BWYDLEN

Cwisiau lles

Mynd i'r afael â'r pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith

Anogwch eich plentyn i fynd â'r cwisiau hyn er mwyn iddynt adeiladu eu tanseilio o amgylch yr hyn i'w rannu, gan gynnal agwedd iach ar-lein a sut i gefnogi eraill a allai fod yn ei chael hi'n anodd.

Eicon cwis gwyn ar gefndir lliwgar

Beth sydd ar y dudalen

Helpu pobl ifanc i fynd i'r afael â phwysau ar-lein

Fel rhiant, gall fod yn anodd deall sut y gallwch chi gefnogi pobl ifanc orau o ran eu defnydd o Instagram. Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Instagram wedi nodi tri sgil allweddol a all fod yn fuddiol: gwybod beth i'w rannu ac wrth gynnal agwedd iach tuag at fywyd ar-lein, a sut i helpu eraill sydd mewn trallod.

Fersiwn ieuenctid y Mynd i'r afael â'r pwysau i fod yn becyn cymorth perffaith mae ganddo gwis yn ymwneud â phob un o'r sgiliau hyn. Efallai yr hoffech chi fynd â'r cwisiau at ei gilydd a defnyddio'r canlyniadau fel sail ar gyfer trafodaeth am sut maen nhw'n defnyddio Instagram. Gall cael sgwrs agored am y pynciau hyn eich galluogi i fewngofnodi gyda'ch plentyn yn ei arddegau am eu penderfyniadau ar-lein a'u hemosiynau o amgylch Instagram, a chydweithio i sefydlu defnydd cadarnhaol.

Rhannu gyda sensitifrwydd

Mae'n bwysig bod pobl ifanc (ac unrhyw un!) Yn gwybod ble a phryd i rannu pynciau neu deimladau sensitif. Gall rhannu gormod o wybodaeth am eich bywyd neu'ch teimladau arwain at ganlyniadau negyddol, yn enwedig i bobl ifanc nad oes ganddyn nhw lawer o brofiad o wybod beth sy'n ddiogel i'w rannu ar-lein.

Gall fod yn ddefnyddiol iddynt eich clywed yn siarad am ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol trwy rannu eich safbwyntiau ar ba fathau o deimladau a gwybodaeth sy'n briodol i'w rhannu ble, a chael eu hatgoffa bod unrhyw beth a bostir yn gyhoeddus o bosibl allan am byth. Gallai'r sgwrs hon fod yn gyfle i nodi bod gan benderfyniadau ganlyniadau, a'n bod ni'n gwneud penderfyniadau gwell pan rydyn ni wedi camu'n ôl i feddwl yn gyntaf.

Cynnal persbectif

Er bod cymhariaeth gymdeithasol yn rhywbeth sy'n digwydd ar ac oddi ar-lein, mae pobl ifanc yn cymharu eu hunain ag eraill yn fwy nag bron unrhyw grŵp oedran arall, yn aml â chanlyniadau negyddol. Gall sut y derbynnir eu swyddi, er enghraifft, effeithio'n sylweddol ar eu hwyliau. Mae'n ddefnyddiol bod yn ymwybodol o'r sensitifrwydd hwn a rhoi sylw i weld a yw cymariaethau ar-lein yn effeithio ar les cyffredinol.

Os byddwch chi'n sylwi ar lawer o bwyslais ar gael eich hoffi ar-lein, cofrestrwch i mewn. Efallai yr hoffech chi ddatgymalu beth yw perffeithrwydd trwy nodi nad oes unrhyw ddelwedd yn adrodd y stori gyfan. Gallwch hefyd gael sgwrs am yr holl waith sy'n mynd i mewn i'r hyn sy'n edrych fel bywyd “perffaith” ar-lein ac am y pethau cadarnhaol sy'n bodoli yn rhannau eraill eu bywyd.

Ymateb gyda charedigrwydd

Mae Instagram yn gymuned garedig a chefnogol, ac mae pobl yn aml yn agor am bynciau anodd er mwyn creu ymwybyddiaeth neu ddod o hyd i gefnogaeth. Ar y cyfan, mae'r sgyrsiau hyn yn gadarnhaol ac yn arwain at gysylltiadau a chefnogaeth gadarnhaol. Fodd bynnag, ar brydiau, gall aelod o'r gymuned fod mewn trallod go iawn.

Mae Instagram wedi creu teclyn yn yr ap fel y gall unrhyw un adrodd yn ddienw ynghylch ymddygiad, gan gynnwys seiberfwlio - efallai yr hoffech ei rannu gyda'ch plentyn yn ei arddegau fel ei fod yn ymwybodol, a defnyddio'r cyfle hwnnw i siarad am beth i'w wneud pan ymddengys bod rhywun cael trafferth gyda chydbwysedd emosiynol. Mae gwybodaeth fanylach am hyn yn y Adran gymorth y pecyn cymorth.


Pecyn cymorth gwytnwch digidol

Rhowch law arweiniol i'ch plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol ar-lein gydag awgrymiadau ymarferol.Awgrymiadau cychwyn sgwrs

Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml 4 hyn.