BWYDLEN

Mae Mam yn rhannu sut mae hi'n gwneud y gorau o reolaethau rhieni i gadw ei phlentyn yn ddiogel ar-lein

Mae Chermaine, mam i un, yn rhoi mewnwelediad iddi ar sut i ddefnyddio rheolyddion rhieni i greu lle mwy diogel i'w phlentyn archwilio eu chwilfrydedd ar-lein.

Mae rheolaethau rhieni yn cynnig rhyddid

Mae'r teulu bob amser wedi defnyddio rheolyddion rhieni, gan gredu eu bod yn caniatáu rhyddid i blant archwilio ar-lein, heb y pryder cyson y bydd rhywbeth drwg yn digwydd. “Mae’n braf i’n mab gael y rhyddid i ddefnyddio’r Rhyngrwyd neu chwarae ar ei gonsol gemau heb y pryderon hynny,” meddai Chermaine.

Mae'r meddalwedd y mae Chermaine yn ei ddefnyddio yn golygu ei bod hi'n gallu hidlo gwefannau a nodi terfynau sy'n briodol i'w hoedran ar gyfer lawrlwythiadau a gwefannau. “Gallwn hefyd gyfyngu ar faint o amser a dreulir ar rai dyfeisiau, sy'n golygu bod gennym fwy o amser rhydd, ac nad ydym yn edrych arno'n gyson,” esboniodd.

Mae rheolaeth ganolog yn helpu

Mae Chermaine a'i gŵr ill dau yn weddol hyderus yn defnyddio technoleg, sydd wedi helpu i sefydlu rheolaethau rhieni. Budd arall yw bod cyfrifiadur y consol gemau a gemau yn defnyddio'r un platfform Microsoft. “Nid ydym wedi cael unrhyw heriau mawr wrth eu sefydlu a’u defnyddio,” meddai Chermaine. “Mae’n helpu bod yr holl ddyfeisiau yn seiliedig ar Microsoft, a gallwn eu hadolygu’n rheolaidd. Rwyf hyd yn oed yn cael e-bost wythnosol gan Microsoft yn dangos i mi'r amser y mae Eban wedi'i dreulio yn defnyddio ei gyfrif, a'r hyn yr oedd yn ei wneud. "

Pa reolaethau all gyfyngu

Mae'r rheolaethau rhieni yn cyfyngu ar faint o amser y gall Eban ei chwarae ar ei gyfrifiadur ac Xbox, ond hefyd yr oriau chwarae. “Mae hyn yn ei rwystro rhag deffro am 5 y bore neu chwarae gemau yn rhy agos at amser gwely, a all ei atal rhag dirwyn i ben a chysgu,” esboniodd Chermaine. “Rydyn ni hefyd yn blocio gwefannau dethol o’i ffôn a’i gyfrifiadur personol, gan gynnwys YouTube, Facebook a Twitter.” Mae yna hefyd reolaethau o amgylch nodweddion ar yr Xbox megis ceisiadau ffrind, sgwrsio a lawrlwythiadau â chyfyngiadau oedran.

Mae siarad digidol yr un mor bwysig

Er bod y rheolaethau rhieni yn ddefnyddiol, mae Chermaine yn credu ei bod yn dal yn bwysig siarad â phlant am y peryglon posibl. “Rydyn ni wedi esbonio i Eban pam fod y rheolau yno, i'w gadw'n ddiogel ac i ffwrdd o gynnwys nad yw'n addas ar gyfer ei oedran. Mae hefyd yn bwysig sicrhau nad yw'n treulio pob eiliad deffro ar ei Xbox. "

Mae'r teulu hefyd yn sgwrsio am y peryglon sy'n bodoli ar-lein, yn enwedig ynglŷn â sut y gall pobl esgus bod yn unrhyw un maen nhw'n ei hoffi - ac nid yw hynny bob amser yn beth da. “Os yw Eban eisiau ap newydd ar gyfer ei ffôn, neu gêm newydd, yna mae’n rhaid iddo ei redeg gennym ni bob amser er mwyn i ni allu ei gymeradwyo,” ychwanega Chermaine.

Wrth i Eban heneiddio, mae Chermaine yn canfod ei fod yn gofyn am symud cyfyngiadau, fel y gall chwarae mwy gyda ffrindiau. Dim ond ar ôl ymchwilio'n ofalus y gwneir unrhyw newidiadau, meddai Chermaine. “Weithiau efallai y byddai eisiau chwarae gêm sy’n golygu ein bod ni’n llacio’r cyfyngiad oedran, ond dim ond ar ôl i ni chwarae’r gêm ein hunain y byddem ni’n gwneud hynny. Neu efallai y byddwn ni'n rhoi ychydig mwy o amser iddo chwarae yn ystod y gwyliau - mae'n helpu i'w rwystro rhag ein gyrru ni'n wallgof! ”

Defnyddio canllawiau cam wrth gam

Gan ei bod yn weddol dechnolegol, nid yw Chermaine wedi dod ar draws unrhyw broblemau wrth ddefnyddio rheolaethau rhieni, ond mae'n ymwybodol nad yw hynny'n wir bob amser. “Rwy'n credu y byddai canllawiau syml yn ddefnyddiol i rieni sy'n llai ymwybodol o pam eu bod nhw'n bwysig, a sut i'w gweithredu'n iawn,” meddai. “Ond byddwn yn bendant yn argymell bod pob rhiant yn defnyddio rhyw fath o reolaeth rhieni.”

I rieni a allai fod yn ddryslyd, dywed Chermaine bod ei phrofiad wedi ei dysgu nad oes ateb “un”. “Mae angen i chi sefydlu rheolyddion ar gyfer pob dyfais unigol ag y byddwch chi'n eu cael, a chofiwch nad ydyn nhw i gyd yn cynnig yr un lefel o reolaeth,” meddai.

Mae Chermaine yn Fam i un o Ganolbarth Lloegr, lle mae'n byw gyda'i gŵr, a'u mab wyth oed, Eban.

swyddi diweddar