BWYDLEN

Ydy apiau fel Temu yn ddiogel?

Canllaw i apiau marchnad i rieni

Mae apiau Marketplace fel Temu yn cynnig amrywiaeth o gynhyrchion i ddefnyddwyr am brisiau isel. Yn y canllaw hwn, archwiliwch rai o'r apiau marchnad mwy cyffredin i helpu i reoli diogelwch ariannol a lles digidol pobl ifanc.

Mae ffôn yn dangos tegan mewn ap marchnad ffuglennol fel Temu gyda botwm i 'brynu nawr'.

Beth yw apiau marchnad?

Mae apiau marchnadle yn gweithio mewn ffordd debyg i farchnadoedd all-lein. Yn lle un cwmni yn gwerthu eitemau sy'n perthyn i'w brand, mae apiau marchnad yn arddangos eitemau gan ystod o werthwyr.

Mae apiau marchnad poblogaidd yn cynnwys Amazon, eBay ac Etsy.

Marchnadoedd defnyddiwr-i-ddefnyddiwr

Mae rhai marchnadoedd yn gadael i ddefnyddwyr werthu i ddefnyddwyr eraill megis ar Facebook Marketplace. Gallai cwmnïau hefyd werthu eu cynhyrchion eu hunain gyda'r gwasanaethau hyn. Fodd bynnag, mae’r mathau hyn o farchnadoedd yn dueddol o roi blaenoriaeth i osod i bobl brynu a gwerthu’n lleol.

Er y gall hyn fod yn ffordd dda o leihau gwastraff ac ailddefnyddio eitemau, ni ddylai plant a phobl ifanc yn eu harddegau gwrdd â phrynwyr neu werthwyr am eitemau.

Mae hefyd yn bwysig ymdrin â thrafodion yn ofalus. Efallai y bydd rhai pobl yn ceisio twyllo defnyddwyr eraill gyda nwyddau ffug neu bryniannau ffug. Os bydd rhywbeth yn teimlo bant, dilynwch eich greddf.

Dysgwch am sgamiau ar-lein

Beth yw Temu?

Mae Temu yn ap marchnad ar-lein sy'n gwerthu amrywiaeth o gynhyrchion o dechnoleg i ddillad am brisiau rhad. Mae ei brisiau isel yn golygu bod llawer o bobl yn ei ddefnyddio i brynu eitemau drostynt eu hunain neu eraill.

Mae'r ap wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio gan bobl 18 oed a hŷn. Tra ei fod yn gwerthu eitemau i blant, mae ei Delerau Gwasanaeth yn dweud eu bod “wedi’u bwriadu ar werth i oedolion.”

Er mai sgôr Google Play Store ar gyfer yr ap yw 'Parental Guidance' a '4+' yn Apple's App Store, ni ddylai plant ddefnyddio Temu.

Ydy Temu yn ddiogel?

Ydy Temu yn ddiogel?

Yn ôl eu Polisi Preifatrwydd, mae Temu yn casglu ac yn cadw ystod o wybodaeth bersonol. Mae'r rhestr yn cynnwys:

 • Data cyswllt fel eich enw, e-bost, cyfeiriad a rhif ffôn
 • Data proffil sy'n cynnwys eich llun, dolenni i broffiliau cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw wybodaeth arall rydych chi'n ei hychwanegu at eich proffil
 • Cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr gan gynnwys lluniau, fideos, recordiadau sain, negeseuon a chwestiynau

Maent hefyd yn casglu gwybodaeth o ffynonellau trydydd parti ac yn cyfuno hynny â'r hyn y maent yn ei gasglu.

Mae Temu hefyd wedi’i gyhuddo o werthu data defnyddwyr a gasglwyd trwy’r ap. Yn ogystal, maen nhw wedi cael eu cyhuddo o guddio malware ac ysbïwedd o fewn yr app symudol. Daw hyn ar ôl i Google Play ddileu rhiant-gwmni Temu am gynnwys drwgwedd.

Pethau eraill i wylio amdanynt

 • O ble y daw eitemau: Mae rhai adroddiadau yn cyhuddo Temu o werthu nwyddau gan gwmnïau sy'n defnyddio llafur gorfodol.
 • Ansawdd yr eitemau: Mae rhai pobl naill ai'n adrodd nad yw eu heitem byth yn cyrraedd neu fod ansawdd yr eitemau o Temu yn wael iawn.

Sut i gadw'n ddiogel ar Temu

Sut i gadw'n ddiogel ar Temu

Os oes rhaid i'ch teulu ddefnyddio Temu, dyma rai awgrymiadau i gadw'n ddiogel.

 • Defnyddiwch y wefan, nid yr ap: Oherwydd y pryderon ynghylch casglu data, ei orau i gadw draw oddi wrth y app farchnad. Yn lle hynny, defnyddiwch y wefan lle gallwch reoli eich cwcis a rheoli eich preifatrwydd yn well.
 • Gwiriwch adolygiadau'r gwerthwr a'r cynnyrch: Cyn prynu eitem, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yr adolygiadau. Yn benodol, rhowch sylw i'r adolygiadau negyddol a'r problemau y mae prynwyr eraill yn eu hwynebu. Yn ogystal, gwiriwch adolygiadau o'r gwerthwr eu hunain i weld sut maen nhw'n delio ag unrhyw faterion gyda'u cwsmeriaid rhag ofn i rywbeth fynd o'i le.
 • Osgoi eitemau tocyn mawr: Os ydych chi'n defnyddio Temu, ceisiwch osgoi eitemau brand mawr sydd fel arfer yn werth cannoedd neu filoedd. Mae'r eitemau hyn yn fwy tebygol o fod yn ffug neu arwain at sgamiau. Yn lle hynny, ewch i'r manwerthwr gwreiddiol neu farchnadoedd yr ymddiriedir ynddynt yn ehangach fel Amazon.

Sut i fynd i'r afael â sgamiau ar-lein

Defnyddiwch y canllaw rhyngweithiol hwn i ddysgu am sgamiau ar-lein a chymryd camau i gadw plant yn ddiogel.

EWCH I'R CANLLAWIAU SCAMS

Beth yw ap marchnad Wish?

Mae Wish yn farchnad ar-lein sy'n gwerthu amrywiaeth o eitemau mewn ffordd debyg i Temu. Mae ei brisiau isel ac eitemau hynod neu unigryw yn aml yn annog defnyddwyr i brynu.

Dywed Polisi Preifatrwydd Wish rhaid i ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn. Fodd bynnag, rhaid i ddefnyddwyr o dan 18 oed gael caniatâd rhiant i ddefnyddio'r gwasanaeth. Mae siopau app Google ac Apple hefyd yn ei raddio fel 'Teen' a '12+' yn y drefn honno.

Os byddwch chi'n gadael i'ch arddegau ddefnyddio Wish, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod canllawiau clir ar derfynau gwariant a siaradwch yn rheolaidd am werth eitemau.

Ydy Wish yn ddiogel?

Ydy Wish yn ddiogel?

Nid oes gan Wish wybodaeth glir am ofynion oedran, a allai adael plant yn agored i niwed posibl.

Yn ogystal, mae rhai adroddiadau bod defnyddwyr yn prynu eitemau yn anghyfreithlon yn eu gwlad. Gallai hyn arwain at niwed corfforol neu drafferth cyfreithiol os yw plentyn yn gallu gwneud hyn.

Ymhellach, mae rhai adroddiadau yn honni bod yr eitemau a werthwyd ar Wish yn beryglus. Er enghraifft, yn 2020, Which? adrodd am amrywiaeth o eitemau peryglus megis larymau mwg, goleuadau coeden Nadolig a chargers USB.

Yn olaf, mae yna lawer o adroddiadau bod Wish yn cynnal ac yn gwerthu nwyddau ffug. Weithiau, efallai na fydd eitemau hyd yn oed yn cyrraedd pan archebir. Pan fydd y materion hyn yn codi, dywedir bod gwasanaeth cwsmeriaid Wish yn araf i ymateb a gweithredu.

Sut i gadw'n ddiogel ar Wish

Sut i gadw'n ddiogel ar Wish

Fel gydag unrhyw ap marchnad ar-lein, mae'n bwysig bod yn ofalus wrth brynu rhywbeth. Nid yw pob gwerthwr neu eitem yn ddibynadwy, ac os yw rhywbeth yn ymddangos yn dda i fod yn wir, yna mae'n debyg ei fod.

Dyma rai awgrymiadau i gadw'ch teulu'n ddiogel os ydyn nhw'n defnyddio ap Wish marketplace.

 • Darllenwch adolygiadau cynnyrch a gwerthwr. Fel gydag unrhyw wefan, mae'n bwysig edrych ar adolygiadau cyn prynu. Edrychwch ar yr adolygiadau cadarnhaol a negyddol o gynnyrch a gwerthwr. Mae'n bwysig deall sut mae gwerthwr yn rheoli cwynion neu gynhyrchion diffygiol. Osgoi cynhyrchion neu werthwyr â chwynion difrifol.
 • Osgoi eitemau diogelwch. Gan fod Wish yn gwerthu eitemau cost isel, nid yw rhai eitemau'n briodol i'w prynu. Os ydych chi'n dibynnu ar eitem er diogelwch fel sedd car, mae'n well eu cael gan fanwerthwyr dibynadwy a sefydledig.
 • Arhoswch ar ben cyfreithiau lleol. Dim ond oherwydd bod eitem ar gael i'w phrynu ar Wish, nid yw hynny'n golygu ei bod yn gyfreithiol i'w phrynu. Os yw'ch plentyn yn defnyddio Wish, gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu eu pryniannau.
 • Cymharwch brisiau. Ymchwil gan Which? dod o hyd i rai eitemau yn hawlio prisiau gostyngol. Fodd bynnag, roedd y brand yn gwerthu'r un eitem am bris 'gostyngol' fel safon. Felly, os byddwch chi'n dod o hyd i'r hyn sy'n edrych fel bargen dda gan frand y gallwch chi ymddiried ynddo, cymharwch y pris ar wefan y brand. Hefyd, cofiwch nad yw pris is bob amser yn well.

Beth yw AliExpress?

Mae AliExpress yn farchnad a app marchnad ar-lein poblogaidd. Fel apiau marchnadleoedd eraill, mae AliExpress yn cynnwys ystod o gynhyrchion o ddillad i dechnoleg am brisiau gostyngol. Yn ogystal, er mai AliExpress yw'r platfform gwerthu, mae'r cynhyrchion mewn gwirionedd yn dod gan werthwyr unigol.

Yn ôl Polisi Preifatrwydd AliExpress, mae'r platfform wedi'i fwriadu ar gyfer y rhai 18+. Fodd bynnag, mae Google Play yn graddio'r app AliExpress gan fod siop app Teen ac Apple yn ei raddio'n 12+.

Os yw'ch plentyn wedi darparu ei wybodaeth i AliExpress, gallwch gysylltu ag ef yn uniongyrchol i ddileu'r wybodaeth honno.

A yw AliExpress yn ddiogel?

A yw AliExpress yn ddiogel?

Yn gyffredinol, mae gan AliExpress enw da diogel. Er y gallai rhai gwerthwyr werthu eitemau ffug, mae'r platfform ei hun yn cynnig rhywfaint o amddiffyniadau i brynwyr, gan gynnwys cefnogaeth gydag eitemau heb eu dosbarthu ac ad-daliadau. Mae hefyd yn cynnig cefnogaeth os na allwch ddod o hyd i ateb gyda gwerthwr ar gyfer eitemau diffygiol.

Yn ogystal, pan fyddwch yn gwneud taliad ar AliExpress, ni roddir eich gwybodaeth yn uniongyrchol i'r gwerthwr. Yn lle, mae AliExpress yn delio â'r taliad. Mae hyn yn ei gwneud ychydig yn fwy diogel.

Er ei bod yn ymddangos bod gan AliExpress fesurau diogelwch rhesymol, mae angen i chi gadw llygad o hyd am sgamiau, eitemau ffug a gwerthwyr annibynadwy yn y farchnad ar-lein.

Sut i gadw'n ddiogel ar AliExpress

Sut i gadw'n ddiogel ar AliExpress

Os byddwch yn gadael i'ch plentyn ddefnyddio AliExpress, cymerwch y camau hyn i'w helpu i gadw'n ddiogel.

 • Darllenwch ac ystyriwch adolygiadau: Wrth edrych ar gynhyrchion, gwnewch yn siŵr bod plant yn gwybod i wirio'r adolygiadau'n ofalus. Mae hynny'n golygu gwirio'r adolygiadau da yn ogystal â'r adolygiadau gwael. Gall hyn helpu defnyddwyr i ddeall y problemau y mae eraill yn eu hwynebu a sut yr ymdriniodd gwerthwyr ag ef.
 • Gwyliwch am sgamiau 'brwsio': Gyda'r sgamiau hyn, mae prynwyr yn prynu eu cynnyrch fel defnyddiwr gwahanol ac yna'n gadael adolygiad cadarnhaol. Yn yr achosion hyn, bydd gan adolygiadau arddull tebyg o ysgrifennu neu fathau tebyg o enwau. Os oes gan gynnyrch gannoedd o adolygiadau a phob un ohonynt yn 5 seren, gallai hynny ddangos brwsio. Anogwch eich plentyn i ofyn i chi os nad yw'n siŵr.
 • Osgoi eitemau tocyn mawr: Mae eitemau brand mawr yn aml yn dargedau ar gyfer ffugwyr neu sgamwyr. Mae'n well osgoi cynhyrchion o frandiau mawr fel Apple neu Nike ar apiau marchnad fel AliExpress. Mae'r gwerthwyr yn tueddu i fod yn fusnesau llai ac yn annhebygol o fod yn fanwerthwyr swyddogol yr eitemau hynny.
 • Defnyddiwch fath o daliad gwarchodedig: Os ydych chi'n wynebu trafferth cael ad-daliad am eitemau diffygiol neu ar goll trwy werthwyr neu AliExpress, efallai y bydd angen i chi gymryd mesurau ychwanegol. Gall mathau o daliadau gwarchodedig fel Paypal helpu i wneud y broses hon yn haws, felly gallai fod yn opsiwn da.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella