Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein - Canolbwynt diogelwch ar-lein newydd i rymuso pobl ifanc â SEND

Ochr yn ochr â Youthworks a gyda chefnogaeth gan Facebook heddiw rydym wedi lansio adnodd cyntaf o'i fath ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol a'u rhieni a'u gofalwyr.

Y rheswm dros yr Hwb Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein

Mae ein Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein canolbwynt yn helpu i arfogi pobl ifanc ag SEND, (anghenion addysgol arbennig ac anableddau) eu rhieni a'u gofalwyr gyda'r offer cywir i'w hatal 'cwympo trwy'r rhwyd' ar gyfryngau cymdeithasol.
Fe wnaethon ni greu hyn wrth i bobl ifanc â SEND nodi ardaloedd lle maen nhw'n 'fwy agored i risgiau ar-lein ac angen mwy o gefnogaeth - yn enwedig ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'n adnodd newydd hanfodol ac fe'i cefnogir gan Weinidog Diogelu'r DU.

Canfyddiadau ein hadroddiad o blant ag ANFON

Fel rhan o fenter ar y cyd, ymunodd y diogelwch ar-lein ag Youthworks a Facebook i gynnal cyfres o weithdai gyda phobl ifanc rhwng 13 a 17 oed ag anghenion dysgu ychwanegol a'u rhieni neu ofalwyr.

Nododd canfyddiadau'r gweithdai a'r ymgynghoriad helaeth â phobl ifanc trwy gydol y broses o greu canolfannau feysydd allweddol lle roedd angen mwy o gefnogaeth ar gyfryngau cymdeithasol ar blant â SEND. Manylwyd ar y canfyddiadau yn Adroddiad Life Online for Children with SEND, a gyhoeddwyd heddiw, ardaloedd a nodwyd lle mae pobl ifanc â SEND yn wahanol i blant nodweddiadol mewn perthynas â diogelwch ar-lein.

Yn gyntaf, nid oes gan lawer ag anghenion dysgu ychwanegol y sgiliau meddwl beirniadol, ac weithiau mae'r ystyriaeth ar gyfer canlyniadau sydd gan bobl ifanc heb anghenion dysgu ychwanegol. Gall hyn olygu eu bod yn ymddiried yn fwy yn y bobl maen nhw'n dod ar eu traws a'r cynnwys maen nhw'n ei weld ar-lein. Roedd hefyd yn golygu bod ganddyn nhw lai o bryderon ynghylch preifatrwydd ac yn awyddus i gael proffiliau cyhoeddus. Yn olaf, maent hefyd yn fwy agored i rieni a gofalwyr fod yn rhan o'u bywydau ar-lein a chael eu dyfeisiau'n cael eu gwirio'n rheolaidd.

Cefnogaeth i rieni a gofalwyr gyda phlant SEND

Er bod rhieni neu ofalwyr pobl ifanc â SEND yn cydnabod buddion enfawr cyfryngau cymdeithasol i'w plant, roedd ganddynt hefyd gyfres o bryderon yn amrywio o'u plentyn yn datblygu safbwyntiau eithafol i ofnau y gallai eu plentyn gael ei drin yn hawdd ar-lein.

Fe wnaethant hefyd dynnu sylw at sut mae diffyg cyngor diamwys ar sut i helpu eu plant i lywio'r byd ar-lein yn ddiogel ac arweiniad ar sut y gallant ryngweithio gyda'i gilydd ar-lein. O ganlyniad, mae Internet Matters, Youthworks a Facebook heddiw yn lansio canolbwynt newydd, y gellir ei ddarganfodyma Ar gyfer pobl ifanc gyda SEND a'u rhieni neu ofalwyr.

Gyda dull cefnogol a galluog, mae'r offeryn yn helpu oedolion a phobl ifanc i archwilio a dysgu gyda'i gilydd mewn ffordd gam wrth gam. Mae'n cynnwys cyngor wedi'i deilwra ar sut i gysylltu'n ddiogel ar-lein ar draws ystod o lwyfannau cymdeithasol.

Mae arbenigwyr diwydiant yn rhannu eu meddyliau

Dywedodd Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters: “Amlygodd canfyddiadau’r adroddiad nad yw diogelwch ar-lein yn ddull un maint i bawb ac mae angen cefnogaeth wedi’i theilwra ar bobl ifanc fwyaf bregus cymdeithas i’w helpu i lywio’r byd ar-lein.

Ar ôl gwrando ar brofiadau pobl ifanc gyda SEND a'u rhieni, gofalwyr ac athrawon, gwnaethom gydnabod y byddai angen i ni greu rhywbeth gwahanol i'r bobl ifanc hyn.

Mae cyfryngau cymdeithasol i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn gynyddol bwysig ac maent yn fwy tebygol o dreulio amser ar-lein na'u cyfoedion - a dyna pam mae dull cydweithredol o atal unrhyw risg yn hanfodol.

Nod ein canolbwynt ar y cyd yw helpu rhieni, gofalwyr a phobl ifanc gyda SEND yn fwy ymwybodol o'r risgiau a rhoi arweiniad iddynt fynd i'r afael â nhw'n uniongyrchol er mwyn sicrhau nad ydyn nhw'n 'cwympo trwy'r rhwyd' ”.

Dywedodd y Gweinidog Diogelu Victoria Atkins:“Mae diogelwch plant ar-lein o’r pwys mwyaf. Rwy’n croesawu mentrau fel y canolbwynt diogelwch ar-lein hwn sy’n helpu i amddiffyn plant sy’n agored i niwed ar y we, gan gynnwys cefnogaeth sydd wedi’i theilwra’n benodol i ddiwallu anghenion y rhai ag anawsterau dysgu.

Mae'r llywodraeth yn gweithio ar ddeddfwriaeth Niwed Ar-lein a fydd yn cyflwyno dyletswydd newydd ar gwmnïau ar-lein i amddiffyn eu defnyddwyr rhag cynnwys anghyfreithlon a niweidiol. ”

Dywedodd Cyfarwyddwr Youthworks, Adrienne Katz: “Mae ein hymchwil yn tynnu sylw at ba mor bwysig yw rhoi cyngor pwrpasol i bobl ifanc ag SEND, fel y dywedodd un ferch: 'nid yw'n nawddoglyd'. Cefais fy ysbrydoli gan weithio gyda phobl ifanc trwy gydol y prosiect hwn.

Dim ond trwy wrando arnyn nhw a'u rhieni, gofalwyr ac athrawon, y gallwn ni geisio creu'r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw a'u teuluoedd i fod yn ddiogel ar-lein. Mae'r microwefan hwn yn parchu pobl ifanc ac yn rhoi cyfle iddynt archwilio diogelwch ar-lein ar eu pennau eu hunain, neu gyda rhieni neu ofalwyr mewn ffordd sy'n addas iddyn nhw. ”

Dywedodd Pennaeth Diogelwch EMEA yn Facebook, David Miles: “Mae gweithio gyda’n partner Internet Matters wedi bod yn brofiad gwych ac rydym wrth ein bodd gyda’r microwefan a fydd yn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael amser diogel ar-lein.
Roeddem yn falch o gefnogi creu’r adnodd hwn, sy’n cynnig cyngor wedi’i deilwra ar gyfer pobl ifanc SEND fel eu bod yn teimlo mewn sefyllfa dda i gysylltu â’u ffrindiau a’u teulu yn ddiogel ar-lein ar draws ystod o lwyfannau cymdeithasol. ”

Cysylltu Hwb Ar-lein yn Ddiogel bwlb golau

Er mwyn helpu i gefnogi rhieni, gofalwyr, a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i gynnig cyngor wedi'i deilwra ar sut i gysylltu'n ddiogel ar-lein ar draws ystod o lwyfannau cymdeithasol.

Gweld y wefan
Bywyd ar-lein i blant ag adroddiad SEND bwlb golau

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gweithdai a'r ymgynghoriad helaeth a gynhaliwyd gennym gyda phobl ifanc, rhieni, gofalwyr ac athrawon i'n helpu i greu'r Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein canolbwynt.

Gweld yr adroddiad
Sgroliwch i Fyny