wedi gweithio mewn amrywiaeth o ysgolion o wahanol feintiau gyda chefndiroedd economaidd-gymdeithasol gwahanol ledled y wlad. Mae hi'n angerddol am sicrhau'r canlyniadau gorau i ddisgyblion a nodwyd fel SEND ac mae wedi arwain Mewnosodiad traws-ysgol ac wedi cynghori ar arfer SEND ers dros 20 mlynedd. Mae ganddi brofiad o agor dwy ganolfan darparu adnoddau ar gyfer plant anghenion uchel sy'n darparu ar gyfer plant ag anawsterau iechyd cymdeithasol, emosiynol a meddyliol sylweddol.

icon icon

Simon P Hammond

Darlithydd mewn Addysg

Mae Dr Simon P Hammond yn Seicolegydd Cymhwysol sydd â diddordeb yn y modd y mae technolegau digidol yn parhau i ail-lunio posibiliadau cymdeithasol bob dydd ar gyfer gweithredu ar draws cwrs bywyd a goblygiadau iechyd meddwl a gwytnwch ein byd cynyddol ar-lein. Mae ei waith yn archwilio sut mae pobl ifanc a hŷn ar yr ymylon yn profi rhagdybiaethau diofyn o gynhwysiant digidol, cyfranogiad a chydraddoldeb. Ymweld â'r safle

icon icon

Doug Johnson

Ymgynghorydd Diogelu Digidol

Fel gofalwr maeth sy'n gofalu am fwy na 60 o bobl ifanc yn eu harddegau dros y 23 mlynedd diwethaf, fy nod yw gwella bywydau plant a gofalwyr trwy ddiffinio a chefnogi'r defnydd o dechnoleg yn yr amgylcheddau gofal teulu a phreswyl sy'n maethu. Mae ein teulu wedi maethu trwy MSN & MySpace i TikTok & Telegram; o gemau fel goresgynwyr gofod a mwydod i Minecraft & Fortnite; o ddyddiaduron papur a ffacsiau i e-byst a gwasanaethau ar-lein fel CHARMS. Mae hyn yn rhoi profiad a dealltwriaeth eang i mi o'r dechnoleg a ddefnyddir gan ofalwyr a'r rhai y maent yn gofalu amdanynt.

icon icon

Yr Athro Emma Bond

Cyfarwyddwr Ymchwil, Pennaeth Ysgol y Graddedigion ac Athro Ymchwil Gymdeithasol-Dechnegol ym Mhrifysgol Suffolk

Mae ganddi brofiad ymchwil helaeth yn canolbwyntio ar risg ar-lein a grwpiau bregus, yn enwedig mewn perthynas â cham-drin domestig, pornograffi dial, cam-drin rhywiol, a cham-drin ar sail delwedd. Mae gan Emma bron i 20 mlynedd o brofiad dysgu ar gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig gwyddor gymdeithasol ac mae'n Uwch Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

icon icon

Katie Tyrell

Cydymaith Ymchwil ym Mhrifysgol Suffolk

Mae Katie yn ymgymryd â PhD sy'n ymchwilio i ddefnydd pobl ifanc o dechnolegau digidol yn eu perthnasoedd agos. Mae ei diddordebau ymchwil yn ymwneud â diogelu ar-lein, iechyd meddwl, a lles plant a phobl ifanc, yn ogystal â dulliau cyfranogol a chreadigol.

icon icon

 Martin Hanbury

Pennaeth Gweithredol

Martin Hanbury yw Pennaeth Gweithredol Ymddiriedolaeth Aml Academi Chatsworth sy'n gwasanaethu plant a phobl ifanc ag SLD, PMLD, ac awtistiaeth. Mae Martin wedi gweithio ym maes SEND ers dros 30 mlynedd mewn amrywiaeth o rolau ac ystod o gyd-destunau. Mae wedi cyhoeddi sawl llyfr ac erthygl yn canolbwyntio ar ddisgyblion ag awtistiaeth ac yn gweithio fel ymgynghorydd a hyfforddwr ar draws maes SEND.

icon icon

Jane Bradley

Uwch ddarlithydd

Mae Jane Bradley yn uwch ddarlithydd ym Mhrifysgol Caer ac yn Arweinydd Rhaglen Anghenion ac Anableddau Addysgol Arbennig BA ac MA. Mae hi wedi gweithio mewn amrywiaeth o ysgolion gan gynnwys ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig er 1992. Fe daniodd ei gwaith yn arwain uned atgyfeirio disgyblion (PRU) rhwng 2002 a 2010 ei hangerdd i gefnogi ein plant mwyaf bregus ac aeth ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o rolau arwain uwch yn arwain SEND. Ymweld â'r safle

icon icon

Allan Torr

 Ymgynghorydd Addysg, Ymddiriedolwr mewn Addysg, ac ymddiriedolaeth aml-academi yr Ymddiriedolaeth Arweinyddiaeth.

Mae Allan wedi dal swyddi arwain uwch mewn nifer o ysgolion cynradd mewn gwahanol awdurdodau lleol gan gynnwys bod yn bennaeth yng ngogledd Manceinion. Am 11 mlynedd, roedd Allan yn un o Arolygwyr Ei Mawrhydi. Yn Ofsted, ef oedd yr arweinydd rhanbarthol ar gyfer addysg gychwynnol athrawon, yr hyfforddwr arweiniol rhanbarthol, a hyfforddwr cenedlaethol ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth. Ers 2019 mae wedi bod yn gweithio fel gweithiwr proffesiynol sicrhau ansawdd ALl ym Manceinion.

icon icon

 Peter Jordan

Academydd Gwaith Cymdeithasol Annibynnol

Mae Peter wedi bod yn ymwneud â Gofal Cymdeithasol a Gwaith Cymdeithasol ers dros 25 mlynedd. Mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau gwaith cymdeithasol plant a theuluoedd, gan gynnwys Diogelu, Blynyddoedd Cynnar, a gwaith ataliol yn y gymuned. Gweithiodd Peter fel darlithydd mewn gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol East Anglia am 12 mlynedd ac roedd yn aelod o'r Ganolfan Ymchwil gyda Phlant a Theuluoedd yno.
Meysydd diddordeb: Moeseg Broffesiynol, Gweithio Rhyngbroffesiynol, Plant a Phobl Ifanc mewn Gofal.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella