Adnoddau

Gweler rhestr o adnoddau, sefydliadau a llinellau cymorth y gallwch eu defnyddio i helpu i gefnogi'ch plentyn ac i ddelio ag unrhyw bryderon sydd gennych am eithafiaeth a radicaleiddio.

Beth sydd ar y dudalen

Adnoddau defnyddiol

Helplines i gael cefnogaeth

Dyma nifer neu sefydliadau a llinell gymorth a all gynnig cefnogaeth un i un i chi a'ch plentyn.

Riportio deunydd ar-lein sy'n hyrwyddo terfysgaeth neu eithafiaeth

Llinell gymorth i atal gwladolion Prydain rhag teithio i barthau gwrthdaro - 020 8539 2770

Gwifren Gwrthderfysgaeth i riportio gweithgaredd amheus - 0800 789 321

Am unrhyw bryderon sydd gan blentyn

Mae Mamau yn erbyn Trais yn cynnig cefnogaeth i blentyn sydd mewn perygl neu'n ymwneud â throseddau gwn / gang / cyllell - 08450 662 4867

Llinell Gymorth Ieuenctid Mwslimaidd (MYH) - 0808 808 2008

Ble i adrodd

Dyma wefannau lle gallwch riportio gweithgaredd neu ddeunydd amheus sy'n hyrwyddo terfysgaeth neu eithafiaeth.

Cwnselwyr cymwys ar-lein i blant

Riportio Gweithgaredd Amheus

Gwasanaeth cymorth i bobl ifanc o dan 25

Cymorth gan sefydliadau eraill

Dyma restr o sefydliadau lle gallwch ddysgu mwy am sut i amddiffyn eich plentyn rhag dylanwadau eithafol.

Dewch i Ni Siarad Amdano - cyngor ar y safle ar gyfer atal radicaleiddio a therfysgaeth

Cyngor i bobl ifanc

Mae Ymddiriedolaeth JAN yn darparu gwasanaethau i gymunedau anodd eu cyrraedd

Educate Against Hate - cyngor ymarferol ar amddiffyn plant rhag eithafiaeth a radicaleiddio

Mae FAST yn cefnogi teuluoedd ac unigolion sy'n agored i niwed

Gwybodaeth ddefnyddiol am gangiau a thrais.

Gwasanaethau Cymorth a Chynghori

Pe bai angen cymorth, cwnsela neu fentora ar eich plentyn i ymdopi yna efallai y bydd y sefydliadau hyn yn gallu darparu cyngor a gwasanaethau.

Gwasanaethau cwnsela i blant

Gwasanaeth cyfeirlyfr cwnsela ledled y wlad

Sut i siarad am iechyd meddwl gyda'ch meddyg teulu

Sgroliwch i Fyny