LGBTQ + pobl ifanc (YP) rhwng 7 a 18 oed Diogelwch Digidol Cynhwysol

LGBTQ +

Cyngor i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda LGBTQ + pobl ifanc (YP) rhwng 7 a 18 oed

Rhennir Mynegai Niwed LGBTQ + yn y llinynnau o'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig. Mae pob llinyn o'r fframwaith wedi'i grynhoi io leiaf un niwed tebygol.

Hunanddelwedd a hunaniaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng hunaniaeth ar-lein ac all-lein gan ddechrau gyda hunanymwybyddiaeth, siapio hunaniaethau ar-lein a dylanwad y cyfryngau wrth luosogi ystrydebau. Mae'n nodi llwybrau effeithiol ar gyfer adrodd a chefnogi ac yn archwilio effaith technolegau ar-lein ar hunanddelwedd ac ymddygiad. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed rhag cael ei “eithrio”

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae archwilio cyfeillgarwch a pherthnasoedd, fflyrtio, a dechrau hyd yn hyn yn rhan naturiol o dyfu i fyny. Dylai fod gan bob YP yr hawl i wneud ffrindiau, archwilio perthnasoedd a dod o hyd i bobl maen nhw'n mwynhau treulio amser gyda nhw. Mae'n bwysig bod LGBTQ + YP yn gallu cwrdd, siarad a rhannu profiadau â phobl LGBTQ + eraill yn eu hoedran eu hunain. Efallai y bydd rhwystrau sylweddol iddynt allu gwneud hynny. Gallai hyn fod oherwydd nad yw lleoedd cymdeithasol neu gymunedol yn gynhwysol LGBTQ +. Mae'n bwysig bod YP yn gallu cael lle diogel i fod yn nhw eu hunain. Gall diffyg lle 'diogel' atal LGBTQ + YP rhag bod yn ymwybodol o eraill yn eu hardal y gallant rannu profiadau â nhw a ffurfio grwpiau cyd-gefnogaeth. Gall hyn hefyd atal LGBTQ + YP rhag bod â'r hyder i fod yn nhw eu hunain.
 • Mae'r rhyngrwyd yn rhoi cyfle i LGBTQ + YP gwrdd ag eraill sydd hefyd yn nodi eu bod yn LGBTQ +, ac i siarad am eu profiadau a rennir. Er bod risgiau'n gysylltiedig â gwneud ffrindiau a chyfathrebu â phobl trwy'r rhyngrwyd yn unig, mae yna lawer o bethau cadarnhaol i YP os cânt eu rheoli'n ddiogel.
 • Mae gan bob unigolyn yr hawl i'w gyfeiriadedd rhywiol a'i hunaniaeth rhyw a'i enw dewisol ac mae ganddo'r hawl i gynnal y rhain yn breifat ac yn ddiogel. Problem allweddol yw pan fydd rhywun, fel ffrind neu oedolyn yn anfwriadol yn dweud wrth eraill ar-lein fod person ifanc, heb ei ganiatâd, yn LGBTQ + neu y gellir ei ystyried mewn gwirionedd.
 • Mae gan unrhyw ap neu wasanaeth sydd ag elfen gyfathrebu y potensial i ddarparu cyfleoedd cadarnhaol ar gyfer LGBTQ + YP. Gall yr elfennau cadarnhaol hyn alluogi disgyblion oed cynradd a phobl ifanc yn eu harddegau ymdeimlad nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain. Gall enwogion a sêr chwaraeon proffil uchel sy'n darparu anogaeth, blogiau a vlogs fod yn gefnogol iawn. Fodd bynnag, gall yr apiau hefyd fod yn ffynhonnell casineb. Gall cael eich gorfodi i 'ddod allan' yn gynamserol pan nad yw'r person ifanc yn barod yn feddyliol fod yn niweidiol iawn. Hyd yn oed cwestiynau syml fel “Oes gennych chi gariad?" gall achosi problemau sylweddol i LGBTQ + YP. Gall beri i YP dwyllo, dweud celwydd neu ddileu eu teimladau eu hunain sy'n dod i'r amlwg.
 • Mae'n hysbys bod LGBTQ + YP hŷn, yn enwedig pobl ifanc yn eu harddegau, wedi cofrestru ar gyfer apiau dyddio. Y cymhelliant weithiau yw diddordeb mewn dod o hyd i eraill sydd â theimladau tebyg iddyn nhw eu hunain. Mae hefyd i ddod o hyd i bobl o 'feddwl tebyg' neu sydd â hobïau, diddordebau a theimladau tebyg. Mae hyn yn arbennig pan nad oes unrhyw arwyddion, lle maen nhw'n byw, o bobl eraill fel nhw eu hunain. Bwriedir i apiau dyddio gael eu defnyddio gan gydsynio oedolion ac ni ddylai plant ac YP eu defnyddio byth. Mae yna lawer o risgiau i blentyn neu berson ifanc a allai gyrchu ap dyddio - er enghraifft, gallai plentyn neu berson ifanc fod yn agored i gynnwys oedolyn, neu gall oedolyn rheibus ei dargedu neu ei ecsbloetio. Ar gyfer LGBTQ + YP nad ydyn nhw allan, gall bod ar ap dyddio hefyd arwain at gael eu cydnabod gan ddefnyddiau eraill sy'n hŷn. Gall y rhain fod yn ffrindiau i bobl yn yr ysgol, coleg, eglwys, ffrindiau neu berthnasau teulu'r person ifanc neu eu cymdogion. Gall hyn arwain at glecs a sïon a chael eich gorfodi i 'ddod allan' neu golli eu preifatrwydd a'u diogelwch.
 • Mewn rhai apiau, gemau ac ystafelloedd sgwrsio, nid yw'r cynnwys yn cael ei gymedroli. Gall defnyddwyr dan oed ddod ar draws iaith a delweddau sy'n oedolion eu natur. Yn aml mae nodweddion diogelwch cyffredin neu fach iawn ar apiau, gemau ac ystafelloedd sgwrsio. Mae hyn yn golygu bod LGBTQ + YP hefyd mewn perygl o dorri eu preifatrwydd a'u diogelwch.
 • Mae potensial y gallai YP gael ei ddatgelu neu ei 'eithrio' ar gyfryngau cymdeithasol. Gall hyn ddigwydd yn bwrpasol ond hefyd yn anfwriadol. Nid cyfeiriadedd rhywiol yn unig yw hwn ond hefyd hunaniaethau rhyw gwahanol. Mae YP o'r oedran cynradd hyd at bobl ifanc hŷn mewn perygl o ddatgelu eu hunaniaeth rhywedd mewn ystafelloedd sgwrsio, gemau ac ar apiau. Mae eu preifatrwydd mewn perygl gan eraill. Gyda rhai pobl y maen nhw'n siarad â nhw nid oes problem. Fodd bynnag, mae perygl y gall pobl anghyfeillgar rannu eu manylion heb ganiatâd.

Ymatebion posib

 • Mae'n bwysig sefydlu lleoedd diogel (sy'n briodol i'w hoedran) lle gall pobl ifanc LGBTQ + rannu syniadau, cefnogi a gallu bod yn nhw eu hunain. Gall hyn fod yn bersonol ond hefyd fwy neu lai.
 • Rhaid i bob YP fod yn ymwybodol o'r cyfyngiadau oedran a roddir ar wahanol wasanaethau ar-lein, a'r risgiau sylweddol sy'n gysylltiedig â llofnodi rhywbeth pan fyddant dan oed. Yn bwysicaf oll, mae angen dysgu defnyddwyr oed cynradd a phobl ifanc yn eu harddegau sut i beidio â datgelu gwybodaeth amdanynt eu hunain a'u dysgu i beidio â chymryd yn ganiataol bod hunaniaeth y rhai y maent yn siarad â hwy yn gywir.
 • Cefnogwch y person ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw, i fynd at eu holl gyfathrebu ar-lein yn ddiogel. Mae'n bwysig atgyfnerthu cyngor diogelwch ar-lein allweddol fel cadw gwybodaeth bersonol yn breifat a pheidio ag anfon delweddau ohonyn nhw eu hunain at gysylltiadau. Mae angen iddyn nhw wybod sut i ofyn am gyngor os bydd unrhyw un maen nhw'n siarad â nhw ar-lein yn gofyn am gael cyfarfod.
 • Cydnabod pam y gallai YP fod wedi defnyddio gêm, ystafell sgwrsio neu ap dyddio i gwrdd â phobl eraill. A yw, er enghraifft, dod o hyd i rywun fel eu hunain y gallant uniaethu â nhw, rhannu syniadau a chymdeithasu. Cefnogwch nhw i ddod o hyd i ffyrdd eraill, mwy diogel o gwrdd â YP eraill, er enghraifft, trwy grwpiau ieuenctid LGBTQ +. Yn yr un modd, nodwch ble y gallant gael mynediad at fannau a chymunedau ar-lein diogel, neu ddigwyddiadau lleol Gadewch iddynt wybod i ble y gallant fynd am gefnogaeth os oes unrhyw beth yn eu poeni neu'n eu poeni.
 • Addysgu disgyblion a hyfforddi staff ynghylch cynnal preifatrwydd a sut i atal datgeliad anfwriadol o ddewisiadau, hunaniaethau rhyw a rhywioldeb rhywun.
 • Mae yna rai deunyddiau addysgu a dysgu effeithiol iawn ar gyfer perthnasoedd ac addysg rhyw ac ar gyfer diogelwch ar-lein.
 • Mae angen lle diogel ar bobl ifanc sydd â hunaniaeth rhyw wahanol lle gallant gael gwybodaeth gywir sydd ei hangen arnynt. Mae angen i'r gofod hwn fod yn ddiogel fel y gallant rannu syniadau a diddordebau a chymdeithasu â phobl LGBTQ + eraill.

Niwed Tebygol: Niwed a niwed ar-lein i les meddyliol

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae'n bwysig cofio y bydd pob YP - gan gynnwys LGBTQ + YP - yn cael ei brofiadau unigryw ei hun ar-lein. Mae LGBTQ + YP yn arbennig o debygol o ddod ar draws rhai risgiau ar-lein, ond ni fydd pob LGBTQ + CYP yn profi'r holl risgiau hyn. Mae'n bwysig cael sgyrsiau gyda'r plant a'r YP rydych chi'n eu cefnogi i ddarganfod sut maen nhw'n defnyddio'r rhyngrwyd, pa risgiau y gallen nhw fod yn arbennig o debygol o ddod ar eu traws, a sut y gallwch chi eu cefnogi orau i gael profiadau diogel a chadarnhaol ar-lein. Wedi dweud hynny, gall LGBTQ + YP fod mewn perygl arbennig o brofi niwed i'w lles meddyliol o ganlyniad i brofiadau ar-lein.
 • Efallai y bydd LGBTQ + YP yn dod ar draws iaith homoffobig, deuffobig neu drawsffobig (HBT) ar-lein, gan gynnwys iaith ymosodol a gyfeirir atynt yn bersonol: mae 40% o LGB YP a 58% o YP traws wedi profi cam-drin HBT ar-lein (Adroddiad Ysgol Stonewall (2017). Gall clywed yr iaith hon, hyd yn oed pan nad yw wedi'i chyfeirio atynt yn bersonol, wneud i LGBTQ + YP deimlo bod rhywbeth 'o'i le' gyda phwy ydyn nhw, gan effeithio'n negyddol ar eu hunan-barch a chynyddu teimladau o bryder.
 • Yn ôl Stonewall a Childnet, 'Mae bwlio ar-lein, y cyfeirir ato weithiau fel seiberfwlio, yn ymddygiad bwriadol dro ar ôl tro sy'n targedu unigolyn neu grŵp o bobl gyda'r bwriad o achosi brifo, cynhyrfu neu gywilyddio. Gall gynnwys unrhyw beth o anfon negeseuon neu sylwadau ymosodol, dynwared rhywun neu rannu eu manylion personol ar-lein. ' Mae 30% o YP LGBT wedi cael eu bwlio ar-lein trwy sylwadau neu negeseuon bygythiol, anwir neu embarassing. Gall bwlio ar-lein beri trallod mawr, yn enwedig gan y gall y math hwn o fwlio ddigwydd i YP yn unrhyw le, ble bynnag y mae ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd, gan ei gwneud hi'n anodd iawn dianc. Gall profi bwlio arwain at ganlyniadau negyddol difrifol i YP, gan gynnwys hunan-barch isel, presenoldeb anaml neu afreolaidd yn yr ysgol neu'r coleg, ac amharodrwydd i fynd ymlaen i addysg yn y dyfodol (Adroddiad Ysgol Stonewall (2017).
 • Efallai y bydd LGBTQ + YP yn agored i therapïau trosi ar-lein. Therapi trosi yw'r arfer o geisio newid neu atal cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhyw unigolyn trwy ddulliau seicolegol neu ysbrydol. Canfu adroddiad LGBT ym Mhrydain Stonewall ar iechyd fod un o bob ugain (pump y cant) o bobl LGBT wedi cael pwysau i gael mynediad at wasanaethau i gwestiynu neu newid eu cyfeiriadedd rhywiol wrth gyrchu gwasanaethau gofal iechyd. Mae'r nifer hwn yn codi i naw y cant o bobl LGBT 18-24 oed. Mae un o bob pump o bobl draws (20 y cant) wedi cael pwysau i gael mynediad at wasanaethau i atal eu hunaniaeth rhywedd wrth gyrchu gwasanaethau gofal iechyd. Gall gweld y cynnwys hwn ar-lein beri gofid mawr i LGBTQ + YP a gallai hefyd arwain atynt yn cyrchu neu dan bwysau i gael mynediad at therapïau trosi.
 • Efallai y bydd rhai risgiau ychwanegol i bobl ifanc draws ar-lein. Yn benodol, gallai pobl ifanc draws yn profi trallod sylweddol os bydd cynnwys hanesyddol amdanynt yn ail-wynebu ar-lein - er enghraifft, pe bai person ifanc traws yn gwneud proffil cyfryngau cymdeithasol cyn iddynt drawsnewid, a bod hen luniau neu bostiau â'u hen enw arnynt yn cael eu rhannu gan eraill. Gallai hyn beri gofid arbennig i berson ifanc traws nad yw ei ffrindiau, cyd-ddisgyblion neu eraill y maent yn rhyngweithio â nhw ar-lein yn gwybod eu bod yn draws.

Ymatebion posib

 • Er mwyn gwrthsefyll camdriniaeth ar-lein ac i gefnogi iechyd meddwl cadarnhaol, mae'n bwysig bod gweithwyr proffesiynol yn cael mynediad at hyfforddiant i'w cefnogi i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth. Mae yna lawer o raglenni hyfforddi ar gael i helpu gweithwyr proffesiynol i wybod sut i nodi a delio â cham-drin ar-lein.
 • Mae angen i bob YP o oedran cynradd wybod sut i nodi cam-drin ar-lein, sut i'w riportio'n ddiogel ac yna sut i ddelio â'r cam-drin yn feddyliol.
 • Mae angen i YP wybod o'r ysgol gynradd i fyny y dylent feddwl yn ofalus pryd a phwy y maent yn rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys rhannu am eu hunaniaeth rhywedd neu eu cyfeiriadedd rhywiol, ynghyd â manylion eraill fel eu hoedran, ble maen nhw'n byw, ble maen nhw'n mynd i'r ysgol ac ati. Cofiwch y dylai YP deimlo'n hyderus wrth fynegi eu hunaniaeth rhywedd a'u cyfeiriadedd rhywiol ar-lein yn gadarnhaol. ffordd, os ydyn nhw eisiau. Gallai hyn fod yn arbennig o bwysig i LGBTQ + YP nad ydyn nhw allan gartref nac yn yr ysgol ac yn defnyddio'r rhyngrwyd i ddod o hyd i ffrindiau LGBTQ + yn eu hoedran eu hunain. Dylid cefnogi pobl ifanc i wneud dewisiadau diogel a hyddysg am yr hyn i'w rannu a gyda phwy a dylid eu dysgu sut i ddefnyddio gosodiadau preifatrwydd i amddiffyn eu gwybodaeth bersonol ar apiau a gwefannau.
 • Mae'n bwysig bod YP yn gallu disgrifio ffyrdd cadarnhaol y gallant ryngweithio ag eraill ar-lein. Gall perthnasoedd cadarnhaol a chefnogol ar-lein fod yn hynod fuddiol i'w hiechyd meddwl. Mae cyfeirio tuag at fentoriaid LGBTQ + sy'n briodol i'w hoedran, YP, grwpiau ieuenctid a sefydliadau yn lleol ac yn genedlaethol yn bwysig.
 • Mae'n bwysig bod staff ar bob lefel yn cael eu hyfforddi yn y gwahanol fathau o hunaniaeth rhyw a chyfeiriadedd rhywiol a sut i gefnogi iechyd meddwl LGBTQ + YP. Dylai fod gan staff fynediad at hyfforddiant ac adnoddau sy'n briodol i'r cyfnod oedran y maent yn addysgu ynddo neu'n gweithio ynddo, fel y gallant ddysgu mwy am anghenion y plant a'r YP y maent yn eu cefnogi.
 • Mae angen y wybodaeth ar staff ar bob lefel i allu deall ffynhonnell cam-drin ar-lein sef diffyg gwybodaeth, dealltwriaeth neu empathi yn aml. Mae strategaethau i wneud pawb yn ymwybodol bod gwahanol hunaniaethau rhyw a chyfeiriadedd rhywiol yn naturiol yn hanfodol.

Gall y wybodaeth hon hefyd helpu gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda dysgwyr sy'n profi'r niwed eraill hyn:

 • Niwed ar-lein o gael gafael ar wybodaeth ac arweiniad anghywir neu anghywir
 • Niwed gan ddylanwadwyr di-fudd sy'n eirioli neu'n dilyn arferion afiach
 • Bygythiad, Aflonyddu a chasineb Ar-lein
 • Cam-drin corfforol / domestig a cham-drin meddyliol gan wasanaethau a defnyddwyr gwasanaeth
 • Niwed sy'n deillio o fod â phroffil ar-lein a gwybodaeth ar-lein
 • Niwed ar-lein o gael gafael ar wybodaeth ac arweiniad anghywir neu anghywir

Enw da ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o enw da a sut y gall eraill ddefnyddio gwybodaeth ar-lein i lunio barn. Mae'n cynnig cyfleoedd i ddatblygu strategaethau i reoli cynnwys digidol personol yn effeithiol a manteisio ar allu technoleg i greu proffiliau cadarnhaol effeithiol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed o ganlyniad i gael proffil ar-lein a gwybodaeth ar-lein

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae ymchwil yn awgrymu bod bron pob LGBTQ + YP yn gweld cynnwys homoffobig, biffobig a thrawsffobig ar-lein. Gall cynnwys ar-lein fod ar ffurf postiadau tramgwyddus, adroddiadau newyddion, sylwadau, delweddau a fideos am bobl LGBTQ +, gan gynnwys mewn gemau ar-lein.
 • Pan fydd person ifanc LGBTQ + yn ymchwilio neu'n edrych ar broffil ar-lein ac yn gweld ei fod yn bositif am LGBTQ + gall gael effaith gadarnhaol fel teimlo nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain, bod eu teimladau'n normal, a bod eraill allan yna gyda y gallant rannu agweddau ar eu bywydau. Gall eu henw da ar-lein dyfu mewn ffordd gadarnhaol oherwydd eu bod yn rhannu syniadau ar gyfer newid cymdeithasol ac ar gyfer gwella cymunedau.
 • Os yw person ifanc yn 'hoffi' digwyddiadau a straeon LGBTQ + yn y byd, post cyfryngau cymdeithasol, blog ac ati, gall olygu eu bod yn dod yn frwd o jôcs, tynnu coes, sylwadau atgas ac ati gan ffrindiau, aelodau'r grŵp cymdeithasol, eu teulu a'u cymuned.
 • Gall gwybodaeth ar-lein agor YP hyd at gribddeiliaeth. Os oes ganddynt bresenoldeb ar-lein mae unrhyw LGBTQ + YP yn creu enw da iddynt eu hunain er enghraifft, fel rhai sydd â diddordeb mewn diogelu'r amgylchedd, â diddordeb mewn newid gwleidyddiaeth yn lleol neu'n genedlaethol ac ati. Trwy ddarparu gwybodaeth a safbwyntiau ar-lein gall roi i bobl sy'n gwrthwynebu eu barn, yn enwedig y rheini. sy'n gwrthwynebu cyfle i bobl LGBTQ + roi dyfarniadau negyddol, ymosod ar eu henw da fel person LGBTQ + ac i gribddeilio gwybodaeth, rhoddion, arian neu ddelweddau ohonynt.

Ymatebion posib

 • Dangoswch YP sut i adeiladu persona positif ar-lein yn hytrach nag un negyddol y gall eraill ei gamddeall. Gallai gweithwyr proffesiynol addysgu YP ar sut i greu delweddau ar-lein cadarnhaol.
 • Dysgu disgyblion oed cynradd am natur proffiliau ar-lein a gallant aros am byth. Dysgwch iddynt beth yw enw da ar-lein a'i fod weithiau'n cael ei ddefnyddio gan gyflogwyr a sefydliadau i chwilio am eu barn ar faterion (er na ddylai bod yn LGBTQ + gael effaith negyddol ar gyflogaeth).
 • Dangos i LGBTQ + YP sut i wrthbrofi safbwyntiau, barn neu bostiadau negyddol yn llwyddiannus am hunaniaethau rhyw neu dueddfryd rhywiol ond dal i fod yn gadarnhaol.
 • Helpwch LGBTQ + YP i egluro'r strategaethau y gall unrhyw un eu defnyddio i amddiffyn eu 'personoliaeth ddigidol' a'u henw da ar-lein, gan gynnwys graddau o anhysbysrwydd.
 • Helpwch YP i riportio cam-drin ar-lein neu wybodaeth negyddol gan gynnwys sut i gwyno i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.
 • Dangoswch rai deddfau i ddisgyblion sy'n llywodraethu ymddygiad ac enw da ar-lein a goblygiadau troseddol posib eu torri.
 • Dangoswch YP sut i wahaniaethu rhwng materion moesegol a chyfreithiol (ee enllib, athrod, homoffobia, gwaharddeb, trolio). Dysgwch iddynt am ystyr cyfathrebu maleisus ac y gellir eu temtio eu hunain i fod yn angharedig wrth y rhai sydd â barn y maent yn ei chael yn elyniaethus.

Niwed Tebygol: Bygythiad, aflonyddu a chasineb ar-lein

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Dywedodd llawer o LGBTQ + YP eu bod yn cael eu 'troli', eu haflonyddu a'u dychryn oherwydd eu gweithgaredd ar-lein ond hefyd dim ond am fod yn nhw eu hunain. Er enghraifft, gall menywod traws, dynion traws a phobl nad ydynt yn ddeuaidd osgoi mynegi eu hunaniaeth rhywedd rhag ofn ymateb negyddol gan eraill. Yn yr un modd, gall YP sy'n darganfod eu cyfeiriadedd rhywiol hefyd fygu neu roi'r gorau i fynegi eu hunain rhag ofn i'r ymateb gan eraill.
 • Gall LGBTQ + YP, yn enwedig y rhai sy'n byw ar wahân yn gymharol neu i ffwrdd o unrhyw bobl eraill tebyg iddynt ddod mewn perygl o gael eu bygwth a'u haflonyddu. Efallai y bydd pobl ifanc â gwahanol hunaniaethau rhyw, er enghraifft, yn chwilio am gysylltiadau ar-lein ond weithiau gellir tynnu i mewn iddynt ar y we ddwfn neu dywyll i ddod o hyd i wybodaeth fanylach. Weithiau dim ond o rannau dyfnach o'r we fyd-eang y gall pobl ifanc sy'n dysgu am eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hunaniaeth rhywedd ddod o hyd i'r atebion. Trwy gyrchu'r we dywyll neu wefannau amgen gallant eu hagor i ystafelloedd sgwrsio, allfeydd cyfryngau cymdeithasol ac ati lle gallant gael eu dychryn a'u haflonyddu.
 • Weithiau mae LGBTQ + YP yn agored i aflonyddu. Gall hyn fod er enghraifft, pan fydd rhywun yn dysgu am eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hunaniaeth rhywedd trwy gemau ar-lein, gweithgaredd a chyfryngau cymdeithasol. Gall ddod ag ymateb ffafriol a chadarnhaol ond gall hefyd arwain at ddychryn ac aflonyddu trwy negeseuon testun niweidiol, e-byst, postiadau cyfryngau cymdeithasol ac ati. Gall fod yn uniongyrchol, hynny yw i'r person ifanc LGBTQ + ei hun ond gall fod yn anuniongyrchol trwy awgrymiadau i frodyr a chwiorydd a'u ffrindiau. Gall hefyd arwain at allgáu cymdeithasol, er enghraifft, peidio â bod yn gwahodd i ddigwyddiad ymgynnull cymdeithasol ac ati, er enghraifft, grŵp o fechgyn nad ydynt yn gwahodd bachgen arall sy'n hoyw i barti ac yna'n gwneud hwyl am eu pennau am beidio â mynychu. Mae person ifanc dieithr ac ynysig yn dod yn berson bregus iawn.
 • Mae iaith homoffobig, deuffobig a thrawsffobig (HBT) yn endemig ar y rhyngrwyd, gyda bron pob LGBTQ + YP wedi gweld cynnwys ar-lein ac mae llawer wedi'u targedu â cham-drin HBT. Gall y cam-drin gynnwys aflonyddu parhaus, trolio a bygwth. Gall gynnwys bygythiadau a sgyrsiau annymunol eraill.

Ymatebion posib

 • Mae'n bwysig bod LGBTQ + YP yn gwybod y gyfraith. Maent yn gwybod beth sy'n iawn a beth sy'n bod. Trwy hyn gallant gydnabod pryd i riportio rhywbeth ac i bwy y dylent roi gwybod amdano. Mae 'lle diogel' ar-lein diogel yn bwysig. Dylai fod gan weithwyr proffesiynol wybodaeth ddigonol am ofodau o'r fath i allu cyfeirio YP i ble i ddod o hyd iddynt. Nid yw pob grŵp yn y cymunedau LGBTQ + yn gefnogol nac yn parchu ei gilydd. Mewn rhai achosion mae gwrthdaro rhwng grwpiau fel rhwng dynion a menywod, rhwng lesbiaid a menywod traws er enghraifft. Yr allwedd yw sefydlu grwpiau sydd â pharch at bawb.
 • Sicrhewch fod systemau adrodd yn effeithiol ac yn gyflym i bob LGBTQ + YP. Dylent wybod beth yw bygythiad ac aflonyddu a phryd y maent yn digwydd iddynt. Yn arbennig o bwysig yw cydnabod erledigaeth ac aflonyddu anuniongyrchol.
 • Rhowch ganllaw i YP sydd â hunaniaethau rhyw gwahanol ar gyfer bod yn ddiogel rhag bygwth a chasineb ar-lein. Mae bron pob YP mewn llawer o arolygon yn dweud bod y rhyngrwyd wedi eu helpu i ddeall mwy am eu hunaniaeth rhywedd. Gall presenoldeb ac ymchwil ar-lein fod o gymorth mawr os yw ffynhonnell y wybodaeth yn ddilys, yn gywir ac yn gywir. Yn yr un modd, ar gyfer gwahanol gyfeiriadau rhywiol, mae gwybodaeth gywir, gywir a realistig yn allweddol.
 • Yn aml mae effaith gadarnhaol o sefydlu grŵp cymorth, grŵp ieuenctid neu debyg mewn ysgolion, canolfannau ieuenctid, ac ati. Mae'n bwysig eu bod yn gefnogol i'r gwahanol hunaniaethau rhyw yn ogystal â chyfeiriadau rhywiol gwahanol. Mae rhwydweithiau cymorth lleol yn hanfodol fel ffynhonnell wybodaeth. Mae'n bwysig bod YP a allai fod yn cwestiynu eu hunaniaeth rhyw neu eu cyfeiriadedd rhywiol yn cael mynediad at wybodaeth ddibynadwy, gywir fel y gallant archwilio eu hunaniaeth ar eu cyflymder eu hunain a heb deimlo dan bwysau i ddisgrifio neu labelu eu hunaniaeth rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol cyn iddynt yn barod i wneud hynny. Dylai oedolion cefnogol sicrhau bod YP yn gwybod â phwy i siarad os oes ganddynt gwestiynau.
 • Mae gwybodaeth am beth yw bygwth ac aflonyddu, a sut i ddelio ag ef, yn bwysig iawn. Yn yr un modd, mae gwersi a chyngor mewn ysgolion sy'n gwneud gwahanol hunaniaethau rhyw a chyfeiriadedd rhywiol yn weladwy ac yn cael eu derbyn yn bwysig. Cymerwch ofal gyda chyfiawnder adferol oni bai bod y dioddefwr yn llwyr reoli'r sgyrsiau a'r rhai sy'n bresennol.
 • Mae hefyd yn bwysig ystyried effaith negyddol bosibl casineb a gwahaniaethu LGBTQ + ar YP cisgender ac YP heterorywiol. Mae hyn oherwydd y gall teulu a ffrindiau'r person ifanc gael eu targedu at gamdriniaeth oherwydd bod gan rywun yn y teulu gyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhyw wahanol. Mae angen gwybodaeth ar bob YP, rhywun i siarad ag ef yn ddiogel a 'ffordd allan' o'r aflonyddu.

Bwlio ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio bwlio ac ymddygiad ymosodol ar-lein arall a sut mae technoleg yn effeithio ar y materion hynny. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer adrodd ac ymyrraeth effeithiol ac yn ystyried sut mae bwlio ac ymddygiad ymosodol arall yn gysylltiedig â deddfwriaeth. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gall bwlio ar-lein effeithio ar iechyd meddwl, hyder a hunan-barch YP yn ogystal â'u hiechyd corfforol

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae'r rhyngrwyd yn cyflwyno pethau cadarnhaol sylweddol ond hefyd risgiau sylweddol i LGBTQ + YP gyda llawer ohonynt yn darged cam-drin ar-lein. Mae plant oed cynradd yn dechrau gyda'r rhyngrwyd trwy waith ysgol, ymchwil, ystafelloedd sgwrsio, chwarae gemau ac ati.
 • O blant oed cynradd hyd at bobl ifanc hŷn, gall gweithgaredd ar-lein arwain at fygythiadau yn eu herbyn. Mae'r rhain weithiau'n fygythiadau o niwed corfforol ac weithiau'n fygythiadau marwolaeth.
 • Mae bwlio a cham-drin ar sawl ffurf fel, galw enwau, rhannu manylion personol, sylwadau ac enwau difrïol, negeseuon, fideos neu femes yn aml yn cynnwys cynnwys cymedrig, celwyddog neu chwithig.
 • Mae llawer o LGBTQ + YP wedi cael eu bwlio ar-lein gan rywun maen nhw'n ei adnabod, mae hefyd yn gyffredin i hyn fod yn ddieithryn neu'n rhywun sy'n gysylltiedig â ffrindiau, teulu neu gymuned. I'r rhai sydd wedi cael eu bwlio, nid yw'r mwyafrif yn riportio'r cam-drin i'r wefan, gêm neu ap y digwyddodd arno.
 • Yn wahanol i fathau eraill o fwlio, gall bwlis ar-lein aros yn anhysbys ac yn aml targedu eraill yn fwriadol pan fyddant yn eu cartref eu hunain, gan wneud i'w dioddefwyr deimlo nad oes dianc. Mae hyn yn arbennig o wir mewn cymunedau nad ydynt yn cymeradwyo nac yn cydoddef LGBTQ + YP. Mae'r bygythiadau yn aml yn cynnwys bygwth dweud wrth eu rhieni a'u gofalwyr ac weithiau bydd ymgais i gribddeilio.
 • Mae llawer o LGBTQ + YP yn profi meddyliau hunanladdol. Mae yna hefyd elfennau o niwed corfforol megis trwy hunan-niweidio. Yn emosiynol, mae gan lawer o LGBTQ + YP deimladau o euogrwydd, anobaith, diwerth ac mae ganddynt broblemau hunan-barch. Nid yw'r gefnogaeth a ddarperir gan oedolion bob amser yn realistig nac yn adeiladol (“dewch oddi ar y rhyngrwyd bryd hynny”.)
 • Mae tystiolaeth yn awgrymu bod pobl drawsryweddol mewn mwy o berygl na'r boblogaeth gyffredinol o ddioddef troseddau ar-lein.
 • Mae rhai YP hefyd yn profi aflonyddu rhywiol ar-lein trwy gwestiynau rhy bersonol neu eglur. Mae YP rhyngserol ac YP deuaidd yn dioddef camdriniaeth sylweddol fel “Gwnewch eich meddwl i fyny”, “Dangoswch i ni eich bod chi'n ferch.”

Ymatebion posib

 • Mae yna rai gofynion statudol allweddol, yn ogystal ag arweiniad a chyngor, ar gyfer pob ysgol a choleg mewn perthynas â bwlio ar-lein. Mae gan holl staff yr ysgol a'r coleg gyfrifoldeb cyfreithiol i ddarparu amgylchedd diogel lle gall YP ddysgu, ac mae hyn yn cynnwys lleoedd ar-lein yn ogystal â lleoedd corfforol. Mae'n ofynnol i bob ysgol a choleg ddilyn deddfau gwrth-wahaniaethu, a rhaid i staff weithredu i atal gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth yn yr ysgol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998, Deddf Cydraddoldeb 2010, llawlyfr a fframwaith Ofsted; Deddf Cyfathrebu maleisus. Mae'n werth darparu lefel o addysg am eu hawliau o dan y gyfraith.
 • Strategaeth ddefnyddiol yw sicrhau bod YP yn gallu cydnabod bwlio ar-lein. Nid yw rhai diffiniadau yn ddefnyddiol i YP oherwydd maen nhw'n dweud bod yn rhaid ailadrodd rhywbeth dros amser. Fodd bynnag, os yw person ifanc yn teimlo dan fygythiad, aflonyddu yn cael ei erlid, ei fwlio hyd yn oed os mai dim ond unwaith ydyw, dylid nodi ac adrodd ar hyn. Mae'n ddefnyddiol cynghori LGBTQ + YP ar sut i riportio digwyddiadau yn ddiogel, hyfforddi'r holl staff fel eu bod yn cymryd pob digwyddiad o ddifrif, yn gwybod sut i ymateb ac yn rhoi cyngor ymarferol, realistig a defnyddiol.
 • Mae'n bwysig cael systemau adrodd gwrth-fwlio diogel, yn ogystal ag addysgu am bob math o fwlio mewn gwersi a thrwy'r cwricwlwm.
 • Ar gyfer plant oed cynradd mae yna lawer o lyfrau stori y gellir eu defnyddio i ddysgu am barch, da a drwg a sut i adnabod bwlio.
 • Darparu strategaethau i gynyddu gwytnwch YP. Dangos i LGBTQ + YP sut i ymateb yn gadarnhaol. Mae'n bwysig darparu strategaethau iechyd meddwl i helpu YP i fynd i'r afael â'r bwlio yn gyflym. Mae'n bwysig peidio â chaniatáu i ddigwyddiadau bwlio grwydro.

Niwed Tebygol: Cam-drin corfforol / domestig a cham-drin meddyliol gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gwasanaethau

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Er y bydd gan lawer o LGBTQ + YP rieni cefnogol, gofalwyr ac aelodau o'r teulu sy'n cadarnhau eu hunaniaeth, gall rhai LGBTQ + YP brofi camdriniaeth gartref oherwydd eu hunaniaeth rhywedd neu eu cyfeiriadedd rhywiol.
 • Mae angen cefnogi Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc i ddeall bod gan LGBTQ + YP rai anghenion unigryw a bod angen rhai mathau o gefnogaeth arnynt. Gall peidio â deall a pharchu anghenion person ifanc gynyddu teimladau o unigedd.
 • Weithiau gall pobl ifanc yn eu harddegau hŷn mewn perthnasoedd fod yn rhan o berthynas reoli lle mae niwed meddyliol a chorfforol. Gall hyn fod ar ffurf tynnu hoffter a gofal yn ôl; cael eich gorfodi i wisgo neu beidio â gwisgo dillad penodol; cael eich tyngu a'u cam-drin; ymosodiadau emosiynol.
 • Mae tan-adrodd troseddau casineb yn fater penodol ond hefyd o gam-drin domestig gan frodyr a chwiorydd, rhieni, aelodau o'r teulu a chan bartneriaid. Gall rhai YP sydd â hunaniaethau rhyw gwahanol fod yn amharod i ddefnyddio gwasanaethau perthnasol rhag ofn ymatebion gwahaniaethol ac anwybodus gan staff a defnyddwyr gwasanaeth neu oherwydd nad ydyn nhw'n credu y bydd yr ymateb yn diwallu eu hanghenion. Gall yr ofn hwn o gael eu trin yn wael ynglŷn â chyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhyw achosi niwed oherwydd nad ydyn nhw'n parhau â'r gwasanaeth sydd ei angen arnyn nhw. Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cofnodi bod 28 y cant o bobl drawsryweddol wedi riportio troseddau fwy na dwywaith cyfran y bobl cis.
 • Mae tystiolaeth o fwlio YP heterorywiol gyda rhiant trawsryweddol, brawd neu chwaer neu aelod o'r teulu - gall hyn ddigwydd ar ac oddi ar-lein. Gall hyn fod yn emosiynol neu'n gorfforol. Gall ddod oddi wrth frodyr a chwiorydd hŷn neu iau, rhieni, neiniau a theidiau, aelodau agos o'r teulu neu deulu estynedig sy'n byw yn y DU neu dramor.

Ymatebion posib

 • Mae cynnal diogelwch a phreifatrwydd ar-lein yn rhan hanfodol o gadw LGBTQ + YP yn ddiogel. Yn ogystal, mae'n hanfodol creu awyrgylch diogel a gofalgar yn y gwasanaeth. Gall hyn olygu gosodiadau preifatrwydd cryf a chlybiau ar-lein caeedig gyda mynediad trwy wahoddiad yn unig.
 • Mae cael gweithiwr proffesiynol y gellir ymddiried ynddo mewn proffesiynau allweddol fel addysg, yr heddlu, gwasanaeth meddygol yn hanfodol. Yr allwedd i ddeall y broblem yw ei bod yn annhebygol y bydd YP yn cael cefnogaeth ffrindiau a theulu yn enwedig mewn teuluoedd sydd â chredoau sylfaenol neu geidwadol.
 • Strategaeth effeithiol yw cael perthynas neu gyfeillgarwch ar-lein diogel. Mae cael rhywun i ryngweithio â hi yn bwysig. Gall perthnasoedd ar-lein â phobl y gellir ymddiried ynddynt helpu i amddiffyn YP rhag cam-drin corfforol a bwlio ac rhag camdriniaeth o fewn a thu allan i'r teulu a'r gymuned.
 • Mae'n bwysig dysgu LGBTQ + YP i fod â'r hyder mewn riportio troseddau domestig, esgeulustod, trosedd, aflonyddu, bwlio a bygwth ar-lein.

Gall y wybodaeth hon hefyd helpu gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda dysgwyr sy'n profi'r niwed eraill hyn:

 • Bygythiad, Aflonyddu a chasineb Ar-lein

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut mae gwybodaeth ar-lein yn cael ei darganfod, ei gweld a'i dehongli. Mae'n cynnig strategaethau ar gyfer chwilio effeithiol, gwerthuso data'n feirniadol, cydnabod risgiau a rheoli bygythiadau a heriau ar-lein. Mae'n archwilio sut y gall bygythiadau ar-lein beri risgiau i'n diogelwch corfforol yn ogystal â diogelwch ar-lein. Mae hefyd yn ymdrin â dysgu sy'n berthnasol i gyhoeddi moesegol. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Gellir dod o hyd i wybodaeth ar-lein, ei gweld a'i dehongli

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae llawer o LGBTQ + YP yn defnyddio'r rhyngrwyd i'w helpu i ddeall eu hunain, dod o hyd i fodelau rôl cadarnhaol a dod o hyd i wybodaeth a chefnogaeth. Mae bron pob un yn dweud bod y rhyngrwyd wedi eu helpu i ddeall mwy am eu cyfeiriadedd rhywiol ac wedi eu helpu i ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth.
 • Mae yna negyddol i ddod o hyd i wybodaeth sy'n benodol i LGBTQ + YP. Mae llawer o blant oed cynradd yn teimlo eu bod ar eu pen eu hunain gartref. Maent yn teimlo nad oes unrhyw un y gallant agor ag ef neu y gallant ofyn cwestiynau gyda nhw neu ddod o hyd i wybodaeth. Mae hyn yn arbennig o bwysig i YP sy'n darganfod eu cyfeiriadedd rhywiol.
 • Nid yw mor ddwfn i'r rhyngrwyd yn anghywir neu wybodaeth anghywir neu wyddoniaeth ffug fel therapïau trosi (iachâd hoyw). I LGBTQ + YP bregus, gall cyrchu gwybodaeth anghywir fod yn risg sylweddol.
 • Mae pobl ifanc yn cyrchu gwybodaeth trwy lawer o ddyfeisiau ac yn gyflym gallant gyrchu delweddau pornograffig, anweddus pan nad ydynt ond yn chwilio am wybodaeth. Yna daw hyn yn rhan o hanes porwr a all arwain at faterion sylweddol a negyddol gartref neu yn yr ysgol.
 • Mae hefyd yn wir bod rhai 'waliau tân' mor gryf fel eu bod yn atal ymchwil am LGBTQ + ac yn gallu rhybuddio'r ysgol pan nad yw'r person ifanc ond yn ymchwilio i ddod o hyd i wybodaeth. Mae rhywfaint o fynediad i grwpiau ieuenctid neu sefydliadau LGBTQ + cenedlaethol wedi'u rhwystro.
 • Pan fydd YP yn chwilio am wybodaeth ar-lein, nid yw'r gwefannau y maent yn eu cyrchu bob amser yn briodol i'w hoedran nac yn ddibynadwy. Mae hyn o bosibl yn niwed sylweddol. Mae peth cynnwys yn wahaniaethol, eithafol neu niweidiol. Mae'r niwed yn gadael LGBTQ + YP sy'n ceisio cefnogaeth i deimlo'n ddryslyd, ofnus neu ofidus yn y pen draw.
 • Gall profi neu dyst i'r math hwn o leferydd neu gamdriniaeth casineb wedi'i dargedu beri gofid mawr i unrhyw un a gallai wneud i LGBTQ + YP deimlo'n anniogel wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd. Efallai y bydd LGBTQ + YP nad ydyn nhw 'allan' yn dod o hyd i leferydd casineb a cham-drin ar-lein. Mae hyn yn niweidiol ac yn arbennig o ofidus. Gallai clywed neu dystio'r neges ymosodol wneud iddynt deimlo na allant ddweud wrth unrhyw un am eu hunaniaeth rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol.
 • Mae yna lawer o enghreifftiau ar y rhyngrwyd o adroddiadau papurau newydd o bob cwr o'r byd sy'n dangos gelyniaeth sylweddol i bobl LGBTQ +. Pan fydd y wybodaeth ymchwil, yn chwilio am atebion ond hefyd yn chwilio am wybodaeth ac ymdeimlad o berthyn, gall YP ddioddef niwed sylweddol o'r hyn y maent yn ei ddarganfod ar-lein.

Pymatebion posib

 • Mae'n bwysig creu strategaethau pan fydd rhywun wedi nodi ei fod yn cyrchu gwybodaeth ac arweiniad anghywir neu niweidiol. Mae hefyd yn hanfodol bod ganddyn nhw'r gwytnwch a'r cryfder meddyliol i wrthsefyll yr hyn maen nhw wedi'i ddarllen a'i weld.
 • Nodi safleoedd diogel ar gyfer LGBTQ + YP fel y gallant ddod o hyd i wybodaeth gywir. Gall y safleoedd hyn fod yn “rhestr wen” os yw wal dân yn atal mynediad.
 • Cyfleu safleoedd diogel a diogel i bawb er mwyn peidio â thynnu sylw unrhyw unigolyn.
 • Gwefannau gwirio ffeithiau am wybodaeth anghywir a chynnwys a allai fod yn niweidiol fel therapïau trosi hoyw.
 • Nodi oedolion gwybodus dibynadwy y gall YP ymgynghori â nhw a ymddiried ynddynt. Gyda LGBTQ + nid yw pryderon a phryderon YP weithiau'n cael eu rhannu â rhieni a gofalwyr a gall aelodau'r teulu achosi risg sylweddol gartref a rhoi disgyblion mewn perygl uniongyrchol.
 • Hyfforddi staff yn yr hyn i edrych amdano ym maes gwybodaeth ac arweiniad anghywir a gwybod sut i'w tywys i wybodaeth gywir.

Iechyd, lles a ffordd o fyw

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r effaith y mae technoleg yn ei chael ar iechyd, lles a ffordd o fyw ee hwyliau, cwsg, iechyd y corff a pherthnasoedd. Mae hefyd yn cynnwys deall ymddygiadau a materion negyddol sydd wedi'u chwyddo a'u cynnal gan dechnolegau ar-lein a'r strategaethau ar gyfer delio â nhw. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: cwrdd â dieithriaid all-lein  

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Oherwydd ei bod yn anoddach o lawer cwrdd â LGBTQ + YP eraill o'r un oed, mae llawer yn penderfynu cysylltu ar-lein â phobl nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw. Gall hyn fod yn yr ardal gyfagos ond hefyd bellter i ffwrdd. Gall plant oed cynradd mewn ystafelloedd sgwrsio, gemau a safleoedd cyfarfodydd cymdeithasol ddechrau trafodaethau a sgyrsiau gyda dieithriaid. Nid yw pob dieithryn yn golygu niwed. Mae yna lawer o ddieithriaid sy'n darparu cefnogaeth a chyngor da ac effeithiol i YP sydd eisiau siarad am eu hunaniaeth rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol sy'n dod i'r amlwg.
 • Mewn rhai sefyllfaoedd, gallai LGBTQ + YP ddod yn agored i niwed trwy ddewis cwrdd â dieithriaid. Mae hyn yn arbennig o wir mewn trefi gwledig, bach a chymunedau penodol ac mae risg bosibl iddo.
 • Gall sgyrsiau ar-lein, gemau a chyfryngau cymdeithasol arwain at berygl. Un perygl o'r fath yw 'trap mêl' (neu 'Catfishing'). Dyma lle mae YP yn cael eu temtio i gwrdd â rhywun, sy'n aml yn ddeniadol iddyn nhw, ond yna mae'r 'gwesteiwr' yn troi allan i fod yn rhywun gwahanol, neu'n rhywun sy'n ymosodol. Y cymhelliant yn aml yw dod o hyd i rywun o'u hoedran eu hunain a gallant o bosibl ddechrau perthynas â nhw.
 • Mae yna hefyd achosion o bobl yn dilyn neu'n stelcio person ifanc y maen nhw wedi'i gyfarfod ar-lein. Gall hyn gynnwys galwadau ffôn tawel i'r tŷ ar wahanol adegau o'r dydd neu ddilyn y person ifanc pan fyddant yn mynd allan. Mae hyn, mewn achosion eithafol, wedi golygu cael eich gorfodi i beri rhywiol, cymryd rhan mewn gweithredoedd rhyw dan oed neu anghyfreithlon, cymryd cyffuriau.

Ymatebion posib

 • Mae'n bwysig peidio â defnyddio 'perygl dieithriaid' yn enwedig ar gyfer plant oed cynradd oherwydd weithiau dieithriaid yw'r union bobl sydd â'r wybodaeth a'r gefnogaeth sefydliadol sydd eu hangen arnynt. Mae hyfforddiant diogelwch personol, fel yr un a gynigir gan elusen Suzy Lamplugh, yn ddefnyddiol oherwydd ei fod yn rhoi awgrymiadau defnyddiol ac ymarferol i YP i gadw'n ddiogel wrth gwrdd â phobl nad ydyn nhw erioed wedi cwrdd â nhw.
 • Mae addysg bersonol, gymdeithasol, iechyd ac economaidd yn bwysig oherwydd eu bod yn canolbwyntio ar beryglon cam-drin cyffuriau, gweithgaredd peryglus a sut i amddiffyn eich hun rhag niwed.
 • Mae gwersi mewn cyfrifiadureg a chyfrifiadureg yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar LGBTQ + YP i aros yn ddiogel ar-lein. Mae'n bwysig bod y rhai sy'n dysgu cyfrifiadura yn ymwybodol o LGBTQ + YP a sut i'w hymgorffori yn eu haddysgu.
 • Mae enghreifftiau bywyd go iawn a senarios o gadarnhaol yn ogystal â negyddol yn ddefnyddiol wrth dynnu sylw at bethau cadarnhaol a negyddol cwrdd â phobl ar-lein.

Niwed Tebygol: Niwed o bornograffi a deunydd eglur ar-lein

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae rhai YP, ond nid pob un, wedi cael eu dysgu yn yr ysgol am berthnasoedd rhostir ac ymarfer rhyw ddiogel. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu mai ychydig iawn o LGBTQ + YP sydd wedi dysgu am ryw ddiogel, perthnasoedd iach, ac arferion afiach mewn perthynas â pherthnasoedd o'r un rhyw. Nid yw rhai YP erioed wedi derbyn perthnasoedd ac addysg rhyw ynghylch perthnasoedd LGBTQ +.
 • Mae pornograffi a deunydd rhywiol eglur yn hawdd eu cyrraedd ac ar gael trwy gemau, teledu, ffonau a'r rhyngrwyd. Gall hyn olygu y gall eu hamlygiad cyntaf i berthnasoedd LGBTQ + a gweithgaredd rhywiol ddod trwy ddeunydd penodol i rai YP. Mae pobl ifanc yn eu harddegau mewn perygl o gael golwg anghywir ar fathau o gorff, ac o ymddygiad derbyniol ac iach. Er enghraifft, gall adael YP yn cwestiynu eu siâp, maint a'u golwg gyffredinol eu hunain ac eisiau ei newid o'i dwf a'i ddatblygiad naturiol.
 • Mae bod yn chwilfrydig am ryw a pherthnasoedd yn rhan naturiol o dyfu i fyny. Gall gwylio pornograffi gael effaith negyddol ar LGBTQ + YP, yn enwedig rhai o'r safleoedd eithafol. Mae hyn hefyd yn wir mewn animeiddiadau rhywiol sydd ar gael am ddim ar-lein. Gall hefyd arwain at ymddygiad rhywiol mwy peryglus neu dreisgar, a allai adael rhywun ag agwedd warped tuag at yr ymddygiad rhywiol y maent yn disgwyl ei brofi.
 • Gall pornograffi hefyd arwain at agweddau afrealistig tuag at rolau a hunaniaethau rhyw mewn perthnasoedd. Mae rhai gwefannau ar-lein yn normaleiddio perthnasau gormesol a rheoli a all felly fod yn beryglus i LGBTQ + YP sy'n darganfod eu rhywioldeb.
 • Trwy wefannau ar-lein a thrwy fideos a rhaglenni teledu, gall LGBTQ + YP fod yn agored i iaith oedolion, treisgar neu wahaniaethol am ymddygiad rhywiol, perthnasoedd, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw a hunaniaeth rhywedd.

Pymatebion posib

Strategaethau ar gyfer dysgu YP am berthynas ac addysg rhyw:

 • Ar gyfer plant oed cynradd, mae'n bwysig darllen llyfrau a dangos enghreifftiau o berthnasoedd o'r un rhyw, er enghraifft, teuluoedd â dau fam neu ddau dad.
 • Dysgu disgyblion am ryw ddiogel mewn gwahanol berthnasoedd gan gynnwys perthnasoedd un rhyw. Mae'r addysgu hwn yn hanfodol i ddangos perthnasoedd teuluol a chariadus cadarnhaol yn hytrach na rhai o'r perthnasoedd ymosodol a niweidiol y maent wedi'u gweld ar-lein.
 • Dysgu disgyblion am siapiau a meintiau corff realistig. Mae'n bwysig eu bod yn gweld ac yn gwerthfawrogi ystod eang o gyrff.
 • Dysgu'r derminoleg gywir a chadarnhaol i ddisgyblion o fewn perthnasoedd ac addysg rhyw. Dylent wybod sut i siarad â phobl a siarad amdanynt mewn perthnasoedd â pharch a dealltwriaeth.
 • Mae'n bwysig darganfod ac yna cywiro camsyniadau, chwedlau a dealltwriaeth anghywir unrhyw ddisgyblion LGBTQ + ynghylch perthnasoedd ac addysg rhyw.

Niwed Tebygol: Niwed o ymbincio, camfanteisio'n rhywiol ar blant (CSE)

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae'n gyflym ac yn hawdd, wrth weithio ar-lein, i ddod o hyd i gynnwys eithafol ar y rhyngrwyd. Gall hyn fod weithiau wrth ymchwilio neu chwilio am rywbeth diniwed. Mae yna gynnwys sy'n hyrwyddo credoau eithafol neu ymddygiadau niweidiol. Mewn byd cynyddol lai, mae delweddau a chynnwys o wledydd eraill ar gael yn rhwydd mewn unrhyw chwiliad rhyngrwyd.
 • Mae yna gynnwys eithafol hefyd sy'n hyrwyddo hunan-niweidio, hunanladdiad, anhwylderau bwyta a chymryd cyffuriau. Gellir dod o hyd i'r cynnwys ar draws sawl platfform ar-lein megis gwefannau, fforymau, tudalennau trafod, gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol a gwasanaethau fideo. Gall dod i gysylltiad â'r math hwn o gynnwys beri risg i'w lles meddyliol a chorfforol.
 • Mae meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn niwed posib. Trwy ddefnyddio apiau ar-lein, ystafelloedd sgwrsio, cyfryngau cymdeithasol a gwefannau cyfarfodydd, gall pobl hŷn baratoi LGBTQ + YP. Weithiau mae pobl hŷn yn peri i berson iau ennill ffafr ac ymddangos ei fod ar yr un lefel â'r person ifanc. Weithiau mae'r priodfab yn argyhoeddi'r person ifanc i anfon delweddau a fideos, sgyrsiau byw, neu berfformio gweithredoedd rhywiol gyda nhw. Hwylusir hyn gan anhysbysrwydd y rhyngrwyd. Gall y person hŷn roi anrhegion er mwyn annog ymddygiad mwy peryglus.
 • Mae'n ymddangos bod rhai priodfabod sy'n sefydlu ac yn defnyddio cyfrifon ffug a lluniau stoc, yr un oed â'r plentyn fel defnyddio hen ffotograffau neu ffotograffau o bobl ar hap. Bydd rhai priodfabwyr yn onest am eu hoedran eu hunain, yn dymuno ymddangos fel mentor neu ffigwr tebyg ar gyfer y plentyn y maen nhw'n ei dargedu. Mae perygl o sgyrsiau preifat neu mewn fforymau preifat neu ddefnyddio dulliau gyda fideo a lluniau sy'n diflannu'n gyflym.
 • Mae yna hefyd lefel uchel o orfodaeth fel perswadio'r person ifanc i anfon lluniau neu fideos neu arian rhywiol eglur atynt, neu, mewn rhai achosion, gwaith papur hunaniaeth.
 • Mae rhai LGBTQ + YP, hyd yn oed plant oed cynradd yn ystyried hunanladdiad a hunan-niweidio. Weithiau mae hyn o ganlyniad i fwlio, anobaith, unigrwydd, unigedd a byw mewn amgylchedd nad yw'n ofalgar. Teimlad nad oes gobaith a dim ffordd allan.
 • Mae rhai YP yn ceisio cyrchu'r we ddwfn neu dywyll i chwilio sut i hunan-niweidio a chyflawni hunanladdiad. Weithiau maent yn dod yn dueddol o bobl ddigydymdeimlad sy'n eu hannog i'w niweidio a'i ffilmio.

Pymatebion posib

 • Hyfforddi staff i nodi hunan-niweidio a hyder dirywiol person ifanc. Dylai staff wybod pa le diogel i gyfeirio ato fel bod y person ifanc yn teimlo'n ddiogel, yn eisiau ac yn ddiogel.
 • Hyfforddi staff i allu cynnwys datganiadau a delweddau cadarnhaol am bobl a chysyniadau rhyngrywiol, di-ddeuaidd, trawsryweddol yn y gwahanol bynciau yn yr ysgol a'r coleg.
 • Creu grwpiau a rhwydweithiau cymorth, mentoriaid a hyfforddwyr, i ganiatáu mynediad i YP i fodelau rôl cadarnhaol dibynadwy.
 • Cynhwyswch hunaniaeth rhyw, di-ddeuaidd a rhyngrywiol mewn polisïau a gweithdrefnau megis sut i ddelio â chais am enw a ddewiswyd.
 • Mae ffynonellau gwybodaeth a grwpiau da ar gyfer YP yn hanfodol.
 • Nodi gwasanaethau cwnsela a chymorth priodol sy'n addas i gefnogi aelodau cymunedol LGBTQ + gyda chyngor, cefnogaeth ac arweiniad o ansawdd.

Niwed Tebygol: Niwed ar ffurf aflonyddu rhywiol

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Gall aflonyddu rhywiol ddigwydd rhwng YP eu hunain ond hefyd fod. Gall gynnwys memes, delweddau doethuriedig, delweddau, fideos, postiadau a negeseuon. Gall aflonyddu rhywiol gynnwys sylwadau rhywiol neu jôcs neu ryw 'dynnu coes'. Gall hefyd gynnwys ymddygiad corfforol gan gynnwys datblygiadau rhywiol digroeso, arddangos lluniau, delweddau neu luniadau o natur rywiol. Gall hefyd fod ar ffurf anfon e-byst gyda chynnwys rhywiol, postiadau ystafell sgwrsio awgrymog, neu greu amgylchedd ar-lein bygythiol, gelyniaethus, diraddiol, gwaradwyddus neu sarhaus.
 • Gall wneud i berson ifanc, yn enwedig yng nghyfnod cynnar darganfod ei gyfeiriadedd rhywiol a'i hunaniaeth rhyw, deimlo dan fygythiad, camfanteisio, gorfodi, bychanu neu ofid.
 • Ar gyfer YP deurywiol, gall fod ar ffurf sylwadau a honiadau negyddol fel 'gwneud eich meddwl i fyny' neu 'felly rydych chi awydd pob merch yn ogystal â phob bachgen'. Gall rhagdybiaethau a chwedlau ar-lein arwain at i'r YP ddatgelu gormod o wybodaeth sensitif a phersonol. Mae rhai perthnasoedd ar-lein yn gadarnhaol iawn ar gyfer YP deurywiol. Mae'r rhain yn caniatáu iddynt ddysgu mwy, dod yn fwy gwybodus, dod yn fwy diogel a theimlo eu bod yn perthyn i gymuned sy'n eu deall.

Pymatebion posib

 • Mae'n bwysig bod gweithwyr proffesiynol ac YP yn gwybod sut i nodi ac yna riportio digwyddiadau o wahanol fathau o aflonyddu yn ddiogel.
 • Mae'n bwysig bod YP a gweithwyr proffesiynol yn gwybod ac yn deall y gyfraith a pha asiantaethau ac awdurdodau all weithredu i'w helpu a'u cefnogi.
 • Mae addysgu a hyfforddi yn allweddol fel nad yw gweithwyr proffesiynol ac YP yn gwneud rhagdybiaethau ond hefyd yn gwybod sut i fynd i'r afael â nhw. Creu diwylliant o dderbyn gwahaniaeth. Dylai addysgu a hyfforddi gynnwys pob math o rywioldeb gan gynnwys deurywioldeb sy'n aml yn cael ei golli allan o hyfforddiant.

Niwed Tebygol: Niwed i hunanhyder, hunan-barch, gyrfaoedd yn y dyfodol a symudedd cymdeithasol

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Fel pob YP, mae gan blant LGBTQ + o oedran cynradd hyd at y rhai yn eu harddegau hwyr lefelau uchel o ddefnydd cyfryngau cymdeithasol. Maent yn rhannu cannoedd o sylwadau a ffotograffau, yn ymateb i byst, sgyrsiau, delweddau a fideos.
 • Trwy gyfryngau cymdeithasol mae gan LGBTQ + YP bwysau i edrych a gweithredu mewn ffordd benodol sy'n cydymffurfio â gwahanol normau cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys nid yn unig ymddangosiad ond hefyd yrfaoedd a phroffesiynau. Defnyddir y rhyngrwyd yn aml fel platfform i unigolion rannu cynnwys sy'n cynnig syniad afrealistig o'r hyn sy'n 'normal'. Nid oes unrhyw normal.
 • Ar gyfer LGBTQ + YP, gall newidiadau hormonaidd a chorfforol wrth dyfu i fyny gael effaith ar eu hunan-barch a'u cyflwr emosiynol. Gall anelu ond byth â chyflawni'r wyneb a'r corff delfrydol a harddwch ar-lein effeithio'n niweidiol ar eu teimladau eu hunain o hunan-werth. Er enghraifft, gallai diffyg oedolion LGBTQ + hysbys yn yr ysgol neu yn eu cymuned leol arwain at LGBTQ + YP yn dod o hyd i fodelau rôl amhriodol ar-lein, fel y rhai ag edrychiadau eithafol o lawdriniaeth gosmetig. Mae'n bwysig bod LGBTQ + YP, yn gweld ystod o fathau o gorff, hunaniaethau rhyw, tueddfryd rhywiol, ethnigrwydd, anableddau a mwy o gynrychiolaeth lle bynnag y bo modd.
 • Mae canrannau LGBTQ + YP sydd wedi meddwl am hunanladdiad yn llawer uwch nag ar gyfer YP eraill. Mae 'Young Minds' yn amcangyfrif bod un o bob pedwar YP wedi cael y meddyliau hyn.

Pymatebion posib

 • Mae'n bwysig iawn sicrhau bod YP yn gwybod am fodelau rôl cadarnhaol ac effeithiol. Dylai'r rhain gynnwys yr ystod eang o dueddfryd rhywiol a hunaniaethau rhyw.
 • Dylai plant oed cynradd gael mynediad at lyfrau stori ac adnoddau gyda chymeriadau sy'n gymeriadau benywaidd cryf, sydd â pherthnasoedd o'r un rhyw, sydd â hunaniaethau rhyw gwahanol ac ati. Mae'r llyfrau hyn yn adnoddau da i ddangos iddynt yr ochr gadarnhaol o fod yn LGBTQ +.
 • Galluogi YP i ddisgrifio ffyrdd cadarnhaol y gallant ryngweithio ag eraill ar-lein a gallant ddisgrifio perthnasoedd cadarnhaol sy'n adeiladu eu hunanhyder, eu hunan-barch, eu teimlad o werth a'u hunaniaeth. Mae'n bwysig eu bod yn parchu ac yn gwerthfawrogi eu hunain.
 • Bellach mae yna lawer o adnoddau y gellir eu defnyddio i helpu YP i gydnabod, gwerthfawrogi a gwerthfawrogi gwahaniaeth.
 • Byddai rhaglen waith i adeiladu gwytnwch, penderfyniad, eu hawliau a'u hyder YP yn bwysig iawn.
 • Dylent deimlo'n hyderus wrth fynegi eu hunaniaeth rhyw a'u cyfeiriadedd rhywiol mewn ffordd gadarnhaol. Mae hwn yn ddatganiad pwysig i rai disgyblion na allant fynegi eu hunain fel unigolion gartref.
 • Mae angen hyfforddi staff yn y gwahanol fathau o hunaniaeth rhywedd a sut i atal niwed meddyliol. Yn yr un modd, mae angen iddynt fod yn gyfoes â'r tueddiadau a'r ffasiynau cyfredol ym mywyd LGBTQ + a bod â'r wybodaeth i lywio disgyblion i ffwrdd o lawdriniaeth gosmetig.

Gall y wybodaeth hon hefyd helpu gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda dysgwyr sy'n profi'r niwed eraill hyn:

 • Niwed ar-lein o gael gafael ar wybodaeth ac arweiniad anghywir neu anghywir
 • Niwed gan ddylanwadwyr di-fudd sy'n eirioli neu'n dilyn arferion afiach
 • Niwed rhag cael ei eithrio
 • Niwed ar-lein a Niwed i les meddyliol

Preifatrwydd a diogelwch

Mae'r llinyn hwn yn archwilio sut y gellir defnyddio, storio, prosesu a rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae'n cynnig strategaethau ymddygiadol a thechnegol i gyfyngu ar yr effaith ar breifatrwydd ac amddiffyn data a systemau rhag cyfaddawdu. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed ar-lein trwy bresenoldeb ar-lein wedi'i ddynwared

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Mae'r rhyngrwyd yn rhoi cyfle i siarad â LGBTQ + YP eraill a chwrdd â nhw. Mae mynediad i wefannau cyfryngau cymdeithasol yn hwyluso sgyrsiau rhwng LGBTQ + YP a all leihau pryder. Mae negeseuon preifat yn ffordd boblogaidd arall y gall LGBTQ + YP gysylltu ag eraill.
 • Gall y niwed ar-lein ddigwydd pan fydd cyfrif Twitter / Facebook neu gyfryngau cymdeithasol ffug gyda ffotograff ffug, ac ati. Weithiau bydd y person ifanc yn cael ei dwyllo / twyllo i roi gwybodaeth ffug a manylion preifat gan gynnwys ffotograffau a manylion am ble maen nhw'n byw. Gall hyn hefyd fod, er enghraifft, yn rhywun sy'n dynwared un o'u ffrindiau i gael manylion personol y gallant wedyn eu lledaenu i eraill neu eu defnyddio ar gyfer cribddeiliaeth / llwgrwobrwyo. Weithiau gall hyn arwain at aflonyddu, graffiti o ble maen nhw'n byw, galwadau ffôn tramgwyddus, galwadau ysbryd, stelcio, aflonyddu a bygwth.

Ymatebion posib

Mae'n bwysig peidio â chyfyngu mynediad ar gyfer LGBTQ + YP. Gall llawer fod mewn teuluoedd neu gymunedau ymosodol neu ddigymorth.

Fodd bynnag, i oedolion fod yn ddiogel:

 • Dylai ddysgu myfyrwyr sut i adnabod a chydnabod cyfrifon ffug neu fynd trwy ddilysu i wirio bod y cyfrif yn real.
 • Dysgu sut y gellir trin unrhyw ddelweddau a fideos yn ddigidol.
 • Dysgu YP i ddeall nad yw cyfrifon cyfryngau cymdeithasol bob amser yn wir ac i wirio dilysrwydd y bobl y maent yn chwarae gemau gyda nhw ac yn cyfathrebu â nhw.
 • Dysgu sut i riportio unrhyw ddigwyddiadau aflonyddu neu negeseuon a thermau angharedig yn ddiogel Gwybod y gall cyfrifon ffug fod yn weithred droseddol a gwybod sut i riportio hyn i'r heddlu.
 • Dysgu disgyblion sut i ddefnyddio cyngor diogel a chywir megis trwy gaffis rhyngrwyd mwy diogel.

Hawlfraint a pherchnogaeth

Mae'r llinyn hwn yn archwilio'r cysyniad o berchnogaeth ar gynnwys ar-lein. Mae'n archwilio strategaethau ar gyfer amddiffyn cynnwys personol a chredydu hawliau eraill yn ogystal â mynd i'r afael â chanlyniadau posibl mynediad, lawrlwytho a dosbarthu anghyfreithlon. (Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig - rhifyn 2020, Cyngor Diogelwch Rhyngrwyd y DU)

Niwed Tebygol: Niwed gan ddylanwadwyr di-fudd sy'n eirioli neu'n dilyn arferion afiach

Ymddygiad / Dangosyddion

 • Dywed bron pob LGBTQ + YP fod y rhyngrwyd wedi eu helpu i ddod o hyd i fodelau rôl cadarnhaol gyda naw o bob deg yn dweud y gallant fod yn nhw eu hunain ar-lein.
 • Daw'r niwed pan fydd y modelau rôl, y dylanwadwyr, ac ati yn negyddol ac yn awgrymu pethau a allai fod yn niweidiol neu gyngor niweidiol. Wrth iddynt chwilio a syrffio'r we, heb fod yn rhy ddwfn i unrhyw chwiliad mae'n bosibl dod o hyd i rai pobl enwog sydd wedi hunan-niweidio, cyflawni hunanladdiad, cymryd cyffuriau anghyfreithlon, gorddosio, gor-drin llawfeddygaeth gosmetig ac ati.
 • Mewn rhai achosion, gellir annog YP i lên-ladrad, copïo neu anwybyddu perchnogaeth brandiau, ffotograffau, clipiau fideo ac ati. Gallant hefyd fynd yn groes i gyfraith masnachu trwy archebu cyffuriau ar-lein megis o dramor. Efallai y byddant hefyd yn cael eu twyllo i ollwng perchnogaeth eu delweddau a'u fideos eu hunain trwy eu hanfon at eraill.

Pymatebion posib

 • Er mwyn hyrwyddo llesiant, mae'n werth i weithwyr proffesiynol awgrymu modelau rôl cadarnhaol yn iau ac yn hŷn. Fodd bynnag, mae angen gwirio a fetio'r modelau rôl a awgrymir i sicrhau nad ydynt o fewn eu cyngor neu eu bywydau yn cefnogi gweithgaredd niweidiol.
 • Byddai rhestr o ystod lawn o fodelau rôl yn ddefnyddiol sy'n adlewyrchu'r gymuned LGBTQ + lawn.
 • Yng nghartrefi YP ac mewn lleoliadau maethu / mabwysiadu, byddai'n gefnogol ac yn ddefnyddiol cael bywgraffiadau neu gysylltiadau ar-lein â modelau rôl / mentoriaid cadarnhaol.
 • Dylai gweithwyr proffesiynol esbonio'r cysyniad o lên-ladrad, cyfraith hawlfraint a pherchnogaeth. Dylent wybod pwy sy'n berchen ar ddelweddau ar ôl iddynt eu postio.

Adnoddau defnyddiol

Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau diogelwch digidol cynhwysol

.

Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol

.

Dros 13 oed - Riportio Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Proffesiynol Cynnwys Niweidiol

Envolve Prosiect

 

.

Canllaw LGBTQ

 

.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

Sgroliwch i Fyny