BWYDLEN

Cysylltu a rhannu ar-lein

Cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol (ALN)

Er mwyn helpu plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ALN) i gysylltu a rhannu'n ddiogel ag eraill ar-lein, rydym wedi darparu mewnwelediad a chyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud fel rhiant neu ofalwr i'w cefnogi.

Beth sydd ar y dudalen

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Gall cysylltu a rhannu ar-lein fod yn achubiaeth i blant ag anghenion ychwanegol. Mae'n caniatáu iddynt aros yn gysylltiedig â ffrindiau a theulu a mynegi eu hunain mewn ffyrdd na allant efallai yn y byd go iawn. Fodd bynnag, gyda'r buddion, mae yna risgiau posibl hefyd oherwydd natur y rhyngweithio ar-lein.

Budd-daliadau

Wrth gwrs mae CYP gyda ALN yn defnyddio'r rhyngrwyd i gysylltu yn yr un ffordd â phawb arall - i wneud a chynnal cyfeillgarwch a rhannu profiadau. Ond gall y buddion fod yn fwy i'r bobl ifanc hyn oherwydd:

Cynnal cyfeillgarwch

Gall fod yn haws cynnal cyfeillgarwch ar-lein yn enwedig os nad ydych chi'n mynychu ysgol leol.

Cyfle i archwilio hunaniaeth

Gall cysylltiadau ar-lein gynnig dianc rhag bod yn blentyn sydd bob amser yn cael ei ystyried yn 'wahanol' neu sydd ag anghenion ychwanegol - gallant fod yn nhw eu hunain.

Cysylltu ag amgylcheddau cefnogol

Gellir gwneud cysylltiadau hefyd mewn amgylcheddau cefnogol a maethlon a darparu lle i archwilio diddordebau cyffredin.

Cymdeithasu yn y ffordd sy'n gwneud iddyn nhw deimlo'n gyffyrddus

Efallai y bydd cymdeithasu y tu ôl i sgrin yn haws i rai plant nag wyneb yn wyneb.

Adnoddau bwlb golau

I ble mae pobl ifanc yn mynd i gymdeithasu

Gweld y wefan

Y Peryglon

O'n hymchwil, rydym yn gwybod bod PPhI gyda ALN yn profi mwy o risgiau o ran cynnwys, cyswllt neu risgiau ymddygiad.

Gall unrhyw blentyn, o unrhyw gefndir, fod mewn perygl o'r risgiau canlynol ar-lein. Ond mae rhai yn fwy agored i niwed nag eraill:

Gall cydnabod meysydd risg fod yn heriol

Dywedodd CYP wrthym eu bod yn ymwybodol bod risgiau a niwed yn bodoli, ond yn llai abl i gymryd camau i'w hosgoi, naill ai oherwydd nad oeddent yn eu hadnabod yn eu porthiant cymdeithasol eu hunain neu nad oeddent yn teimlo eu bod yn gallu gweithredu.

Diffyg meddwl beirniadol

Roedd y diffyg meddwl beirniadol hwn yn fater allweddol a fydd yn effeithio ar eu profiad ar-lein. Mae'r bobl ifanc hyn yn fwy tebygol na'r mwyafrif o dderbyn yr hyn y mae pobl yn ei ddweud ar-lein ac i ymddiried yn yr hyn y mae dieithriaid neu ffrindiau'n ei ddweud, heb ystyried y canlyniadau.

Rheoli preifatrwydd ar-lein

Er nad yw llawer o PPhI yn deall goblygiadau data eu bywydau ar-lein, gall hyn fod hyd yn oed yn fwy cymhleth i PPhI gyda ADY. Efallai eu bod yn ddryslyd ynghylch gosodiadau preifatrwydd, ac am yr hyn yr oeddent i fod i'w amddiffyn, gan eu bod yn credu nad oes ganddynt unrhyw beth preifat ar eu proffiliau.

Rhestr ffrindiau sy'n tyfu i adlewyrchu poblogrwydd

Mae nifer y dilynwyr yn aml yn cael ei ystyried yn arwydd o boblogrwydd, a all fod hyd yn oed yn bwysicach i CYP gyda ADY sydd yn aml yn cael eu gwahardd ac yn cael eu gwneud i deimlo'n amhoblogaidd. Mae hyn yn golygu bod lleoliadau preifat hyd yn oed yn llai deniadol gan y byddai'n ei gwneud yn amhosibl denu dilynwyr.

Angen sgyrsiau diogelwch parhaus ar-lein

Mae'n debygol y bydd mwy o angen sgyrsiau rhieni / gofalwyr a phlant am fywyd ar-lein a gyda phwy y maent yn cysylltu - i sicrhau bod y plant hyn yn ddiogel ar-lein.

Meysydd risg plentyn

 • Cynnwys - bod yn agored i gynnwys amhriodol neu niweidiol a all gynnwys bwlio a cham-drin, neu bynciau niweidiol (ee pornograffi, hunan-niweidio, ac ati)
 • Cysylltu - cwrdd â dieithriaid a chymryd rhan mewn perthnasoedd risg uchel ar-lein
 • Cynnal - lle mae plentyn yn ymddwyn mewn ffordd sy'n cyfrannu at gynnwys neu gyswllt peryglus neu sy'n derbyn ymddygiad niweidiol ar-lein fel cael ei seiber-fwlio

Bywyd ar-lein i blant ag adroddiad SEND bwlb golau

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gweithdai a'r ymgynghoriad helaeth a gynhaliwyd gennym gyda phobl ifanc, rhieni, gofalwyr ac athrawon i'n helpu i greu'r canolbwynt Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein.

Gweld yr adroddiad

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol:

 • Gall rhai anawsterau neu namau roi plant â ADY mewn risg uwch o gam-drin ar-lein fel cam-drin rhywiol, gorfodaeth, meithrin perthynas amhriodol ar-lein, ac ati.
 • Mae CYP yn tueddu i weld dim ffiniau rhwng bywyd ar-lein neu all-lein ac yn aml maent yn dod yn ddioddefwyr ar-lein, trwy rywun sy'n eu hadnabod all-lein ac sy'n ymwybodol o'u hanawsterau / namau. Yn y modd hwn, mae gan y tramgwyddwr y wybodaeth i drin ei darged yn enwedig os oes ganddo ADY
 • Mae CYP ADY yn fwy tebygol o brofi'r holl risgiau ar-lein o'u cymharu â'r rheini heb unrhyw anawsterau
 • O'r gwahanol fathau o risgiau, mae plant ag ADY yn llawer mwy tebygol o brofi risgiau cyswllt ar-lein. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys secstio dan bwysau a gorfodaeth. Mae'n ymddangos eu bod yn cael eu hysglyfaethu a'u tynnu allan
 • Er eu bod yn rhyngweithio llai na'u cyfoedion, mae CYP ag anawsterau cyfathrebu yn fwy tebygol o ymweld â safleoedd gamblo a threulio mwy o amser mewn ystafelloedd sgwrsio. Mae ystafelloedd sgwrsio yn hwyluso cyfathrebu uniongyrchol ac uniongyrchol rhwng defnyddwyr ac wrth eu targedu at CYP, maent yn adnabyddus am siarad rhywiol penodol, innuendo, iaith anweddus, a deisyfiadau rhywiol ymosodol
 • Mae profi risgiau cyswllt hefyd yn gysylltiedig â mwy o risg o weld cynnwys niweidiol a phrofi ymddygiad mwy ymosodol gan eraill ar-lein

Y Heriau

Er bod y rhan fwyaf ohonom yn teimlo'n hyderus na fyddem yn cael ein cymryd i mewn gan rywun nad oeddem yn credu eu bod ar-lein, neu i synhwyro bwriadau amheus unigolyn, gallai fod yn anoddach sylwi ar bobl ifanc ag ALN. Gallant fod:

 • Yn fwy tebygol o gredu'r hyn a ddywedir wrthynt gan ffrindiau a dieithriaid
 • Yn fwy ymddiriedol ac mae ganddyn nhw fwy o gred yn yr hyn maen nhw'n ei weld a'i glywed
 • Yn fwy tebygol o anfon lluniau penodol oherwydd eu bod yn cael eu twyllo i gredu bod hon yn berthynas gariadus
 • Llai abl i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei rannu a'r canlyniadau
 • Llai abl i sylwi ar sefyllfaoedd peryglus
 • Llai gwahaniaethol o'u hymddygiad eu hunain a'r ymddygiad a welant

Pa bethau ddylech chi eu hystyried?

Dyma ychydig o bethau i feddwl amdanynt i gefnogi CYP:

 • Gwybod y risgiau a pha gwestiynau i'w gofyn i ganfod ac osgoi sefyllfaoedd peryglus
 • Byddwch yn ymwybodol o'r hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein, y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio a'r bobl maen nhw'n cysylltu â nhw
 • Er bod datrysiadau technoleg yn hynod ddefnyddiol, ar eu pennau eu hunain, nid ydynt yn ddigonol i atal niwed
 • Meddyliwch am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein yn hytrach na'r amser maen nhw'n ei dreulio yn ei wneud
 • Cefnogwch eu hawydd am ymreolaeth ac annibyniaeth
 • Peidiwch â gwahardd technoleg na'r cyfryngau cymdeithasol - mae'n rhan allweddol o sut mae CYP yn cysylltu ac yn cyfathrebu
 • A allan nhw reoli'r risg ar-lein y gallen nhw ei hwynebu?
 • Beth maen nhw'n ei rannu ag eraill?
 • Os ydyn nhw'n rhy ifanc neu os yw eu hanabledd yn ei gwneud hi'n anoddach iddyn nhw gydnabod risgiau ar-lein, rhowch gynnig ar apiau cymdeithasol a wnaed ar gyfer plant dan 13 oed

A ydyn nhw'n barod ac yn barod i gymdeithasu a rhannu ar-lein?

 • A allan nhw reoli'r risg ar-lein y gallen nhw ei hwynebu? Mae plant ag ANFON yn fwy tebygol o brofi risgiau felly mae'n bwysig ystyried gyda phwy y byddant yn siarad a beth all dieithriaid neu ffrindiau ofyn i'ch plentyn. Mae ein hymchwil yn awgrymu bod y risgiau hyn yn cynnwys secstio dan bwysau, gorfodaeth, blacmel, a bygythiadau i anfon delweddau
 • Beth maen nhw'n ei rannu ag eraill? Gofynnwch i'ch plentyn feddwl am yr hyn maen nhw'n ei bostio ar-lein a beth mae hyn yn ei ddweud amdanyn nhw. Bydd eu helpu i ddeall y gwahaniaeth rhwng yr hyn sy'n breifat a'r cyhoedd, sut y gall pobl ddefnyddio'r wybodaeth y maent yn ei rhannu, a pha ymddygiad priodol ar-lein, yn helpu i leihau'r risgiau ar-lein y gallant eu hwynebu
 • Os ydyn nhw'n rhy ifanc neu os yw eu hanabledd yn ei gwneud hi'n anoddach iddyn nhw gydnabod risgiau ar-lein, rhowch gynnig ar apiau cymdeithasol a wneir ar gyfer plant dan 13 oed er mwyn rhoi cyfle iddyn nhw ddysgu naws cyfathrebu ar-lein mewn amgylchedd mwy diogel. Darganfod mwy

Camau ymarferol i'w hamddiffyn

Mae siarad a rhannu ar-lein yn dileu rhwystrau corfforol ac yn rhoi cyfle i blant ag ALN ddod o hyd i'w llwyth i deimlo eu bod yn cael eu derbyn. Ynghyd â'r buddion clir, mae'n bwysig asesu a ydyn nhw'n barod i fod yn egnïol ar gyfryngau cymdeithasol.

Os ydyn nhw eisoes yn cysylltu ar-lein, mae defnyddio offer a strategaethau i'w helpu i gael y gorau o'u rhyngweithio ar-lein yn allweddol.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Sefydlu ar gyfer llwyddiant

Dyma ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud gyda'ch plentyn i'w helpu i gael y gorau o'u rhyngweithio ar-lein ac adeiladu arferion ar-lein da.

Creu cytundeb teulu digidol

Defnyddiwch hwn templed cytundeb teulu i lunio rhestr o reolau digidol i osod ffiniau ar sut mae plant a phobl ifanc yn rhyngweithio ar-lein a pha wefannau ac apiau maen nhw'n eu defnyddio. Gall hyn helpu i reoli disgwyliadau gyda phlant ar yr hyn y dylent ac na ddylent ei wneud ar-lein. Mae hefyd yn ffordd wych o ddogfennu ac atgyfnerthu'r ymddygiad rydych chi'n ceisio ei annog.

Sefydlu technoleg yn ddiogel

 • Fel rhiant neu ofalwr plentyn ag anghenion ychwanegol, gall bod â mwy o welededd a goruchwyliaeth fod yn hynod ddefnyddiol i sicrhau eich bod eich plentyn yn gwneud yn iawn. Ond hefyd pan fydd pethau'n peryglu mynd yn anghywir, mae hyn yn rhoi cyfle i chi ymyrryd yn gynnar ac i greu eiliadau dysgu gyda'ch plentyn.
 • Mae nifer cynyddol o apiau a datrysiadau meddalwedd a all eich helpu chi a'ch plentyn i edrych ar ôl eu hunain. Gall y rhain eich helpu i fonitro eu gweithgareddau'n agos a chaniatáu i chi ymyrryd os oes angen eich help arnynt neu pryd.
 • Dywedwch wrth eich plentyn bob amser beth rydych chi'n ei fonitro a pham. Cydnabod y bydd plant eisiau rhywfaint o breifatrwydd, felly byddwch yn barod i addasu a lleihau lefel y monitro a roddwch ar waith wrth i'ch plentyn aeddfedu. Dim ond ymyrryd mewn sefyllfaoedd lle rydych chi'n meddwl bod eich plentyn mewn perygl o niwed.
 • Edrychwch ar ein Sefydlu rhestr wirio Safe i gael cyngor ar sut i greu lle mwy diogel i blant archwilio a chysylltu ar-lein.

Rheoli lles

Defnyddiwch nodweddion hygyrchedd ar ddyfeisiau

Mae'r ddau Android ac Afal mae gan ddyfeisiau ystod o nodweddion hygyrchedd y gallwch eu haddasu i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'u profiad ar-lein. Gall y rhain helpu plant sydd â nam ar eu golwg neu eu clyw neu anawsterau cyfathrebu.

Daliwch i wirio

Er mwyn meithrin ymddiriedaeth a'ch helpu chi i ymgysylltu â'r hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein, trefnwch sesiynau gwirio rheolaidd i siarad am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein ac adolygu ac atgyfnerthu'r rheolau digidol y cytunwyd arnoch chi gyda'i gilydd. Gallwch hefyd ddefnyddio'r amser i adolygu eu gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd ar yr apiau maen nhw'n eu defnyddio.

Defnyddiwch osodiadau preifatrwydd

Mae gan y mwyafrif o'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd nifer o wahanol offer a gosodiadau y gallwch eu defnyddio i reoli gyda phwy y gall eich plentyn ryngweithio â nhw ar-lein. Sicrhewch eich bod chi a'ch plentyn yn gyfarwydd â'r offer. Os nad oes gan blatfform ffyrdd i reoli eu cysylltiadau, meddyliwch ddwywaith am adael i'ch plentyn ei ddefnyddio. I gael mwy o wybodaeth ar sut i wneud y defnydd gorau o osodiadau preifatrwydd gweler yma.

Rheoli eu hamser ar gyfryngau cymdeithasol

Gall fod yn hawdd colli trywydd yr amser a dreulir wrth sgrolio trwy'r diweddariadau diweddaraf ar gyfryngau cymdeithasol. Mae yna nifer o apiau ac offer cymdeithasol sy'n caniatáu adolygu neu osod terfynau'r amser a dreulir ar y llwyfannau hyn. Isod mae ychydig yn unig y gallwch chi annog plant a phobl ifanc i'w defnyddio.

 • Instagram - Mae eich Gweithgaredd yn caniatáu ichi oedi hysbysiadau, gosod terfynau, a gweld faint o amser rydych chi wedi'i dreulio ar ap
 • Eich Amser ar Facebook - yn caniatáu ichi reoli hysbysiadau, gosod terfynau amser, ac adolygu'r amser a dreulir ar yr ap

Yn ogystal â'r offer hyn, mae yna offer amser sgrin wedi'u hadeiladu ar ddyfeisiau Apple ac Android a'r holl gonsolau gemau a all helpu'r ddau ohonoch i gadw llygad ar sut maen nhw'n treulio eu hamser sgrin.

Sefydlu grwpiau teulu a chyfeillgarwch

Er mwyn cefnogi plentyn ag anghenion ychwanegol gall fod yn ddefnyddiol sefydlu ei gyfrif gyda'i gilydd a'u tywys tuag at ffrindiau ac aelodau o'r teulu y gallant eu hychwanegu. Yn yr un modd, mae creu ffrindiau agos a grwpiau teulu yn fwy diogel gan mai dim ond gyda phobl maen nhw'n eu hadnabod y byddan nhw'n gallu eu rhannu. Gall gwneud hynny leihau'r risg o gysylltu â dieithriaid a allai achosi niwed iddynt.

Fe allech chi hefyd ddewis eu dilyn ar y rhwydwaith maen nhw'n ei ddefnyddio ond mae'n bwysig gwrando a gwylio yn hytrach na rhyngweithio i roi'r rhyddid iddyn nhw fod yn annibynnol.

Sgyrsiau i'w cael

Adeiladu gwytnwch plant a phobl ifanc i wneud dewisiadau mwy diogel a doethach ar-lein. Mae gwneud hynny trwy gymryd rhan mewn sgyrsiau rheolaidd, agored, didoli gyda nhw am eu bywydau ar-lein yn un o'r ffyrdd gorau o adeiladu a datblygu strategaethau ymdopi. Mae hefyd yn rhoi ffordd haws i chi wybod pryd i'w cefnogi.

Sefyllfaoedd peryglus y gallent eu hwynebu

Mae'n bwysig meddwl am y ffordd iawn i siarad â phlentyn sy'n profi gwendidau ynghylch niwed ar-lein. Efallai bod plentyn yn fwy sensitif neu bryderus a gall bod yn rhy graffig neu drawiadol beri pryder diangen iddynt.

Sicrhewch nhw y gallwch chi weithio gyda'ch gilydd gyda'r setup cywir a'r ymddygiadau cywir i sicrhau nad yw unrhyw risg sy'n eu hwynebu yn troi'n sefyllfa niweidiol.

Siaradwch â nhw am yr hyn y gallen nhw ei weld

Gallant faglu ar draws cynnwys neu sylwadau rhywiol, treisgar, hiliol, gwahaniaethol a allai beri gofid iddynt. Cytunwch, os gwelant unrhyw beth yn ofidus ar-lein, y byddant yn dod i'w rannu gyda chi fel y gallwch eu helpu i benderfynu beth i'w wneud yn ei gylch.

Mae plant sy'n profi gwendidau yn fwy tebygol o brofi bwlio gan eu grŵp cyfoedion a cham-drin neu gasáu dieithriaid ar-lein. Mynnwch gyngor i'w cefnogi yma.

Siaradwch â nhw am yr hyn maen nhw'n ei rannu

Gwnewch nhw'n ymwybodol o sut y dylen nhw amddiffyn eu gwybodaeth bersonol - fel enw eu hysgol, cyfeiriad, cyfrinair, rhif ffôn ac e-bost. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod ei bod yn anghywir i unrhyw un ofyn, pwyso neu eu gorfodi i rannu gwybodaeth bersonol neu ddelweddau rhywiol, nad eu bai nhw fydd hynny ac na fyddwch yn ddig gyda nhw.

Mae plant sy'n profi gwendidau yn fwy tebygol o rannu gwybodaeth bersonol neu amhriodol amdanynt eu hunain ar-lein. Mynnwch gyngor i'w cefnogi yma.

Strategaethau i ddatrys materion posib

Rheoli ceisiadau ffrind

Efallai y byddwch chi'n teimlo'r angen i gymeradwyo eu holl geisiadau gan ffrindiau neu'n cytuno y byddwch chi'n edrych trwy restr eu ffrindiau gyda'ch gilydd bob hyn a hyn.

Pobl yn angharedig

Os ydyn nhw'n teimlo bod unrhyw beth yn ofidus, anogwch ac addysgwch nhw i ddefnyddio offer fel hidlo sylwadau, mud, blocio ac adrodd. Sicrhewch y gallant ddod i siarad â chi neu oedolyn dibynadwy yn eu lleoliad addysgol.

Cais i gwrdd

Sicrhewch nad ydyn nhw'n gwybod byth am gwrdd ag unrhyw un y maen nhw wedi'i gyfarfod ar-lein yn unig, ac unwaith eto dewch atoch chi neu oedolyn dibynadwy arall i ddweud wrthyn nhw os gofynnir iddyn nhw wneud hynny.

Ymateb i negeseuon digymell

Os ydyn nhw'n derbyn neges ddigymell efallai y byddwch chi'n gofyn iddyn nhw rwystro'r defnyddiwr hwnnw neu ddod i'w rannu gyda chi i gytuno ar sut i ymateb os o gwbl.

Cais am ddelweddau

Sicrhewch eu bod yn gwybod dweud 'na' wrth unrhyw gais am ddelwedd ac yna dywedwch wrthych am y cais fel y gallwch sefydlu a yw'n rhywbeth i boeni amdano.

Sut i reoli eu hôl troed digidol

 • Trafodwch sut mae eu gweithgaredd ar-lein yn creu eu hôl troed digidol a sut y gall hyn effeithio arnyn nhw wrth iddyn nhw dyfu
 • Annog plant i gadw pethau'n bositif ar-lein a thrin pobl fel yr hoffent gael eu trin
 • Siaradwch am naws cyfathrebu ar-lein fel yr hyn y mae emojis a thestun yn ei siarad yn ei olygu a sut y gall defnyddio priflythrennau mewn neges awgrymu bod rhywun yn gweiddi. Rhestr o ystyr emojis 
 • Helpwch nhw i feddwl am y gweithredoedd anfwriadol o rannu neu hoffi delwedd o rywun sy'n gwneud hwyl am eu pennau
 • Anogwch nhw i aros yn driw i bwy ydyn nhw all-lein fel bod eu gwir hunaniaeth ar-lein yn cael ei adlewyrchu

Beth fydd eich rôl i'w cefnogi

Yn aml bydd plant ag anghenion ychwanegol angen ymgysylltiad ychwanegol â rhieni o ran gwneud dewisiadau mwy diogel ynghylch yr hyn maen nhw'n ei rannu a'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein. Fodd bynnag, yn dibynnu ar eu hoedran a'u gallu, mae ganddynt hawl i gael rhywfaint o breifatrwydd, ac wrth iddynt aeddfedu i fod yn oedolion, mae'n bwysig annog annibyniaeth.

Pa bynnag offer, rheolau, neu reolaethau rydych chi'n eu defnyddio i'w cadw'n ddiogel ar-lein, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwybod eich bod chi'n ei wneud a pham. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi'r hawl iddynt drafod hyn gyda chi ac, wrth iddynt ddangos eu bod yn gwneud dewisiadau da, y gallwch ac y byddwch yn lleihau lefel yr ymgysylltiad sydd gennych. Darganfyddwch fwy yma.

Delio â Materion

Fel rhiant neu ofalwr plentyn â ALN efallai eich bod eisoes yn poeni am y materion y gallant fod yn agored iddynt. Er mwyn eich helpu i ddelio â'r materion posib hyn rydym wedi darparu arweiniad ar bethau y gallwch eu gwneud a lleoedd y gallwch fynd am gefnogaeth a chyngor pellach.

Er bod plant â ALN mewn mwy o berygl, nid yw risgiau bob amser yn arwain at niwed. Mae'n debygol y bydd eich plentyn yn siarad â dieithriaid ar-lein wrth hapchwarae neu mewn sgwrs grŵp, neu efallai y bydd yn profi sylwadau negyddol, ond y peth allweddol yw sicrhau ei fod yn gwybod sut i adnabod arwyddion rhybuddio i'w atal rhag troi'n niwed.

Mae'n amhosibl amddiffyn plant rhag pob sefyllfa y gallent ei hwynebu, ond gall bod yn barod gyda chynllun gweithredu roi'r hyder sydd ei angen arnoch i'w cefnogi.

Dyma rai camau y gallwch eu gwneud (byddwch am ei addasu i gyd-fynd â'ch gwybodaeth am eich PPhI):

Beth yw'r prif faterion?

Cam-drin rhywiol ar-lein

Gall unrhyw blentyn, o unrhyw gefndir, fod mewn perygl o gael ei gam-drin yn rhywiol ar-lein. Ond mae rhai yn fwy agored i niwed nag eraill. Mae'r Ymchwiliad annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) canfuwyd mai'r pryderon mwyaf cyffredin a godwyd o natur rywiol oedd cam-drin ar-lein a chyfoedion. Fe wnaethant dynnu sylw at yr heriau o reoli diogelwch ar-lein plant a chysylltiadau cyfoedion

Strategaethau ymdopi

 • Ar unwaith blociwch a dilëwch y tramgwyddwr
 • Sicrhewch eich CYP nid eu bai nhw yw hyn - mae'n debyg eu bod yn teimlo'r un mor ofnus a phryderus â chi. Gadewch iddyn nhw wybod mai'ch prif bryder yw eu bod nhw'n ddiogel a'ch bod chi am eu helpu. Mae CYP yn aml yn poeni am y 'stigma' o gael ei gam-drin. Ceisiwch osgoi trin eich CYP fel pe baent yn wahanol mewn unrhyw ffordd o'i herwydd
 • Cael sgyrsiau tawel ac agored - archwiliwch yr hyn sy'n digwydd mewn ffordd onest a chefnogol. Cofiwch y bydd CYP sydd wedi cael ei gam-drin yn ei chael hi'n anodd siarad amdano
 • Osgoi cwestiynau y gellir teimlo eu bod yn ymwthiol neu'n pwyso - yn lle hynny canolbwyntiwch ar ddeall sut maen nhw'n teimlo nawr a beth hoffen nhw gennych chi
 • A yw'r cam-drin wedi dod i ben yn bendant? - yn aml mae cam-drin yn parhau hyd yn oed ar ôl i PPhI ddweud wrth rywun amdano

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

 • Riportiwch hi! Os ydych chi'n amau ​​bod plentyn wedi dioddef cam-drin rhywiol ar-lein, riportiwch ef ar unwaith CEOP or IWF
 • Os yw'ch CYP mewn perygl uniongyrchol cysylltwch â'r heddlu ar 999, neu 101 â'r heddlu lleol. Gallwch hefyd riportio problem erbyn ymweld â'n rhifyn adroddiad dudalen

Cam-drin emosiynol ar-lein

Gall unrhyw blentyn, o unrhyw gefndir, fod mewn perygl o gael ei gam-drin yn emosiynol ar-lein. Ond mae rhai yn fwy agored i niwed nag eraill.

Mae hyn yn cynnwys blacmel emosiynol, er enghraifft pwyso ar blant neu bobl ifanc i gydymffurfio â cheisiadau rhywiol trwy dechnoleg. Gall hefyd gynnwys ceisio bygwth, trin, dychryn neu fychanu plentyn neu berson ifanc yn fwriadol.

Strategaethau ymdopi

 • Ar unwaith blociwch a dilëwch y tramgwyddwr
 • Peidiwch â wynebu'r camdriniwr honedig
 • Esboniwch beth fyddwch chi'n ei wneud nesaf
 • Sicrhewch eich plant nid eu bai nhw yw hyn - mae'n debyg eu bod yn teimlo'r un mor ofnus a phryderus â chi. Gadewch iddyn nhw wybod mai'ch prif bryder yw eu bod nhw'n ddiogel a'ch bod chi am eu helpu. Mae CYP yn aml yn poeni am y 'stigma' o gael ei gam-drin. Ceisiwch osgoi trin eich CYP fel pe baent yn wahanol mewn unrhyw ffordd o'i herwydd
 • Osgoi cwestiynau y gellir teimlo eu bod yn ymwthiol neu'n pwyso - yn lle hynny canolbwyntiwch ar ddeall sut maen nhw'n teimlo nawr a beth hoffen nhw gennych chi
 • A yw'r cam-drin wedi dod i ben yn bendant? - yn aml mae cam-drin yn parhau hyd yn oed ar ôl i PPhI ddweud wrth rywun amdano

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

 • Riportiwch hi! Os ydych yn amau ​​bod plentyn yn ddioddefwr, rhowch wybod amdano ar unwaith CEOP neu cysylltwch â'r heddlu. Gallwch hefyd riportio problem erbyn ymweld â'n rhifyn adroddiad tudalen. Fel arall, gallwch gysylltu Relate ar 0300 003 0396. Gallwch siarad â Relate am eich perthynas, gan gynnwys materion yn ymwneud â cham-drin emosiynol
 • Os ydych chi'n credu bod eich plentyn mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 neu 101 am yr heddlu lleol

sexting

Mae'n gyffredin i bobl ifanc siarad am rannu delweddau rhywiol, a gall hyn wneud iddynt feddwl bod disgwyl neu'n normal anfon noethlymunau mewn perthnasoedd rhamantus. Nid yw'n cael ei wneud yn eang ymhlith pobl ifanc, ond mae plant ag ALN yn gyson yn fwy tebygol o fod wedi rhannu delweddau rhywiol.

Mae'r rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl bron ddwywaith yn fwy tebygol o anfon delweddau eglur (12%) o gymharu â'r rhai heb unrhyw broblemau (6%).

Mae plant sy'n profi ystod o wendidau eraill hefyd yn sylweddol fwy tebygol o anfon delweddau gan gynnwys 23% o'r rhai sydd ag anhwylder bwyta, 20% o bobl ifanc â salwch hirsefydlog, 16% â cholled clyw, 16% o'r rheini â awtistiaeth a 15% sy'n profi anawsterau lleferydd.

Gyda hyn mewn golwg, mae'n bwysig cynghori plant na ddylent deimlo dan bwysau i anfon noethlymun i gadw perthynas i fynd.

Beth yw'r niwed?

Os yw'ch plentyn yn ymwneud â ffrind neu ran o grŵp sy'n eu rheoli ac yn pwyso arnynt i wneud pethau drostynt, gallai hyn gynyddu i geisiadau am noethlymunau. Efallai y bydd eich plentyn yn credu'n naïf mai'r bobl hyn yw eu ffrindiau ac, yn eu hawydd i gael eu derbyn, gall eich plentyn wneud yr hyn a ofynnir.

Os yw plentyn yn derbyn llawer mwy o negeseuon nag o'r blaen bob amser neu'n cuddio eu ffôn neu'n dod yn gyfrinachol wrth gael ei holi, gallai'r rhain fod yn arwyddion eu bod mewn perygl. Y bwriad weithiau yw cuddio'r perthnasoedd oddi wrth rieni a gofalwyr felly mae'n bwysig parhau i ymgysylltu â phwy y mae eich plentyn yn cysylltu ag ef pan fyddant ar-lein.

Strategaethau ymdopi

Os yw'ch plentyn dan bwysau i anfon noethlymun gan rywun yn ei ysgol neu sefydliadau eraill fel grŵp ieuenctid, ewch at y sefydliad gan y dylai fod rhywun sy'n arwain ar ddiogelu a fydd yn dilyn y camau sydd eu hangen i ymchwilio iddo a'i riportio.

Ers mis Ionawr 2016 mae gan yr heddlu’r opsiwn i gofnodi digwyddiad fel “Canlyniad 21”, sy’n gwneud nodyn ohono’n digwydd ond heb ei roi ar gofnod troseddol. Bellach ymdrinnir â llawer o ddigwyddiadau secstio fel hyn. Fodd bynnag, ar gyfer digwyddiadau mwy difrifol (er enghraifft, rhannu delwedd yn fwriadol i gam-drin - defnyddio'r ddelwedd i orfodi neu ecsbloetio'r dioddefwr) gellir erlyn o hyd.

 • Anogwch eich plentyn i ddweud wrthych a oes unrhyw beth yn eu poeni ar-lein neu ar eu ffôn
 • Peidiwch â'u cywilyddio na'u cosbi, yn lle eu helpu i ddeall nad yw hyn yn briodol nac yn gyfreithlon hyd yn oed

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

Childline - riportiwch noethlymun ar-lein - Os ydych chi o dan 18 oed gallwch riportio delwedd noethlymun ar-lein.

CSO - Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein.

CEOP - Os oes angen i chi gyflwyno adroddiad i un o Gynghorwyr Amddiffyn Plant CEOP.

Yr app Zipit yn gallu helpu'ch plentyn i wrthod ceisiadau i rannu noethlymun gan bobl ifanc y maen nhw'n eu hadnabod. Mae'n darparu ffyrdd ffraeth o ddweud 'na' a chyngor.

Prosiect Childnet deSHAME - adnoddau i addysgwyr fynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol.

Grooming

I rai plant, gall gwneud ffrindiau ar-lein a sgwrsio â dieithriaid gynnig math o ddihangfa neu gall wneud iawn am eu realiti all-lein.

Ar adegau hyd yn oed os ydych chi wedi cael sgwrs gyda phlentyn am beidio â sgwrsio â dieithriaid ar-lein, efallai y byddan nhw'n dal i wneud hynny waeth beth fo'r angen i ehangu eu grwpiau cyfeillgarwch i deimlo eu bod yn cael eu derbyn a'u hoffi.

Gall ysglyfaethwyr ddefnyddio llwyfannau ar-lein i adeiladu perthynas ymddiriedus gyda'r PPhI i'w cam-drin. Gall y cam-drin hwn ddigwydd ar-lein neu gallant drefnu cwrdd â'r CYP yn bersonol gyda'r bwriad o'u cam-drin.

Strategaethau ymdopi

P'un a yw'ch plentyn yn chwarae gemau gyda phobl nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw neu wedi dechrau perthynas â rhywun ar-lein, mae'n bwysig cymryd y camau canlynol i'w cadw'n ddiogel rhag meithrin perthynas amhriodol ar-lein.

 • Darganfyddwch fwy am bwy yw'r person hwn a gwir natur y berthynas. Gwnewch hi'n bwynt i gysylltu â nhw'n rheolaidd am y llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio a'r bobl maen nhw'n rhyngweithio â nhw ar y llwyfannau hyn
 • Os yn bosibl, cadwch ddyfeisiau mewn lleoedd teuluol a rennir fel bod unrhyw un sy'n cysylltu â nhw yn gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain
 • Trafodwch yr hyn y dylent ac na ddylent ei rannu ar-lein (hyd yn oed os yw'n ymddiried yn yr unigolyn hwnnw)
 • Anogwch nhw i gadw eu gwybodaeth bersonol yn breifat
 • Siaradwch am gydsyniad fel eu bod yn teimlo'n hyderus i ddweud na os ydyn nhw'n teimlo dan bwysau i wneud rhywbeth nad ydyn nhw'n gyffyrddus ag ef
 • Peidiwch â gwneud iddynt deimlo'n ddrwg am geisio hoffter ar-lein ond cymerwch amser i esbonio'r ffordd fwyaf diogel i archwilio eu teimladau
 • Sicrhewch eu bod yn gwybod i ble y gallant fynd am help os ydynt mewn trafferth neu'n poeni
 • Adolygu eu gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar apiau / llwyfannau
 • Dysgwch iddynt sut i rwystro ac adrodd am unrhyw beth sy'n gwneud iddynt deimlo'n anghyfforddus. Os ydych chi'n poeni o gwbl am gyswllt â'ch plentyn yna adroddwch i CEOP

Camau i'w cymryd os yw'ch plentyn wedi anfon llun amhriodol ohono'i hun at rywun ar-lein

 • Sicrhewch nhw y byddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd i ddelio ag ef
 • Archwiliwch y ffeithiau - Gyda phwy y rhannwyd y ddelwedd ac a gafodd ei throsglwyddo?
 • Cysylltwch â darparwr y wefan - gofynnwch i'r ddelwedd gael ei thynnu o'r platfform
 • Cysylltwch â'r Canolfan Camfanteisio ar Blant ac Amddiffyn Ar-lein (CEOP) os anfonwyd y ddelwedd at oedolyn gan fod hwn yn ymbincio

Seiberfwlio

I blant â ALN, gall seiberfwlio fod ar ffurf perthynas ystrywgar, er enghraifft, gall plentyn deimlo bod y rhai sy'n trin yn ffrindiau ac y gallant deimlo pwysau i wneud yr hyn y mae eu 'ffrindiau' yn ei ddweud oherwydd ei fod eisiau aros yn rhan o'r grŵp. .

Gall seiberfwlio hefyd fod ar ffurf perthynas ecsbloetiol a wneir fel arfer gan rywun y mae eich plentyn yn ei adnabod yn dda iawn. Mae'n dibynnu ar berson sy'n gwybod targedu sbardunau eich plentyn i'w abwydo i wneud rhywbeth neu fynd yn ddig neu'n ofidus am ei adloniant.

Weithiau gall hefyd fod yn seiliedig ar berthynas amodol sy'n golygu bod rhywun yn gwneud i'ch plentyn gredu bod ganddo berthynas agos - er mwyn mynnu pethau ganddyn nhw yn y dirgel. Dyma pam ei bod yn bwysig meddwl am eu hanghenion emosiynol yn hytrach na gorfodi rheolau yn unig.

Strategaethau ymdopi

Os yw plentyn ag ADY wedi dioddef seiberfwlio efallai y bydd yn ei chael hi'n anodd ei adnabod neu hyd yn oed ddweud wrthych pwy sy'n gwneud y bwlio, felly mae'n bwysig:

 • Gwybod gyda phwy y maent yn gysylltiedig ar-lein
 • Meddyliwch pam y gallai'ch plentyn fod yn parhau â pherthynas â rhywun sy'n wenwynig (gan y gallai fod yn diwallu angen i gael ei ystyried yn rhan o grŵp)
 • Er mwyn eu helpu i gydnabod bod perthynas yn anghywir, eglurwch pam y gall eu rhoi mewn perygl. Trafodwch beth a cyfeillgarwch iach yn edrych fel bod ganddyn nhw bwynt cyfeirio. Sefydlu grŵp cyfeillgarwch caeedig ar gyfryngau cymdeithasol ac annog aelodau o'r teulu a ffrindiau dilys i 'hoffi' a rhoi sylwadau ar eu swyddi

Gor-redeg

Er y gall rhannu ar-lein fod yn offeryn gwych i bobl ifanc arddangos agweddau ar eu bywyd neu gefnogi achosion, yng ngwres y foment, gall fod yn hawdd rhannu gwybodaeth bersonol a all eu peryglu.

Beth yw'r niwed?

Gall rhannu gwybodaeth bersonol a all ei gwneud hi'n hawdd i rywun ddarganfod ble maen nhw'n byw neu'n mynd i'r ysgol eu rhoi mewn perygl yn y byd go iawn. Gallai hefyd eu rhoi mewn perygl o ddwyn hunaniaeth neu hyd yn oed ymbincio ar-lein os ydyn nhw'n rhannu gyda rhywun a allai fod â bwriadau gwael.

Mae ein hymchwil yn dangos bod plant ag anghenion ychwanegol yn fwy tebygol o fod yn agored i risgiau cyswllt sy'n cynnwys meithrin perthynas amhriodol ar-lein. Felly mae'n bwysig eu dysgu i gadw eu gwybodaeth bersonol yn breifat.

Strategaethau ymdopi

Er mwyn eu helpu i rannu'n ddiogel ar-lein a diogelu eu data personol, dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud:

Sgyrsiau i'w cael

 • Sicrhewch eu bod yn gwybod beth sy'n cael ei ystyried yn wybodaeth bersonol
 • Dewch i gael sgwrs am pam ei bod mor bwysig diogelu'r wybodaeth hon. Gallwch ddefnyddio senarios i egluro beth sy'n digwydd os oes gan y person anghywir (fel rhywun y maen nhw wedi'i gyfarfod ar-lein yn unig) fynediad i'w wybodaeth bersonol
 • Trafodwch fod yr hyn maen nhw'n ei rannu yn creu ôl troed digidol sy'n adlewyrchu pwy ydyn nhw i bobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod felly mae'n well ei gadw'n bositif
 • Atgoffwch nhw y bydd unrhyw beth maen nhw'n ei bostio ar-lein yn bodoli yn y gofod digidol am gyfnod amhenodol
 • Sôn am yr hyn sy'n iawn i'w rannu. Mae'n bwysig eich bod yn tynnu sylw at y pethau gwych y gallant eu rhannu i gael amser cadarnhaol ar-lein. Hefyd, dylech eu hannog i ryngweithio â grwpiau o ffrindiau a theulu sy'n eu hadnabod i leihau'r risg y bydd rhywbeth yn mynd o'i le
 • Mae hefyd yn bwysig i blant gydnabod “pwy sy'n ddieithriaid” ar-lein oherwydd efallai y bydd rhai plant yn meddwl bod y defnyddwyr maen nhw'n chwarae gemau gyda nhw yn rheolaidd, yn meddwl ei bod hi'n iawn eu rhannu gyda nhw

Pethau ymarferol y gallwch chi eu gwneud

 • Adolygwch eu gosodiadau preifatrwydd i gadw rheolaeth ar yr hyn maen nhw'n ei rannu a gyda phwy ar yr apiau maen nhw'n eu defnyddio
 • Cuddio gwybodaeth bersonol gan y cyhoedd ar eu cyfrifon (hy llun yn eu gwisg, enw ysgol neu gyfeiriad)
 • Anogwch nhw i osod eu cyfrifon yn breifat fel y gallant reoli pwy all gysylltu â nhw a gweld eu cynnwys
 • Os yw'n well ganddyn nhw aros yn gyhoeddus, cytuno ar reolau sylfaenol ar yr hyn y dylen nhw ei rannu a gyda phwy y gallant siarad. Mae'n syniad da adolygu rhestr eu ffrindiau gyda'i gilydd yn rheolaidd i sicrhau nad ydyn nhw wedi derbyn cais ffrindiau gan ddieithriaid

Pwysau gan gyfoedion

Wrth i normau cymdeithasol ar-lein newid, mae pobl ifanc sy'n ceisio derbyn ar-lein yn cymryd risg na fyddent fel arall yn ei wneud i fod yn rhan o grŵp yn unig. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos plant ag ANFON. Enghraifft fyddai rhannu fideo neu ddelwedd ohonyn nhw'n cymryd rhan mewn her neu'n prancio neu'n anfon noethlymun at rywun am jôc neu oherwydd eu bod nhw'n eu hoffi.

Beth yw'r niwed?

Gall eu normaleiddio a'u dadsensiteiddio rhag ymddygiad gwrthgymdeithasol os ydyn nhw'n rhan o grŵp sy'n annog ymddygiad gwael.

Os cânt eu gwthio i gymryd rhan wrth anfon noethlymun neu fychanu eu hunain 'am chwerthin' gall roi eu lles emosiynol mewn perygl.

Gan fod plant â ALN yn cael eu dylanwadu fwy gan yr hyn a welant ar-lein, gall bod yn agored i fforymau sy'n hyrwyddo risg eithafol eu harwain i fabwysiadu gwerthoedd a all effeithio ar eu hymddygiad a'u hymdeimlad o hunan.

Strategaethau ymdopi

Mae'n bwysig gwneud pobl ifanc yn ymwybodol o sut i ddelio â'r pwysau cyfoedion hyn fel eu bod yn gwybod sut i deimlo'r hyder i ddweud na os nad ydyn nhw am wneud rhywbeth a allai eu rhoi mewn perygl. Mae plant yn aml yn chwilio am reolau i gyfarwyddo sut maen nhw'n rhyngweithio ar-lein ac oddi ar-lein. Felly, gall rhoi ffiniau clir iddynt o'r hyn y dylent ac na ddylent ei wneud ar-lein eu hatal rhag teimlo'r angen i ysgwyddo'r risgiau hyn.

Dyma bethau y gallwch chi eu gwneud i'w helpu i ddelio â phwysau cyfoedion:

Pethau ymarferol i'w gwneud

 • Helpwch nhw i gydnabod pan maen nhw'n teimlo dan bwysau i wneud rhywbeth - dim ond deall pam eu bod nhw'n bwriadu gwneud rhywbeth hy FOMO, colli cyfeillgarwch ac ati yw hyn.
 • Anogwch nhw i herio unrhyw beth sy'n teimlo'n anghywir. Gallai hyn fod yn cwestiynu'r bwriadau y tu ôl i rywun sy'n gofyn iddynt am rywbeth neu'n asesu'r risgiau y mae her yn eu creu i'w bywyd
 • Siaradwch am eich profiad eich hun i ddangos nad yw'n ddim byd newydd, mae wedi'i brofi'n wahanol yn unig
 • Gwaredwch chwedlau ar-lein a allai beri i'ch plentyn deimlo dan bwysau i wneud rhywbeth nad yw'n barod amdano
 • Yn sicrhau eu bod yn gwybod ble i fynd am help os ydyn nhw am siarad â chi am y mater

Ble i fynd am gefnogaeth a chyngor

BBC Yn berchen arno - Rhannwch y fideo hon gyda'ch plentyn i wneud y mater hwn yn fwy trosglwyddadwy ac yn hawdd ei ddeall.

Pwysau ar-lein yn yr ysgol uwchradd

Cyfres Hunaniaeth Ar-lein

Pecyn cymorth Instagram

Adnoddau a argymhellir

Dyma ychydig mwy o adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc. Ewch i'r Canolfan adnoddau Diogelwch Digidol Cynhwysol am fwy o adnoddau arbenigol.

Cymorth i rieni a gofalwyr

CSO - Postio noethlymunau a secstio

.

Canllaw Cynghrair Gwrth-fwlio - Seiberfwlio ac AAA / anabledd

CEOP - Riportio meithrin perthynas amhriodol ar-lein

.

IWF - Atal argaeledd cynnwys cam-drin rhywiol ar-lein yn erbyn plant.

.

Cymorth i blant a phobl ifanc ag ANFON

Cysylltu'n Ddiogel Ar-lein - cyngor i blant a phobl ifanc

.

Llinell blant - manylion cyswllt i gysylltu â chwnselwyr.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella