Cefnogi plant dysgu o bell gydag awgrymiadau da Materion Rhyngrwyd

Cefnogi dysgu o bell

Cyngor i rieni a phobl ifanc

Mae'r gyfres hon o fideos sy'n cynnwys seicolegydd a Llysgennad Internet Matters Dr Linda yn rhoi mewnwelediad ar sut i ddelio ag effaith dysgu o bell ar les plant, yn enwedig yr moesau o amgylch dosbarthiadau a gyflwynir trwy lwyfannau galw fideo fel Timau Microsoft a Zoom.

Awgrymiadau dysgu o bell gan Dr Linda

Bydd profiad dysgu o bell plant a phobl ifanc yn wahanol ledled y wlad ond pa effaith y bydd mynychu gwersi trwy sgrin yn ei chael ar ein pobl ifanc? Beth fydd effaith bod 'ar neu oddi ar gamera' yn ei gael ar y ffordd maen nhw'n gweld eu hunain a sut allwn ni eu cefnogi'n well? Gwyliwch y fideos i ddysgu mwy am yr hyn y gallwch chi ei wneud heddiw i fynd i'r afael â'r cwestiynau hyn.

Awgrymiadau dysgu o bell i rieni

Dewch o hyd i atebion ymarferol i helpu plant a phobl ifanc i fynd i'r afael â phryderon sydd ganddyn nhw gyda dysgu o bell a dod o hyd i offer a allai ei gwneud hi'n haws iddyn nhw gymryd rhan mewn gwersi.

Cefnogi plant ysgolion cynradd

Awgrymiadau i helpu plant ysgol gynradd i reoli dysgu o bell
Gwiriwch eu technoleg wedi'i sefydlu

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei wneud yw dechreuwch gyda'r pethau sylfaenol:

 • A allan nhw weld y sgrin yn dda?
 • A allan nhw glywed yr athro yn dda?
 • Ydyn nhw'n teimlo bod yr athro'n gweld ac yn clywed?
 • Sut mae galw arnyn nhw yn y dosbarth?
 • Os ydyn nhw'n swil, sut allwn ni ddefnyddio technoleg i gefnogi hyn?

Daliwch ati i ymgysylltu

Mae rhychwant sylw plant yn amlwg yn fyrrach ac mae hyn yn rhywbeth y mae angen i rieni ei drafod gydag ysgolion. Pan maen nhw'n iau, mae'r ffocws hwnnw'n dod mewn pyliau byr i'r ddau, ond yn enwedig i fechgyn.

 • Darganfyddwch sut maen nhw'n dal i ymgysylltu pan maen nhw'n gweithio ar eu pennau eu hunain fel nad yw eu meddwl yn crwydro. Gallai hynny olygu gweithio yn agos at eich plentyn os gallwch chi, felly gallwch chi fod yn gwirio arnyn nhw bob hyn a hyn.

Daliwch i wirio gyda nhw ac addasu

Peidiwch â rhoi'r gorau i edrych ar eich plentyn. Mae'n ymwneud â gweithio i'w hanghenion gyda'u hathro a thechnoleg fel y gallant gael profiad gwell.

Cefnogi plant ysgol uwchradd

Awgrymiadau i helpu plant ysgol uwchradd i reoli dysgu o bell
Arddangos trawsgrifiad fideo
00: 02
hi yno dwi'n dr linda papadopoulos dwi'n a
00: 04
seicolegydd a materion rhyngrwyd
00: 06
llysgennad
00: 06
nawr yn un o'r pethau rydyn ni'n eu cael
00: 08
mae llawer o gwestiynau am
00: 10
y syniad hwn o beth yw effaith
00: 12
dysgu o bell ar fy mhlant a
00: 14
yn enwedig y plant ysgol uwchradd
00: 15
mae yna lawer o bryder ynglŷn â sut mae hyn
00: 17
yn effeithio arnyn nhw felly beth rydw i eisiau ei wneud
00: 18
heddiw
00: 19
yn canolbwyntio ar y meysydd hynny a all helpu
00: 21
ymffrostiwch yn eich plant
00: 22
gwneud iddyn nhw deimlo'n fwy hyderus ar-lein a
00: 24
helpu eu dysgu
00: 30
Rwy'n credu mai un o'r prif faterion gyda
00: 31
plant ysgol uwchradd yw'r syniad hwn
00: 33
o hunanymwybyddiaeth maent yn dod yn llawer mwy
00: 35
hunanymwybodol felly materion yn ymwneud â delweddaeth y corff
00: 37
so
00: 38
bod ar gamera trwy'r dydd mewn a
00: 39
mae'r amgylchedd dysgu yn mynd i godi
00: 41
rhai o'r materion hyn ac rwy'n credu fel a
00: 42
rhiant
00: 43
mae'n allweddol archwilio'r materion hyn gyda
00: 44
nhw a helpu i roi'r offer iddyn nhw
00: 46
weithiau i lywio ond weithiau i
00: 48
gwthiwch yn ôl ar y meddyliau negyddol
00: 50
felly er enghraifft rhai o'r pethau hynny
00: 51
rydym wedi bod yn clywed ar faterion rhyngrwyd
00: 53
a yw plant yn teimlo'n ymwybodol iawn oherwydd bod eu
00: 55
wynebau lle maen nhw'n wynebu math o
00: 57
edrych arnyn nhw eu hunain
00: 58
trwy'r dydd mor fath o wthio yn ôl ymlaen
00: 59
y syniad nad ydych chi'n ei adnabod yw pawb
01: 01
fel yn ymwneud â'u
01: 03
math o sgrin gan eu bod nhw hynny
01: 04
mae'n debyg bod pawb wedi ymgysylltu â'u
01: 06
sgrin ei hun mae'n fath da iawn o
01: 07
camgymeriad delwedd corff cyffredin hynny
01: 09
rydym yn gor-amcangyfrif faint yw pobl
01: 12
edrych arnom
01: 13
yn ail rydych chi'n adnabod un o'r mawrion eraill
01: 14
y pethau sy'n codi yw'r syniad hwn
01: 16
um rydych chi'n gwybod beth fydd fy ystafell yn edrych
01: 18
fel dwi'n gwybod y gall pobl weld y rhannau hyn
01: 20
o fy hunaniaeth dwi ddim eisiau iddyn nhw weld
01: 22
nawr yn yr achos hwnnw
01: 23
gallwch chi wneud rhywbeth ymarferol felly siaradwch
01: 25
am fath o gymylu'r cefndir neu
01: 27
cael
01: 27
rhywbeth sy'n fwy niwtral y tu ôl
01: 29
math o i helpu math o wthio
01: 31
yn ôl ar y syniadau hyn y peth arall
01: 33
i fath o edrych ar faterion sy'n newydd
01: 34
yn erbyn y materion sy'n hen felly os
01: 36
mae eich plentyn yn dweud yn dda fy mod yn dod o hyd iddo
01: 37
anodd iawn i fath o
01: 39
siarad yn ddigidol yn y dosbarth sut mae rhoi
01: 41
i fyny fy llaw archwilio gyda nhw
01: 42
a yw hyn yn rhywbeth newydd neu a yw hyn
01: 44
rhywbeth sydd wedi bod yno erioed
01: 46
credaf mai'r allwedd yw'r dechnoleg honno
01: 48
weithiau yn ein gwneud ni
01: 49
yn fwy ymwybodol o faterion a oedd eisoes
01: 51
yno ond yn yr un modd â ni
01: 52
mynd i'r afael â'r materion hynny all-lein
01: 54
sef herio a rhoi offer
01: 56
yw'r un ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â hwy
01: 58
ar-lein rwy'n gobeithio ichi ddod o hyd i'r awgrymiadau hyn
02: 01
yn ddefnyddiol i chi a'ch plant pan
02: 03
rydych chi
02: 03
gwneud dysgu o bell os ydych chi eisiau mwy
02: 05
awgrymiadau gwybodaeth a chanllawiau a phen
02: 07
drosodd i
02: 08
internetmatters.org mae yna lawer ar gyfer
02: 10
ti yno
02: 11
a diolch am wylio
Helpwch nhw i reoli pryder

O ran plant ysgol uwchradd, maen nhw'n hynod ymwybodol yn gymdeithasol, ac mae eu hunan digidol yn aml yn cael ei wahanu'n iawn oddi wrth eu hunain.

Mae'r syniad hwn nad yw plant eisiau cael eu gweld 'ar gamera' ond maen nhw fel arfer yn yr ysgol yn cael eu gweld yn eistedd wrth ymyl cyd-ddisgybl sy'n dod i gysylltiad, felly mae hynny'n rhywbeth y gall rhieni ei herio fel rhiant.

 • Ceisiwch beidio â chynyddu'r pryder trwy wneud iddyn nhw deimlo eu bod nhw'n fwy agored nag ydyn nhw fel arfer.
 • Efallai bod eich plentyn yn gweld llun mawr ohono'i hun ar sgrin fel ei fod yn teimlo'n fwy hunanymwybodol ond mewn gwirionedd, mae pawb yn hunanymwybodol iawn ac yn yr un sefyllfa ohonyn nhw eu hunain beth bynnag. Mae'r tebygolrwydd y bydd hyn yn gamsyniad neu'n gamddealltwriaeth yn rhywbeth i'w herio, yn hytrach na rhywbeth i boeni amdano o ddifrif. Fodd bynnag, os ydym yn siarad am ddysmorffia corff, er enghraifft, byddem yn defnyddio therapi ymddygiad gwybyddol (CBT) sy'n golygu eu datgelu iddo yn araf.

Dadansoddi materion unigol

 • Os yw'ch plentyn yn dweud “Nid wyf yn hoffi fy ystafell ac nid wyf am i'm cyd-ddisgyblion weld”, wel, mae yna lawer o ffyrdd i ddelio ag ef. Os nad ydyn nhw'n wirioneddol ddiogel ynglŷn â'u hystafell, deliwch ag ef trwy wneud iddyn nhw deimlo'n dda amdano. Dysgwch iddynt nad yw'n ymwneud ag arian nac eiddo.
 • Mae yna opsiynau y gallwch chi eu harchwilio gyda'r ysgol, dywedwch wrthyn nhw fod eich plentyn yn teimlo'n anghyffyrddus felly ydyn nhw'n gallu newid neu gymylu cefndir eu sgrin.

Mynd i'r afael â materion sy'n bodoli eisoes y gallai technoleg dynnu sylw atynt

Er enghraifft, a oes gan eich plentyn broblemau yn dod i ffwrdd yn fud ac yn siarad yn y dosbarth? A oedd ganddyn nhw broblem bob amser yn codi llais? A yw hyn yn rhywbeth newydd? Byddwn yn dyfalu pe bai gennych fater bob amser yn codi llais, ond mae'n debyg eich bod yn llawer mwy ymwybodol ohono.

 • Siaradwch â'r athrawon a'r ysgol i ddarganfod mwy a gweithio gyda nhw ar atebion.

Dysgwch hunan-dderbyniad iddynt

Mae rhai plant mor gyfarwydd â gweld fersiynau wedi'u hidlo ohonynt eu hunain. Gweld lluniau ar gamera yw'r gwir amdanoch chi am hunan-dderbyn.

 • Gofynnwch iddyn nhw, a fydden nhw'n meddwl yn ddrwg am ffrind oherwydd nad oedd ganddyn nhw hidlydd ar eu hwyneb yn ystod y dosbarth?
 • Gofynnwch iddynt gwestiynu eu meddyliau a'u teimladau a dysgu meddwl beirniadol iddynt. Mae'n ymwneud â'u cael i herio eu syniadau eu hunain.

Awgrymiadau dysgu o bell i blant

Rhannwch y fideos hyn gyda phlant oed cynradd ac uwchradd i roi awgrymiadau craff iddynt ar beth i'w wneud os ydyn nhw'n cael trafferth ymgysylltu yn ystod eu gwersi byw o bell.

Cyngor i blant ysgolion cynradd

Cyngor i bobl ifanc i helpu i reoli eu dysgu o bell
Sut mae'ch lle gweithio yn cael ei sefydlu gartref?

 • Y peth cyntaf y byddwn i'n ei ddweud yw gofyn i chi'ch hun a allwch chi weld a chlywed gwersi byw pan fyddwch gartref?
 • Gweithio gyda'ch rhiant neu'r prif ofalwr i sicrhau bod popeth wedi'i sefydlu fel eich bod chi'n teimlo'n gyffyrddus.

Sut beth yw eich cyswllt â'ch athro a'ch dosbarth?

Gofynnwch y cwestiynau hyn i chi'ch hun:

 • Ydych chi wedi gallu siarad â nhw neu a ydych chi'n teimlo fel chi angen siarad iddyn nhw fwy? 
 • Sut ydych chi'n cael eich galw yn y dosbarth? 
 • Ydych chi'n hapus i godi llais yn ystod gwersi byw? Os na, siaradwch â'ch rhiant neu brif ofalwr. Bydd nifer o ffyrdd y gallant eich helpu chi a gweithio gyda'ch athro / athrawes i ddod o hyd i ateb.

Peidiwch â bod ofn gofyn am help

Meddyliwch am unrhyw beth arall y mae angen help arnoch chi pan fyddwch gartref, p'un ai gan eich athro neu'ch rhiant / rhoddwr gofal sylfaenol, peidiwch â bod ofn gofyn am help os oes angen.

Cyngor i blant ysgol uwchradd

Cyngor i bobl ifanc reoli eu dysgu o bell
Nid ydych yn agored mwy na'r arfer

Dechreuwch trwy siarad am amlygiad - efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n fwy agored na'r arfer oherwydd bod eich camera ymlaen yn ystod gwersi anghysbell.

Efallai pan welwch lun mawr ohonoch chi'ch hun ar y sgrin rydych chi'n teimlo'n fwy hunanymwybodol ond mewn gwirionedd, mae pawb yn hunanymwybodol iawn ohonyn nhw'u hunain beth bynnag.

Mewn gwirionedd, nid yw hyn yn wahanol i'r arfer pan fyddwch chi'n eistedd mewn ystafell ddosbarth, wrth ymyl cyd-ddisgybl. Mae'r un lefel o amlygiad, rydyn ni'n fwy ymwybodol ohono.

Sicrhewch gefnogaeth gan eich rhiant a'ch athro

Sôn am rai materion unigol a sut y gellir eu datrys, er enghraifft;

 • Efallai nad ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn dangos eich ystafell wely gan mai dyma'ch lle personol.  Peidiwch â bod ofn siarad â'ch rhiant neu'r prif ofalwr am hyn, mae yna opsiynau y gallwch chi eu harchwilio. Yn yr achos hwn, gallai'ch rhiant siarad â'ch athro / athrawes i weld a allwch chi gymylu neu ddefnyddio cefndir addas arall.
 • Efallai nad ydych chi'n hoffi siarad ar gamera / yn y dosbarth ond byddwn i'n gofyn i chi herio'ch hun ar hyn. Gofynnwch i'ch hun a oedd hwn yn broblem o'r blaen? Oeddech chi'n hapus i godi llais pan yn yr ystafell ddosbarth?
 • Gall technoleg wirioneddol ymhelaethu ar bethau a allai fod wedi bod yno eisoes felly mae'n foment gyffyrddadwy wych i ni. Mae'n debygol 'Wnes i ddim mynd yn swil oherwydd dosbarthiadau newydd, mae'n debyg fy mod i bob amser yn swil ac mae wedi dod i ben nawr'. Sut mae gwneud hyn yn haws? Yr ateb yw ei fod yn ymwneud â defnyddio llais. A yw'n ymwneud â rhoi cynnig arni gyda gwahanol grwpiau o bobl?

Dysgu hunan-dderbyn

Mae peth arall yn ymwneud ag edrych ar y syniad hwn o fy hunan ar-lein. Mae gweld lluniau ar gamera yn un go iawn i chi ac mae hyn yn bwysig iawn gan ei fod yn ymwneud â hunan-dderbyn.

Yn y byd sydd ohoni, gallwn fod mor gyfarwydd â gweld fersiwn wedi'i hidlo ohonom ein hunain. Meddyliwch amdano fel hyn, a fyddech chi'n meddwl yn ddrwg am eich ffrindiau, oherwydd does ganddyn nhw ddim hidlydd ar eu hwyneb yn ystod y dosbarth?

Cwestiynwch eich meddyliau a'ch teimladau mewnol, a gwnewch ychydig o feddwl beirniadol o'i gwmpas, er enghraifft, archwilio a dadansoddi'r ffeithiau, yn hytrach na bod yn anodd arnoch chi'ch hun ar unwaith.

Gwthiwch yn ôl arnoch chi'ch hun. Heriwch eich syniadau eich hun arno a siaradwch ag eraill amdano. Yn olaf, cofiwch wirio gyda'ch rhieni neu athrawon os oes gennych unrhyw broblemau.

Adnoddau a chanllawiau ategol

Sgroliwch i Fyny