BWYDLEN

Cyflwyno ein prosiect peilot ym Manceinion Fwyaf

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi sicrhau cyllid gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i ddechrau ar brosiect newydd gydag Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf sy'n canolbwyntio ar y rhai sy'n gadael gofal.

Yn Internet Matters rydym ar genhadaeth i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i aros yn ddiogel ac yn iach ar-lein - gan gynnwys y rhai mwyaf agored i niwed. Mae ein hymchwil yn dangos bod pobl ifanc sy’n agored i niwed all-lein yn fwy agored i niwed ar-lein hefyd. Mae angen cymorth penodol, wedi'i deilwra arnynt er mwyn mwynhau holl fanteision y byd ar-lein wrth osgoi'r risgiau.

Dyna pam rydym yn falch iawn o fod wedi sicrhau cyllid gan yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) i gychwyn ar brosiect newydd gydag Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf sy’n canolbwyntio ar rhai sy'n gadael gofal. Gwyddom fod y rhai sy’n gadael gofal yn grŵp cryf, creadigol a dyfal o bobl ifanc, sydd yn aml wedi trechu adfyd eithafol, ond fel pob un ohonom gallant ei chael yn anodd cadw’n ddiogel ar-lein weithiau. Rydym eisiau harneisio doniau’r rhai sy’n gadael gofal, a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cefnogi, i helpu i oresgyn yr her hon.

Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn gweithio gyda'r rhai sy'n gadael gofal a gweithwyr proffesiynol ar draws y deg o fwrdeistrefi ym Manceinion i dreialu model cymorth newydd, arloesol. Bydd ein hymagwedd yn cael ei gwreiddio yn cyd-gynhyrchu.

Byddwn yn dechrau drwy ymchwilio i’r heriau unigryw y mae’r rhai sy’n gadael gofal yn y rhanbarth yn eu hwynebu o ran technoleg ddigidol – i ddarganfod y problemau y maent yn eu profi, a sut maent yn meddwl y gellir eu goresgyn. Yna byddwn yn hyfforddi grŵp o bobl sy'n gadael gofal a gweithwyr proffesiynol i ddod yn 'Hyrwyddwyr Digidol' i ni, a'u rôl fydd darparu cymorth i'r gronfa ehangach o bobl sy'n gadael gofal mewn ffordd gyfeillgar a hyblyg. Credwn mai ymadawyr gofal ifanc Manceinion Fwyaf a gweithwyr proffesiynol sy'n gwybod orau sut i ymgysylltu â'u cyfoedion - ein rôl yn Internet Matters fydd eu grymuso a'u cefnogi i wneud hynny, trwy hyfforddiant, cyngor ac ymgynghoriad parhaus.

Mae hon yn ffordd newydd o weithio yn y sector llythrennedd yn y cyfryngau, ac rydym yn gwbl barod i brofi rhai rhwystrau ar hyd y ffordd. Byddwn yn gweithio'n agos gyda gwerthuswr annibynnol i'n helpu i ddeall beth sy'n gweithio a beth nad yw'n gweithio. Rydym wedi ymrwymo i rannu’r hyn a ddysgwyd gan y prosiect ymhell ac agos, gyda’r bwriad o lywio gwaith ledled y wlad ac o bosibl ehangu ein rhaglen ym Manceinion. Yn y pen draw, rydym am i bawb sy'n gadael gofal allu cael mynediad at gymorth llythrennedd yn y cyfryngau o ansawdd uchel, wedi'i deilwra i'w hanghenion.

Os hoffech ddysgu mwy am y prosiect hwn, cysylltwch ag arweinydd y prosiect, Simone Vibert, yn [e-bost wedi'i warchod].

Adnoddau dogfen

Ewch i wefan Gov.UK i ddarganfod mwy am Gronfa Tasglu Llythrennedd Cyfryngau DCMS.

Ymweld â'r safle

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar