BWYDLEN

Archwilio'r berthynas rhwng plant sy'n agored i niwed ac ar-lein

Ein newydd ei ryddhau Lloches a Risg - Adroddiad Bywyd Ar-lein i Bobl Ifanc Bregus, yn archwilio sut mae plant y DU sydd â rhyw fath o fregusrwydd, yn dangos sut mae'r byd ar-lein wedi dod yn achubiaeth iddynt.

Fel rhan o'r Youthworks, mae dros 6,500 o blant y DU sydd â rhyw fath o fregusrwydd yn dangos bod y byd ar-lein wedi dod yn achubiaeth iddynt - ac eto mae rhai hyd at saith gwaith yn fwy tebygol o gwrdd â pheryglon penodol dros y rhyngrwyd na'u cyfoedion nad ydyn nhw'n agored i niwed. Mae'r adroddiad hwn gan Youthworks a Phrifysgol Kingston, mewn partneriaeth â Internet Matters - yn galw am nifer o newidiadau brys yn y ffordd y mae plant agored i niwed yn derbyn cefnogaeth, gan gynnwys dull sy'n ystyried eu bregusrwydd all-lein, a rhieni a gweithwyr proffesiynol yn cael eu hannog i feddwl yn wahanol am ar-lein. cyngor diogelwch ar gyfer pobl ifanc.

* O sampl o 14,449 o bobl ifanc 11-17 oed, y nododd 6,500 ohonynt fod ganddynt un neu fwy o bum math o fregusrwydd.

Rhaid inni amddiffyn dwy filiwn o blant bregus y DU rhag niwed ar-lein

Mae angen i ni roi mwy o ffocws ar sut mae'r DU yn cefnogi plant sy'n agored i niwed, wrth i astudiaeth newydd ddatgelu y gall rhai fod yn barod SAITH AMSER mwy o risg yn y byd digidol na'r rhai heb wendidau.

Mae Adroddiad Lloches a Risg dangos eu bod yn wynebu llawer o fathau amrywiol o risgiau ar-lein. Er bod eu gwendidau yn eu gwneud yn fwy tebygol o brofi risg na phobl ifanc nad ydynt yn agored i niwed, gall bod heb fynediad digidol hefyd fod yn broblem. Os ydyn nhw'n cael eu niweidio ac yn dod yn ofnus o fynd ar-lein, neu os yw eu dyfais yn cael ei chymryd i ffwrdd, maen nhw'n colli cyfleoedd i gysylltu a datblygu'n gymdeithasol, gan ryngweithio ag eraill heb unrhyw label bregusrwydd.

O ganlyniad, heddiw rydym yn galw am ddull newydd o gefnogi pobl ifanc agored i niwed fel bod eu bywydau ar-lein yn cael eu hystyried yn llawn yn eu haddysg a'u gofal.

Ffeithiau ac ystadegau

Mae'r astudiaeth - sy'n rhan o raglen ymchwil barhaus - yn datgelu, o gymharu â phobl ifanc heb wendidau, mai'r rhai sydd â thri neu fwy o wendidau yw:

  • Bedair gwaith yn fwy tebygol o brofi risgiau cyberaggression gan gynnwys seiberfwlio neu sylwadau a sarhad hiliol / homoffobig (40% o'i gymharu â 11%)
  • Tair gwaith yn fwy tebygol o gael eu seiber-gamera (14% o'i gymharu â 5%)
  • Bron i dair gwaith yn fwy tebygol o weld cynnwys niweidiol fel pro-anorecsia, hunan-niweidio neu siarad am hunanladdiad na'u cyfoedion nad ydynt yn agored i niwed. (40% o'i gymharu â 15%)

Pobl ifanc ag anhwylderau bwyta sydd fwyaf mewn perygl

Canfu’r adroddiad hefyd mai’r rhai ag anhwylderau bwyta sydd fwyaf mewn perygl, mewn amryw o ffyrdd, gyda bron i draean (31%) ar ôl gweld cynnwys am hunanladdiad yn 'aml' mewn cyferbyniad â 4% o bobl ifanc heb wendidau. Roedd y rhai ag anhwylderau bwyta hefyd yn fwyaf tebygol o ddweud, 'ceisiodd rhywun ar-lein fy mherswadio i weithgaredd rhywiol nad oeddwn i eisiau' gyda 43% erioed wedi profi hyn, a dywedodd 23% ohonynt ei fod yn digwydd yn 'aml', o'i gymharu â 3% o'u cyfoedion heb wendidau.

Roedd pobl ifanc ag anhwylderau bwyta saith gwaith yn fwy tebygol o ddweud eu bod 'yn aml' wedi cael delwedd noethlymun wedi'i rhannu gan ddial gan gyn-bartner ar ôl torri i fyny (15% yn erbyn 2% ar gyfer pobl ifanc nad oeddent yn agored i niwed).

Y grŵp hwn hefyd oedd y mwyaf tebygol o gael ei seiber-fwlio ymhlith yr holl grwpiau bregus (48%) ac adroddodd lawer o arwyddion gorfodaeth, gyda bron i hanner (46%) mynd yn 'llidiog a phryderus' heb eu ffôn. Roedd hyn yn wahanol i 15% pobl ifanc nad ydynt yn agored i niwed.

Pobl ifanc â phrofiad gofal

Canfuwyd bod pobl ifanc â phrofiad gofal wedi bod yn destun cyberaggression dwys - bron tri o bob 10 (29%) wedi derbyn negeseuon yn bygwth eu niweidio nhw neu eu teulu, o gymharu â dim ond 9% o bobl ifanc nad oeddent yn agored i niwed. Roedd traean erioed wedi cwympo am sgam ar-lein a un o bob chwech (16%) dywedodd fod hyn yn digwydd yn 'aml' - o'i gymharu â 2% pobl ifanc nad ydynt yn agored i niwed.

Er bod y risg o niwed ar-lein yn glir, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd cysylltedd, sgiliau cymdeithasol a datblygiad i bobl ifanc sy'n agored i niwed. Ar eu cyfer, mae mynediad digidol yn borth i 'fod fel pawb arall'.

Pobl ifanc awtistig

Mae bron naw allan o 10 (86%) pobl ifanc awtistig a 82% Dywedodd pobl ifanc ag anawsterau dysgu fod 'y rhyngrwyd' yn agor llawer o bosibiliadau i mi 'o gymharu â 62% plant heb unrhyw anableddau. O ganlyniad i'r adroddiad, rydym yn argymell y dylid gofyn i blant fel mater o drefn am eu bywydau ar-lein gan oedolion sy'n gofalu amdanynt ac i'r sgyrsiau hynny fod yn ystyrlon, a fydd yn gofyn am hyfforddiant, adnoddau a buddsoddiad.

Mae'n galw ar weithwyr proffesiynol addysg ac oedolion sy'n gofalu am blant bregus i gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyfforddiant diogelwch ar-lein ystyrlon, gan symud i ffwrdd o strategaeth sy'n addas i bawb.

Geiriau terfynol

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Mae'r ymchwil yn dangos bod plant â gwendidau yn dibynnu'n sylweddol iawn ar eu dyfeisiau cysylltiedig ar gyfer cyfathrebu, adloniant a chefnogaeth. Nid ysgogiad rhieni i'w hamddiffyn trwy eu hatal rhag mynd ar-lein yw'r ateb, oherwydd gallai hyn arwain at whammy dwbl i'r plentyn, gan gymryd rhan bwysig o'u bywyd personol a chymdeithasol y maent yn dibynnu'n fawr arno.

Yn lle, mae angen i ni greu diwylliant lle gofynnir i bobl ifanc fregus fel mater o drefn am eu bywydau ar-lein fel y gallant barhau i ymgysylltu, ond yn ddiogel. Nid yw addysg ddiogelwch ar-lein fel y'i darperir ar hyn o bryd yn gweithio i blant sy'n agored i niwed - ac erbyn hyn mae gennym y data i ganiatáu i sgyrsiau ystyrlon ddigwydd rhyngddynt ac oedolion dibynadwy.

Rydyn ni eisiau gweithio gyda rhieni, gofalwyr, gweithwyr proffesiynol addysg a chwmnïau technoleg i sicrhau bod hyfforddiant ac adnoddau'n cael eu diweddaru. "

Dywedodd Adrienne Katz, Cyfarwyddwr Youthworks, a gyd-awdurodd yr adroddiad gydag Aiman ​​El Asam o Brifysgol Kingston yn Llundain: “Mae'r adroddiad hwn wir yn tynnu sylw at faint mae'r byd ar-lein yn ei gynnig fel lloches a risg i'r plant mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

Mae'n amlwg eu bod yn dibynnu arno, yn dianc i mewn iddo, ac yn cael eu brifo neu eu niweidio'n ddwfn pan aiff pethau o chwith. Felly, mae'n hollbwysig ein bod yn edrych ar ffyrdd ystyrlon y gallwn ei wneud yn brofiad llawer mwy diogel iddynt.

Dylem adolygu hyfforddiant ac adnoddau ar frys i bobl ifanc agored i niwed a symud i ffwrdd o ddull sy'n addas i bawb. ”

Adroddiad Plant Agored i Niwed bwlb golau

Tynnu sylw at y risgiau ar-lein y gall plant agored i niwed eu hwynebu a'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Gweld yr adroddiad

swyddi diweddar