BWYDLEN

Beth yw'r app Houseparty? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Mae cyfryngau cymdeithasol yn dal i dyfu ac yn darparu apiau newydd sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer sgwrsio fideo. Un o'r rhain oedd Houseparty a oedd yn ffordd arall i bobl ifanc gadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau trwy sgwrs fideo. Er bod yr ap wedi'i ddirwyn i ben yn 2021, gall y rhai a'i gosododd yn flaenorol gael mynediad ato o hyd.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw'r app Houseparty a sut mae'n gweithio?

Mae'r ap hwn wedi dod i ben.

Mae Houseparty yn ap rhwydwaith cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar fideo gyda sylfaenwyr yr ap yn ymuno â'r teulu Epic yn ddiweddar - crewyr Fortnite. Gall yr ap ddod â phobl ynghyd i greu ymatebion cymdeithasol gyda hyd at 8 ffrind (a ffrindiau ffrindiau) ar yr un pryd, trwy fideo byw a thestunau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr yn unig ychwanegu pobl y maent eisoes yn eu hadnabod trwy Facebook neu restr cysylltiadau eu dyfais.

Mae creu cyfrif gyda Houseparty yn syml, y cyfan sydd ei angen yw enw defnyddiwr a gallwch hefyd ychwanegu eich rhif ffôn i roi mynediad i'r ap i'ch rhestr gyswllt. Mae hyn yn caniatáu mynediad i unrhyw un ar eich rhestr yn awtomatig, ond mae nodi'ch rhif ffôn yn ddewisol. Gall defnyddwyr hefyd nodi enw defnyddiwr Houseparty unrhyw un y maent am sgwrsio ag ef.

Anfonir ceisiadau sgwrsio at ffrindiau trwy hysbysiadau trwy'r ap neu drwy negeseuon testun. Cyn gynted ag y bydd ffrind yn ymateb, mae'r sgwrs fideo yn barod i ddechrau. Mae hygyrchedd amser real yr app hon yn caniatáu i ffrindiau fwynhau cwmni ei gilydd fel pe baent i gyd yn yr un ystafell.

Gosodiadau Preifatrwydd Parti Tŷ dogfen

Cymerwch gip ar ein canllaw preifatrwydd a diogelwch Parti Tŷ.

Gweler y canllaw

Pam mae Parti Tŷ mor boblogaidd?

Wedi'i ryddhau yn 2016, daeth yr ap yn synhwyro dros nos ac mae'n dal i dyfu gyda dros 20 miliwn o ddefnyddwyr. Gyda'i hygyrchedd hawdd a'i awyrgylch hwyliog, achlysurol, mae Houseparty yn ymddangos fel y ffordd berffaith i unrhyw un, yn enwedig pobl ifanc, gysylltu â'u ffrindiau.

A yw'r ap Parti Tŷ yn ddiogel i bobl ifanc a phlant?

Yn ôl polisi preifatrwydd Houseparty mae'r platfform wedi'i gynllunio ar gyfer oesoedd 13 ac i fyny. Mae gan yr ap ar yr Apple Store sgôr oedran o 12+ a 'teen' ar Google Play Store. Fodd bynnag, mae'n hawdd i blant iau na 12 oed fynd i mewn i unrhyw oedran wrth gofrestru.

Mae 60% o ddefnyddwyr Houseparty rhwng 16 a 24 oed. Er ei bod yn ymddangos bod hysbysebu Houseparty yn cynnwys pobl ifanc yn eu 20au yn unig, mae'r ap yn boblogaidd ymhlith plant dan 18 oed.

Efallai y bydd rhai o'r iaith a'r delweddau y mae Partneriaid yn eu defnyddio yn argraffadwy i blant ifanc iawn, yn enwedig y rhai sy'n agored i niwed. Felly mae'n bwysig monitro beth mae'ch plentyn yn defnyddio'r ap ar ei gyfer a gyda phwy y mae'n cyfathrebu.

Beth yw rhai pryderon a godwyd am yr ap?

Er bod yr ap yn gymharol ddiogel gan y gall defnyddwyr greu “ystafelloedd” a dewis enwau penodol y bobl i siarad â nhw yn unig, os nad yw plentyn yn “cloi” ei ystafell sgwrsio a dewis gosodiadau preifat, gall eraill alw heibio i'r sgwrs fideo. Felly mae'n bwysig dangos ac eistedd i lawr gyda'ch plentyn i droi hidlwyr preifatrwydd a rheolyddion eraill ymlaen wrth sgwrsio ar fideo. Mae hyn yn cadw sgyrsiau fideo yn breifat ac yn ddiogel.

Common Sense Cyfryngau Sylwch: oherwydd nad oes sgrinio a bod y fideo yn fyw, mae bob amser y posibilrwydd o gynnwys amhriodol i blant. Y risgiau mwyaf yw cyfathrebu â phobl nad yw plant yn eu hadnabod yn dda, secstio, lluniau a sgrinluniau yn cael eu rhannu o gwmpas, a threulio gormod o amser mewn rhith-hangouts.

Dylai rhieni hefyd nodi y gall defnyddwyr anfon dolenni i'w proffiliau ar yr ap trwy neges destun at unrhyw un.

Beth yw nodweddion diogelwch a phreifatrwydd Houseparty?

Gan mai app sgwrsio fideo yw Houseparty, gall ysglyfaethwyr rhywiol ei ddefnyddio i gyfathrebu â phlant dan oed, er enghraifft, gan ei wneud yn bryder i rieni. Mae Houseparty wedi creu ychydig o nodweddion diogelwch gan ei gwneud hi'n anoddach i ysglyfaethwyr rhywiol ddefnyddio'r ap:

 • Rheolau Tai - o dan yr adran 'Rheolau Tŷ' yn yr ap, mae gan Houseparty restr o “reolau” y mae'n nodi nad ydyn nhw i fod i gael eu torri. Mewn gwirionedd, mae'r rhain yn nodweddion y mae'r app yn eu cynnig i helpu i ddarparu gwell profiad defnyddiwr a mwy o ddiogelwch.
 • Clo ystafell - gall defnyddwyr hefyd gloi'r 'ystafell' gan ddefnyddio botwm cloi ar ochr chwith isaf tudalen gartref yr ap. Mae hyn yn atal unrhyw un rhag ymuno â'r ystafell, gan gynnwys atal defnyddwyr eraill rhag ymuno â'r ystafell fesul gwahoddiad gan unrhyw un arall.
 • “Perygl Dieithr” - Mae Houseparty yn hysbysebu nodwedd o'r enw “Perygl Dieithr”, sy'n rhybuddio defnyddwyr pan fydd unigolion nad ydyn nhw'n eu hadnabod efallai, yn dod i mewn i'w hystafell. Mae’n rhybuddio yn erbyn dieithriaid, ond mae hefyd yn awgrymu y gallai dieithriaid fod yn rheswm dros “amser parti!”
 • Rhannu lleoliad - yn opsiwn i ychwanegu defnyddwyr eraill sydd gerllaw gan ddefnyddio opsiwn “Near Me” yn seiliedig ar leoliad. Gellir diffodd y chwilio hwn sy'n seiliedig ar leoliad.
 • Modd preifat - gallwch chi alluogi'r nodwedd hon felly bydd pob 'ystafell' rydych chi ynddi dan glo. Hyd yn oed pan ydych chi ar eich pen eich hun.

Cyngor i rieni

 • Sicrhewch eu bod yn 'cloi' eu hystafell sgwrsio.
 • Cynghorwch eich plentyn yn ei arddegau i ddefnyddio cyfrinair sy'n wahanol i eraill y maen nhw'n eu defnyddio ar hyn o bryd.
 • Trafodwch â'ch plentyn yn ei arddegau beryglon ychwanegu pobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod neu dderbyn ceisiadau gan bobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod.
 • Gwiriwch â'ch plentyn yn ei arddegau bob amser ynglŷn â phwy y mae'n sgwrsio a pha fathau o sgyrsiau sy'n digwydd.
 • Sefydlu rheolaethau rhieni ar eu dyfeisiau i reoli lefel y diogelwch.
 • Siaradwch â'ch plentyn am adeiladu ei wytnwch digidol a'i feddwl beirniadol - fel ffordd arall o dynnu sylw at yr angen i'w helpu i ymdopi â beth bynnag mae'r byd ar-lein yn ei daflu atynt.

swyddi diweddar