BWYDLEN

Beth yw caniatâd ar-lein a sut alla i drafod hyn gyda fy mhlentyn?

Mae gofyn caniatâd cyn rhannu delwedd neu fod yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei olygu wrth dderbyn telerau ac amodau yn bwysig o ran helpu plant i gadw rheolaeth ar eu bywydau ar-lein. Mynnwch gyngor arbenigol ar sut i siarad â phlant am gydsyniad i'w helpu i lywio eu byd ar-lein yn well.

Mae gofyn caniatâd cyn rhannu delwedd neu fod yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei olygu wrth dderbyn rhai telerau ac amodau yn bwysig o ran helpu plant i gadw rheolaeth ar eu bywydau ar-lein. Mae ein harbenigwyr yn rhannu cyngor ar sut i esbonio hyn i blant a sut y gall eu helpu i lywio eu byd ar-lein yn well.


Kathryn Tremlett

Ymarferydd Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Gweithwyr Proffesiynol
Gwefan Arbenigol

Gellir rhannu caniatâd ar-lein yn rhannau 2: rhoi caniatâd i'ch cynnwys gael ei ddefnyddio a gofyn caniatâd i ddefnyddio pobl eraill. Fel rhiant, mae'n ymwneud â grymuso'ch plentyn i gymryd perchnogaeth o'r penderfyniadau a wnânt ar-lein ac ar yr un pryd, gwirio gyda nhw i sicrhau bod popeth yn iawn.

Pam ei bod hi'n wahanol cydsynio all-lein? Wel, yn fyr, ni ddylai fod a dylai'r un gwerthoedd o barch, cwrteisi ac amynedd fod yn berthnasol. Ond, pan rydyn ni'n byw mewn byd lle gellir gwerthfawrogi hunan-werth yn ôl y nifer o hoff bethau y mae darn o gynnwys yn eu derbyn, mae rhoi caniatâd yn cael ei leihau i ymarfer ticio blychau a pheidiwch â rhoi cychwyn i mi hyd yn oed ar ddylunio perswadiol, a yw'n syndod bod cydsyniad yn dod yn bwnc ar-lein sydd wedi'i esgeuluso? Ar ben hynny, fel rhieni rydym yn cael y dasg o ddysgu'r gwerthoedd moesol sy'n gysylltiedig â chaniatâd ar y naill law ond yna'n cael ein perswadio gan gwmnïau masnachol mai monitro apiau a ddefnyddir i gadw llygad ar yr hyn y mae ein plant yn ei wneud ar-lein heb iddynt wybod amdano yw'r gorau ffordd i gadw plant yn ddiogel. Hefyd pan na allwn wrthsefyll rhannu'r foment #proudparent honno rydym yn cwympo i diriogaeth gywilyddus yn aml heb ystyried hawliau ein plentyn. Ni allwn ddisgwyl i'n plant werthfawrogi caniatâd mewn perthnasoedd ar-lein pan fyddwn yn bychanu ac yn gwrthddweud y gwerthoedd moesol sy'n sail iddo bob dydd.

Felly sut allwch chi fynd i'r afael â'r pwnc hwn gyda'ch plant eich hun? Nid oes rhaid iddo fod yn sgwrs newydd, gwnewch hi'n rhan o'r sgyrsiau rydych chi eisoes yn eu cael. Mae siarad am hunan-werth a sut mae hyn yn cael ei werthfawrogi yn lle da i ddechrau. Os gallwn siarad yn agored â'n plant am yr hyn y mae hunan-werth yn ei olygu, bydd hyn yn anochel yn agor trafodaethau eraill ynghylch delwedd y corff a all, yn ei dro, arwain at sut y canfyddir hyn ar-lein. Efallai mai dilyniant naturiol o'r pwynt hwn fydd siarad am gydsyniad, siarad am bŵer, delwedd, cywilydd, empathi a'r holl foesau sy'n gysylltiedig â'r pwnc hwn.

Angen help llaw i gael y sgwrs i lifo? Beth am edrych ar y Pecynnau addysg SID 2019 ar gyfer rhieni a gofalwyr i ddechrau. Ceisiwch beidio â phoeni gormod os daw rhywbeth trallodus i'r amlwg o ganlyniad i'r trafodaethau rydych chi'n eu cael. Os gallwn ddrysu ynghylch ein hawliau a'n cyfrifoldebau ein hunain o ran caniatâd mewn byd ar-lein, mae'n deg caniatáu lle i'n plant archwilio eu canfyddiadau eu hunain am gydsyniad ar-lein. Efallai y byddwch chi'n siarad am ymddygiadau niweidiol ar-lein a gallai hyn wneud i chi deimlo'n anesmwyth ond peidiwch â chynhyrfu; mae cefnogaeth ar gael:

Offeryn newydd SWGfL, Riportio Cynnwys Niweidiol Ar-lein ar gael i unrhyw un dros 13 ac mae'n darparu gwybodaeth am safonau cymunedol ar gyfer yr holl brif wefannau rhwydweithio cymdeithasol gan gynnwys sut i riportio cynnwys niweidiol ar-lein. Lle mae adroddiadau wedi'u gwneud a chynnwys heb ei dynnu, gallwn gyfryngu, gan esbonio pam nad yw cynnwys wedi'i dynnu a darparu cymorth i dynnu cynnwys niweidiol o lwyfannau lle bo hynny'n briodol.

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud fel rhiant yw ceisio cadw deialog agored a gonest gyda'ch plentyn, gan adeiladu ar yr ymddiriedaeth sy'n allweddol i berthynas lwyddiannus rhwng rhieni / plant bob dydd. Fel hyn, pan fydd angen help arnynt, byddant yn fwy tebygol o ddod atoch a gwybod yw'r cam cyntaf tuag at allu helpu.

Will Gardner

Cyfarwyddwr, Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU, cydlynwyr Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel a Phrif Swyddog Gweithredol, Childnet
Gwefan Arbenigol

I bobl ifanc, mae'r byd ar-lein yn gyffrous ac yn hwyl, gan ei fod yn dod â chymaint o gyfleoedd i ddysgu, creu a chysylltu. Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn gyfle gwych i gael sgwrs gyda phlant am ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel, yn gyfrifol ac yn gadarnhaol. Trwy siarad â'ch plentyn, gallwch chi wirioneddol eu helpu i archwilio sut y gallant ofyn, rhoi a derbyn caniatâd yn ymarferol ar-lein. Gallai hyn fod yn eu cyfeillgarwch neu eu perthnasoedd, sut maen nhw'n tynnu a rhannu delweddau a fideos neu sut maen nhw'n rheoli eu preifatrwydd a'u data. Trwy drafod senarios y gallent eu hwynebu ac archwilio sut y gallant ymateb, gallwch helpu'ch plentyn i ddatblygu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnynt i lywio'r byd ar-lein.

Beth am drafod y gwahanol farnau sydd gennych chi fel teulu trwy ddefnyddio ein cychwyn sgwrs ac cynnwys fideo i'ch helpu chi i drafod sut mae pob un ohonoch chi'n teimlo am ganiatâd ar-lein, a phryd rydych chi'n meddwl bod angen caniatâd.

Rydym hefyd wedi creu a ystod o adnoddau i'ch helpu chi, mae'r rhain yn cynnwys awgrymiadau da, taflenni ffeithiau, cynlluniau y gallwch eu rhoi ar waith a mwy.