BWYDLEN

Modiwl 1 | Deall

Cwrs dysgu ar-lein Meithrin Sgiliau Digidol

      Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

 •  Diweddariad Technoleg Ddigidol
 •  Tueddiadau technoleg
 •  Beth mae pobl ifanc yn dewis ei wneud ar-lein
 •  Manteision a risgiau bod ar-lein
 •  Bod yn agored i niwed a diogelwch ar-lein

Am y modiwl

Erbyn diwedd y modiwl hwn, byddwch yn deall yn well sut y gall technoleg ddigidol fod o fudd i bobl ifanc yn ogystal â’r risgiau y gallent eu hwynebu, beth mae’n ei olygu i fod yn ‘gwydn yn ddigidol’, a sut i gefnogi eich plentyn yn ei fywyd ar-lein.

Gwnewch arolwg cyn y cwrs

Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil i ddeall effaith y cwrs hwn. Mae cwblhau'r arolwg cyn-cwrs yn wirfoddol ac nid yw'n un o ofynion y cwrs. Rydym yn gofyn i bobl ateb rhai cwestiynau cyn ac ar ôl iddynt ei gwblhau.

Drwy gwblhau’r arolwg hwn, byddwch yn ein helpu i ddeall sgiliau digidol, gwybodaeth a hyder dysgwyr cyn iddynt ddilyn y cwrs. Bydd dysgwyr sy'n cwblhau'r cwrs ac yn gwneud cais am achrediad DPP yn cael eu gwahodd i gwblhau arolwg ar ôl y cwrs yn archwilio eu barn ar yr un elfennau hyn.

Darllenwch y daflen wybodaeth

Cymerwch arolwg

Modiwl 1 | Cynnwys

I gyrchu cynnwys y modiwl hwn, llywiwch drwy'r PDF rhyngweithiol isod drwy glicio ar y saethau <>.

Ydych chi wedi cwblhau'r modiwl?

Bydd dweud hyn wrthym yn ein helpu i fesur a gwella effaith y cwrs hwn.

Ydy
Diolch!
3
2
9
10
 • Modiwl 2
  Grymuso
  Trwy’r modiwl hwn, byddwch yn dysgu ffyrdd o rymuso pobl ifanc ar-lein a chael gwell dealltwriaeth o’r effaith y gall hyder a gwahanol arddulliau rhianta ei chael.
  Eicon amser
  Darllen 45 min
 • Modiwl 3
  Meithrin
  Yn y modiwl hwn, byddwch yn nodi technegau ar gyfer meithrin ymddiriedaeth gyda phlant yn eich gofal ac yn archwilio sut y gellir defnyddio technoleg i feithrin a datblygu perthnasoedd cadarnhaol.
  Eicon amser
  Darllen 45 min
 • Modiwl 4
  Blodeuog
  Ar ôl cwblhau’r modiwl terfynol hwn, byddwch yn deall yn well y sgiliau digidol sydd eu hangen ar bobl ifanc nawr ac yn y dyfodol, a’r camau y gallwch eu cymryd i helpu’r bobl ifanc yn eich gofal i ddod yn ddinasyddion digidol galluog.
  Eicon amser
  Darllen 45 min

Crëwyd y cwrs hwn gan Internet Matters mewn partneriaeth â The Fostering Network a Dr Simon P Hammond o Brifysgol East Anglia gyda chefnogaeth Jess McBeath (Jess Ltd.) Mae creu’r deunyddiau hyn wedi’i ariannu gan Nominet trwy ei REACH rhaglen.