BWYDLEN

Adroddiad effaith 2022 - 2023

Gyda'n gilydd am well rhyngrwyd

Yn yr adroddiad effaith eleni, rydym wedi dal y gwaith gwych yr ydym wedi'i wneud yn ystod y flwyddyn i gefnogi ystod amrywiol o deuluoedd ymhellach i helpu eu plant i elwa'n ddiogel ar effaith technoleg gysylltiedig.

Fe gewch chi gipolwg ar sut mae ein cydweithrediad â'n partneriaid ac arbenigwyr diogelwch ar-lein wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau plant ar-lein a'r hyn rydyn ni'n gobeithio ei gyflawni yn y flwyddyn i ddod.

Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol IM

Carolyn Bunting MBE

Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters

Rhagair gan y Prif Swyddog Gweithredol

Mae ei adroddiad effaith yn cael ei gyhoeddi ar adeg o ddisgwyl mawr, gyda’r Bil Diogelwch Ar-lein ar fin dod yn gyfraith a dod yn Ddeddf Diogelwch Ar-lein hirddisgwyliedig. Dros bum mlynedd wedi'i llunio, bydd y ddeddfwriaeth hon yn cynrychioli newid sylweddol yn nhirwedd technoleg y DU, gan wneud platfformau ar-lein yn fwy cyfrifol am ddiogelwch a lles eu defnyddwyr - yn enwedig plant. Mae mwy o reoleiddio yn bwysig ac yn angenrheidiol. Rydym eisoes wedi gweld gwelliannau i wasanaethau yn dilyn cyflwyno’r Cod Plant ym mis Medi 2021, ac edrychwn ymlaen at lawer mwy. Mae Internet Matters yn barod i helpu cwmnïau i gyflawni eu cyfrifoldebau newydd trwy ddarparu cyngor a mewnbwn arbenigol.

Darllen mwy

Ond rwy’n glir yn fy marn i mai dim ond rhan o’r ateb yw rheoleiddio. Mae angen ffocws parhaus hefyd ar addysgu a grymuso'r plant eu hunain, a'r oedolion sy'n eu cefnogi. Mewn oes o ChatGPT, technoleg ffug ffug a cryptocurrencies, ni ellir ystyried llythrennedd yn y cyfryngau fel moethusrwydd mwyach. Mae'n darparu sgiliau a gwybodaeth sy'n hanfodol i blant ddod yn ddinasyddion hapus, llwyddiannus a chyfrifol yn y dyfodol.

Rhaid i rieni fod wrth galon ymdrechion i addysgu plant yn y gofod hwn. Pan aiff rhywbeth o'i le ar-lein, mae mwyafrif llethol y plant yn troi'n gyntaf at eu rhieni. Ymysg yr holl waith y mae Internet Matters wedi’i wneud i gefnogi rhieni dros y flwyddyn ddiwethaf, rwy’n arbennig o falch o’r ymchwil yr ydym wedi’i wneud sy’n dangos pa mor ymroddgar, hyderus a chefnogol yw’r ffactor mwyaf arwyddocaol o ran cadw plant yn ddiogel, yn iach ac yn hapus ar-lein. A chyda chefnogaeth ein partneriaid, rydym yn parhau i ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth a darparu'r cymorth a'r cyngor y mae mawr eu hangen ar deuluoedd.

Mae gan ysgolion ran bwysig i’w chwarae hefyd, gyda diogelwch ar-lein yn rhan o’r cwricwlwm craidd. Mae bywyd ar-lein yn croesi’r ffin rhwng yr ysgol a’r cartref, sy’n golygu bod cydweithio rhwng rhieni ac athrawon yn allweddol. Mae athrawon yn chwarae rhan arbennig o bwysig wrth gefnogi plant sy’n agored i niwed nad oes ganddynt efallai rieni â’r gallu i ddarparu cymorth eu hunain. Dyma pam mae Internet Matters yn parhau i ehangu ein cynnig i ysgolion. Mae wedi bod yn bleser gweld Digital Matters, ein platfform ar gyfer athrawon plant 9–11 oed, yn mynd o nerth i nerth.

Rwy’n falch o bopeth y mae Internet Matters wedi’i wneud dros y flwyddyn ddiwethaf i roi cyngor a chymorth hanfodol i rieni ac athrawon. Ond nid yw’r gwaith hwn yn digwydd mewn gwagle, ac ni allwn anwybyddu cyd-destun hynod heriol y flwyddyn ddiwethaf: argyfwng costau byw sy’n rhoi cymaint o deuluoedd dan straen anhygoel, ynghyd â’r cyfyngiadau ariannu parhaus a wynebir gan ysgolion. At hynny, mae atebolrwydd ar gyfer llythrennedd yn y cyfryngau ar lefel genedlaethol yn parhau i fod wedi'i rannu rhwng nifer o adrannau ac asiantaethau'r llywodraeth. Bydd Internet Matters yn parhau i hyrwyddo lleisiau a diddordebau teuluoedd i bawb a all wneud gwahaniaeth i'w bywydau ar-lein.

Wrth i’r drefn diogelwch ar-lein ddechrau gwreiddio, fy ngobaith yw y gall llythrennedd yn y cyfryngau yn awr dderbyn yr amser, y sylw a’r ymrwymiad y mae’n eu haeddu. Mae Internet Matters yn barod i gefnogi’r ymdrechion hyn a gwneud ein rhan i wneud y DU y lle mwyaf diogel – a mwyaf boddhaus – yn y byd i blant a theuluoedd fod ar-lein.

Blwyddyn yn cael ei hadolygu

Ebrill 2022 - Mawrth 2023

Ymwybyddiaeth a Defnydd

Mae’r her o helpu plant i aros yn hapus ac yn iach ar-lein yn cyffwrdd â bron pob teulu yn y wlad, felly mae ehangu ein cyrhaeddiad i hybu ymwybyddiaeth yn hollbwysig. Ar y cyd â'n partneriaid rydym yn parhau i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o gyrraedd ac ymgysylltu â rhieni.

Delwedd o'r Adroddiad Effaith sy'n dangos canran y defnydd ar draws y byd.

Effaith a Gweithredu

Mae deall effaith Internet Matters yn hanfodol bwysig i sicrhau ein bod yn parhau i gefnogi anghenion rhieni a gweithwyr proffesiynol. I wneud hyn, rydym yn gweithio gydag asiantaeth ymchwil annibynnol sy'n rheoli ein Rhaglen Asesu Effaith.

Dair gwaith y flwyddyn rydym yn siarad â 2,000 o rieni plant 4-16 oed i ofyn iddynt beth yw eu barn a'u teimladau am yr adnoddau sydd ar gael yn internetmatters.org a'r hyn y maent yn ei wneud yn wahanol o ganlyniad.

o rieni’r DU sy’n ymweld â’n gwefan yn mynd ymlaen i gymryd camau cadarnhaol i gadw eu plentyn yn ddiogel ar-lein

o rieni wedi cael sgwrs gyda’u plentyn am ddiogelwch ar-lein

o rieni wedi adolygu gosodiadau diogelwch ar-lein eu plentyn

o rieni yn teimlo'n fwy parod i ymdrin â materion a allai godi yn y dyfodol

o rieni yn argymell Internet Matters fel adnodd y gellir ymddiried ynddo

o rieni yn dweud iddynt ddysgu rhywbeth newydd a fydd yn eu helpu i gadw eu plentyn yn ddiogel

Ein hymchwil

Rhianta Digidol

Mewnwelediadau allweddol:

 • Mewn cartrefi lle mae rhieni’n teimlo bod ganddyn nhw gydbwysedd da o ran defnyddio dyfeisiau digidol, maen nhw’n teimlo’n fwy gwybodus a hyderus am faterion diogelwch ar-lein ac maen nhw hefyd yn fwy hyderus bod eu plentyn yn gwybod sut i gadw’n ddiogel ar-lein
 • Nid yw nifer y rheolaethau a roddwyd ar waith gan rieni i reoli gweithgaredd ar-lein eu plentyn yn ddangosydd cryf o ganlyniadau llesiant digidol; mae'n bwysicach bod plant yn teimlo bod eu rhieni'n ymgysylltu â'r hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein ac yn siarad â nhw am eu profiadau
 • Mae rhieni'n gweld sawl her o ran cadw i fyny â thechnoleg a bywydau ar-lein eu plant ac maent yn chwilio am ystod o gefnogaeth, gan gynnwys mwy o wybodaeth gan ysgolion, yr apiau a'r llwyfannau y mae eu plant yn eu defnyddio a chan y llywodraeth ei hun.

Gweler yr adroddiad llawn.

Mam yn cefnogi ei phlentyn mewn byd digidol trwy edrych ar ffôn clyfar gyda'i gilydd, gan wenu.

Adroddiad Mynegai Lles Digidol Blwyddyn 2

Mewnwelediadau allweddol:

 • Mae effeithiau cadarnhaol bod ar-lein wedi lleihau i blant ers y llynedd a dim ond 3 o’r 16 metrig llesiant a fesurwyd sy’n dangos flwyddyn ar ôl blwyddyn
  gwelliant, gyda gostyngiadau sylweddol yn yr effaith gadarnhaol ar les datblygiadol a chymdeithasol, a all gael ei ysgogi gan lai o ddibyniaeth ar dechnoleg yn y meysydd hynny o fywydau plant mewn byd ôl-bandemig.
 • Mae effaith negyddol technoleg ddigidol ar les emosiynol plant wedi lleihau o gymharu â’r llynedd, ond dim ond ar gyfer bechgyn. Yn benodol, mae’n ymddangos bod hyn yn cael ei brofi’n fwy gan fechgyn hŷn, a ddywedodd eu bod wedi profi llai o effeithiau negyddol na’r llynedd.
 • Mae’n ymddangos bod merched 9-10 oed yn profi effeithiau mwy negyddol technoleg ddigidol ar eu lles cymdeithasol a chorfforol na’r un grŵp oedran y llynedd. Gall hyn adlewyrchu'r ffaith bod merched yn cael eu dyfais gyntaf ac yn cymdeithasu ar-lein o oedran iau nag yr oeddent yn arfer bod.
 • Mae plant mewn teuluoedd sy’n wynebu amgylchiadau ariannol heriol, a’r rhai sydd ag anableddau, problemau iechyd meddwl neu SEND, yn profi effeithiau mwy negyddol gan dechnoleg ddigidol ar draws pob dimensiwn mesuredig o’u llesiant na’r rhai mewn teuluoedd heb yr heriau hyn. Adroddodd plant yn y teuluoedd hyn hefyd am fwy o achosion o brofiadau ar-lein a ystyrir yn niweidiol, a bod y profiadau hyn, pan fyddant
  digwydd, wedi cael effaith waeth arnynt na phlant mewn teuluoedd eraill.

Gweler yr adroddiad llawn.

Testun yn darllen 'Lles Plant mewn Byd Digidol, Blwyddyn Dau, Adroddiad Mynegai 2023.' Mae'r logos Internet Matters a Revealing Reality yn eistedd oddi tano. Ar y dde mae delwedd o 5 o blant ar ffonau clyfar.

Defnydd Bwriadol

Mewnwelediadau allweddol:

 • Mae pobl ifanc am deimlo eu bod yn rheoli eu hymddygiad a'u harferion ar-lein, ond mewn gwirionedd, mae hon yn her. Maent fel arfer yn dibynnu ar hunanddisgyblaeth i reoli eu hymddygiad ar-lein, gan gynnwys eu hamser sgrin - nid bob amser yn effeithiol iawn. Nid ydynt ar eu pen eu hunain yn yr ymdrech hon; dywedodd rhieni wrthym eu bod hwythau hefyd yn ei chael yn anodd teimlo bod ganddynt reolaeth dros eu bywydau ar-lein.
 • Nid yw mwyafrif y bobl ifanc yn eu harddegau yn defnyddio offer a nodweddion presennol i reoli eu hamser ar-lein, naill ai oherwydd nad oeddent yn meddwl ceisio ateb i'r heriau a fynegwyd ganddynt neu oherwydd nad oeddent yn ymwybodol o'r offer. Gwelsant y potensial ar gyfer mwy o offer yn canolbwyntio ar:
  • Gwybodaeth – cael mynediad i fwy o ddata am eu defnydd.
  • Hyblygrwydd – offer nad ydynt yn gosod cyfyngiadau caled ond yn hyblyg yn unol ag anghenion pobl ifanc.
  • Rhybuddion gweithredol – ee amseroedd rhybuddio, negeseuon naid a moddau mud.

O ganlyniad i'r ymchwil hwn, cyflwynodd TikTok offer newydd gyda'r nod o hyrwyddo arferion digidol cadarnhaol - Gweler mwy o wybodaeth yma.

Gweler yr adroddiad llawn.

Cefnogi addysgwyr ar faterion diogelwch ar-lein

I’r rhan fwyaf o blant oed ysgol uwchradd, mae ffôn symudol yn dod yn safonol, sy’n golygu bod ysgolion yn gorfod ymdrin yn gynyddol â materion a achosir gan weithgarwch ar-lein eu disgyblion. Mae llawer o athrawon yn teimlo nad oes ganddynt yr adnoddau i reoli hyn yn llwyddiannus. Gyda chefnogaeth TikTok, fe wnaethom gynnal ymchwil gydag ystod o staff addysgu ac uwch arweinwyr, ac mae ein hadroddiad dilynol yn archwilio’r cymorth a’r gefnogaeth y maent yn teimlo sydd eu hangen arnynt.

Mewnwelediadau allweddol:

 • Roedd addysgwyr yn aml yn teimlo bod eu dull o fynd i’r afael â materion diogelwch ar-lein yn rhy adweithiol, ac nid oedd ganddynt yr amser a’r wybodaeth i achub y blaen arnynt a delio â nhw’n effeithiol.
 • Gyda thirwedd ddigidol sy’n newid yn gyson, mae athrawon yn credu bod angen mwy o hyfforddiant ac adnoddau arnynt i’w helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf ac i roi arweiniad ar sut i drafod pynciau mewn ffordd sy’n briodol i’w hoedran.
 • Roedd y diffyg adnoddau o ansawdd da hwn, ynghyd â natur unigryw'r rhan fwyaf o achosion, yn ei gwneud hi'n anodd sefydlu polisïau ysgol gyfan i arwain eu hymagwedd.

Gweler yr adroddiad llawn.

Athro gwenu gyda thestun troshaen sy'n darllen Cefnogi addysgwyr ar faterion diogelwch ar-lein: Archwilio anghenion adnoddau. Mae'r logo Internet Matters yn y gornel chwith uchaf gyda 'Supported by' a logo TikTok yn y gwaelod ar y dde.

Byd hollol newydd?

Nid oes unrhyw sgwrs am ddyfodol technoleg yn gyflawn heb sôn am y metaverse. Ac eto mae lleisiau rhieni a phlant wedi bod ar goll o'r ddadl. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r datblygiadau cyfredol yn y dirwedd fetaverse, tystiolaeth gynnar o’r cyfleoedd a’r risgiau a berir i blant a’r hyn y mae teuluoedd eu hunain yn ei feddwl ac yn ei deimlo amdano.

Mewnwelediadau allweddol:

 • Dywed llawer o deuluoedd nad oes ganddynt fawr ddim dealltwriaeth o'r metaverse, os o gwbl. Mae 4 o bob 10 rhiant (41%) yn dweud nad ydyn nhw'n gwybod llawer, neu ddim byd, am y metaverse. Mae dros hanner y plant (53%) yn dweud yr un peth.
 • Mae tystiolaeth gynnar yn awgrymu bod y metaverse yn cyflwyno cyfleoedd enfawr i blant – ond hefyd risgiau sylweddol. Mae'r rhain yn cynnwys dod i gysylltiad â chynnwys niweidiol, mwy o gamfanteisio a cham-drin a chamddefnyddio data personol plant.
 • Mae rhieni’n fwy tebygol na phlant o adnabod risgiau’r metaverse: dim ond 59% o blant sy’n nodi o leiaf un pryder am y metaverse, o gymharu ag 81% o rieni. Mae hyn yn golygu y bydd rhieni yn chwarae rhan hanfodol bwysig wrth helpu plant i aros yn ddiogel.
 • Mae angen i'r rhai sy'n adeiladu ac yn llywodraethu'r metaverse sicrhau ei fod yn gyfeillgar i blant o'r cychwyn cyntaf. Mae angen i'r diwydiant technoleg gynnwys teuluoedd yn y broses ddylunio a rhoi eu hanghenion yn gyntaf. Dylai Ofcom ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau ystyried y metaverse yn benodol yn eu hasesiadau risg o dan y rheoliadau diogelwch ar-lein sydd ar ddod ac ystyried datblygu Cod Ymarfer pwrpasol ar gyfer gwasanaethau metaverse.

Ysgogodd yr adroddiad hwn drafodaeth a dadl ddiddorol ar draws y sector ac mae’n llywio ein gweithgarwch gyda phartneriaid allweddol wrth symud ymlaen.

Gweler yr adroddiad llawn.

Merch yn gwisgo clustffon VR gyda goleuadau pinc a phorffor a thestun sy'n darllen 'A Whole New World? Tuag at Metaverse Cyfeillgar i Blant'

Ymwybyddiaeth a Gweithredu

Materion Digidol

Eleni, gyda chymorth gan ESET, lansiwyd Materion Digidol – ein platfform diogelwch ar-lein sy’n cynnig adnoddau gwersi parod i’w defnyddio am ddim i athrawon plant 9-11 oed sydd wedi’u cynllunio i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein trwy weithgareddau rhyngweithiol ac adrodd straeon deinamig. Gan ddefnyddio arddull celf sy'n adlewyrchu diddordeb poblogaidd myfyrwyr mewn manga, lansiwyd y llwyfan gyda phedair gwers a enillodd Nod Ansawdd y Gymdeithas ABICh. Roedd y rhain o dan y pynciau Bwlio Ar-lein, Preifatrwydd a Diogelwch, Rheoli Gwybodaeth Ar-lein a Pherthnasoedd Ar-lein. Mae pob gwers yn cyflwyno disgyblion i'r materion y gallent eu hwynebu a sut i ddod o hyd i gefnogaeth. Ers y lansiad, mae tair gwers newydd wedi'u hychwanegu gyda mwy ar y ffordd.

Gweler platfform.

Llyfr Chwarae TikTok

Mewn ymateb i ganfyddiadau ymchwil, ynghyd â TikTok, fe wnaethom greu Llyfr Chwarae rhyngweithiol i helpu athrawon i gael gwell dealltwriaeth o'r dechnoleg y mae eu myfyrwyr yn ei defnyddio bob dydd. O opsiynau preifatrwydd a rheolaethau gwell i sut mae'r platfform wedi gweithredu dull 'diogelwch trwy ddyluniad' i amddiffyn defnyddwyr dan 16 yn well, mae Llyfr Chwarae TikTok yn darparu cynnwys ffurf fer y gall athrawon ei ddefnyddio i wella eu dealltwriaeth a'u defnydd eu hunain gyda myfyrwyr a rhieni - i gyd. Roedd y ffactorau y dywedodd athrawon wrthym eu bod yn nodweddion pwysig yr hoffent eu gweld mewn adnodd.

Gweler Llyfr Chwarae TikTok.

Mae Materion Digidol yn blatfform gwersi diogelwch ar-lein rhad ac am ddim i athrawon

Pwyswch Start ar gyfer PlayStation Safety

Ynghyd â Sony Interactive Entertainment (SIE), rydym wedi datblygu 'Press Start for PlayStation Safety' - cwis rhyngweithiol i helpu teuluoedd i ddysgu sut i gael profiad hapchwarae mwy diogel.

Mae'r adnodd newydd wedi'i greu i rieni a phlant ei gwblhau gyda'i gilydd trwy ofyn cyfres o gwestiynau yn ymwneud â'r nodweddion diogelwch a phreifatrwydd sydd ar gael ar y Rhwydwaith PlayStation. Mae'n annog teuluoedd i weithio gyda'i gilydd i ddeall ymddygiad hapchwarae da a'r rheolaethau rhieni sydd ar gael ar y consol, gan helpu i greu profiad iach, diogel a llawen i blant wrth ddefnyddio eu consol gemau.

Gweler y cwis rhyngweithiol.

Sgamiau Ariannol

Gyda chefnogaeth ein harbenigwyr, ym mis Rhagfyr 2022, fe wnaethom greu canllaw rhyngweithiol i helpu rhieni i fynd i’r afael â sgamiau ar-lein. Roedd yn cynnwys cyngor ar y sgamiau ar-lein mwyaf cyffredin, pa arwyddion i gadw llygad amdanynt a pha gamau i'w cymryd i atal a delio â sgamiau ar-lein.

Gweler y canllaw llawn.

Cwis Diogelwch Ar-lein PlayStation gyda Sony

Delwedd ddigidol o fam gyda ffôn clyfar wedi'i hamgylchynu gan eiconau yn dangos sgwrs, gosodiadau, sieciau a chwestiynau. Mae'r testun yn darllen 'Mynd i'r afael â sgamiau ar-lein, Awgrymiadau i adnabod yr arwyddion a chael cefnogaeth.' Mae logo Internet Matters yn y gornel chwith uchaf.

Gweithio ar y cyd ag arbenigwyr

Hoffem ddiolch i aelodau ein Panel Cynghori Arbenigol, y mae eu cyfraniad parhaus at ein gwaith wedi bod yn amhrisiadwy. Mae eu hamser a'u harbenigedd yn caniatáu i waith Internet Matters gael ei wreiddio mewn dirnadaeth a bod y gorau y gall fod.

Alison Preston, Cyd-gyfarwyddwr a Phennaeth Ymchwil, Ofcom
Jess Asato, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Barnado's
John Carr OBE, Ysgrifennydd, Clymblaid Elusennau Plant y DU ar Ddiogelwch ar y Rhyngrwyd (CHIS)
Jonathan Baggaley, Prif Swyddog Gweithredol, Cymdeithas ABGI
Jessica Edwards, Uwch Gynghorydd Polisi, Barnardo's
Linda Papadopoulos, Dr. Seicolegydd a Llysgennad Materion Rhyngrwyd
Martha Evans, Cyfarwyddwr, Cynghrair Gwrth-fwlio
Sam Marks, Rheolwr Addysg ac Atal CSA, NCA-CEOP
Dr Simon P. Hammond, Darlithydd mewn Addysg, Prifysgol East Anglia
Victoria Nash, Dirprwy Gyfarwyddwr, Athro Cyswllt ac Uwch Gymrawd Polisi, Sefydliad Rhyngrwyd Rhydychen
Bydd Gardner OBE, Prif Swyddog Gweithredol, Childnet International a Chyfarwyddwr UKSIC

Darllenwch yr adroddiad Effaith llawn

Adroddiadau Effaith Blaenorol

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella