BWYDLEN

Bee Smart: Sut mae pobl sy'n gadael gofal ym Manceinion yn rhannu diogelwch ar-lein ag eraill

Mae grŵp o oedolion ifanc neu bobl ifanc hŷn yn eistedd gyda'u dyfeisiau mewn hanner cylch.

Rydym wrth ein bodd yn rhannu’r camau breision yr ydym wedi’u cymryd ers ein diweddariad diwethaf ar brosiect peilot Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf (GMCA).

Dros y 3 mis diwethaf, mae’r prosiect wedi cyflawni cerrig milltir sylweddol sy’n tanlinellu ei effaith a’i atsain o fewn y gymuned gadael gofal.

Yn gynharach eleni, daeth Internet Matters ac Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf (GMCA) ynghyd i lansio Bee Smart, prosiect peilot arloesol a ariennir gan yr Adran Gwyddoniaeth, Arloesedd a Thechnoleg (DSIT).

Prif amcan Bee Smart yw hyfforddi’r rhai sy’n gadael gofal a Chynghorwyr Personol i’w grymuso i gynnal sesiynau diogelwch ar-lein wedi’u teilwra’n benodol ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal yn XNUMX bwrdeistref Manceinion Fwyaf. Mae'r sesiynau hyn yn ymchwilio i bynciau diogelwch ar-lein allweddol gan gynnwys gwybodaeth anghywir/camwybodaeth, lleferydd casineb a thwyll ar-lein.

Sut mae'r rhai sy'n gadael gofal yn cyflwyno sesiynau diogelwch ar-lein

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae ein Hyrwyddwyr Digidol, sy’n cynnwys Ymgynghorwyr Personol ymroddedig, rhai sy’n gadael gofal a graddedigion lleol, wedi bod yn mynd allan i gyflwyno sesiynau diogelwch ar-lein yn eu bwrdeistrefi cartref gan ddefnyddio’r cynnwys ar-lein a grëwyd gan ein tîm yn Internet Matters.

Caniataodd model cyflwyno cyfoedion-i-gymar arloesol Bee Smart i’n Hyrwyddwyr Digidol gyfleu pynciau diogelwch ar-lein allweddol yn effeithiol mewn modd cyfnewidiadwy. Mae’r dull yn cydnabod nad yw pawb sy’n gadael gofal yn barod i dderbyn cyngor gan weithwyr proffesiynol. Felly, mae ymrestru cyd ymadawyr gofal i arwain y sesiynau ochr yn ochr â Chynghorwyr Personol yn rhoi profiad mwy deniadol a chyfnewidiol. Fel y dywedodd un person sy’n gadael gofal yn briodol, “Nid yw pob un sy’n gadael gofal eisiau gwrando ar weithwyr proffesiynol, ond byddent yn gwrando arnaf i.”

Fideos diogelwch ar-lein i'r rhai sy'n gadael gofal

Mewn oes sydd wedi’i dominyddu gan gynnwys ffurf-fer, fe wnaethom greu pedwar fideo deinamig 60 eiliad, wedi’u cyd-adrodd ag un o’n Hyrwyddwyr Digidol rhai sy’n gadael gofal. Mae'r fideos hyn yn mynd i'r afael ag awgrymiadau a mewnwelediadau diogelwch ar-lein allweddol.

Mae'r fideos hyn bellach ar gael ar Bee Connected, yr ap a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal ym Manceinion Fwyaf, yn ogystal ag ar y Sianel YouTube Internet Matters. Maent yn hawdd eu cyrraedd ac yn darparu ar gyfer anghenion amrywiol y gymuned gadael gofal. Maent yn adnodd cyflym a deniadol, gan atgyfnerthu pwysigrwydd diogelwch ar-lein mewn fformat sy'n atseinio gyda'r gynulleidfa. Rydym hefyd wedi rhyddhau fersiynau o'r fideos hyn gydag isdeitlau Arabeg, Pashto a Farsi, gan sicrhau hygyrchedd i gynulleidfa ehangach.

Sut rydym yn asesu effeithiolrwydd

Ym mis Medi 2023, fe wnaethom drefnu a chynnal sesiwn Cadw mewn Cysylltiad Bee Smart gyda’n Hyrwyddwyr Digidol. Roedd y sesiwn hon yn gyfle gwerthfawr i ni ddysgu mwy am yr hyn sy'n gweithio'n dda yn y sesiynau diogelwch ar-lein a nodi meysydd i'w gwella.

Mae’r sesiwn Cadw mewn Cysylltiad yn dangos ein hymrwymiad i gadw’n gyfarwydd â’r anghenion a’r heriau esblygol a wynebir gan y rhai sy’n gadael gofal ar-lein. Drwy fynd ati i geisio mewnbwn gan ein Hyrwyddwyr Digidol, rydym wedi ceisio sicrhau bod Bee Smart yn parhau i fod yn fenter berthnasol, ymatebol ac effeithiol i ddarparu addysg diogelwch ar-lein.

Adroddiad gwerthuso terfynol Bee Smart

Wrth edrych ymlaen, daw ein taith i ben gyda chyhoeddi’r adroddiad gwerthuso terfynol gan ein gwerthuswr annibynnol. Bydd yr adroddiad hwn yn destament i ymdrechion ein Hyrwyddwyr Digidol, tra hefyd yn amlygu data o arolwg gwerthuso a gwblhawyd gan ein Hyrwyddwyr Digidol a buddiolwyr, gan gynnig persbectif meintiol ar effaith y prosiect.

Yn ogystal â data arolwg, bydd yr adroddiad yn integreiddio mewnwelediadau ansoddol a gasglwyd o grwpiau ffocws parhaus. Bydd y mewnwelediadau hyn, ynghyd â chanfyddiadau'r sesiwn Cadw Mewn Cysylltiad, yn rhoi golwg gyfannol ar effeithiolrwydd Bee Smart wrth wella ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein a llythrennedd digidol ymhlith y rhai sy'n gadael gofal.

Os hoffech ddysgu mwy am y prosiect hwn, mae croeso i chi gysylltu â'r awdur yn [e-bost wedi'i warchod].

Mwy i'w archwilio

Archwiliwch fwy o brosiect Bee Smart gan Internet Matters ac Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf (GMCA).

swyddi diweddar