BWYDLEN

Modiwl 4 | Yn ffynnu

Cwrs dysgu ar-lein Meithrin Sgiliau Digidol

      Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

 •  Sgiliau gwytnwch digidol
 •  Enw da ar-lein
 •  Preifatrwydd a diogelwch

Am y modiwl

Ar ôl cwblhau’r modiwl terfynol hwn, byddwch yn deall yn well y sgiliau digidol sydd eu hangen ar bobl ifanc nawr ac yn y dyfodol, a’r camau y gallwch eu cymryd i helpu’r bobl ifanc yn eich gofal i ddod yn ddinasyddion digidol galluog.

Lawrlwythwch y llyfr gwaith a'r rhestr adnoddau

Modiwl 4 | Cynnwys

I gyrchu cynnwys y modiwl hwn, llywiwch drwy'r PDF rhyngweithiol isod drwy glicio ar y saethau <>.

Ydych chi wedi cwblhau'r modiwl?

Bydd dweud hyn wrthym yn ein helpu i fesur a gwella effaith y cwrs hwn.

Ydy
Diolch!
1
8
3
4

Nawr eich bod wedi cwblhau pedwar modiwl y cwrs hwn gallwch wneud cais am dystysgrif Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) trwy ein partner prosiect, Y Rhwydwaith Maethu. Cliciwch ar y ddolen isod ac atebwch ychydig o gwestiynau i wneud cais.

 • Modiwl 1
  Dealltwriaeth
  Byddwch yn dod i ddeall yn well sut y gall technoleg ddigidol fod o fudd i bobl ifanc, y risgiau y gallent eu hwynebu a beth mae'n ei olygu i fod yn 'gydnerth yn ddigidol'.
  Eicon amser
  Darllen 45 min
 • Modiwl 2
  Grymuso
  Trwy’r modiwl hwn, byddwch yn dysgu ffyrdd o rymuso pobl ifanc ar-lein a chael gwell dealltwriaeth o’r effaith y gall hyder a gwahanol arddulliau rhianta ei chael.
  Eicon amser
  Darllen 45 min
 • Modiwl 3
  Meithrin
  Yn y modiwl hwn, byddwch yn nodi technegau ar gyfer meithrin ymddiriedaeth gyda phlant yn eich gofal ac yn archwilio sut y gellir defnyddio technoleg i feithrin a datblygu perthnasoedd cadarnhaol.
  Eicon amser
  Darllen 45 min

Crëwyd y cwrs hwn gan Internet Matters mewn partneriaeth â The Fostering Network a Dr Simon P Hammond o Brifysgol East Anglia gyda chefnogaeth Jess McBeath (Jess Ltd.) Mae creu’r deunyddiau hyn wedi’i ariannu gan Nominet trwy ei REACH rhaglen.