BWYDLEN

Beth yw'r app Houseparty? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Roedd parti tŷ yn ffordd arall i bobl ifanc gadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau trwy sgwrs fideo.

Daeth yr ap i ben yn 2021.

Beth yw ap Houseparty?

Daeth ap Houseparty i ben yn 2021. Os oes gan eich plentyn ef neu gopi o gopi ohono ar eu dyfais, mae'n well ei ddadosod i'w gadw'n ddiogel.

Mae Houseparty yn ap rhwydwaith cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar fideo sy'n caniatáu hyd at 8 ffrind i greu ymatebion cymdeithasol ar yr un pryd. Mae'n defnyddio fideo byw a thestunau, gan ganiatáu i ddefnyddwyr yn unig ychwanegu pobl y maent eisoes yn eu hadnabod trwy Facebook neu restr cysylltiadau eu dyfais.

Pam y daeth Houseparty i ben?

Caffaelodd Epic Games Houseparty ym mis Mehefin 2019. Er bod pandemig Covid-19 wedi gweld ei dwf sydyn, penderfynodd y cwmni hapchwarae ei gau ym mis Hydref 2021.

Yn eu datganiad swyddogol, dywedodd Epic Games y byddai ffocws tîm Houseparty yn symud tuag at gymdeithasu yn eu gemau fideo. Fe wnaeth y cwmni integreiddio rhai o nodweddion Houseparty i rai gemau. Fodd bynnag, dywedasant na allant roi ei sylw llawn i Houseparty mwyach.

Sut mae'n gweithio?

Mae creu cyfrif gyda Houseparty yn syml. Y cyfan sydd ei angen ar blant yw enw defnyddiwr gyda'r opsiwn o ychwanegu eu rhif ffôn. Mae gwneud hyn yn rhoi mynediad i'r ap i'w restr gyswllt i ychwanegu ffrindiau at Houseparty. Gall defnyddwyr hefyd nodi enw defnyddiwr Houseparty â llaw unrhyw un y maent yn dymuno sgwrsio â nhw.

Anfonir ceisiadau sgwrsio at ffrindiau trwy hysbysiadau trwy'r ap neu drwy negeseuon testun. Cyn gynted ag y bydd ffrind yn ymateb, mae'r sgwrs fideo yn barod i ddechrau. Mae hygyrchedd amser real yr app hon yn caniatáu i ffrindiau fwynhau cwmni ei gilydd fel pe baent yn yr un ystafell.

Pam mae Parti Tŷ mor boblogaidd?

Wedi'i ryddhau yn 2016, daeth yr ap yn deimlad dros nos, gan dyfu i filiynau o ddefnyddwyr. Gyda'i hygyrchedd hawdd a'i awyrgylch hwyliog, achlysurol, mae Houseparty yn apelio at unrhyw un, yn enwedig pobl ifanc yn eu harddegau, sydd am gysylltu â'u ffrindiau.

Ydy ap Houseparty yn ddiogel?

Mae'r ap wedi dod i ben, sy'n golygu nad yw ei nodweddion diogelwch a phreifatrwydd yn cael eu diweddaru mwyach. Ni all defnyddwyr ddefnyddio'r ap ond efallai bod ganddynt gopi. Os oes gan eich plentyn Houseparty neu gopi o'r ap ar ei ddyfais o hyd, mae perygl iddo dorri diogelwch neu ddata.

Yn ôl polisi preifatrwydd Houseparty mae'r platfform wedi'i gynllunio ar gyfer oesoedd 13 ac i fyny. Mae gan yr ap ar yr Apple Store sgôr oedran o 12+ a 'teen' ar Google Play Store. Fodd bynnag, mae'n hawdd i blant iau na 12 oed fynd i mewn i unrhyw oedran wrth gofrestru.

Mae 60% o ddefnyddwyr Houseparty rhwng 16 a 24 oed. Er ei bod yn ymddangos bod hysbysebion Houseparty yn cynnwys pobl ifanc yn eu 20au, mae’r ap yn boblogaidd ymhlith plant dan 18 oed.

Gallai rhai o'r iaith a'r delweddau yn yr ap effeithio'n negyddol ar blant ifanc iawn a'r rhai sy'n agored i niwed. Felly mae'n bwysig monitro beth mae'ch plentyn yn defnyddio'r app ar ei gyfer a phwy mae'n cyfathrebu â nhw.

Nodweddion diogelwch sydd ar gael

Gan mai ap sgwrsio fideo yw Houseparty, gallai ysglyfaethwyr rhywiol ei ddefnyddio i gyfathrebu â phlant dan oed. Fodd bynnag, creodd Houseparty ychydig o nodweddion diogelwch gan ei gwneud hi'n anoddach i ysglyfaethwyr ddefnyddio'r ap:

 • Rheolau Tai - o dan yr adran 'Rheolau Tŷ' yn yr ap, mae gan Houseparty restr o “reolau” y mae'n nodi nad ydyn nhw i fod i gael eu torri. Mewn gwirionedd, mae'r rhain yn nodweddion y mae'r app yn eu cynnig i helpu i ddarparu gwell profiad defnyddiwr a mwy o ddiogelwch.
 • Clo ystafell - gall defnyddwyr hefyd gloi'r 'ystafell' gan ddefnyddio botwm cloi ar ochr chwith isaf tudalen gartref yr ap. Mae hyn yn atal unrhyw un rhag ymuno â'r ystafell, gan gynnwys atal defnyddwyr eraill rhag ymuno â'r ystafell fesul gwahoddiad gan unrhyw un arall.
 • “Perygl Dieithr” - Mae Houseparty yn hysbysebu nodwedd o'r enw “Perygl Dieithr”, sy'n rhybuddio defnyddwyr pan fydd unigolion nad ydyn nhw'n eu hadnabod efallai, yn dod i mewn i'w hystafell. Mae’n rhybuddio yn erbyn dieithriaid, ond mae hefyd yn awgrymu y gallai dieithriaid fod yn rheswm dros “amser parti!”
 • Rhannu lleoliad - yn opsiwn i ychwanegu defnyddwyr eraill sydd gerllaw gan ddefnyddio opsiwn “Near Me” yn seiliedig ar leoliad. Gellir diffodd y chwilio hwn sy'n seiliedig ar leoliad.
 • Modd preifat - gallwch chi alluogi'r nodwedd hon felly bydd pob 'ystafell' rydych chi ynddi dan glo. Hyd yn oed pan ydych chi ar eich pen eich hun.

Beth yw'r risgiau?

 • Cyswllt gan ddieithriaid niweidiol
 • Cynnwys amhriodol
 • Grooming
 • sexting

Oherwydd bod ap Houseparty wedi dod i ben, mae plant yn wynebu risgiau diogelwch ychwanegol os ydyn nhw'n defnyddio copi-gad neu'n llwyddo i'w gadw wedi'i osod ar eu dyfais.

Cyngor i rieni

Mae ap Houseparty wedi dod i ben. Ni all defnyddwyr ei osod mwyach. Os yw'n dal ar ddyfais eich plentyn, gofynnwch iddo amdano. Gallai fod yn gopi-gad neu'n weddillion yr ap i'w ddadosod.

 • Sicrhewch eu bod yn 'cloi' eu hystafell sgwrsio.
 • Cynghorwch eich plentyn yn ei arddegau i ddefnyddio cyfrinair sy'n wahanol i eraill y maen nhw'n eu defnyddio ar hyn o bryd.
 • Trafodwch â'ch plentyn yn ei arddegau beryglon ychwanegu pobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod neu dderbyn ceisiadau gan bobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod.
 • Gwiriwch â'ch plentyn yn ei arddegau bob amser ynglŷn â phwy y mae'n sgwrsio a pha fathau o sgyrsiau sy'n digwydd.
 • Sefydlu rheolaethau rhieni ar eu dyfeisiau i reoli lefel y diogelwch.
 • Siaradwch â'ch plentyn am adeiladu ei wytnwch digidol a'i feddwl beirniadol - fel ffordd arall o dynnu sylw at yr angen i'w helpu i ymdopi â beth bynnag mae'r byd ar-lein yn ei daflu atynt.
Canllawiau cyfryngau cymdeithasol dogfen

Gweler canllawiau cam wrth gam i osod hoff lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eich plentyn yn ddiogel.

EWCH I GUIDES
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar