BWYDLEN

Dysgu amdano

Darganfyddwch fwy am sut mae enw da ar-lein yn cael ei greu a'i olrhain i helpu plant i ddeall effeithiau hirhoedlog yr hyn maen nhw'n ei rannu ar-lein.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw enw da ar-lein?

Mae'r rhyngrwyd yn cadw cofnod o ymddygiad ar-lein pawb - y lluniau rydyn ni'n eu huwchlwytho, y sylwadau mae pobl eraill yn eu gwneud amdanon ni a'r pethau rydyn ni'n eu prynu. Dyma ein henw da ar-lein. Mae'n bwysig bod plant yn deall sut i reoli eu henw da ar-lein ac effeithiau enw da ar-lein negyddol.

Gwyliwch i ddysgu sut mae enw da ar-lein eich plentyn yn cael ei greu.
Arddangos trawsgrifiad fideo
Llais drosodd:

Mae'r rhyngrwyd yn cadw cofnod o bopeth rydyn ni'n ei wneud ar-lein - y lluniau rydyn ni'n eu huwchlwytho, yr hyn rydyn ni'n ei ddweud, y sylwadau mae pobl eraill yn eu gwneud amdanon ni, a'r pethau rydyn ni'n eu prynu. Mae hyn yn ffurfio ein henw da ar-lein.

Mae plant yn dechrau rhannu gwybodaeth o oedran ifanc, ac yn aml bydd cofnod sylweddol yn bodoli amdanynt. Beth fydd yn digwydd os yw'r wybodaeth hon yn anghywir, neu'n ganlyniad secstio, neu seiberfwlio? Unwaith y bydd ar-lein mae'n anodd ei ddileu neu ei newid a gallai gael effaith hirhoedlog.

Dylai plant ddeall y gall eu gweithredoedd ar-lein effeithio ar eu hunain ac eraill. Ni ddylent fyth ddweud unrhyw beth am unrhyw un na fyddent am ei ddweud amdanynt. Efallai y bydd sylwadau cas a wnânt nawr yn adlewyrchu'n ôl arnynt am flynyddoedd i ddod.

Pa weithgareddau ar-lein a all gynyddu'r posibilrwydd a'r tebygolrwydd y bydd fy mhlentyn yn gweld cynnwys amhriodol?

  • Ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol cyn cyrraedd yr oedran lleiaf
  • Chwarae gemau a defnyddio apiau nad ydyn nhw'n briodol i'w hoedran
  • Gwylio ffrydiau byw a allai ddangos cynnwys amhriodol neu gymryd rhan ynddynt a chael eu hecsbloetio'n anymwybodol

Ffeithiau ac ystadegau enw da ar-lein

delwedd pdf

Dywedodd mwy nag 1 o bob 5 o 8-17 fod rhywun wedi postio delwedd neu fideo i'w bwlio
ffynhonnell

delwedd pdf

Mae bron i hanner (45%) pobl ifanc 13 - 17 oed wedi gweld lluniau noethlymun neu bron yn noethlymun o rywun maen nhw'n eu hadnabod yn cael eu rhannu o amgylch eu hysgol neu eu cymuned leol
ffynhonnell

delwedd pdf

Mae bron i draean o blant 8-17 wedi rhannu llun na fyddent am i'w rhieni neu ei ofalwyr ei weld
ffynhonnell

Mae'r ystadegau hyn yn dangos, er y credir bod plant yn 'meddwl cyn iddynt bostio' ac yn 'rhannu ymwybodol', gall fod yn anodd iddynt atal rhag postio pethau y gallant eu difaru yn ddiweddarach. Mae'n bwysig parhau i siarad â nhw am yr hyn maen nhw ac eraill yn ei rannu amdanyn nhw er mwyn iddyn nhw allu cymryd rheolaeth yn ôl am yr hyn y bydd pobl yn ei ddysgu amdanyn nhw.

Sut mae enw da ar-lein fy mhlentyn yn cael ei ffurfio?

Y dyddiau hyn mae llawer o rieni yn postio llun sgan eu babi a lluniau o'u newydd-anedig ar dudalennau rhwydwaith cymdeithasol. Mae'r plant eu hunain yn dechrau rhannu gwybodaeth o oedran ifanc - y canlyniad yw, erbyn eu bod yn 18, y bydd cofnod parhaol ac yn aml yn sylweddol yn bodoli amdanynt.

Beth fydd yn digwydd os yw'r wybodaeth honno'n anghywir, neu'n ganlyniad secstio neu fwlio? Ar ôl ei lanlwytho, mae'n anodd dileu neu newid gwybodaeth o'r fath a gallai gael effaith hirhoedlog yn enwedig os caiff ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

Emma Robertson o Ymwybyddiaeth Ddigidol y DU yn rhannu cyngor ar sut i helpu'ch plentyn i reoli ei ôl troed digidol.
Arddangos trawsgrifiad fideo
Helo, Emma ydw i, ymgyrchydd diogelwch ar-lein ac rydych chi'n gwylio'r gyfres fideo Live My Digital. Y pwnc heddiw yw'r ôl troed digidol.

Mae'r fideo hon yn rhoi cyflwyniad i chi i'r ôl troed digidol, sut y gallai'ch plentyn ddefnyddio ei ôl troed er mantais iddo yn ogystal â chynnig awgrymiadau a chyngor i'ch plant ar sut y gallant ei amddiffyn a'i lanhau.

Pan rydyn ni'n siarad am yr ôl troed digidol, rydyn ni wir yn siarad am y trywydd gwybodaeth ddigidol rydyn ni'n ei adael ar ein holau pan rydyn ni'n gwneud unrhyw beth ar-lein, pan rydyn ni'n rhannu pethau, yn chwilio am bethau, yn ymuno â grwpiau, neu'n prynu pethau.

Mae'r pethau yr ydym yn eu gwneud ar-lein yn cael eu tracio a'u monitro gan bob math o bobl, o hysbysebwyr i gyflogwyr y dyfodol i gwmnïau yswiriant. Mae'n anodd delweddu bod ein plant yn cael eu pennau o gwmpas y ffaith y gallai'r pethau maen nhw'n eu gwneud ar-lein heddiw, y llun gwirion maen nhw'n ei bostio neu unrhyw iaith wleidyddol anghywir y gallen nhw ei defnyddio gael ôl-effeithiau iddyn nhw flynyddoedd yn is.

Y gwir yw bod ymchwil yn dangos y bydd 48% o gyflogwyr yn defnyddio peiriannau chwilio i ymchwilio i bobl cyn eu hystyried am swydd. Ac os penderfynant wneud cais am brifysgol un diwrnod bydd llawer o brifysgolion hefyd yn ymchwilio i'w hôl troed digidol fel rhan o'r broses ymgeisio. Gall cael ôl troed digidol fod yn offeryn gwych i'ch plentyn os yw am ei ddefnyddio i arddangos ei hobïau, ei ddiddordeb a'i brofiadau. Rydym yn gweld hyn yn llawer yn y sector cyflogaeth lle mae pobl ifanc yn defnyddio mdedia cymdeithasol i ddatblygu rhywbeth bachu sylw i sefyll allan o dorf.

Ail CVs 6 ar bortffolios Vine `{` bellach ddim ar gael bellach`} `portffolios wedi'u harddangos yn hyfryd ar pinterest. CVs creadigol a ddatblygwyd gan straeon Snapchat neu bobl sy'n arddangos eu hobïau a'u diddordeb trwy eu blogiau a'u sianeli YouTube.

Siaradais â grŵp o fyfyrwyr i gael eu meddyliau ar eu hôl troed digidol.

`{` A yw pobl ifanc yn ymwybodol o'u holion traed digidol? `}`

`{` Merch ifanc yn siarad`} `Rydyn ni'n cael gwybod trwy'r amser am olion traed digidol ond nid yw'n suddo i mewn mewn gwirionedd. Pan fyddwch chi'n postio llun, nid ydych chi'n meddwl beth mae'ch cyflogwr yn mynd i feddwl amdano yn 10 mlynedd

`{` Merch arall yn siarad`} `Os ydych chi'n chwilio am enw rhywun arall, ar ôl i ni chwilio enw fy ffrind ac roedd eu llun yn llun ohonof i yno, dim ond fi ddim gyda hi oherwydd ei bod hi'n hoffi fy llun neu rywbeth.

`{` Ydych chi'n meddwl am y goblygiadau y gallai eich ôl troed digidol eu cael ar gais prifysgol neu gyflogaeth? `}`

`{` merch arall yn siarad`} `Rwy'n credu yn nes ymlaen yn bendant yn dod i'w difaru yn arbennig pan fydd pobl yn postio lluniau eithaf dadlennol ac rydych chi'n meddwl fel 'oh fyddech chi wir yn hapus gyda chyflogwr yn y dyfodol yn gweld hynny'

`{` merch arall yn siarad`} `Gallai eich gorffennol fod yn rhywbeth rydych chi'n wirioneddol falch ohonoch chi efallai wedi gwneud rhywbeth rydych chi am i bobl yn y dyfodol wybod amdano.

`{` Cyflwynydd Emma`} `SO sut allwch chi helpu'ch plant i gofio eu holion traed digidol?

Yn gyntaf, gweithiwch gyda nhw i sicrhau bod eu gosodiadau diogelwch wedi'u gosod yn safonol yr ydych chi'ch dau yn hapus â nhw. Ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol er enghraifft, yn y gosodiadau diogelwch fel arfer mae gennych yr opsiwn i wneud eich post, snaps, fideos, preifat neu gyhoeddus. Gofynnwch i `{` eich plentyn`} `fynd trwy eu proffiliau ar-lein ac os ydyn nhw'n baglu ar draws cynnwys nad ydyn nhw'n hapus ag ef fe ddylen nhw allu ei ddileu. Ni ellir dileu dim ar-lein yn wirioneddol ond o leiaf gallwch ei wneud yn llai gweladwy.

Mae tagio yn ffordd o adnabod rhywun mewn llun, fideo neu sylw ar gyfryngau cymdeithasol. Os yw rhywun arall wedi tagio'ch plentyn mewn darn o gynnwys nad yw am fod yn gysylltiedig ag ef, fel rheol mae ganddyn nhw'r opsiwn i ddatod.

Ac os yw rhywun wedi postio cynnwys eich plentyn yr ydych chi'ch dau eisiau ei dynnu, gallwch hefyd adrodd i'r rhwydweithiau cymdeithasol eu hunain a gofyn iddynt gamu i mewn i ddileu'r cynnwys hwnnw ar eich rhan.

Weithiau efallai y bydd angen i chi gysylltu â'r person a rannodd y cynnwys hwnnw'n uniongyrchol a gofyn iddynt ei ddileu. Mae hefyd yn werth atgoffa'ch plentyn i ddileu neu ddadactifadu unrhyw gyfrifon diangen nad ydyn nhw'n eu defnyddio mwyach. Nid yw'r ffaith nad ydyn nhw'n ei ddefnyddio yn golygu y bydd y cynnwys yn diflannu.

Ac anogwch eich plentyn i fynd i'r arfer o chwilio amdano'i hun yn rheolaidd. Gan ddefnyddio peiriannau chwilio poblogaidd fel Google dim ond i weld beth allai pobl eraill ei ddarganfod amdanynt.

Os ydych chi am gael sgwrs am eich plentyn am ei ôl troed digidol beth am eu hannog i wylio'r ôl troed digidol a grëwyd yn arbennig ar eu cyfer er mwyn i chi allu trafod y pynciau rydyn ni wedi'u cynnwys yn y ddau fideo gyda'n gilydd.

A beth am ofyn i'r 'Pa mor aml ydych chi'n Google eich hun?'

Gobeithio i chi gael y cyngor hwn yn ddefnyddiol. Cofiwch pa mor anhygoel yw technoleg, mae gan bob un ohonom y brenin i fwynhau ei defnyddio'n ddiogel ac yn gyfrifol.

Mae gennym lwyth o fideos tebyg eraill y gallwch glicio arnyn nhw i ddarganfod mwy am sut i fod yn ddiogel ar-lein.

Adnoddau dogfen

Adenydd Digidol Barclays - Eich cwis Ôl-troed Digidol - Profwch wybodaeth eich plentyn o'i ôl troed digidol trwy fynd â'r cwis byr hwn at ei gilydd.

Cymerwch Gwis

Beth yw effeithiau ymddygiad negyddol ar-lein?

Ymyrryd â chyfeillgarwch a pherthnasoedd

Yn fuan, gall sylw cas a wneir am rywun preifat ddod o hyd i'w ffordd at yr unigolyn hwnnw neu hyd yn oed yn ehangach os caiff ei rannu gan y derbynnydd.

Effaith ar ragolygon addysgol a gyrfa

Mae cyflogwyr a swyddogion derbyn yn y dyfodol yn aml yn chwilio am wybodaeth am ymgeiswyr trwy edrych amdanynt ar-lein. Mae ymchwil yn dangos bod 35% o gyflogwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i sgrinio darpar weithwyr.

Tarfu ar statws credyd yn y dyfodol

Os yw hunaniaeth plentyn yn cael ei ddwyn a'i ddefnyddio i gael credyd, efallai na fydd yn cael ei sylwi am nifer o flynyddoedd.

Sut ydw i'n gwybod pa fath o enw da ar-lein sydd gan fy mhlentyn?

Gallwch ddarganfod mwy am enw da ar-lein eich plentyn trwy gymryd y camau canlynol:

  • chwilio am eich plentyn ar-lein - defnyddio gwahanol beiriannau chwilio a gwirio gan ddefnyddio enw cyfan eich plentyn a gwybodaeth adnabod arall fel tref neu lysenw.
  • hefyd, chwilio ar ddelwedd Google edrych ar y math o wybodaeth y mae'r chwiliadau hyn yn ei datgelu - a yw'r sylwadau, ffotograffau, dolenni'n briodol? A ydyn nhw'n cynnwys gwybodaeth breifat fel eu hysgol neu eu cyfeiriad? Os oes gan eich plentyn flog, beth mae'n ei ddweud?
  • Os yw'ch plentyn yn aelod o a safle rhwydweithio cymdeithasol, ystyriwch ymuno eich hun a gofyn am fod yn gysylltiad ar-lein eich plentyn, neu gael oedolyn dibynadwy arall i wneud hyn. Byddwch yn ymwybodol y gallai fod gan rai plant ddau broffil neu fwy, un maen nhw'n ei rannu â'u rhieni, ac mae un maen nhw'n ei ddefnyddio ar gyfer siarad â'u ffrindiau yn rhoi'r holl wybodaeth at ei gilydd ac yn gweld beth mae'n ei ddweud am eich plentyn. A yw'r llun y mae'n ei bortreadu'n teimlo'n iawn i chi?

Gweld ein brig Awgrymiadau Rhyngrwyd moesau i helpu plant i feddwl am ymddygiad da ar-lein