BWYDLEN

Beth yw caniatâd ar-lein a sut alla i drafod hyn gyda fy mhlentyn?

Mae caniatâd ar-lein yn gysyniad pwysig i blant ei ddeall. O ofyn cyn rhannu lluniau o eraill i dderbyn telerau ac amodau, mae caniatâd yn bresennol mewn sawl rhan o'n bywydau ar-lein.

Mynnwch gyngor arbenigol ar sut i siarad â phlant am ganiatâd ar-lein i'w helpu i lywio eu byd digidol yn well.


Kathryn Tremlett

Ymarferydd Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Gweithwyr Proffesiynol
Gwefan Arbenigol

Beth yw caniatâd ar-lein?

Gellir rhannu caniatâd ar-lein yn 2 ran: rhoi caniatâd i'ch cynnwys gael ei ddefnyddio a gofyn caniatâd i ddefnyddio pobl eraill.

Fel rhiant, mae'n ymwneud â grymuso'ch plentyn i gymryd perchnogaeth o'r penderfyniadau y mae'n eu gwneud ar-lein ac, ar yr un pryd, cysylltu â nhw i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn.

Sut mae'n wahanol i gydsynio all-lein?

Yn fyr, nid yw. Dylai'r un gwerthoedd o barch, cwrteisi ac amynedd fod yn berthnasol.

Fodd bynnag, pan rydyn ni'n byw mewn byd lle mae hunanwerth yn aml yn cael ei werthfawrogi gan y nifer o hoffterau y mae darn o gynnwys yn ei gael ac mae rhoi caniatâd yn cael ei leihau i ymarfer ticio blychau (a pheidiwch â rhoi cychwyn i mi ar ddylunio perswadiol hyd yn oed). ), a yw'n syndod bod caniatâd yn dod yn bwnc ar-lein sy'n cael ei esgeuluso?

Ymhellach, fel rhieni, rydym yn cael y dasg o addysgu'r gwerthoedd moesol sy'n gysylltiedig â chydsyniad ar y naill law, ond yna'n cael ein perswadio i gadw llygad ar yr hyn y mae ein plant yn ei wneud ar-lein trwy ddefnyddio apiau monitro heb iddynt wybod.

Yna mae yna'r foment honno pan na allwn ni wrthsefyll rhannu'r foment #RhiantPalch honno a syrthio i mewn iddi rhannu diriogaeth, yn aml heb ystyried hawliau ein plentyn.

Ni allwn ddisgwyl i’n plant werthfawrogi caniatâd mewn perthnasoedd ar-lein pan fyddwn yn bychanu ac yn gwrth-ddweud y gwerthoedd moesol sy’n sail iddo o ddydd i ddydd.

Sut gallwch chi fynd i'r afael â'r pwnc caniatâd ar-lein?

Nid oes rhaid iddi fod yn sgwrs newydd; gwnewch ef yn rhan o'r sgyrsiau sydd gennych eisoes. Mae siarad am hunanwerth a sut mae hyn yn cael ei werthfawrogi yn fan cychwyn da.

Os gallwn siarad yn agored â’n plant am yr hyn y mae hunanwerth yn ei olygu, mae’n anochel y bydd hyn yn agor trafodaethau eraill ynghylch delwedd y corff a all, yn ei dro, arwain at sut mae hyn yn cael ei ganfod ar-lein.

Efallai mai dilyniant naturiol o'r pwynt hwn fydd siarad am ganiatâd. Mae hyn yn cynnwys siarad am bŵer, delwedd, cywilydd, empathi a'r holl foesau sy'n gysylltiedig â'r pwnc hwn.

Ceisiwch beidio â phoeni’n ormodol os daw rhywbeth trallodus i’r amlwg o ganlyniad i’r trafodaethau a gewch. Os gallwn ddrysu am ein hawliau a'n cyfrifoldebau ein hunain o ran caniatâd mewn byd ar-lein, mae'n deg caniatáu lle i'n plant archwilio eu canfyddiadau eu hunain am ganiatâd ar-lein.

Efallai y byddwch chi'n siarad am ymddygiadau niweidiol ar-lein a gallai hyn wneud i chi deimlo'n anesmwyth ond peidiwch â chynhyrfu. Defnyddiwch yr adnoddau canlynol i helpu:

  • Riportio Cynnwys Niweidiol: Mae’r offeryn hwn ar gael i unrhyw un dros 13 oed ac mae’n darparu gwybodaeth am safonau cymunedol ar gyfer yr holl brif wefannau rhwydweithio cymdeithasol, gan gynnwys sut i riportio cynnwys niweidiol ar-lein.
  • Cyfres Hunaniaeth Ar-lein: Cyfres fideo sy'n canolbwyntio ar helpu plant i ddod o hyd i'w hunaniaeth ar-lein a rhannu eu gwir eu hunain.
  • Rhannu Wedi Mynd yn Anghywir: Stori ryngweithiol i gyd am ofyn caniatâd cyn rhannu cynnwys ar-lein, a chael cefnogaeth pan aiff pethau o chwith.

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud fel rhiant yw ceisio cynnal deialog agored a gonest gyda’ch plentyn, gan adeiladu ar yr ymddiriedaeth sy’n allweddol i berthynas rhiant/plentyn llwyddiannus bob dydd. Fel hyn, pan fydd angen help arnynt, byddant yn fwy tebygol o ddod atoch chi.