Dysgu amdano

Darganfyddwch fwy am sut mae enw da ar-lein yn cael ei greu a'i olrhain i helpu plant i ddeall effeithiau hirhoedlog yr hyn maen nhw'n ei rannu ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw enw da ar-lein?

Mae'r rhyngrwyd yn cadw cofnod o ymddygiad ar-lein pawb - y lluniau rydyn ni'n eu huwchlwytho, y sylwadau mae pobl eraill yn eu gwneud amdanon ni a'r pethau rydyn ni'n eu prynu. Dyma ein henw da ar-lein. Mae'n bwysig bod plant yn deall sut i reoli eu henw da ar-lein ac effeithiau enw da ar-lein negyddol.

Gwyliwch i ddysgu sut mae enw da ar-lein eich plentyn yn cael ei greu.
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

Mae'r rhyngrwyd yn cadw cofnod o bopeth rydyn ni'n ei wneud ar-lein - y lluniau rydyn ni'n eu huwchlwytho, yr hyn rydyn ni'n ei ddweud, y sylwadau mae pobl eraill yn eu gwneud amdanon ni, a'r pethau rydyn ni'n eu prynu. Mae hyn yn ffurfio ein henw da ar-lein.

Mae plant yn dechrau rhannu gwybodaeth o oedran ifanc, ac yn aml bydd cofnod sylweddol yn bodoli amdanynt. Beth fydd yn digwydd os yw'r wybodaeth hon yn anghywir, neu'n ganlyniad secstio, neu seiberfwlio? Unwaith y bydd ar-lein mae'n anodd ei ddileu neu ei newid a gallai gael effaith hirhoedlog.

Dylai plant ddeall y gall eu gweithredoedd ar-lein effeithio ar eu hunain ac eraill. Ni ddylent fyth ddweud unrhyw beth am unrhyw un na fyddent am ei ddweud amdanynt. Efallai y bydd sylwadau cas a wnânt nawr yn adlewyrchu'n ôl arnynt am flynyddoedd i ddod.

Pa weithgareddau ar-lein a all gynyddu'r posibilrwydd a'r tebygolrwydd y bydd fy mhlentyn yn gweld cynnwys amhriodol?

  • Ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol cyn cyrraedd yr oedran lleiaf
  • Chwarae gemau a defnyddio apiau nad ydyn nhw'n briodol i'w hoedran
  • Gwylio ffrydiau byw a allai ddangos cynnwys amhriodol neu gymryd rhan ynddynt a chael eu hecsbloetio'n anymwybodol

Ffeithiau ac ystadegau enw da ar-lein

delwedd pdf

Dywedodd mwy na 1 yn 5 o 8-17s fod rhywun wedi postio delwedd neu fideo i'w bwlio
ffynhonnell

delwedd pdf

Mae bron i hanner (45%) plant 13 - 17 wedi gweld lluniau noethlymun neu bron yn noethlymun o rywun maen nhw'n eu hadnabod yn cael eu rhannu o amgylch eu hysgol neu eu cymuned leol
ffynhonnell

delwedd pdf

Mae bron i draean o blant 8-17 wedi rhannu llun na fyddent am i'w rhieni neu ei ofalwyr ei weld
ffynhonnell

Mae'r ystadegau hyn yn dangos, er y credir bod plant yn 'meddwl cyn iddynt bostio' ac yn 'rhannu ymwybodol', gall fod yn anodd iddynt atal rhag postio pethau y gallant fod yn difaru yn ddiweddarach. Mae'n bwysig parhau i siarad â nhw am yr hyn maen nhw ac eraill yn ei rannu amdanyn nhw er mwyn iddyn nhw allu cymryd rheolaeth yn ôl am yr hyn y bydd pobl yn ei ddysgu amdanyn nhw.

Sut mae enw da ar-lein fy mhlentyn yn cael ei ffurfio?

Y dyddiau hyn mae llawer o rieni yn postio llun sgan eu babi a lluniau o'u newydd-anedig ar dudalennau rhwydwaith cymdeithasol. Mae'r plant eu hunain yn dechrau rhannu gwybodaeth o oedran ifanc - y canlyniad yw, erbyn eu bod yn 18, y bydd cofnod parhaol ac yn aml yn sylweddol yn bodoli amdanynt.

Beth fydd yn digwydd os yw'r wybodaeth honno'n anghywir, neu'n ganlyniad secstio neu fwlio? Ar ôl ei lanlwytho, mae'n anodd dileu neu newid gwybodaeth o'r fath a gallai gael effaith hirhoedlog yn enwedig os caiff ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

Adnoddau dogfen

Adenydd Digidol Barclays - Eich cwis Ôl-troed Digidol - Profwch wybodaeth eich plentyn o'i ôl troed digidol trwy fynd â'r cwis byr hwn at ei gilydd.

Cymerwch Gwis

Beth yw effeithiau ymddygiad negyddol ar-lein?

Ymyrryd â chyfeillgarwch a pherthnasoedd

Yn fuan, gall sylw cas a wneir am rywun preifat ddod o hyd i'w ffordd at yr unigolyn hwnnw neu hyd yn oed yn ehangach os caiff ei rannu gan y derbynnydd.

Effaith ar ragolygon addysgol a gyrfa

Mae cyflogwyr a swyddogion derbyn yn y dyfodol yn aml yn chwilio am wybodaeth am ymgeiswyr trwy edrych amdanynt ar-lein. Mae ymchwil yn dangos bod 35% o gyflogwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i sgrinio darpar weithwyr.

Tarfu ar statws credyd yn y dyfodol

Os yw hunaniaeth plentyn yn cael ei ddwyn a'i ddefnyddio i gael credyd, efallai na fydd yn cael ei sylwi am nifer o flynyddoedd.

Sut ydw i'n gwybod pa fath o enw da ar-lein sydd gan fy mhlentyn?

Gallwch ddarganfod mwy am enw da ar-lein eich plentyn trwy gymryd y camau canlynol:

  • chwilio am eich plentyn ar-lein - defnyddio gwahanol beiriannau chwilio a gwirio gan ddefnyddio enw cyfan eich plentyn a gwybodaeth adnabod arall fel tref neu lysenw.
  • hefyd, chwilio ar ddelwedd Google edrych ar y math o wybodaeth y mae'r chwiliadau hyn yn ei datgelu - a yw'r sylwadau, ffotograffau, dolenni'n briodol? A ydyn nhw'n cynnwys gwybodaeth breifat fel eu hysgol neu eu cyfeiriad? Os oes gan eich plentyn flog, beth mae'n ei ddweud?
  • Os yw'ch plentyn yn aelod o a safle rhwydweithio cymdeithasol, ystyriwch ymuno eich hun a gofyn am fod yn gysylltiad ar-lein eich plentyn, neu gael oedolyn dibynadwy arall i wneud hyn. Byddwch yn ymwybodol y gallai fod gan rai plant ddau broffil neu fwy, un maen nhw'n ei rannu â'u rhieni, ac mae un maen nhw'n ei ddefnyddio ar gyfer siarad â'u ffrindiau yn rhoi'r holl wybodaeth at ei gilydd ac yn gweld beth mae'n ei ddweud am eich plentyn. A yw'r llun y mae'n ei bortreadu'n teimlo'n iawn i chi?
Adnoddau dogfen

Beth yw tatŵ digidol? - Erthygl Gwybodaeth i Rieni am yr hyn y mae plant yn ei bostio ar-lein a'r effaith bosibl.

Darllenwch yr erthygl

Gweld ein brig Awgrymiadau Rhyngrwyd moesau i helpu plant i feddwl am ymddygiad da ar-lein

Sgroliwch i Fyny