BWYDLEN

Pa gymorth diogelwch ar-lein y gallaf ei ddisgwyl gan ysgol fy mhlentyn?

Mae Mark Bentley o London Grid for Learning yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae ysgolion yn ei wneud i adeiladu ar wybodaeth plant am ddiogelwch ar-lein

Mae'r arweinydd diogelu Michael Bell a'r arbenigwr diogelwch ar-lein Mark Bentley yn darparu crynodeb byr o'r polisïau a'r canllawiau y mae ysgolion yn eu defnyddio i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Diogelu mewn ysgolion

Mae pob ysgol yn Lloegr o dan ddyletswydd statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles eu disgyblion.

 • Mae pob plentyn yn haeddu a amgylchedd diogel lle gallant ddysgu, mae hyn yn cynnwys all-lein ac ar-lein.
 • Mae gan holl staff yr ysgol rôl i'w chwarae wrth ddiogelu plant. Os oes gan unrhyw aelod o staff bryder ynghylch plentyn dylent wneud hynny gweithredu arno ar unwaith.
 • Dylai fod gan bob ysgol a arweinydd diogelu dynodedig (DSL) pwy ddylai gael ei benodi o'r uwch dîm arweinyddiaeth ac a fydd yn cymryd y prif gyfrifoldeb o ddiogelu ac amddiffyn plant (gan gynnwys diogelwch ar-lein).
 • Yn aml, y DSL fydd y pwynt cyswllt gorau i rieni sydd â phryderon am ddiogelwch ar-lein eu plentyn yn yr ysgol.

Gofynion diogelwch ar-lein i ysgolion

 • Rhaid i bob ysgol ystyried y canllawiau statudol- Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg (KCSIE).
 • Ymhlith pethau eraill mae KCSIE yn nodi:
 • Bod dull effeithiol o ddiogelwch ar-lein yn grymuso ysgol i amddiffyn ac addysgu cymuned yr ysgol gyfan yn eu defnydd o dechnoleg ac yn sefydlu mecanweithiau i nodi, ymyrryd a gwaethygu unrhyw ddigwyddiad lle bo hynny'n briodol.
 • A dull ysgol gyfan o ddiogelwch ar-lein bydd yn cynnwys polisi clir ar ddefnyddio technoleg symudol yn yr ysgol. Mae sut olwg sydd ar y polisi hwnnw yn fater i ysgolion unigol. Os yw rhieni'n ansicr dylent siarad â'r ysgol.
 • Dylai fod gan bob ysgol polisi amddiffyn plant effeithiol. Dylai fod yn hygyrch i rieni gan y dylid ei gyhoeddi ar wefan ysgolion neu ar gael mewn ffyrdd eraill os oes angen.
 • Dylai holl staff yr ysgol gael hyfforddiant diogelu ac amddiffyn plant (gan gynnwys diogelwch ar-lein) adeg eu sefydlu. Dylai'r hyfforddiant gael ei ddiweddaru'n rheolaidd.
  • Dylai'r ysgol sicrhau hidlwyr a systemau monitro priodol ar waith i amddiffyn plant rhag cyrchu deunydd niweidiol ar-lein ac amhriodol tra ar systemau TG yr ysgol.
  • Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU yn darparu arweiniad ar sut olwg fyddai ar “briodol”.
 •  Atodiad C yn KCSIE yn ymdrin â diogelwch ar-lein ac yn darparu rhestr o adnoddau defnyddiol i ysgolion. Mae llawer o'r adnoddau hyn yr un mor berthnasol i rieni.

Dylai ysgolion ddysgu plant am ddiogelu, gan gynnwys diogelwch ar-lein. Dylid ystyried hyn fel rhan o ddarparu cwricwlwm eang a chytbwys a bydd llawer o ysgolion yn ei ddefnyddio PSHE. y Cymdeithas PSHE darparu arweiniad i ysgolion ar ddatblygu eu cwricwlwm PSHE.

 • Ymdrinnir ag e-ddiogelwch hefyd ar bob cam allweddol yn y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer cyfrifiadura. Mae'n orfodol mewn ysgolion a gynhelir a gellir ei ddefnyddio fel meincnod gan academïau ac ysgolion rhydd. Addysgir disgyblion sut i gadw gwybodaeth bersonol yn breifat, sut i ddefnyddio technoleg yn ddiogel ac yn barchus, a ble i fynd am gymorth a chefnogaeth pan fydd ganddynt bryderon am gynnwys neu gyswllt ar y rhyngrwyd neu dechnolegau ar-lein eraill.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar