BWYDLEN

Pa gamau y gallaf eu cymryd os yw fy mhlentyn wedi anfon noethlymun?

Os yw'ch plentyn wedi anfon noethlymun, pa gamau ddylech chi eu cymryd a pha gefnogaeth allwch chi ei disgwyl gan asiantaethau lleol? Mae ein harbenigwyr yn rhoi mewnwelediad i hyn a mwy am y gyfraith, secstio ac awgrymiadau i reoli'r sefyllfa.

Os yw'ch plentyn wedi anfon noethlymun, pa gamau ddylech chi eu cymryd a pha gefnogaeth allwch chi ei disgwyl gan asiantaethau lleol? Mae ein harbenigwyr yn rhoi mewnwelediad i hyn a mwy am y gyfraith, secstio ac awgrymiadau i reoli'r sefyllfa.


Os yw fy mhlentyn yn cael ei ddal yn secstio gan yr ysgol, beth yw'r weithdrefn ddisgwyliedig?

Mae yna lawer o “ddibynnu” mewn perthynas â phobl ifanc a 'secstio'. Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau statudol i ysgolion ar Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg 2016 a dylai'r ysgol gael gweithdrefn ffurfiol ar gyfer delio â secstio, felly mae'n bwysig gofyn i'r ysgol am hyn. Bydd y mwyafrif o ysgolion yn dyfarnu a ddylid cynnwys asiantaethau allanol (fel yr heddlu) ond mae'n bwysig bod rhieni'n cymryd rhan yn y trafodaethau ac a yw cefnogaeth, addysg bellach neu gosb yn fwyaf priodol. Mae pob digwyddiad secstio yn wahanol ac mae'n bwysig bod ysgolion yn delio â nhw'n briodol fesul achos.

A fydd hyn yn cael ei gofnodi ar gofnod plentyn neu a roddwyd rhybudd?

Mae hyn oherwydd a) a yw'r ysgol yn dewis cynnwys yr heddlu a b) a yw'r heddlu'n penderfynu mae er budd y cyhoedd i gofnodi'r digwyddiad fel trosedd (neu, mewn achosion difrifol, symud i erlyn). Ers mis Ionawr 2016 mae gan yr heddlu opsiwn i recordio digwyddiad fel “Canlyniad 21”, Sy'n gwneud nodyn ohono'n digwydd ond heb ei roi ar gofnod troseddol. Bellach ymdrinnir â llawer o ddigwyddiadau secstio fel hyn. Fodd bynnag, ar gyfer digwyddiadau mwy difrifol (er enghraifft, rhannu delwedd yn fwriadol i'w cham-drin, defnyddio'r ddelwedd i orfodi neu ecsbloetio'r dioddefwr) gellir erlyn o hyd.

Dr Tamasine Preece

Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Gwefan Arbenigol

Mae polisïau ynghylch secstio yn amrywio ychydig o ysgol i ysgol, yn ogystal â'r union weithdrefn yn ôl yr unigolion dan sylw, yr oedran a'r cyd-destun.

Er mwyn i'r ysgol fod yn ymwybodol bod achosion o secstio wedi digwydd - cyfran fach o'r nifer go iawn yn ôl pob tebyg - mae'n debyg bod materion ehangach fel rhannu a bwlio wedi hynny, ymateb trallodus i ddelweddau digymell neu riant yn rhybuddio'r ysgol ar ôl monitro eu defnydd cyfryngau cymdeithasol plentyn. Yr olaf yw'r lleiaf tebygol, gan fod y rhan fwyaf o ddelweddau rhywiol yn cael eu rhannu trwy SnapChat sy'n cyfyngu ar amser gwelededd.

Bydd staff bugeiliol neu ddiogelu ysgolion fel arfer yn cwrdd â phob un o'r partïon sy'n ymwneud â'r secstio. Gallai hyn olygu rhannu gwybodaeth â staff cyfatebol mewn ysgol arall, pe bai un o'r bobl ifanc yn mynychu lleoliad gwahanol.

Asesu'r sefyllfa

Bydd yr aelodau staff yn cyfweld â'r myfyrwyr ac yn darganfod a fu unrhyw orfodaeth wrth gael gafael ar y ddelwedd yn ogystal ag asesu gwahaniaeth oedran ac a oes bwlio neu ddimensiwn ymosodol i'r digwyddiad.

Cyfranogiad rhieni

Fel rheol, cysylltir â rhieni a bydd gofyn i'r holl bartïon dan sylw dynnu'r ddelwedd o'u dyfeisiau. Er ei bod yn anghyfreithlon i unrhyw blentyn o dan 18 wneud, anfon, rhannu neu ofyn am ddelwedd benodol, efallai y bydd angen cymorth ychwanegol ar wasanaethau iau, wrth gwrs, gan wasanaethau cwnsela, yr heddlu neu'r gwasanaethau cymdeithasol.

Byddai'r mwyafrif o weithwyr proffesiynol yn cytuno nad yw er budd gorau plentyn i'w troseddoli am anfon delwedd rywiol, er gwaethaf y ffaith bod oedran cyfrifoldeb troseddol yn 10 oed a bod yr ymddygiad ei hun yn anghyfreithlon,

Atal: Addysg

Felly, bydd y mwyafrif o ysgolion a swyddogion cyswllt heddlu yn gweithio'n galed i atal yr ymddygiad rhag digwydd gyda gwersi a chynulliadau, a thrwy weithio gyda rhieni a grwpiau o fyfyrwyr sy'n ymwneud â'r ymddygiad hwn, er mwyn osgoi canlyniadau difrifol iawn trosedd rhywiol sy'n gysylltiedig. cofnod troseddol. Fodd bynnag, mae troseddwyr mynych, secstio i blant iau a gofyn amdanynt a thystiolaeth o ddychryn a gorfodaeth yn debygol o arwain at rybudd neu gofnod troseddol.

Camau y gall rhieni eu cymryd

  • Os yw rhiant yn darganfod bod eu plentyn wedi cael noethlymun dylent sicrhau eu bod yn dweud wrth yr arweinydd diogelu dynodedig yn ysgol eu plentyn cyn gynted â phosibl.
  • Bydd yr ysgol neu swyddog cyswllt yr heddlu eisiau manylion y ddelwedd, ond mae'n bwysig nad yw'r rhiant a'r plentyn eu hunain yn rhannu'r ddelwedd.
  • Mae'n bwysig eu bod yn dileu'r ddelwedd o bob dyfais ar ôl i'r ysgol gael ei hysbysu.
  • Os yw eu plentyn wedi gwneud neu rannu noethlymun, dylai'r rhiant gofio bod ei blentyn hefyd wedi cyflawni trosedd.

Beth ddylai rhieni ei wneud os ydyn nhw'n darganfod bod eu plentyn wedi cael 'noethlymun'?

Mae hyn yn rhywbeth y mae'r heddlu wedi dod yn ymwybodol iawn ohono dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wrth i niferoedd cynyddol o ddigwyddiadau gael eu prynu i'n sylw. Os bydd digwyddiad yn digwydd neu'n cael ei ddarganfod yn yr ysgol, byddem yn annog yr ysgol i ddilyn y arweiniad i ysgolion ar secstio a gwneud asesiad risg o ddifrifoldeb posibl y digwyddiad ac asesu lefel y niwed sy'n cael ei achosi.

Gall yr ysgol wneud penderfyniad os nad oes amgylchiadau gwaethygol, a fyddai’n cynnwys delweddau lluosog neu wahaniaeth oedran mawr rhwng yr anfonwr a’r derbynnydd i ddelio ag ef gan ddefnyddio eu polisi ymddygiad mewnol eu hunain.

Cyfranogiad yr heddlu

Os oes amgylchiadau gwaethygol yn bresennol, yna byddem yn disgwyl i'r ysgol gynnwys yr heddlu. Pan fydd trosedd yn cael ei riportio i'r heddlu mae'n cael ei chofnodi. Bydd yr heddlu'n ymchwilio i ddeall difrifoldeb posibl y digwyddiad a bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynglŷn â'r canlyniad i'r person ifanc / pobl dan sylw. Byddwn bob amser yn anelu at osgoi troseddoli person ifanc yn ddiangen wrth wneud penderfyniadau.

Beth all rhieni ei wneud

Fy nghyngor i rieni yw siarad â'u plant a sicrhau eu bod yn deall canlyniadau posibl anfon llun noethlymun. Mae'n drosedd, ac oherwydd ei fod o natur rywiol gall arwain at oblygiadau hirhoedlog. Os yw rhiant yn canfod bod eu plentyn wedi anfon llun noethlymun, unwaith eto byddai'n bwysig iawn siarad â nhw a deall maint y rhannu a'r cyd-destun ar gyfer ei wneud ac a oes angen help a chefnogaeth ar eu plentyn er mwyn rheoli'r sefyllfa.

Mae'n bwysig cofio efallai na fyddai'ch plentyn wedi gofyn am gael anfon y llun, ac mewn sawl achos mae'n cael ei anfon o amgylch grŵp. Er mai dim ond ychydig o blant mewn grŵp blwyddyn a all fod yn cynhyrchu a / neu'n anfon negeseuon, bydd llawer mwy yn agored iddynt. Mae'n bwysig peidio â gorymateb, gallent fod yn ofidus eu bod wedi cael y ddelwedd ac yn poeni y byddant yn cael gwybod. Mae'n bwysig siarad â'r ysgol os yw plant eraill yn cymryd rhan. Y peth pwysicaf i'w wneud yw siarad â'ch plentyn / plant am y math hwn o beth cyn iddo ddigwydd, a rhoi gwybod iddynt ei fod yn digwydd a gallant siarad â chi heb fod mewn trafferth.

Rebecca Avery

Cynghorydd Diogelu Addysg, Cyngor Sir Caint
Gwefan Arbenigol

Mae'n bwysig cadw'n dawel; tawelwch eu meddwl eu bod wedi gwneud y peth iawn trwy ddweud wrthych chi. Gwrandewch arnyn nhw a chynnig cefnogaeth - mae'n debyg eu bod nhw wedi cynhyrfu a bydd angen help a chyngor arnyn nhw, nid beirniadaeth.

Atgoffwch nhw i beidio ag argraffu na rhannu'r ddelwedd gan y gallai hyn eu rhoi mewn perygl.

Efallai yr hoffech chi ynysu eu dyfais neu eu hatal rhag cyrchu'r ddelwedd dros dro, fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gallai cael gwared ar fynediad i'r rhyngrwyd yn llwyr eu hatal rhag ceisio cymorth yn y dyfodol.

Gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw'n adnabod y person a'i hanfonodd atynt;

Os anfonwyd y ddelwedd gan berson ifanc arall, archwiliwch gyda'ch plentyn sut i'w rwystro rhag anfon delweddau pellach. Os yw'r anfonwr yn ddisgybl arall, cefnogwch eich plentyn i siarad ag Arweinydd Diogelu Dynodedig yr ysgol. Mae hyn yn bwysig, felly gall yr ysgol gymryd camau priodol i ddiogelu plant eraill sy'n cymryd rhan.

Os nad ydyn nhw'n gwybod pwy sydd wedi anfon y ddelwedd atynt neu'n credu ei bod wedi'i hanfon gan oedolyn, riportiwch y pryder ar frys. Gallwch chi riportio'r pryder i gynghorwyr amddiffyn plant CEOP: https://www.ceop.police.uk/safety-centre neu cysylltwch â'ch heddlu lleol.

  • Rene Lionetti yn dweud:

    Rwyf am wybod â phwy y gallaf gysylltu i newid y gyfraith yn Ohio bob tro y gofynnir i rywun anfon llun noethlymun o'r hyn y gallaf ei wneud. Mae gennyf ateb gwych, cysylltwch â mi

Ysgrifennwch y sylw