Delio â radicaleiddio

Os ydych chi'n poeni bod eich plentyn mewn perygl o gael ei radicaleiddio, ceisiwch gyngor ar y pethau ymarferol y gallwch chi eu gwneud i'w ddiogelu rhag niwed posib.

Beth sydd ar y dudalen?

Pa gamau i'w cymryd i gefnogi'ch plentyn

Beth i'w wneud os ydych chi'n poeni bod plentyn mewn perygl
Arddangos trawsgrifiad fideo
Os ydych chi'n credu bod plentyn mewn perygl uniongyrchol, yn fygythiad i eraill neu os oes risg y gallant adael y wlad, cysylltwch â'r heddlu a fydd yn trafod eich pryderon ac yn gweithio gyda chi i gynnig ffyrdd i amddiffyn y plentyn

Gallwch riportio unrhyw bryderon ynghylch meithrin perthynas amhriodol ar-lein i Orchymyn CEOP yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol

Os nad yw'ch plentyn mewn perygl ar unwaith, mae yna hefyd nifer o sefydliadau a all helpu gyda chyngor a chefnogaeth un i un i chi a'ch plant os nad yw'ch plentyn mewn perygl uniongyrchol. Gallwch hefyd ffonio 101 i siarad â rhywun.

Pa gamau y dylwn eu cymryd os yw'ch plentyn wedi'i radicaleiddio?

Os ydych chi'n teimlo y gallai eich plentyn - neu blentyn arall - fod mewn perygl uniongyrchol, yn fygythiad i eraill neu mae risg y gallant adael y wlad, cysylltu â'r heddlu a sicrhau bod eu pasbort yn cael ei gadw mewn man diogel.

Gallwch riportio unrhyw bryderon ynghylch meithrin perthynas amhriodol ar-lein i'r Gorchymyn Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol.

Adnoddau dogfen

Cyngor gan Educate Against Hate os oes gennych bryder bod eich plentyn wedi'i radicaleiddio.

Ymweld â'r safle

Do's

Siaradwch â'ch plentyn yn bwyllog a cheisiwch ddeall pam ei fod wedi mabwysiadu'r safbwyntiau hyn a defnyddio gwrth-naratifau i'w dirprwyo.

Dysgwch hanfodion diogelwch TG i chi'ch hun, naill ai trwy gymryd rhan mewn deunydd ar-lein ee. Gwybodaeth i Rieni neu trwy ddilyn cwrs hyfforddi sgiliau fel ein cwrs unigryw Rhaglen Web Guardians ™ sy'n dysgu ystod o bethau i famau yn ogystal â sut i adnabod arwyddion o radicaleiddio.

Datblygu gwrth-naratifau cryf y gallwch chi ddirprwyo'r rhesymeg a ddefnyddir gan grwpiau eithafol.

Mae cydnabod bod y bygythiadau a wynebir heddiw yn wahanol iawn i'r hyn a brofoch yn eich ieuenctid, yn benodol diogelwch ar-lein.

Yn achos eithafiaeth Islamaidd, os ydych chi'n credu eu bod yn bwriadu teithio i ymuno ag ISIS, cadwch eu pasbort mewn man diogel a hysbyswch yr awdurdodau.

Gwahoddwch gefnogaeth gan oedolion eraill y gallent eu parchu, er enghraifft, os ydych chi'n delio ag eithafiaeth Islamaidd, cysylltwch ag imam dibynadwy i ddifrïo ideoleg ISIS.

Don'ts

Ewch yn ddig neu ewch yn wrthdaro

Bygythio'n agored eu riportio

Ceisiwch eu hatal rhag defnyddio'r holl ffonau neu gyfrifiaduron. Nid datrysiad tymor hir mo hwn a gallai eu hannog i estyn allan at recriwtwyr yn bersonol.

Yn teimlo fel eich bod chi'n ysbio neu'n 'troi i mewn' eich plentyn, maen nhw wedi cael eu targedu'n benodol gan eithafwyr sy'n ceisio ymbincio ac olchi'r ymennydd, trwy fonitro a yw'ch plentyn yn cael ei radicaleiddio rydych chi'n ceisio ei amddiffyn rhag niwed, neu rhag niweidio. eraill.

Sgroliwch i Fyny