BWYDLEN

Nod Cod Dylunio Priodol Oes Newydd yw amddiffyn plant ar-lein

Mae'r rheolydd data wedi nodi 15 mesur i wneud preifatrwydd plant ar-lein yn brif flaenoriaeth i gwmnïau technoleg. Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn gobeithio y bydd ei God Dylunio Priodol Oedran yn dod i rym erbyn hydref 2021.

Ond beth mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn ei wneud (ICO) Cod Dylunio Priodol Oed olaf dweud wrth gwmnïau am wneud?

Budd pennaf y plentyn

 • Dylai budd gorau'r plentyn fod yn brif ystyriaeth wrth ddylunio a datblygu gwasanaethau ar-lein sy'n debygol o gael mynediad at blentyn.

Asesiadau effaith diogelu data

 • Dylai cwmnïau “asesu a lliniaru risgiau i hawliau a rhyddid plant” sy'n debygol o gael mynediad at wasanaeth ar-lein, sy'n codi o brosesu data.
 • Dylent ystyried gwahanol oedrannau, galluoedd ac anghenion datblygu.

Cais sy'n briodol i'w hoedran

 • Dylid cymryd “dull seiliedig ar risg o gydnabod oedran defnyddwyr unigol”.
  Dylai hyn naill ai sefydlu oedran gyda lefel o sicrwydd sy'n briodol i'r risgiau i hawliau a rhyddid plant sy'n codi o brosesu data, neu gymhwyso'r safonau yn y cod hwn i'r holl ddefnyddwyr yn lle.

Tryloywder

 • Rhaid i wybodaeth breifatrwydd a ddarperir i ddefnyddwyr “fod yn gryno, yn amlwg ac mewn iaith glir sy'n addas i oedran y plentyn”.

Defnydd niweidiol o ddata

 • Rhaid peidio â defnyddio data personol plant mewn ffyrdd y dangoswyd eu bod yn niweidiol i'w lles, neu sy'n mynd yn groes i godau ymarfer y diwydiant, darpariaethau rheoliadol eraill neu gyngor y Llywodraeth ”.

Polisïau a safonau cymunedol

 • Cynnal telerau, polisïau a safonau cymunedol cyhoeddedig.

Gosodiadau diofyn

 • Rhaid gosod gosodiadau i “breifatrwydd uchel” yn ddiofyn.

Lleihau data

 • Casglu a chadw “dim ond y lleiafswm o ddata personol” sydd ei angen i ddarparu'r elfennau o'r gwasanaeth y mae plentyn yn cymryd rhan weithredol ac yn fwriadol ynddo.
 • Rhowch ddewisiadau ar wahân i blant pa elfennau y maent am eu gweithredu.

Rhannu data

 • Rhaid peidio â datgelu data plant, oni bai y gellir dangos rheswm cymhellol dros wneud hynny.

Geo-leoli

 • Dylid diffodd nodweddion olrhain geolocation yn ddiofyn.
  Rhowch “arwydd amlwg i blant pan fydd olrhain lleoliad yn weithredol”.
 • Rhaid i opsiynau sy'n gwneud lleoliad plentyn yn weladwy i eraill ddiofyn yn ôl i ffwrdd ar ddiwedd pob sesiwn.

Rheolaethau rhieni

 • Dylid darparu gwybodaeth sy'n briodol i'w hoedran i blant am reolaethau rhieni.
  Os yw gwasanaeth ar-lein yn caniatáu i riant neu ofalwr fonitro gweithgaredd ar-lein eu plentyn neu olrhain ei leoliad, rhowch “arwydd amlwg i’r plentyn pan fydd yn cael ei fonitro”.

Proffilio

 • Diffoddwch opsiynau sy'n defnyddio proffilio i ffwrdd yn ddiofyn.
  Dim ond os oes “mesurau priodol” ar waith i amddiffyn y plentyn rhag unrhyw effeithiau niweidiol, megis cynnwys sy'n niweidiol i'w iechyd neu les, y dylid caniatáu proffilio.

Technegau noethlymun

 • Peidiwch â defnyddio technegau noethlymun i “arwain neu annog plant i ddarparu data personol diangen neu wanhau neu ddiffodd eu diogelwch preifatrwydd”.

Teganau a dyfeisiau cysylltiedig

 • Dylai teganau a dyfeisiau cysylltiedig gynnwys offer effeithiol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r cod.

Offer ar-lein

 • Dylid darparu offer amlwg a hygyrch i blant i arfer eu hawliau diogelu data ac adrodd am bryderon.

Beth mae Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters Carolyn Bunting yn ei ddweud?

Dywedodd: “Rydym yn cefnogi unrhyw fesurau sy’n blaenoriaethu diogelwch a lles plant ar-lein, ac yn croesawu cod dylunio ICO sy’n briodol i’w hoedran.

“Mae rhieni’n gyson yn dweud wrthym am eu pryderon am y byd ar-lein a’r risgiau y gallai eu peri i les eu plentyn, felly rydym yn falch iawn o weld diddordebau plant wrth wraidd y mesurau a amlinellir heddiw.

“Mae byd ar-lein plentyn yn sylfaenol i’w fywyd bob dydd ac rydyn ni i gyd - y llywodraeth, diwydiant, ysgolion a rhieni, yn rhannu cyfrifoldeb i’w cadw’n ddiogel ar-lein.

“Ac er ein bod yn rhagweld cyflwyno mesurau diogelwch technegol newydd, nid oes unrhyw ddisodli o hyd i gael sgyrsiau rheolaidd, agored a gonest gyda'ch plentyn i helpu i'w gadw'n ddiogel yn y byd digidol.”

Ymchwil bwlb golau

Gweler y newyddion diogelwch ar-lein diweddaraf, ymchwil, straeon rhieni a mwy i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Tudalen ymweld

swyddi diweddar