BWYDLEN

Ymchwil i ddeunydd hunan-gynhyrchu cam-drin plant yn rhywiol (CSAM)

Mae Internet Matters wedi ymuno â Nominet, y cwmni rhyngrwyd budd cyhoeddus, a Praesidio Safeguarding i archwilio sut y gallwn frwydro yn erbyn y mater cynyddol o hunangynhyrchu CSAM ar-lein.

Mae arddegwr yn edrych ar ei ffôn clyfar yn ei ystafell wely.

Ynglŷn â'r ymchwil

Mae Internet Matters yn partneru â Nominet a’r asiantaeth ymchwil arbenigol Praesidio Safeguarding i gymryd camau yn erbyn lledaeniad yr hyn a elwir yn ddeunydd cam-drin plant yn rhywiol (CSAM) ar-lein.

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol i ddeall sut y gellir cynllunio a defnyddio negeseuon ataliol i amddiffyn plant rhag y math cynyddol hwn o gamfanteisio.

Archwiliwch ein hadroddiad ymchwil.

Beth yw CAM hunan-gynhyrchu?

Term (er ei fod yn amherffaith) yw deunydd cam-drin plant yn rhywiol 'hunan-gynhyrchu' i ddisgrifio delweddau anweddus a gynhyrchir ac a rennir gan blant a phobl ifanc.

DYSGU MWY

Graddfa CBSM

Mae’r Internet Watch Foundation (IWF) wedi rhybuddio am gynnydd brawychus mewn cylchrediad CSAM hunan-gynhyrchu yn y DU yn y blynyddoedd diwethaf - o 38,000 o achosion yn 2019 hyd at 182,000 o achosion yn 2021 a bron i 200,000 yn 2022.

Beth mae'r ymchwil yn ei archwilio?

Mae Internet Matters yn arwain prosiect, gyda chyllid gan Nominet, i ddeall sut i amddiffyn plant rhag y drosedd erchyll hon trwy addysg ataliol fwy effeithiol.

Er bod llawer o raglenni a mentrau mewn ysgolion yn bodoli yn y gofod hwn, ychydig a ddeellir ynghylch pa negeseuon penodol sydd fwyaf effeithiol o ran atal plant rhag rhannu delweddau personol ar-lein, a’r ffordd orau o gyrraedd plant ag ymyriadau. Ein nod yw nodi set o negeseuon a dull cyflwyno i amharu ar lwybrau meithrin perthynas amhriodol ac atal creu delweddau. Gobeithiwn y bydd ein canfyddiadau yn llywio ymdrechion cyfunol y sector diogelwch ar-lein i amddiffyn plant rhag niwed dosbarthiad CSAM hunan-gynhyrchu.

Nid yw plant yn gyfrifol am eu cam-drin

Gall plant gael eu paratoi, eu trin neu eu cribddeilio i greu delwedd neu fideo agos ohonynt eu hunain, y gellir eu dosbarthu'n ehangach wedyn trwy grwpiau cyfoedion neu rwydweithiau troseddwyr ar-lein. Gall pobl ifanc hefyd ddewis rhannu delweddau personol â’i gilydd yn gydsyniol, er mwyn iddi gael ei rhannu’n anghydsyniol yn ddiweddarach ag eraill. Yn y naill amgylchiad neu’r llall, mae’n bwysig ein bod yn ymwrthod ag iaith sy’n beio plant yn benodol neu’n benodol am eu cam-drin.

Mae cymorth ar gael i blant y mae eu delweddau wedi cael eu rhannu ar-lein, megis yr NSPCC ac offeryn Dileu Adroddiad Sefydliad Gwarchod y Rhyngrwyd. Serch hynny, bydd yr ymdeimlad o golli rheolaeth ar ddelwedd a gwybodaeth y gallai fod ar gael i eraill eu gweld ar-lein yn peri gofid mawr i unrhyw blentyn, person ifanc neu oedolyn. Am y rheswm hwn, mae'n hanfodol bod pob plentyn yn meddu ar yr offer cymdeithasol ac emosiynol i amddiffyn eu hunain rhag camfanteisio.

Y broses ymchwil

Gweithio gyda phaneli o bobl ifanc 11 i 18 oed – gan gynnwys is-set o blant agored i niwed – rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol:

  • Bydd Rownd 1 yn ystyried effeithiolrwydd ymyriadau presennol a negeseuon atal.
  • Bydd Rownd 2 yn mireinio negeseuon atal effeithiol ac yn archwilio sut y gellid defnyddio negeseuon atal mwy effeithiol.
  • Bydd Rownd 3 yn profi negeseuon atal wedi’u mireinio a dulliau defnyddio gyda’n paneli o bobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol.

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, plant 11 i 13 oed sy'n ymddangos amlaf yn y deunydd 'hunan-gynhyrchu' a ganfyddir ac a dynnwyd gan IWF. Am y rheswm hwn, mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar atal o fewn y grŵp oedran hwn – gan dynnu ar brofiad presennol pobl ifanc 11-13 oed, a safbwyntiau myfyriol pobl ifanc yn eu harddegau mewn grwpiau oedran hŷn.

Rydym yn gyffrous iawn i fod yn bartner gyda Praesidio Safeguarding, a fydd yn dod â'u cyfoeth o arbenigedd a mewnwelediad i ddiogelwch a lles digidol i'r prosiect hwn.

Bydd y prosiect yn dod i ben ac yn adrodd arno yn chwarter cyntaf 2024.

Pwy yw Praesidio Safeguarding?

Mae Praesidio yn asiantaeth ddiogelu annibynnol sy’n darparu cyngor ac arweiniad strategol, ymchwil a mewnwelediad, ymchwiliadau ac adolygiadau thematig a rhaglen addysg helaeth.

Diweddariadau diweddaraf

Dilynwch gynnydd y prosiect gyda'n diweddariadau diweddaraf isod.