BWYDLEN

Internet Matters x Ymchwil nominet: Nid yw gwersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn bodloni anghenion plant

Mae arddegwr yn gwisgo clustffonau, yn gorwedd i lawr wrth edrych ar ei ffôn.

Yn y blog hwn rydym yn rhannu canfyddiadau paneli Rownd 1 ar ansawdd yr addysg ynghylch rhannu noethlymun y mae plant yn ei chael ar hyn o bryd.

Yr wythnos nesaf, byddwn yn rhannu barn plant ar sut i wella negeseuon atal.

Y dirwedd bresennol o Addysg Cydberthnasau, Rhyw ac Iechyd (RSHE)

Mae Internet Matters wedi ymuno â Nominet, y cwmni rhyngrwyd budd cyhoeddus, a Praesidio Safeguarding i archwilio sut i fynd i'r afael â'r mater cynyddol o deunydd hunan-gynhyrchu cam-drin plant yn rhywiol (CSAM) ar-lein.

Cyflwynwyd Addysg Perthnasoedd Gorfodol, Rhyw ac Iechyd (RSHE) yng Nghymru a Lloegr yn 2020. Nod y cwricwlwm yw i blant reoli eu bywydau personol mewn ffordd ddiogel a chadarnhaol, gan gynnwys mewn amgylcheddau digidol. Mae'r canllawiau statudol yn mynnu bod ysgolion yn cwmpasu'r goblygiadau cyfreithiol delweddaeth rywiol a gynhyrchir gan bobl ifanc, ynghyd â gwybodaeth am yr hyn sy'n gyfystyr â pherthnasoedd rhywiol iach a diogel.

Er mai bwriadau addysgu RSHE ar berthnasoedd parchus yw’r rhai cywir, a bod canllawiau cwricwlwm – ar y cyfan – yn adeiladol, canfyddwn yn arfer, nid yw gwersi AGRh yn bodloni anghenion plant.

Sut mae gwersi ACRhHE presennol yn esgeuluso anghenion plant

Un o'r negeseuon cliriaf a mwyaf cyson i godi drwy ein paneli Rownd 1 yw'r graddau nad yw gwersi ACRhAI yn bodloni anghenion plant, yn enwedig o amgylch pynciau sensitif. Mewn un lleoliad, disgrifiodd y plant RHE fel 'sioe ochr' a 'gwers rydd yn y bôn'.

  • Mae'r plant yn disgrifio RHE fel yn brin o fanylion a pheidio â chynnig digon o wybodaeth neu gyngor – yn enwedig am bynciau sensitif. Ychydig o ddisgyblion y buom yn siarad â nhw oedd wedi cael gwersi penodol ar anfon noethlymun.
  • Pan gynigir gwybodaeth am y pynciau hyn, yn aml nid yw athrawon yn arbenigwyr pwnc sy'n cael eu hystyried yn awyddus i gyflymu'r pwnc oherwydd eu bod yn ei chael yn 'lletchwith'.
  • Ystyrir bod defnyddioldeb RSHE hefyd yn dibynnu i raddau helaeth ar oedran. Mae plant yn gweld rhannu noethlymun fel mater 'difrifol' a 'pheryglus' y dylid mynd i'r afael ag ef mewn oedran ifanc cyn iddo ddigwydd. Mae llawer o blant yn meddwl y dylai hyn fod yn ysgol gynradd neu ar ddechrau Blwyddyn 7Mae plant ym Mlynyddoedd 7-9 yn gweld y gwersi hyn yn ddefnyddiol a phwysig, tra bod plant Blwyddyn 10 yn teimlo bod negeseuon atal yn rhy hwyr - oherwydd erbyn iddynt gyrraedd yr oedran hwn, bydd rhannu delweddau yn gyffredin, a normau wedi'u gwreiddio.

Mae materion o ran maint dosbarthiadau a grwpiau rhyw cymysg

Mewn llawer o leoliadau, cynhelir gwersi sensitif am rannu noethlymun mewn dosbarthiadau rhyw cymysg a mawr, sy’n cynnwys hyd at 30 o ddisgyblion.

  • Dywedodd plant hynny wrthym mae'n anodd rhannu profiadau neu ofyn cwestiynau mewn dosbarthiadau mawr hyd at 30 o ddisgyblion. Nid ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi nac yn ddiogel i wneud hynny.
  • Mae merched, yn arbennig, yn ei chael hi'n anodd rhannu a thrafod materion yn ymwneud â rhannu noethlymun o flaen bechgyn rhag ofn cael eich pryfocio neu eich bwlio.
  • Mae bechgyn yn teimlo bod diffyg difrifoldeb ynghylch ACRh a all arwain at ddiffyg mewn ymddygiad a rheolaeth. Nodwyd diffyg yn ymddygiad bechgyn fel rhwystr allweddol i ferched deimlo'n gyfforddus i ymgysylltu a datblygu strategaethau atal.
  • Nododd rhai disgyblion eu bod yn cael eu haddysgu RSHE mewn grwpiau dosbarth nad ydynt yn gwybod cystal â'u grwpiau dysgu, a cynyddodd hyn yr anghysur a'r lletchwithdod.

Ymchwil i ddeunydd hunan-gynhyrchu cam-drin plant yn rhywiol (CSAM)

Gweld mwy am yr ymchwil hwn a'r diweddariadau diweddaraf.

DYSGU MWY

Beth mae myfyrwyr ei eisiau yn eu gwersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol?

Roedd pobl ifanc yn glir ac yn ddiamwys ynghylch sut yr hoffent i RSHE gael ei gyflwyno.

  • Trafodaeth: Dylid cyflwyno pynciau sensitif ar ffurf trafodaeth, gyda chyfle i rannu profiadau a gofyn cwestiynau. Nid yw dysgu 'gan PowerPoint' yn ymarferol yn y cyd-destun hwn.
  • Maint dosbarth a rhyw: Dylai pynciau sensitif – yn enwedig y rhai sy’n ymwneud ag aflonyddu rhywiol – gael eu cyflwyno hefyd mewn sesiynau un rhyw, o fewn grwpiau dosbarth llai o hyd at 10 disgybl.
  • Athrawon arbenigol: Siaradodd bechgyn am eu hoffter o weithwyr proffesiynol allanol sy’n cyflwyno sesiynau RSHE – gan eu bod yn teimlo ei bod yn haws gofyn cwestiynau i oedolyn y maent yn ymddiried ynddo na fyddant yn eu gweld bob dydd. Mae gweithwyr proffesiynol allanol hefyd yn cael eu hystyried yn fwy tebygol o fod â chyfarpar a mwy o wybodaeth nag athrawon pwnc eraill.

Lle mae plant yn dysgu am rannu noethlymun ar hyn o bryd

Yn absenoldeb addysg o safon mewn ysgolion, pobl ifanc sydd fwyaf tebygol o ddysgu am rannu noethlymun ffrindiau a theulu, Neu o clecs am rai digwyddiadau o fewn eu grwpiau cyfoedion. Maent hefyd yn dysgu am y risgiau o rannu delweddau TV ac cyfryngau cymdeithasol. Mae ansawdd y wybodaeth a'r cyngor hwn yn amrywio.

Beth sydd nesaf?

Mae'r canfyddiadau o Rownd 1 o'n hymchwil yn rhoi darlun clir o RSHE yn yr ystafell ddosbarth, sef peidio â diwallu anghenion plant i gael eu hamddiffyn rhag CSAM hunan-gynhyrchu. Mae materion strwythurol – gan gynnwys maint a chyfansoddiad dosbarthiadau, a chyflwyniad gan athrawon anarbenigol – yn creu rhwystrau ar gyfer cyflwyno negeseuon atal o safon yn effeithiol.

Bydd y rownd nesaf o ymchwil yn ystyried y llwybrau gorau ar gyfer cyrraedd plant gydag ymyriadau ataliol – er enghraifft, drwy wella arnynt bresennol darpariaeth ystafell ddosbarth, neu chwilio am ffyrdd newydd o gyfleu negeseuon.

swyddi diweddar