BWYDLEN

Adnoddau

Gweler offer a sefydliadau ar-lein a all eich helpu chi a'ch plentyn i reoli eu henw da ar-lein i gefnogi eu dyheadau yn y dyfodol.

Beth sydd ar y dudalen

Adnoddau defnyddiol

Help i rieni

Os hoffech chi siarad â rhywun i gael help, mae yna ychydig o sefydliadau a all gynnig cefnogaeth un i un neu fwy o gyngor.

Cyngor ar reolaethau rhieni a rhwydweithiau cymdeithasol

Cyngor ar reolaethau rhieni a rhwydweithiau cymdeithasol

Riportiwch ddelweddau rhywiol plant i'r IWF

I rieni sy'n poeni am blentyn yn cael ei fwlio

Ar gyfer oedolion sy'n poeni am iechyd meddwl plant

Bwlio cyngor rhianta

Help i blant

Os na all eich plentyn siarad â chi am ei bryderon, cynghorwch ef i ddefnyddio'r gwasanaethau hyn i siarad neu gysylltu â chynghorydd hyfforddedig i'w helpu i ddelio â'u mater. 

Am unrhyw bryderon sydd gan blentyn

Cwnselwyr cymwys ar-lein i blant

Gwasanaeth cymorth i bobl ifanc o dan 25

Cyngor cyfrinachol ar gyfer teimladau hunanladdol

Llinell gymorth 24 awr ar gyfer y rhai sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi

Cyfryngau cymdeithasol

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd, riportio cynnwys amhriodol a gwirio beth yw'r oedran lleiaf ar yr apiau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar gymdeithasol.

Cynghrair elusennau bwlio y DU

Rhaglen gwrth-fwlio cymheiriaid i gymheiriaid

Adnoddau i rieni a phlant

Adnoddau yn arbennig ar gyfer plant

Cyngor seiber-filltir gyda fforwm ar-lein

Sefydliad gwrth-fwlio mwyaf yr Alban

Mae'n darparu sgiliau i fynd i'r afael â bwlio a cham-drin

Adran seiberfwlio pwrpasol

Gwasanaeth Cefnogi a Chynghori

Pe bai angen cymorth, cwnsela neu fentora ychwanegol ar eich plentyn i ymdopi â mater bwlio yna efallai y bydd y sefydliadau hyn yn gallu darparu cyngor a gwasanaethau.

Canllaw apiau Ymwybodol Net NSPCC

Adnoddau atal bwlio ar Facebook

Diogelwch ar Twitter

Awgrymiadau Instagram i rieni

Polisïau a diogelwch YouTube

Cefnogaeth Snapchat