Beth rydyn ni'n ei wybod am ddatblygiad plentyn | Materion Rhyngrwyd

Yr hyn rydyn ni'n ei wybod am ddatblygiad plentyn (rhwng 7 a 12 oed)

Mae'r ffordd y mae plant yn gweld y byd yn newid yn ddramatig cyn iddynt gyrraedd y glasoed (fel arfer rhwng 7 ac 12). Rydyn ni'n gwybod hyn, yn rhannol, diolch i waith Jean Piaget a'i astudiaethau seicolegol o blant a'r glasoed.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd hyn ac yn gyffredinol yn mynd tuag at 10 oed, mae plant yn symud o olwg eithaf syml o'r byd gyda safbwyntiau ac atebion 'ie' a 'na' syml, i ffurf fwy cymhleth o 'efallai', efallai 'ac' y gallai be's '. Maent yn datblygu'r gallu i ddeall coegni a ffraethineb ac yn dechrau defnyddio hwn i gymdeithasu mewn dull mwy oedolyn.

Barn plant am newid cywir ac anghywir

Diolch i waith seicolegydd arall - Kohlberg, rydym yn gwybod gallu plant i farnu newidiadau moesol o dda yn erbyn anghywir, i batrymau meddwl sy'n ystyried y cyd-destun.

Mae plant yr oes hon yn dechrau meddwl am debygolrwydd pethau yn digwydd a pheidio â digwydd ac yn dechrau gweld y byd yn llai fel du a gwyn. O'r herwydd, gallant hefyd fod yn fwy agored i bwysau cyfoedion. Maent yn dechrau edrych ar ganlyniad terfynol sefyllfa ac yn ceisio gweithio allan sut i gyrraedd y nod hwnnw, gallai un enghraifft fod; “Mae Rosie yn hoffi One Direction, felly os ydw i'n eu hoffi nhw hefyd, bydd hi wedyn yn fy hoffi i”.

Canfyddiadau rhieni o newid ymddygiad

Mae rhieni'n gweld y patrwm meddwl ac ymddygiad newydd hwn a gallant yn aml * oedoli eu plant. Wrth wneud hyn, gallwn weithiau or-gyffredinoli ynghylch parodrwydd plentyn i feddwl fel oedolyn, na allant ei wneud.

Gallwn gael ein tynnu i mewn i lefelau newydd o resymu a 'phwer pla' sy'n cael eu gyrru gan bwysau cyfoedion a chael ein hunain mewn trafodaethau lle mae plant yn dadlau'n deg. Mae hyn yn gadael dewis i rieni ynghylch faint o ryddid i ymddiried yn eu plentyn a faint i'w reoli. Mae hyn yn cynnwys y 'terfynau amser sgrin' sy'n llawn emosiwn y gall amser gwely a phenwythnosau ddod â nhw.

Dod o hyd i'r cydbwysedd cywir o ran defnydd plant o dechnoleg

Yn aml, mae hyn yn wir o ran ffonau smart a thechnoleg. Mae plant 7 i 12 yn gallu bambŵlo oedolion â geiriau math technoleg yn aml a gallant swnio'n gymwys ac yn hyderus yn eu galluoedd i fod yn ddiogel ar-lein.

Gallant fod yn agored i 'amser sgrin' sy'n cael ei yrru gan wobr a all edrych fel “caethiwed” i oedolion, pan mewn gwirionedd mae hyn yn ymwneud â'r ffordd y mae eu hymennydd yn gweithio (yn seiliedig ar wobrau o'r gêm neu ffrindiau a'r teimladau y mae hyn yn eu rhoi i plentyn).

Credwn fod ein plant yn gallu meddwl mewn ffordd fwy annibynnol fel oedolyn, pan efallai, pe byddem yn edrych ar ffonau smart a diogelwch ar-lein fel plentyn yn dysgu reidio beic, efallai y byddai gennym y cydbwysedd iawn mewn magu plant ac addysg ar gyfer hyn.

A yw dysgu diogelwch ar-lein fel dysgu reidio beic?

Er enghraifft, rydyn ni fel rhieni yn gwybod yn reddfol pan fydd plentyn yn barod i reidio heb sefydlogwyr. Bydd y plentyn yn dweud wrthym yn frwd ei fod yn barod ac rydym yn barnu hyn trwy arsylwi'n ofalus (rhieni sy'n gwybod orau mewn gwirionedd!).

Pan wyddom y gallant ei wneud, gadewch inni geisio; dal gyda'n help (dal y beic ychydig) a phan fyddant yn barod i roi cynnig ar ein pennau ein hunain rydym yn dal i gadw llygad barcud arnynt.

Efallai, mae hwn yn drosiad da ar gyfer ffôn clyfar a diogelwch ar-lein oherwydd gall plant lywio'r byd ar-lein hwn yn fedrus iawn ac mae angen i ni gadw llygad barcud i gamu i'r adwy pan fydd angen ychydig mwy o oruchwyliaeth a ffiniau oedolion arnynt. Mae'n alwad galed!

Fel rhieni ac athrawon mae angen i ni ddysgu mwy hefyd, er mwyn “sefydlogi” ein plant yn y byd ar-lein hwn.

 

(*gair a luniais i egluro effaith gweld person / ymddygiad mwy oedrannus mewn plentyn)

Cwestiwn allweddol bwlb golau

Pam mae angen i ni wybod am ddatblygiad plentyn pan rydyn ni'n rhoi ffôn clyfar iddyn nhw?

Beth sydd angen i mi ei wybod fel rhiant, gwarcheidwad neu ofalwr?

Sgroliwch i Fyny