CC Olivia Pinkney

Prif Gwnstabl

Olivia yw'r arweinydd cenedlaethol ar gyfer Plismona Plant a Phobl Ifanc, Cadeirydd Rhwydwaith Prif Swyddogion Menywod y DU ac arweinydd caplaniaeth genedlaethol y gwasanaeth heddlu.

Ymunodd Olivia â Heddlu Hampshire ym mis Ebrill 2016, gan amlinellu ei blaenoriaethau fel amddiffyn pobl agored i niwed, lleihau troseddu a gwneud yr heddlu hyd yn oed yn fwy tryloyw. Olivia yw'r arweinydd cenedlaethol ar gyfer Plismona Plant a Phobl Ifanc, Cadeirydd Rhwydwaith Prif Swyddogion Menywod y DU ac arweinydd caplaniaeth genedlaethol y gwasanaeth heddlu.

Yn ei rôl flaenorol fel dirprwy brif gwnstabl yn Heddlu Sussex, ei chyfrifoldeb hi oedd cyflawni'r cynllun gweithredol ar gyfer y prif gwnstabl, gan gydbwyso anghenion cymunedau lleol a gweithio gydag asiantaethau a heddluoedd eraill i ddiwallu Cynllun Heddlu a Throsedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Sussex.

Cyn hyn, roedd hi'n arolygydd cynorthwyol cwnstabliaeth gydag Arolygiaeth Heddlu Ei Mawrhydi, adrodd yn annibynnol ar effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd yr holl heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Yn y gorffennol mae wedi gwasanaethu fel prif gwnstabl cynorthwyol i heddluoedd Surrey a Sussex, a hi oedd arweinydd cenedlaethol yr heddlu ar fynd i’r afael â throseddau mewnfudo cyfundrefnol gan gynnwys masnachu mewn pobl. Dechreuodd ei gyrfa yn plismona gyda Heddlu Avon a Gwlad yr Haf.


Y tu allan i'r gwaith, mae Olivia yn fam sy'n gwylio chwaraeon yn frwd, yn ymuno'n frwd â llawer o chwaraeon, ac yn chwarae'r piano i safon amlwg ar gyfartaledd yn ei heglwys leol. Dyfarnwyd Medal Heddlu'r Frenhines i Olivia yn rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd 2016.

Arbenigedd: Plismona, Seiberfwlio, Rhywio

Dangos bio llawn Gwefan awdur
Sgroliwch i Fyny