BWYDLEN

Amddiffyn eich plentyn

Mynnwch awgrymiadau a chyngor ar bethau y gallwch eu gwneud i helpu'ch plentyn i wneud y gorau o'i amser sgrin a lleihau risgiau ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Gwneud y gorau o amser sgrin

Aseswch sut a ble maen nhw'n defnyddio dyfeisiau

 • Yn seiliedig ar eu trefn, meddyliwch pryd a ble maen nhw'n defnyddio eu dyfais i sefydlu pryd y byddai'n well iddyn nhw ddad-blygio a chanolbwyntio ar weithgareddau eraill. Yn gyffredinol, mae'n well peidio â bod ar ddyfeisiau reit cyn mynd i'r gwely na'u cadw mewn ystafelloedd gwely fel nos.

Archwiliwch yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein

 • Nid yw pob gweithgaredd ar-lein yn cael ei greu yn gyfartal - cymerwch amser i asesu sut y gall gweithgareddau penodol y mae eich plentyn yn eu gwneud helpu neu rwystro eu datblygiad wrth iddynt dyfu.
  • Gofynnwch i'ch hun - A yw'r gweithgaredd hwn yn helpu fy mhlentyn i gyrraedd nod, gwella ei ddatblygiad mewn maes penodol, hyrwyddo ei ymdeimlad o hunan, neu sgiliau adeiladu a fydd yn eu helpu i wneud dewisiadau craff wrth iddynt dyfu?

  Edrychwch ar eich perthynas â sgriniau

  • Adolygwch eich perthynas eich hun â sgriniau i fynd i'r afael â sut y gallai hyn fod yn effeithio ar eich defnydd digidol.
   • A oes unrhyw beth y gallwch ei wneud yn eich rhyngweithio a fydd yn rhoi hyder iddynt adeiladu perthynas iachach â thechnoleg?
delwedd pdf

Mwy o wybodaeth

Gwelwch ein pecyn cymorth gwytnwch digidol oed-benodol a grëwyd gyda'n llysgennad Dr Linda Papadopoulos i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ar-lein.

Gweler y Canllaw
Awgrym Gorau bwlb golau

Defnyddiwch dempled cytundeb teulu Childnet i glirio disgwyliadau ar gyfer defnydd cadarnhaol a diogel o'r rhyngrwyd

Gweler y templed

Gweler Comisiynydd Plant Lloegr Canllaw digidol 5 y dydd i deuluoedd i hyrwyddo perthynas gadarnhaol â thechnoleg.

Sgyrsiau i'w cael

 • Cael trafodaethau am y risgiau y gallent eu hwynebu yn seiliedig ar y gweithgareddau y maent yn eu gwneud ar-lein i'w helpu i adeiladu eu gwytnwch digidol a'u meddwl yn feirniadol.
 • Ar gyfer plant iau, mae'n bwysig siarad am y materion ar-lein y gallent eu hwynebu cyn gynted ag y byddant yn dechrau defnyddio'r rhyngrwyd. Gall defnyddio straeon, apiau neu fideos sydd wedi'u hanelu at blant fod yn ffordd wych o danio'r sgwrs.
 • Wrth i blant heneiddio, mae'n bwysig gwirio gyda nhw yn barhaus am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein. Mae pobl ifanc hŷn yn tueddu i deimlo bod ganddyn nhw'r cydbwysedd iawn o ran amser sgrin ond gallai cael sgwrs am effeithiau corfforol amser sgrin eu helpu i hunanreoleiddio eu hamser sgrin yn well i gael y gorau ohono.

Ffyrdd ymarferol o gefnogi plant ar amser sgrin

Dylanwadu ar newid yn y ffordd maen nhw'n defnyddio sgriniau

 • Byddwch yn ymwybodol o'r hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein ac yn benodol pam eu bod yn ei fwynhau i gynyddu eich ymwybyddiaeth o'r risgiau a'r gwobrau y gall y gweithgareddau hyn eu cynnig.
 • Modelwch yr ymddygiad yr hoffech ei weld ynddynt - mae plant yn tueddu i wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud, nid o reidrwydd yr hyn rydych chi'n ei ddweud.
 • Ymgysylltu â nhw yn weithredol ar rai o'r gweithgareddau maen nhw'n eu gwneud ar-lein; p'un a yw'n chwarae gêm ar-lein gyda'i gilydd, yn gwylio eu hoff vlogger neu'n gofyn iddynt beth yw eu post diweddar.
 • Cymerwch amser i ddad-blygio technoleg fel teulu i'w hannog i gael golwg gytbwys ar ddefnyddio technoleg. Mae apiau fel Forest sy'n adeiladu coedwigoedd hardd yr hiraf y byddwch chi'n aros oddi ar ddyfeisiau yn help mawr.
 • Gyda'n gilydd dewch o hyd i apiau, safle, a gemau a fydd yn helpu rhoi ffordd i blant archwilio eu nwydau, gwella eu sgiliau a darganfod eu hunaniaeth mewn ffordd ddiogel.
 • Sefydlu cytundeb teulu gyda'n gilydd i reoli disgwyliadau o ran sut y dylid defnyddio sgriniau a llwyfannau ar-lein a pham.
 • I blant iau, dewch o hyd i ffyrdd o wneud hynny cyfuno touchscreen defnyddio gyda chwarae creadigol neu egnïol
 • Nid oes rhaid i amser sgrin plant fod yn oddefol, edrychwch am apiau sy'n annog ac yn ategu gweithgaredd corfforol.

Gosodwch rai offer syml i reoli amser sgrin

 • Defnyddiwch offer rheoli rhieni ar eu dyfeisiau a'r platfformau maen nhw'n eu defnyddio i osod ffiniau digidol gyda'i gilydd i sicrhau eu bod nhw'n cael y gorau o'u hamser sgrin
 • Defnyddiwch osodiadau nos - mae gan rai ffonau hidlwyr golau glas i helpu i leihau faint o olau glas sy'n cael ei ollwng gan y sgrin yn ystod oriau'r nos a allai helpu plant i gysgu.
 • Diffoddwch hysbysiadau ar eu ffôn i gyfyngu ar y tynnu sylw y gall hyn ei achosi pan fyddant yn gwneud gweithgareddau eraill
 • Diffoddwch autoplay ar y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio i'w helpu i hunanreoleiddio pa mor hir maen nhw'n ei dreulio ar rai apiau.
 • Os yw'ch plentyn yn ddefnyddiwr Android, byddwch chi'n gallu defnyddio'r 'Nodwedd Lles Digidol ' i adolygu'r amser maen nhw'n ei dreulio ar wahanol apiau ar eu ffôn.

Rheoli amser sgrin ar gyfryngau cymdeithasol ac apiau ffrydio fideo

Gwyliwch hwn o fideo Common Sense Media i weld sut i ddiffodd autoplay ar lwyfannau poblogaidd y mae plant yn eu defnyddio.
delwedd pdf

Mwy o wybodaeth

Darllenwch ganllaw'r NSPCC i annog eich plentyn i fod yn 'Share Aware

Gweler y Canllaw
Mwy o wybodaeth bwlb golau

Gweler awgrymiadau amser sgrin 5 ar gyfer plant ifanc o Common Sense Media

Gwyliwch fideo
Awgrym Gorau bwlb golau

Gweler ein canllaw i apiau gweithredol i helpu plant i wneud y gorau o'u hamser sgrin, symud a
datblygu arferion iach.

Defnyddio ein pum prif awgrym i roi archwiliad iechyd i ffôn clyfar neu lechen eich plentyn er mwyn ei sefydlu'n ddiogel