BWYDLEN

Deliwch ag ef

Os ydych chi'n poeni y gallai ôl troed digidol eich plentyn adlewyrchu'n wael arno neu ei fod yn anghywir, gwelwch pa gamau y gallwch chi eu gwneud i'w helpu i'w wella.

Beth sydd ar y dudalen

Sut i lanhau'ch enw da ar-lein

Mae enw da ar-lein yn cynnwys popeth a wnawn ar-lein os yw'ch plentyn yn gwneud camgymeriad ac yn anfon delwedd amhriodol neu os ydych wedi dod o hyd i rywbeth sy'n niweidiol i enw da eich plentyn, mae ychydig o bethau y gallwch eu gwneud yn helpu i'w wella.

Mynnwch gyngor ar sut i helpu'ch plentyn i greu a chynnal enw da ar-lein.
Arddangos trawsgrifiad fideo
Y newyddion da yw y gallwch chi a'ch plentyn greu enw da ar-lein cadarnhaol a fydd o fudd iddynt dros y blynyddoedd.

Dysgwch eich plentyn sut i osod gosodiadau preifatrwydd ar eu holl rwydweithiau cymdeithasol a gwefannau eraill. Sicrhewch eu bod yn deall pam mae angen iddynt fod yn ofalus gyda'r wybodaeth bersonol y maent yn ei rhannu, a gyda phwy.

Ni ddylai plant byth rannu eu cyfrineiriau, hyd yn oed gyda ffrindiau dibynadwy. Dysgwch iddynt sut i greu cyfrinair cryf a dywedwch wrthynt am ei newid yn rheolaidd.

Ei gwneud hi'n arferiad i fonitro'r wybodaeth sydd ar-lein am eich plentyn. Cadwch lygad ar dudalennau'r rhwydwaith cymdeithasol a gwefannau eraill y mae eich plentyn yn eu defnyddio.

Os ydych chi'n gweld gwybodaeth anghywir am eich plentyn, gofynnwch i'r person a'i postiodd ei chywiro neu ei dileu. Os na wnânt hynny, gofynnwch i weinyddwr y wefan. Gweithredu'n gyflym, po hiraf y bydd yn aros yn gyhoeddus, y mwyaf tebygol ydyw o ledaenu

Atgoffwch eich plentyn i barchu enw da a phreifatrwydd eraill pan fydd yn postio unrhyw beth amdanynt. Cytuno i gael gwared ar ddeunydd sy'n cynhyrfu unrhyw un arall.

Gosodwch enghraifft yn y ffordd rydych chi'n ymddwyn ar-lein, byddwch yn ymwybodol o sut rydych chi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol a dywedwch wrth eich plentyn na fyddech chi byth yn postio unrhyw beth na fyddech chi am iddyn nhw ei weld.

Gall eich plentyn ddefnyddio ei bresenoldeb ar-lein i adeiladu enw da iddo'i hun, er enghraifft trwy ysgrifennu blog ar bwnc y mae'n angerddol amdano.

Pan fydd eich plentyn yn stopio defnyddio rhwydwaith cymdeithasol neu wefan, mae'n syniad da dadactifadu neu ddileu ei gyfrif. Bydd hyn yn golygu nad yw'r cyfrif yn fyw mwyach ac na ddylid ei chwilio ar-lein.

Beth i'w wneud os hoffech chi dynnu rhywbeth i lawr

Cael cynnwys wedi'i ddileu o beiriant chwilio - 'iawn i gael eich anghofio'

O dan Rheolau GDPR gallwch ofyn i beiriannau chwilio dynnu gwybodaeth bersonol eich plentyn os yw'n cwrdd â meini prawf penodol sef bod “yr effaith ar breifatrwydd yr unigolyn yn fwy na hawl y cyhoedd i ddod o hyd iddi.”

Cysylltwch â gwefannau yn uniongyrchol i gael gwared ar wybodaeth anghywir neu niweidiol

Os yw gwefannau wedi postio gwybodaeth gyhoeddus am eich plentyn, mae cysylltu â gwefeistri yn un ffordd i gael gwared ar y wybodaeth hon. Anfon e-bost neu roi galwad iddynt, ac egluro beth, a pham, sydd angen i rywbeth gael ei dynnu.

Chwiliwch am enw eich plentyn yn rheolaidd

Er mwyn sicrhau bod unrhyw wybodaeth niweidiol wedi'i dileu neu heb ei lledaenu i rannau eraill o'r we, gwnewch yn siŵr eich bod yn annog eich plentyn i chwilio amdano'i hun yn rheolaidd ar-lein heb anghofio chwiliadau delwedd hefyd. Gallwch hyd yn oed sefydlu rhybuddion Google a fydd yn anfon e-bost atoch bob tro y bydd enw'ch plentyn yn ymddangos mewn post. Dyma'r ffordd orau o gadw llygad ar yr hyn y gallai pobl eraill fod yn ei weld am eich plentyn.

Riportio cynnwys i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Os yw cyfrif cyfryngau cymdeithasol eich plentyn yn cael ei gamddefnyddio neu os hoffech i swydd gael ei chymryd i lawr nad oes gennych reolaeth arni, mae'n well cysylltu â'r platfform neu'n uniongyrchol â'r sawl a'i postiodd. Hefyd, mae'n fuddiol darllen telerau ac amodau'r platfform i wneud eich plentyn yn ymwybodol o ba gamau y gellir eu cymryd os daw ar draws rhywbeth sy'n eu paentio mewn golau gwael.

Ewch i'n canolfan adnoddau i gael dolenni i ganolfannau diogelwch y llwyfannau cymdeithasol mwyaf poblogaidd i gael cymorth pellach ar sut i riportio materion ar-lein.

Adnoddau dogfen

Defnyddiwch y rhestr wirio ôl troed ddigidol hon i lanhau'ch enw da ar-lein.

Gweler y canllaw

Cwestiynau Cyffredin: Mae rhywun yn defnyddio lluniau fy mhlentyn ar gyfrif cymdeithasol ffug, beth alla i ei wneud?

Mae pob platfform cymdeithasol wedi gosod canllawiau cymunedol a fydd yn amlinellu pa gamau y gellir eu cymryd os canfyddir bod rhywun wedi sefydlu cyfrif ffug gan esgus ei fod yn rhywun arall ar y platfform. Isod, amlinellir ffyrdd y gallwch ddelio â hyn ar y llwyfannau mwyaf poblogaidd.

Facebook

Ar Facebook, mae'n ofynnol i chi ddefnyddio'ch enw go iawn fel y mae'n ymddangos yn eich pasbort felly mae'n haws adrodd a yw rhywun yn eich dynwared. I wneud 'adroddiad o gyfrif Imposter'bydd angen i chi sganio delwedd o'ch ID llywodraeth (trwydded yrru neu basbort), datganiad notarised yn gwirio'ch ID a chopi o adroddiad yr heddlu am eich cais. Mae'n rhaid i chi ddarparu'r uchod i gyd gan na fyddant yn prosesu ffurflenni anghyflawn neu wallus.

Instagram

Mae'r platfform yn cymryd dynwarediad o ddifrif yn enwedig gan ei fod yn ymwneud â phlant. I roi gwybod am hyn ar y platfform, llenwch hwn ffurflen.

Twitter

Er bod Twitter yn caniatáu cyfrifon parady, os yw cyfrif yn eich portreadu mewn modd 'dryslyd neu dwyllodrus, gall y platfform atal y defnyddiwr yn barhaol. Gallwch hefyd ffeilio cwyn hawlfraint i gael tynnu lluniau i lawr.

Twitter

Er bod Twitter yn caniatáu cyfrifon parodi os yw cyfrif yn eich portreadu mewn 'dull dryslyd neu dwyllodrus'gall y platfform atal y defnyddiwr yn barhaol. Gallwch hefyd ffeilio a cwyn hawlfraint i gael tynnu lluniau i lawr.

Snapchat

Ni chaniateir dynwared ar unrhyw sail ar Snapchat. I riportio cyfrif Snapchat rydych chi'n credu sy'n dynwared eich plentyn, ymwelwch â'r Canolfan gymorth Snapchat a dilynwch y camau.

Cael Help cylch achub

Gweler gwefan ThinkuKnow CEOP i gael mwy o gyngor gan rieni ar gysylltu â gwefannau cyfryngau cymdeithasol.

ein hadnoddau

Cael gwared ar gynnwys amhriodol

Er mwyn amddiffyn enw da eich plentyn ar-lein a sicrhau nad oes unrhyw gynnwys amhriodol yn gysylltiedig â'u persona ar-lein, mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi riportio cynnwys sy'n amhriodol neu sydd wedi'i rannu heb eu caniatâd.

Adnoddau dogfen

Defnyddiwch yr offeryn chwilio Pipl hwn i weld pa wybodaeth y gall pobl ei gweld am hunaniaeth ar-lein eich plentyn.

Ewch i'r wefan
Fideos yn arddangos pedair ffordd y gallwch riportio cynnwys amhriodol ar-lein - a grëwyd gan Heddlu Dyffryn Tafwys.

Cwestiynau Cyffredin: Mae fy mhlentyn wedi rhannu noethlymun ar-lein, sut alla i gael gwared arno?

Cyngor gan yr arbenigwr yn eu harddegau, Josh Shipp, HELP! Mae fy Teen yn secstio

Sgyrsiau i'w cael

Efallai ei bod yn ofidus darganfod bod hyn wedi digwydd i'ch plentyn, mae'n well aros yn ddigynnwrf a darganfod pam y rhannwyd y ddelwedd a gyda phwy. Efallai y bydd yn eithaf anodd i'ch plentyn siarad amdano felly ceisiwch beidio â gweiddi na gwneud iddynt deimlo mai eu bai nhw ydyw.

Os na allant siarad â chi, cyfeiriwch nhw at gefnogaeth ddibynadwy fel Childline i siarad â chynghorwyr hyfforddedig.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Mae'n bwysig darganfod at bwy maen nhw wedi anfon y delweddau a ble maen nhw wedi'u rhannu. Os ydynt wedi cael eu hanfon at blentyn arall, cysylltwch â'r ysgol i'w hatal rhag lledaenu ymhellach.

Os yw wedi'i uwchlwytho i'r cyfryngau cymdeithasol, gallwch riportio hyn i'r rhwydwaith. Am help, cysylltwch â'r O2 Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein NSPCC am ddim ar 08088005002.

Cael Help cylch achub

Os yw rhywun wedi ymddwyn yn amhriodol tuag at eich plentyn, yn enwedig mewn ffordd rywiol, dylech ei riportio ar unwaith i CEOP

adrodd i CEOP

Cwestiynau Cyffredin: Mae rhywun arall yn rhannu delwedd noeth o fy mhlentyn ar-lein, beth ddylwn i ei wneud?

Sgyrsiau i'w cael

  • Efallai y bydd eich plentyn yn teimlo ystod o emosiynau os yw rhywun arall y mae'n ymddangos ei fod yn ymddiried ynddo yn anfon delwedd ohonyn nhw heb eu cynnwys. Y peth gorau yw cymryd cam yn ôl a siarad â'ch plentyn am yr opsiynau sydd ar gael iddynt ddelio â'r sefyllfa. Mae'n well bob amser cael eich arwain gan eich plentyn i sicrhau ei fod yn teimlo ei fod yn cael cefnogaeth.
  • Sicrhewch nhw fod yna rwydwaith o bobl fel eu hysgol a sefydliadau fel Childline a all gynnig cefnogaeth i ddatrys y sefyllfa.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

  • Os yw'r ddelwedd wedi'i rhannu gan ffrind neu rywun y mae eich plentyn yn ei adnabod, cysylltwch â nhw'n uniongyrchol a gofynnwch iddynt ei dynnu i lawr.
  • Os yw'n rhywun o'u hysgol, cysylltwch â nhw a bydd ganddyn nhw brotocolau diogelu i'ch helpu chi i ddelio â'r sefyllfa.
  • Os yw'r plentyn hwn yn cael ei effeithio'n wael gan yr emosiynol hwn, ceisiwch gefnogaeth gan eich meddyg teulu neu sefydliad cyswllt fel Young Minds i gael cefnogaeth un i un.
Cael Help cylch achub

Os yw rhywun wedi ymddwyn yn amhriodol tuag at eich plentyn, yn enwedig mewn ffordd rywiol, dylech ei riportio ar unwaith i CEOP

adrodd i CEOP

Ble i gael gwasanaethau cwnsela

Fel rhiant, dylech bob amser ei gymryd o ddifrif ac os oes gennych unrhyw bryderon am iechyd meddwl neu gorfforol eich plentyn ewch i weld eich meddyg teulu. Os oes angen help arnoch i siarad â nhw am iechyd meddwl, yna bydd y Sefydliad Iechyd Meddwl ac Mind cael rhywfaint o gyngor.

Siaradwch â'ch meddyg teulu am y gefnogaeth sydd ar gael. Mae llawer o wasanaethau cwnsela lleol yn cynnig cost symudol ar raddfa yn dibynnu ar incwm eich teulu. Efallai y bydd hyd yn oed yn rhad ac am ddim. Gall hyn fod yn gyflymach na chael gafael ar gymorth trwy eich meddyg teulu. I gael gwybodaeth am wasanaethau cwnsela yn eich ardal chi, ymwelwch â Cymdeithas Cwnsela Prydain a Seicotherapi a gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod amdano Llinell Plant ac llinellau cymorth eraill 

Adnoddau dogfen

Darllenwch yr erthygl hon gan Young Minds i ddysgu sut y gall gwasanaethau cwnsela helpu fy mhlentyn.

Darllenwch yr erthygl