BWYDLEN

Aelodau Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS

Mae'r Gweithgor yn gasgliad o wirfoddolwyr arbenigol sy'n gweithio gyda'i gilydd i gadw defnyddwyr bregus yn ddiogel ar-lein.

icon icon

Adrienne Katz

Youthworks

Adrienne yw Cyfarwyddwr Youthworks Consulting ac mae'n arwain y Cybersurvey blynyddol sy'n archwilio bywydau ar-lein pobl ifanc, gan bartneru yn 2019 gyda Internet Matters. Gyda Dr Aiman ​​El Asam o'r Adran Seicoleg, Prifysgol Kingston, mae hi wedi canolbwyntio ar brofiadau plant bregus mewn byd digidol ers 2017. Mae hi'n hyfforddwr diogelwch ar-lein achrededig, yn aelod o AACOSS, awdur llyfrau ac adroddiadau ar ddiogelwch ar-lein a digidol. bywyd.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Alison Preston

Ofcom

Mae Alison yn cyd-gyfarwyddo ac yn arwain cydrannau ymchwil rhaglen Making Sense of Media gan Ofcom. Nod y rhaglen yw helpu i wella sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ar-lein oedolion a phlant y DU, trwy ddarparu ymchwil a chydweithio cadarn gyda rhanddeiliaid perthnasol. Cyn hynny roedd hi'n Bennaeth Ymchwil Llythrennedd y Cyfryngau yn Ofcom.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Bethan Davies

Y Samariaid

Bethan yw Rheolwr Gwasanaeth Gwybodaeth a Chynghori ac mae'n rhan o'r Rhaglen Rhagoriaeth Ar-lein yn y Samariaid. Mae hi'n arwain y Gwasanaeth Cynghori Niwed Ar-lein, gan gefnogi diwydiannau gyda rheolaeth arfer gorau o gynnwys hunan-niweidio a hunanladdiad ar-lein. Mae Bethan wedi gweithio yn y gorffennol ym maes cymorth ac ymgysylltu cymunedol i elusen ymchwil awtistiaeth ac mae wedi bod yn wirfoddolwr gweithgar yn y Samariad ers dros bum mlynedd bellach.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Carmel Glassbrook

SWGfL

Carmel yw Arweinydd Prosiect Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Gweithwyr Proffesiynol yn SW Grid for Learning. Dechreuodd fel ymarferydd ar y llinell gymorth yn 2015 ac mae bellach yn rheoli'r prosiect cyfan. Mae Carmel wedi helpu ac ymgynghori ar bron i 10,000 o gysylltiadau â'r llinell gymorth, gan ei rhoi mewn sefyllfa unigryw i gynghori'r llywodraeth a gweithio'n agos gyda diwydiant.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Cath Knibbs

Niwed Ar-lein a Seibertrawma

Mae Cath yn Ymchwilydd Doethurol Clinigol, yn Ymgynghorydd, yn Siaradwr Cyhoeddus, yn Awdur a Seicotherapydd Trawma i Blant/Oedolion. Mae hi'n ysgrifennu am seibertrawma ac yn gweithio gyda nhw ac yn eiriol dros hawliau plant, preifatrwydd ac archwiliadau digidol ar-lein. Mae Cath yn addysgu gweithwyr proffesiynol am faterion diogelu data, preifatrwydd a seiberddiogelwch sy'n ymwneud â'u hymarfer a hi yw cynghorydd iechyd meddwl Gamersbeatcancer.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Arbenigwyr Diogelwch Plant Ar-lein

NSPCC

Mae arbenigwyr Diogelwch Plant Ar-lein yr NSPCC i gyd yn gyn-ymarferwyr o addysg, gwaith cymdeithasol a gorfodi'r gyfraith. Maent yn cyflwyno prosiectau arloesol ac yn partneru â grwpiau mewnol ac allanol i helpu i wneud plant yn fwy diogel rhag cam-drin ar-lein. Mae eu gwaith yn cynnwys darparu cyngor a gwybodaeth i rieni a gofalwyr. Maent hefyd yn cefnogi pobl ifanc trwy Childline ac yn cefnogi gweithwyr proffesiynol trwy eu gwefan Dysgu, cyrsiau e-ddysgu a gwasanaeth ymgynghori.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Elizabeth Reeves

Swyddfa'r Comisiynydd Plant

Mae Elizabeth yn Swyddog Polisi sy’n arwain ar niwed digidol ac ar-lein, diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol yn Swyddfa’r Comisiynydd Plant, sy’n hyrwyddo ac yn amddiffyn hawliau plant, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, ac sy’n sefyll dros eu barn a’u buddiannau.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

emma James

Banardos

Mae Emma yn Uwch Gynghorydd Polisi ac yn arwain ar bolisi ac ymchwil sy'n effeithio ar blant sy'n dioddef cam-drin domestig, camfanteisio rhywiol a cham-drin, camfanteisio troseddol, trais ieuenctid difrifol a gofalwyr ifanc. Mae hi wedi gweithio ar faterion sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc sy'n agored i niwed ers dros 15 mlynedd, gan gynnwys gweithio i awdurdod lleol yn cynnal adolygiadau manwl ar Wasanaethau Plant ac fel Pennaeth Materion Cyhoeddus Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Jackie O'Sullivan

Mencap

Jackie yw Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Eiriolaeth ac Actifiaeth yn Mencap. Gweledigaeth Mencap yw i'r DU fod y lle gorau i bobl ag anabledd dysgu fyw bywydau hapus ac iachach. Mae'n darparu cefnogaeth uniongyrchol, gwybodaeth a chyngor, ac ymgyrchoedd i wneud cymdeithas yn gynhwysol ac yn hygyrch.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Dr Jennifer Simpson

Prifysgol Nottingham Trent

Mae Dr Simpson yn Uwch Ddarlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol ac yn Arweinydd Cwrs ar gyfer MA Gwaith Cymdeithasol Uwch yn NTU. Maethu yw ei chefndir ymarfer gwaith cymdeithasol, a arweiniodd at ei PhD yn canolbwyntio ar sut mae plant mewn gofal yn defnyddio dyfeisiau symudol a chyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad â'u teuluoedd. Mae Jennifer hefyd wedi gwneud gwaith ymchwil yn cwmpasu cyfryngau cymdeithasol a gwaith cymdeithasol; gwaith/gwasanaethau cymdeithasol plant, oedolion a theuluoedd; a DPP addysg uwch ar gyfer gweithluoedd gwasanaethau cymdeithasol integredig.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

jo Holmes

BACP

Jo yw arweinydd Polisi Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd y DU gyfan yng Nghymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain. Mae hi'n gwnselydd hyfforddedig gyda chefndir o weithio mewn ysgolion, rheoli gwaith ieuenctid a diogelu. Mae Jo wedi gweithio gyda llawer o blant a phobl ifanc sy’n agored i niwed ar-lein ac mae’n dymuno datblygu adnoddau ar gyfer y gweithlu cwnsela a seicotherapi i sicrhau eu bod yn cael sgyrsiau defnyddiol gyda chleientiaid.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Joanna Brown

SBNI

Mae Joanna yn Swyddog Proffesiynol i’r SBNI, sy’n anelu at ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc yng Ngogledd Iwerddon. Mae Joanna yn nyrs brofiadol sydd wedi gweithio ar draws ystod o ysbytai, gofal iechyd a lleoliadau addysgol. Mae ei meysydd arbenigol yn cynnwys cam-drin rhywiol a thrawma, theori ymlyniad ac effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a thrawma cysylltiedig ar brosesau datblygiadol a diogelwch perthynol.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Kate Howlett

Materion Rhyngrwyd

Mae Kate yn sicrhau bod ein rhanddeiliaid yn cael eu hysbysu am weithgareddau a datblygiadau polisi, ac yn darparu cefnogaeth ysgrifenyddiaeth ar gyfer Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS. Mae ganddi gefndir rheoleiddio a chyfathrebu gyda chyrff statudol a diwydiant ac mae'n awyddus i chwarae ei rhan wrth helpu ei nai, ei nith a phobl ifanc eraill i fwynhau buddion y byd digidol yn ddiogel.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Lorna Sinclair

NCA-CEOP

Mae Lorna yn Rheolwr Addysg yn Nhîm Addysg CEOP, sy'n rhan o'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA). Mae’r Tîm yn cyflwyno rhaglen addysg i helpu i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag cam-drin rhywiol ar-lein. Gyda gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, mae Lorna wedi treulio ei gyrfa yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd ar draws lleoliadau addysg ac awdurdodau lleol, ac mae'n arwain ar gynhyrchu cynnwys y rhaglen ar gyfer rhieni a gofalwyr.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Margaret Mulholland

ASCL

Mae Margaret yn Arbenigwr AAA a Chynhwysiant yn yr ASCL. Mae hi'n arweinydd addysg profiadol, Cynghorydd DfE, eiriolwr SEND a cholofnydd TES. Mae hi wedi ymrwymo i addysgeg gynhwysol, gwella ysgolion, arloesi a newid polisi a, gyda thîm arbenigol ASCL, cyhoeddodd ganllawiau ar sut y gall ysgolion a cholegau gefnogi plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Mark Bentley

LGfL

Mae Mark yn arwain canolfannau rhagoriaeth LGfL mewn diogelu a seiberddiogelwch. Mae'n angerddol dros gadw plant yn ddiogel ac ysgolion yn ddiogel ac mae'n chwarae rhan weithredol yn cynghori llywodraeth a chyflenwyr yn genedlaethol ar faterion diogelu. Mae'n gweithio ar atebion technoleg a ddefnyddir mewn ysgolion i gadw plant yn ddiogel, yn ogystal â'r hyfforddiant a'r polisi y tu ôl i feysydd diogelwch a diogelwch allweddol - ar-lein ac all-lein.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Martha Evans

Cynghrair Gwrth-fwlio

Mae Martha yn Gyfarwyddwr ac yn arwain gwaith y Gynghrair Gwrth-fwlio, gan gefnogi ei aelodau ym mhob agwedd ar atal ac ymateb i fwlio. Mae hi hefyd yn cydlynu Wythnos Gwrth-fwlio bob mis Tachwedd. Bu'n gweithio yn y Swyddfa Blant Genedlaethol am dros saith mlynedd.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Megan Rose

Parth Rhieni

Megan yw Pennaeth y Partneriaethau yn Parent Zone, gan oruchwylio pob prosiect a gyflwynir mewn partneriaeth â sefydliadau fel Google a Phlant Mewn Angen. Mae ganddi gefndir mewn addysgu ac mae'n angerddol am helpu plant a theuluoedd i ddatblygu gwytnwch digidol.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Rhwydwaith o ymarferwyr

Rhwydwaith Amddiffyn Plant Plant Anabl

Mae'r rhwydwaith annibynnol hwn wedi'i leoli yn yr Alban ac mae ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant anabl a'u teuluoedd a / neu sydd â chyfrifoldebau neu ddiddordeb arbennig mewn amddiffyn plant. Ei nod yw darparu cefnogaeth ymarferol gan gymheiriaid i aelodau gael gafael ar gyngor a bod yn fforwm i gefnogi gwella arferion lleol a chenedlaethol wrth ddiogelu plant anabl a chefnogi eu teuluoedd.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Dr Peter Buzzi

 CSDPR

Buzzi yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Diogelu ac Ymarfer Digidol ac Ymchwil yn ogystal ag awdur, ymchwilydd ac awdurdod blaenllaw ym maes diogelu a lles gyda phwyslais ar ddulliau adferol a gwybodus am drawma, a diogelu plant a phobl ifanc ac oedolion agored i niwed. ar-lein ac all-lein. Wedi'i gynhyrchu gyda Claudia Megele, mae ei Fframwaith Risg a Gwydnwch 10 C yn cynnig dull o ddiogelu pobl ifanc ar-lein a ddefnyddir gan sawl awdurdod lleol.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Phoebe Moriarty Roberts

Childnet

Mae Phoebe yn Rheolwr Addysg Dros Dro gyda Childnet ac yn gweithio gydag ysgolion i ddarparu sesiynau diogelwch ar-lein arbenigol i ddisgyblion, rhieni, ac aelodau staff ledled y DU. Mae hi hefyd yn creu adnoddau diogelwch ar-lein ar gyfer yr holl gynulleidfaoedd ac yn arwain ar weithgareddau SEND o fewn yr elusen sy'n cynnwys goruchwylio cyflwyno cynnwys ymweliadau SEND a sicrhau bod adnoddau a chyfleoedd yn hygyrch ac yn gynhwysol i gynulleidfaoedd SEND.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Ruth Hale Bsc MA

NYAS

Mae Ruth yn Bennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Lloegr yn y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS), gyda chefndir mewn gwaith cymdeithasol a seicoleg a phrofiad mewn gwasanaethau plant statudol, yn enwedig amddiffyn plant, camfanteisio'n rhywiol ar blant (CSE) a chaethwasiaeth fodern. Yn flaenorol, bu Ruth yn gweithio ar ymchwiliadau CSE arbenigol Barnardo ac adfer trawma, ac yn cefnogi fforymau strategol, grwpiau datblygu a chynllunio gwella.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Sara Kelly

Ofcom

Sara yw Rheolwr Strategaeth a Pholisi rhaglen Making Sense of Media gan Ofcom. Nod y rhaglen yw helpu i wella sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ar-lein oedolion a phlant y DU, trwy ddarparu ymchwil a chydweithio cadarn gyda rhanddeiliaid perthnasol. Yn flaenorol, bu Sara yn gweithio mewn llywodraeth leol ar strategaeth, polisi ac ymchwil gan ganolbwyntio ar ymfudo, iechyd y cyhoedd a materion cynhwysiant digidol.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Sarah Rose (hi)

Stonewall

Mae Sarah yn Uwch Reolwr Rhaglenni Plant a Phobl Ifanc yn Stonewall. Wedi'i sefydlu yn Llundain ym 1989, mae Stonewall bellach yn gweithio ym mhob gwlad yn y DU ac wedi sefydlu partneriaethau ledled y byd. Maent yn helpu i greu newid trawsnewidiol ym mywydau pobl LGBTQ+ trwy eu hymgyrchoedd, eu hymchwil a'u rhaglenni newid a grymuso. Maen nhw'n ymladd dros fyd lle gall pobl LGBTQ+ ym mhobman fyw eu bywydau i'r eithaf.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Dr Simon P Hammond

Prifysgol East Anglia

Mae Dr Simon yn Seicolegydd Cymhwysol a Darlithydd mewn Addysg sydd â diddordeb yn y modd y mae technolegau digidol yn ail-lunio posibiliadau cymdeithasol bob dydd ar gyfer gweithredu a goblygiadau ein byd cynyddol ar-lein i'n hiechyd meddwl. Mae ei waith yn archwilio sut mae pobl ifanc, yn enwedig y rhai sydd wedi'u labelu fel pobl agored i niwed, yn profi cynhwysiant digidol, gwytnwch, cyfranogiad a chydraddoldeb.

cysylltwch â cysylltwch â

icon icon

Traci Da

i-ddialwyr

Mae i-vengers yn fenter ledled y DU sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth a safonau mewn diogelwch plant ar-lein. Fel Sylfaenydd a Phrif i-venger, mae gan Traci gefndir helaeth mewn diogelu, hyfforddi ac addysg. Ar ôl gweithio fel Rheolwr Tîm Amlasiantaethol am nifer o flynyddoedd, mae hi bellach yn defnyddio ei gwybodaeth a'i phrofiad i helpu plant i ddod yn ddefnyddwyr diogel a hyderus technolegau digidol.

cysylltwch â cysylltwch â

Yn ogystal â'r aelodau a restrir uchod, cynhelir gwaith y Grŵp gyda chymorth yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, yr Adran Addysg, a Llywodraethau Cymru a'r Alban.

Cadeirir y Grŵp gan Simone Vibert (Pennaeth Polisi Internet Matters) a darperir yr ysgrifenyddiaeth gan Kate Howlett (Rheolwr Polisi ar Internet Matters).

Mae Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS yn gydweithrediad o arbenigwyr sy'n gwirfoddoli eu hamser i helpu i leihau'r tebygolrwydd y bydd plant â gwendidau yn profi niwed ar-lein.