BWYDLEN

Dysgwch sgiliau llythrennedd cyfryngol hanfodol gyda lansiad platfform dysgu digidol rhad ac am ddim, Materion Digidol

Mae platfform dysgu diogelwch ar-lein, Digital Matters, yn cael ei lansio heddiw i gefnogi athrawon, rhieni a phlant.

Dysgwch bynciau diogelwch ar-lein fel seiberfwlio, ymddygiadau iach ar-lein a diogelwch cyfrinair gydag amrywiaeth o wersi rhyngweithiol a diddorol.

Crynodeb

  • Wrth lansio heddiw, mae Internet Matters yn creu Digital Matters, rhaglen ystafell ddosbarth ryngweithiol newydd sy’n galluogi plant i ymarfer gwneud dewisiadau yn y byd digidol yn seiliedig ar senarios bywyd go iawn.
  • Gyda’r modiwlau wedi’u sicrhau o ran ansawdd gan y Gymdeithas ABICh ac wedi’u datblygu gydag athrawon, bydd Digital Matters yn helpu i addysgu diogelwch ar-lein a llythrennedd yn y cyfryngau mewn amgylchedd digidol – gan y byddai wyth o bob 10 rhiant yn gwerthfawrogi addysg fwy ymroddedig mewn ysgolion.
  • Mae ymchwil newydd yn datgelu bod nifer y plant rhwng chwech a 10 oed yr effeithir arnynt gan amlygiad i newyddion ffug, camwybodaeth neu wybodaeth anghywir wedi codi 63% mewn cyfnod o flwyddyn.
  • Er bod y nifer yn yr un grŵp oedran sy'n profi trolio neu gam-drin gan ddieithriaid wedi mwy na dyblu
  • Seren y podlediad poblogaidd Dau Mr P mewn Podlediad, dywed yr athro ysgol gynradd Lee Parkinson y bydd yn annog mwy o gydweithio rhwng athrawon a rhieni ac yn agor trafodaethau am lythrennedd cyfryngau a meddwl yn feirniadol

Beth yw Materion Digidol?

Heddiw rydym yn lansio Materion Digidol, platfform addysg diogelwch a llythrennedd yn y cyfryngau ar-lein rhad ac am ddim sy’n helpu disgyblion i ddelio â’r materion y maent yn fwyaf tebygol o’u hwynebu yn y byd digidol.

Bydd y platfform, a grëwyd gyda chefnogaeth y cwmni diogelwch digidol ESET, yn adeiladu’r sgiliau meddwl beirniadol sydd eu hangen arnynt i fynd i’r afael ag ystod o faterion megis newyddion ffug a gwybodaeth anghywir, yn ogystal ag addysgu plant am seiberfwlio, meithrin perthynas amhriodol ar-lein, pwysau gan gyfoedion a chadw eu gwybodaeth bersonol. gwybodaeth yn ddiogel.

Wedi’i anelu’n benodol at ddisgyblion ysgolion cynradd ym Mlynyddoedd 5 a 6 (CA2 uchaf yng Nghymru a Lloegr a P6 a P7 yn yr Alban a Gogledd Iwerddon), mae Digital Matters wedi’i gynllunio i alluogi rhieni ac athrawon i weithio gyda’i gilydd i addysgu a chefnogi plant o oedran maent yn dechrau treulio mwy o amser mewn amgylcheddau ar-lein.

Yn y gwersi gofynnir i blant lywio nifer o wahanol sefyllfaoedd y maent yn debygol o ddod ar eu traws ar-lein. Yn seiliedig ar senarios bywyd go iawn, byddant yn gallu trafod y materion yn y dosbarth a dysgu sut i wneud y dewisiadau cywir mewn gofod diogel.

Ymchwil i bryderon diogelwch ar-lein

Daw hyn wrth i ymchwil newydd o rieni’r DU* ddangos sut y bu cynnydd sylweddol o fewn 12 mis mewn pryderon a phrofiadau plant oed ysgol gynradd ar draws ystod o wahanol faterion diogelwch ar-lein.

Roedd nifer y rhieni plant 6 i 10 oed a ddywedodd fod eu plentyn wedi’i effeithio gan newyddion ffug, gwybodaeth anghywir neu wybodaeth anghywir wedi mwy na dyblu o gymharu â’r flwyddyn flaenorol**. Profodd mwy na dwywaith cymaint o blant o'r un oedran drolio ar-lein neu gamdriniaeth gan ddieithriaid.***.

Roedd cynnydd sylweddol hefyd yn nifer y plant 6 i 10 oed oedd yn cael profiad uniongyrchol o gysylltiad â dieithriaid ar-lein, pwysau gan gyfoedion i wneud pethau na fyddent fel arfer yn eu gwneud a rhoi gwybodaeth bersonol i ffwrdd ar-lein****.

Mae’r arolwg hefyd yn dangos bod rhieni’n credu y dylai ysgolion chwarae rhan allweddol wrth addysgu plant am ddiogelwch ar-lein, a byddai 82% yn croesawu mwy o addysg bwrpasol yn cael ei darparu mewn ysgolion.

Mae’r platfform newydd wedi’i greu yn dilyn ymchwil ac ymgynghori helaeth ag athrawon ysgolion cynradd. Dywedodd y rhai a gymerodd ran yn yr ymchwil bod angen lle canolog arnynt i ddod o hyd i adnoddau, mwy o gymorth gyda chynlluniau gwersi oherwydd cyfyngiadau amser a mwy o gydweithio â rhieni gartref, er mwyn atgyfnerthu negeseuon y tu allan i oriau ysgol.

Gall athrawon rannu adnoddau cydymaith gyda rhieni o'r platfform fel y gall rhieni barhau â'r dysgu gartref, gan gefnogi ymagwedd gydgysylltiedig at addysg diogelwch ar-lein rhwng athro a rhiant.

Mae hefyd yn caniatáu iddynt addysgu diogelwch ar-lein a llythrennedd yn y cyfryngau mewn amgylchedd digidol, gyda'r hyblygrwydd o gael deunyddiau all-lein i weddu i wahanol arddulliau addysgu.

Mewnwelediadau pellach

Ghislaine Bombusa, Pennaeth Digidol yn Internet Matters a arweiniodd y gwaith o greu'r platfform, Meddai: “Mae angen cynyddol i sicrhau bod pobl ifanc nid yn unig yn aros yn ddiogel ar-lein ond bod ganddynt y sgiliau llythrennedd cyfryngau sydd eu hangen arnynt i lywio eu byd digidol cynyddol gymhleth.

“Ar adeg dyngedfennol yn eu datblygiad, rydym yn gobeithio helpu ysgolion i ddysgu’r sgiliau hyn i bobl ifanc mewn amgylchedd cefnogol lle gallant ymarfer gwneud dewisiadau mewn sefyllfaoedd realistig, i gyd ar lwyfan digidol rhyngweithiol.

“Rydym hefyd yn gwybod y rôl bwysig y mae rhieni’n ei chwarae wrth gadw eu plant yn ddiogel ar-lein, felly mae’r rhaglen yn annog eu cyfranogiad, gan wneud yn siŵr eu bod yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i gefnogi eu plant wrth iddynt ddod ar draws sefyllfaoedd anodd ar-lein.”

Gall athrawon a rhieni ddefnyddio platfform Materion Digidol am ddim . lle caiff cynnwys ei ddiweddaru’n rheolaidd gyda phynciau diogelwch ar-lein yn unol â’r cwricwlwm Addysg Cydberthnasau a Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig UKCIS.

Athro ysgol gynradd Lee Parkinson, a dreialodd y platfform, Meddai: “Roedd gallu dangos canlyniad uniongyrchol eu dewisiadau i blant ar-lein wrth wynebu sefyllfaoedd anodd fel rhannu gwybodaeth neu wynebu newyddion ffug wedi galluogi fy nosbarth i wneud camgymeriadau a dysgu sut i wneud y dewisiadau cywir heb y canlyniadau cas.

“P’un a ydym yn hoffi ei gyfaddef ai peidio, mae’r oedran y mae plant yn defnyddio technoleg heb oruchwyliaeth yn prysur fynd yn iau felly nid yw materion fel trolio, derbyn sylwadau cas ar-lein a chael eu twyllo i rannu gwybodaeth bersonol bellach yn broblem i ysgolion uwchradd ddelio ag ef yn unig. ”

Mae pob gwers wedi bod trwy broses sicrhau ansawdd gadarn y Gymdeithas ABICh (y corff cenedlaethol ar gyfer Addysg Bersonol, Gymdeithasol, Iechyd ac Economaidd).

Mae’r platfform wedi’i ddatblygu gyda chefnogaeth gan un o bartneriaid hirsefydlog Internet Matters, arbenigwyr diogelwch digidol, ESET.

Julie Berriff, Cyfarwyddwr Marchnata’r DU yn ESET, Meddai: “Rydym yn falch iawn o barhau â'n cefnogaeth i Internet Matters gyda'r llwyfan dysgu arloesol newydd hwn ac rydym wedi ymrwymo i helpu cymaint o blant â phosibl.

“Mae sicrhau bod plant a theuluoedd yn ddiogel ac wedi’u hamddiffyn ar-lein wrth galon ein sefydliad ac mae’n ategu ein rhaglen Plant Diogel Ar-lein bresennol a’r cymorth parhaus rydyn ni’n ei roi i Internet Matters.”

I gael rhagor o wybodaeth am y llwyfan addysgu, ewch i internetmatters.org/digital-matters.

Adnoddau athrawon bwlb golau

Gwybodaeth ymchwil

*Ymchwil a wnaed gyda’r asiantaeth ymchwil annibynnol Opinium ym mis Rhagfyr 2021, i N-1,066 o rieni â phlant 6-10 oed sy’n adlewyrchu poblogaeth y DU, a Hydref 2020 i N-944 o rieni.

**Cynyddodd nifer y rhieni plant chwech i 10 oed a ddywedodd fod cysylltiad â newyddion ffug, camwybodaeth neu wybodaeth anghywir wedi effeithio ar eu plentyn na’r flwyddyn flaenorol, o ychydig dros 6% ym mis Hydref 2020 i bron i 11% ym mis Rhagfyr. 2021. Dywedodd bron i chwech o bob 10 rhiant (59%) eu bod yn bryderus yn ei gylch, cynnydd o 24% ar y flwyddyn flaenorol.

***Cynyddodd nifer y plant o’r un oedran a brofodd trolio ar-lein neu gamdriniaeth gan ddieithriaid fwy na dyblu mewn blwyddyn – o 6% i 13%. Cynyddodd profiad o gael eu bwlio gan rywun y maent yn ei adnabod 31%.

****Bu cynnydd o 64% yn nifer y plant rhwng chwech a 10 oed a gafodd brofiad uniongyrchol o gysylltiad â dieithriaid ar-lein (9.4%) a phwysau gan gyfoedion i wneud pethau na fyddent yn eu gwneud fel arfer (9.3%).

****Fe wnaeth rhieni plant yn yr un grŵp oedran a roddodd wybodaeth bersonol ar-lein neu y casglwyd data amdanynt heb ganiatâd hefyd fwy na dyblu, o 5.8% i 12.5%.

Mwy i'w Archwilio

swyddi diweddar