BWYDLEN

Pryderon cyfryngau cymdeithasol

Dewch o hyd i gyngor arbenigol i wneud y gorau o amser y sgrin a helpu plant i rannu'n ddiogel.

Beth sydd ar y dudalen?

Awgrymiadau gorau i helpu plant i rannu'n ddiogel ar gymdeithasol 

Helpwch eich plant i rannu'n ddiogel gydag awgrymiadau gan ein harbenigwyr.

Efallai y bydd rhai apiau'n rhannu lleoliad fy mhlentyn hyd yn oed os nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio ...

Sicrhewch fod geo-leoliad yn anabl i gadw eu lleoliad yn breifat.

Er mwyn helpu'ch plentyn i ddeall sut y bydd hyn yn helpu i'w gadw'n ddiogel, gallwch:

 • Esboniwch pam ei bod yn bwysig nad ydyn nhw byth yn rhannu gwybodaeth bersonol â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod ar-lein.
 • Atgoffwch eich plentyn i ddod i siarad â chi os yw rhywun neu rywbeth ar-lein yn gwneud iddyn nhw deimlo'n anghyfforddus.
 • Byddwch yn glir na ddylai'ch plentyn fyth gwrdd â rhywun wyneb yn wyneb heb eich caniatâd na'ch presenoldeb, ac y gallai'r person maen nhw wedi bod yn sgwrsio ag ef yn hawdd fod yn rhywun â bwriadau gwael.

Adnoddau arbenigol

Vlog Adele ar anablu lleoliad ffôn clyfar

Sgrin Shot 2016-04-29 yn 09.24.17

Os hoffech chi gael canllaw cam wrth gam ar sut i analluogi lleoliad eich plentyn ar ei ffôn clyfar, ymwelwch â'n canllaw rheoli sut i reoli rhieni i'ch helpu chi i'w sefydlu ar Android neu iPhone.

Ewch i ganllaw rheoli rhieni iPhone

Ewch i ganllaw rheoli rhieni Android

A yw cynnwys a rennir ar-lein wedi effeithio arnynt?

Anogwch nhw i feddwl pam y gall ffrindiau rannu rhai swyddi. Dangoswch iddyn nhw sut i herio eu ffrindiau'n ysgafn os ydyn nhw'n gweld eu cynnwys yn sarhaus. Atgoffwch nhw y gallant bob amser siarad â chi am bethau sy'n digwydd ar-lein.

 • Barnwch pa effaith mae'r cynnwys yn ei gael ar eich plentyn. Sicrhewch eu bod yn gwybod y dylent riportio cynnwys ymosodol neu amhriodol ar y platfform cymdeithasol ac ystyried blocio unrhyw un a allai fod yn dweud pethau niweidiol.
 • Os yw'r swyddi'n effeithio'n fawr arnynt, ystyriwch eu cynghori i gymryd seibiant o'r rhwydwaith cymdeithasol a chanolbwyntio ar weithgareddau eraill a allai eu gwneud yn hapusach.
 • Os ydych chi'n teimlo y gallai'r sylwadau fod yn effeithio ar iechyd meddwl a lles eich plentyn, mae'n well mynd a gweld eich meddyg teulu. Yn dibynnu ar ddifrifoldeb y sylwadau, efallai y byddai'n syniad da ffeilio a adroddiad yr heddlu. Os cymerwch y cam hwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw rhywfaint o dystiolaeth sy'n cofnodi'r hyn sydd wedi digwydd a sut mae wedi effeithio arnynt.

Adnoddau arbenigol

FOSI Adrodd am ganllaw cynnwys amhriodol


Dysgu mwy am riportio cynnwys amhriodol ar wefannau cymdeithasol gyda chefnogaeth o wefan Report Harmful Content sy'n arddangos ble a sut y gallwch riportio pryderon ar rwydweithiau cymdeithasol.

Ewch i adnodd arbenigol>

Ydyn nhw wedi rhannu delweddau chwithig ar gymdeithasol?

Atgoffwch eich plentyn mai'r delweddau hyn yw eu hôl troed digidol personol am flynyddoedd i ddod a'u cynghori i ddefnyddio gosodiadau sydd ddim ond yn gadael iddyn nhw rannu gyda ffrindiau maen nhw'n eu hadnabod.

Gallwch hefyd eu helpu i gynnal presenoldeb cadarnhaol ar-lein trwy:

 • Eu hannog i feddwl cyn iddynt rannu. Dylent ddeall y gall eu gweithredoedd ar-lein effeithio arnynt eu hunain ac eraill.
 • Dysgwch eich plentyn ei bod hi'n anodd cadw pethau'n breifat ar-lein. Mae hyd yn oed negeseuon a anfonir rhwng ffrindiau yn cael eu trosglwyddo a gellir hacio cyfrifon. Fe ddylech chi hefyd ddweud wrth eich plentyn am beidio â phostio unrhyw beth na fyddai eisiau i filoedd o bobl ei weld. Os nad ydyn nhw'n hapus i'w wisgo ar eu crys-T ni ddylen nhw ei bostio ar-lein.
 • Byddwch yn fodel rôl fel bod eich plentyn yn deall na fyddech chi byth yn postio unrhyw beth na fyddech chi am iddyn nhw ei weld. 

Adnoddau arbenigol

'Chi a'ch tatŵ' CEOP

 

Mae gan 'Chi a'ch tatŵ' CEOP gyngor rhagorol i helpu'ch plentyn i reoli ei enw da ar-lein. Ynghyd â'ch plentyn gallwch wylio'r ffilm ryngweithiol a thrafod y materion y mae'n eu codi i ddysgu gyda'ch gilydd ac addysgu ffyrdd iddynt gadw eu presenoldeb ar-lein yn gadarnhaol.

Ewch i adnodd arbenigol>

Ydyn nhw'n gemau ar-lein gyda dieithriaid?

Gall chwarae gemau ar-lein fod yn hwyl ac yn gadarnhaol ond gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn deall y gallai pobl guddio y tu ôl i broffiliau ffug am resymau anonest a dysgu sut i rwystro ac adrodd am unrhyw beth sarhaus.

 • Cael trafodaeth agored gyda nhw ynglŷn â phwy maen nhw'n siarad ar-lein. Esboniwch y risgiau y gallent eu hwynebu, ac ystyriwch ddefnyddio rheolyddion rhieni i gyfyngu ar bwy y gallant chwarae gyda nhw ar-lein. Mae'r mwyafrif o gonsolau yn cynnig rheolaethau rhieni, ond hefyd yn gwirio unrhyw lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y gallent fod yn eu defnyddio wrth hapchwarae.
 • Atgoffwch eich plentyn na ddylent fyth roi gwybodaeth bersonol wrth sgwrsio â rhywun nad ydyn nhw'n ei adnabod ar-lein, a sicrhau eu bod nhw'n deall beth yw gwybodaeth bersonol.
 • Byddwch yn glir gyda'ch plentyn na ddylent fyth gwrdd â rhywun wyneb yn wyneb heb eich caniatâd, neu eich bod chi'n cyflwyno. Dangoswch iddyn nhw sut i rwystro ac adrodd am unrhyw beth tramgwyddus a'u hannog i siarad â chi os yw rhywun neu rywbeth ar-lein yn gwneud iddyn nhw deimlo'n anghyfforddus.

Adnoddau arbenigol

Canllaw hapchwarae ar-lein

Dysgu mwy am y llwyfannau gemau cymdeithasol y gallai eich plentyn fod yn eu defnyddio a sut i'w gadw'n ddiogel.

Ewch i adnodd arbenigol>

Ydyn nhw'n barod i rannu ar gymdeithasol?

Mae gan y mwyafrif o apiau cyfryngau cymdeithasol isafswm sgôr oedran o 13.

Os yw rhwydwaith cymdeithasol wedi gosod terfyn oedran mae'n golygu efallai na fydd peth o'r cynnwys yn addas ar gyfer plentyn iau.

Argymhellion os yw'ch plentyn o dan yr oedran lleiaf ar gyfer rhwydwaith cymdeithasol a'i fod am ymuno:

 • Ymchwiliwch i'r rhwydwaith cymdeithasol, darganfyddwch pa fath o gynnwys y gall eich plentyn fod yn agored iddo. Penderfynwch a ydyn nhw'n barod amdani. Anogwch nhw i ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol sy'n briodol i'w hoedran fel Kuddle.
 • Trafodwch a ydyn nhw'n ddigon aeddfed i drin y math o gynnwys y gallan nhw ei weld ar lwyfannau cymdeithasol ac os ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus â nhw o bosib mewn cysylltiad ag oedolion a dieithriaid.
 • Byddem yn eich cynghori'n gryf i ddilyn y sgôr oedran isaf. Os ydych chi'n dweud ie, defnyddiwch osodiadau preifatrwydd llym a naill ai 'ffrind' i'ch plentyn neu gofynnwch i aelod o'r teulu wneud hynny.

Adnoddau arbenigol

Canllaw oedran ar gyfer cymdeithasol

Cymerwch gip ar ein canllaw i ddarganfod yr isafswm oedran sy'n ofynnol ar gyfer y rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf poblogaidd


Gweler y canllaw oedran cymdeithasol>

Ydyn nhw'n sgwrsio â dieithriaid ar-lein?

Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn deall y gallai pobl guddio y tu ôl i broffiliau ffug am resymau anonest ac y gallai'r person maen nhw wedi bod yn sgwrsio ag ef yn hawdd fod yn rhywun â bwriadau gwael.

 • Atgoffwch eich plentyn na ddylent fyth roi gwybodaeth bersonol i rywun nad ydyn nhw'n ei adnabod ar-lein. Sicrhewch eu bod yn deall beth yw gwybodaeth bersonol. Yn ôl ein hymchwil ar gyfartaledd nid yw 6 allan o 10 o ffrindiau ar-lein plant yn ffrindiau 'go iawn' all-lein.
 • Byddwch yn glir gyda'ch plentyn na ddylent fyth gwrdd â rhywun wyneb yn wyneb heb eich caniatâd. Dangoswch iddyn nhw sut i rwystro ac adrodd am unrhyw beth sarhaus. Dylai eich plentyn wybod y gallant ddod i siarad â chi os yw rhywun neu rywbeth yn gwneud iddynt deimlo'n anghyfforddus ar-lein.

Adnoddau

Sgwrsio â Dieithriaid Ar-lein

Dysgwch am helpu'ch plentyn i ddeall y gwahaniaeth rhwng ffrindiau a'r rhai a allai geisio gwneud niwed iddynt er mwyn sicrhau bod ganddo brofiad ar-lein mwy diogel ar gyfryngau cymdeithasol.

Ewch i adnodd>

A ydyn nhw'n gwybod sut y gall eu gweithredoedd ar-lein brifo eraill?

Siaradwch gyda'n gilydd am bwysau cyfoedion a sut y gall sgriniau ac anhysbysrwydd arwain at ymddygiad sy'n brifo.

Nid oes unrhyw riant eisiau meddwl am eu plentyn yn brifo rhywun ar-lein trwy seiberfwlio. Er mwyn eu helpu i arddangos ymddygiad cadarnhaol ar-lein gallwch:

 • Esboniwch fwlio a seiberfwlio i'ch plentyn. Siaradwch am y pethau y gallen nhw eu gweld neu eu darllen ar-lein.
 • Trafodwch sut i ymateb os ydyn nhw'n gweld cynnwys tramgwyddus ar-lein a beth allai fod yn dda, neu ddim cystal i'w rannu.
 • Sôn am y llinell aneglur rhwng uwchlwytho a rhannu cynnwys oherwydd ei fod yn ddoniol neu fe allai gael llawer o 'hoffi' yn erbyn y potensial i achosi tramgwydd neu frifo.

Adnoddau arbenigol

Moesau rhyngrwyd

moesau1 sgwârGweler ein moesau Rhyngrwyd gorau i'ch helpu chi a'ch plentyn i fynd i'r afael ag ymddygiadau a fydd yn hyrwyddo byd cyfryngau cymdeithasol mwy caredig.

 

Rwy'n credu bod fy mhlentyn yn cael ei fwlio ar gyfryngau cymdeithasol ...

Peidiwch â chynhyrfu, gwrandewch heb farnu a rhoi sicrwydd i'ch plentyn y gallwch chi helpu. Trafodwch unrhyw gamau y gallwch eu cymryd gyda'ch gilydd. Anogwch nhw i beidio dial ac arbed unrhyw dystiolaeth.

Mae siarad â'ch plant am seiberfwlio yr un mor bwysig â siarad â nhw am unrhyw fath arall o fwlio. Mae plant sy'n cael eu seiberfwlio fel arfer yn ei chael hi'n anodd siarad amdano a gall fod yn bwnc annifyr, lletchwith ac anodd i rieni hefyd.

Sicrhewch eu bod yn gwybod y gallant siarad â chi os bydd unrhyw un byth yn eu cynhyrfu dros y rhyngrwyd neu ar eu ffôn symudol, a rhoi lle iddynt siarad am unrhyw beth heb fod yn feirniadol na chynhyrfu.

Adnoddau arbenigol

Seiberfwlio

Os yw'ch plentyn yn cael ei seiber-fwlio ar rwydweithiau cymdeithasol, mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi roi stop arno fel rhoi gwybod amdano, blocio'r person (au) sy'n bwlio'ch plentyn, a chymryd sgrinluniau o'r sylwadau bwlio.

Rydyn ni wedi creu canllaw cychwyn sgwrs seiberfwlio sy'n cynnig y cyngor arbenigol cywir i helpu i amddiffyn eich plentyn rhag seiberfwlio.

Ewch i dudalen>

A oes gan eich plentyn gannoedd o ddilynwyr cyfryngau cymdeithasol?

Gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod efallai nad yw rhai pobl pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw a dywedwch wrth eich plentyn sut y gall gosodiadau preifatrwydd eu rhoi nhw â rheolaeth gyda phwy maen nhw'n siarad.

 • Trafodwch yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn 'ffrind' neu'n ddilynwr ar-lein, y manteision a'r anfanteision o gael llawer o'r 'ffrindiau' hyn a phwysigrwydd gwybod eu bod yn bobl y gallwch chi ymddiried ynddynt.
 • Byddwch yn glir, os nad yw rhywun yn gwneud ichi deimlo'n dda amdanoch chi'ch hun, nid ydyn nhw'n ffrind.
 • Dywedwch wrthyn nhw am beidio ag ateb neu rwystro unrhyw ddilynwyr nad ydyn nhw'n eu hadnabod. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod byth i gwrdd ag unrhyw un maen nhw erioed wedi cwrdd ag ef ar-lein ac nad ydyn nhw'n ei adnabod yn bersonol.

Adnoddau arbenigol

Sut i arwain  

Eicon cyfryngau-cymdeithasol

Helpwch eich plentyn i gadw rheolaeth ar ba wybodaeth y mae'n ei rhannu trwy edrych ar y canllawiau “Sut i” hyn ar osod gosodiadau preifatrwydd ar apiau cymdeithasol poblogaidd.

Ewch i'r canllawiau>

Os ydych chi'n poeni bod eich plentyn yn treulio gormod o amser ar gyfryngau cymdeithasol….

Siaradwch gyda'ch gilydd fel eu bod yn deall eich pryderon. Cytuno ar reolau tŷ ar pryd a pha mor hir y gallant fynd ar-lein a pha wefannau y dylent ymweld â nhw.

 • Mae'n syniad da rhoi hanner awr o orffwys i'w llygaid o'r sgrin cyn mynd i'r gwely.
 • Os yw'n helpu, dywedwch wrth eich plentyn eich bod chi'n rhoi eich ffôn symudol neu dabled i ffwrdd hefyd - mae plant iau yn fwy tebygol o adlewyrchu eich gweithredoedd.
 • Rhowch gynnig ar ddefnyddio Coedwig - ap sy'n rhoi cymhelliant gwych i'ch plant gadw draw o'u sgrin. Mae'n gadael iddyn nhw dyfu coedwig sy'n llawn coed a pho hiraf maen nhw'n gadael eu ffôn heb ei gyffwrdd, y mwyaf mae'r goedwig yn tyfu.

Adnoddau

Cydbwyso diet amser sgrin

Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.

Dadlwythwch y canllaw>

Ydyn nhw'n rhannu hunluniau amhriodol?

Trafodwch y rhesymau pam maen nhw'n teimlo'r angen i rannu delweddau o'r fath a'r effaith hirdymor bosibl y gallai hyn ei chael arnyn nhw os yw'r lluniau'n cael eu defnyddio heb eu caniatâd.

Gall pwysau cyfoedion a'r awydd am sylw fod yn rhesymau pam mae rhai plant yn teimlo'r angen i rannu lluniau amhriodol â'u ffrindiau ar-lein.

 • Anogwch nhw i rannu cynnwys sy'n canolbwyntio ar yr hyn maen nhw'n hoffi ei wneud yn hytrach na'r hyn maen nhw'n edrych.
 • Sicrhewch eu bod yn gwybod ei bod yn anghyfreithlon rhannu delweddau noeth ohonynt eu hunain. Byddem yn cynghori aros nes eu bod yn aeddfed yn emosiynol i ddeall pam na ddylent rannu delwedd o'r fath cyn eu caniatáu ar gyfryngau cymdeithasol.
 • Siaradwch â nhw am bwysigrwydd treulio amser gyda ffrindiau go iawn heb deimlo'r angen i gael cymeradwyaeth trwy gael nifer benodol o 'hoffi' ar lun maen nhw wedi'i rannu.

Holi ac Ateb Arbenigol

Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am noethlymunau a secstio

Bu cynnydd yn y bobl sy'n defnyddio apiau a gwefannau ffrydio fideo i werthu eu noethni neu gynnwys rhywiol awgrymog. Gyda phryderon a godwyd ynghylch sut mae cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg yn chwarae rôl wrth bobl ifanc yn rhannu delweddau, mae ein panel arbenigwyr Internet Matters yn darparu eu cyngor ar bobl ifanc yn eu harddegau a secstio, anfon a rhannu noethlymunau.

Gweler tudalen>

Merch yn cyrraedd ei dwylo

A ydyn nhw wedi rhannu gormod o wybodaeth bersonol ar-lein?

Siaradwch â nhw am bwy maen nhw wedi rhannu'r wybodaeth ac aseswch y risg y mae'n ei beri i'ch plentyn. Gallwch hefyd ofyn i'ch plentyn dynnu'r wybodaeth o'u cyfrif a'i helpu i ddeall sut i rannu'n ddiogel.

 • Gwnewch eich plentyn yn ymwybodol o'r risgiau posibl o rannu cynnwys personol ar-lein fel meithrin perthynas amhriodol ar-lein neu seiberfwlio.
 • Helpwch eich plentyn i ddeall sut i gael gwared ar wybodaeth a allai beri risg iddynt.
 • Gwiriwch fod eich plentyn wedi gosod ei gyfrif rhwydwaith cymdeithasol yn 'breifat' fel mai dim ond pobl y maen nhw'n eu hadnabod sy'n gallu gweld eu gwybodaeth a rennir. Gweler ein 'sut i arwain'i ddarganfod sut.

Straeon rhieni

Awgrymiadau gan rieni ar sut i atal plant rhag gor-gysgodi ar-lein

Ar bwnc gor-gysgodi ar gyfryngau cymdeithasol, gwnaethom ofyn i riant roi inni gymryd arno a pha gynghorion bywyd go iawn y gallai eu cynnig i rieni eraill sy'n cael trafferth gyda'r un mater. Dyma beth wnaeth hi ei rannu gyda ni.

Gweld tudalen>

Awgrymiadau technegol i gydbwyso amser sgrin

Gwnewch i amser sgrin weithio i'ch teulu gyda'r awgrymiadau ymarferol hyn.

Oes gennych chi gamer ar eich dwylo?

Os yw'ch plentyn yn gamerwr brwd ac i mewn i gemau fel Fortnite neu Roblox, beth am gymryd yr amser i chwarae gêm gyda'i gilydd i fod yn fwy ymwybodol o'r buddion a'r risgiau y maen nhw'n eu profi wrth chwarae. Gallwch hefyd ddefnyddio ein awgrymiadau hapchwarae 6 uchaf i sicrhau eu bod yn cael profiad mwy diogel o hapchwarae ar-lein.

Binging ar setiau bocs?

Rydyn ni i gyd wrth ein bodd â set blwch gwych ond efallai yr hoffech chi ddiffodd y lleoliad chwarae auto ar y platfform i helpu plant i gydbwyso amser ar ac oddi ar-lein. Ewch i'n canolbwynt amser sgrin i ddysgu sut.

Nabod eich TikTok o'ch Snapchat?

Os ydych chi'n teimlo yn y tywyllwch am yr apiau a'r llwyfannau y mae'ch plentyn yn eu defnyddio, ymgyfarwyddo â nhw - edrychwch ar ein Erthyglau Apiau a Llwyfannau. Mae hon yn ffordd wych o barhau i ymgysylltu â'u defnydd ar-lein a rhoi'r cyngor cywir iddynt ar sut i gadw'n ddiogel.

Hefyd, edrychwch ar ein Gwydnwch Digidol Pecyn cymorth i'w helpu i adeiladu'r strategaethau ymdopi cywir i wneud dewisiadau doethach ar-lein.

Rhoi teganau craff i rai bach?

Os ydych chi'n bwriadu cael tegan craff i'ch plentyn ar gyfer y Nadolig, mae sicrhau eich bod chi'n deall yr hyn y mae'n ei wneud a sut mae'n cyfathrebu â'r byd ar-lein yn bwysig er mwyn sicrhau bod data a phreifatrwydd eich plentyn yn ddiogel.

gweler ein Canllaw prynwyr rhieni teganau craff ar bethau eraill y mae angen i chi eu hystyried.

Dwi erioed wedi clywed am yr app yna!

Os yw'ch plentyn wedi lawrlwytho ap yr hoffech wybod mwy amdano, Common Sense Cyfryngau mae ganddo amrywiaeth fawr o adolygiadau ar ystod o apiau, cyfryngau a sianeli YouTube a fydd yn eich helpu i ddeall y risgiau, a chael syniad o'r hyn y mae pobl eraill yn ei feddwl am yr ap hwnnw hefyd.

Yn methu â chael plant i ddiffodd?

Dewch o hyd i apiau a gemau fel Heads Up ac Bloop i wella amser eich teulu dros ddathliadau'r Nadolig a thu hwnt. Mae gennym hefyd restr o apiau sy'n briodol i'w hoedran a all helpu gwneud amser sgrin yn weithredol.

Gormod o rannu snap?

Os yw'ch plentyn yn treulio gormod o amser ar gyfryngau cymdeithasol yn rhannu eu hunlun diweddaraf neu'n sgrolio trwy eu porthiant, beth am gael sgwrs am yr hyn maen nhw'n ei rannu a gyda phwy. Gweler yr awgrymiadau i'ch helpu chi i ddechrau'r sgwrsio a daliwch ati.

Am gael diwrnod heb sgrin gyda'r plant?

Os hoffech chi gael diwrnod heb sgrin i wneud y gorau o amser teulu, mae yna nifer o offer gwych a all eich helpu i wneud yn union hynny. Mae'r Ap Coedwig yn app gwych sy'n tyfu coedwig hardd ar eich dyfais yr hiraf na fyddwch chi'n ei defnyddio. Gallwch ei ddefnyddio i gamwri'ch diwrnod heb sgrin ac annog plant i ddysgu sut i gydbwyso amser sgrin yn well.

I gael syniadau ar sut i wneud diwrnodau heb sgrin yn wych, ewch i NurtureStore i gael 'Gweithgareddau heb sgrin'.

Wedi prynu tegan technoleg ar gyfer y diwrnod mawr?

Os ydych chi wedi prynu consol, ffôn clyfar neu lechen i'ch plentyn ar gyfer y Nadolig, gallai fod yn syniad ei sefydlu gyda'r gosodiadau rheoli cywir, ei wefru, ac yn barod i'w ddefnyddio cyn i chi ei lapio. Gwelwch ein Sefydlu canllaw diogel i'ch helpu chi i ddechrau ac arbed amser ddydd Nadolig.

Amser sgrin yn cymryd drosodd amser teulu?

Helpwch y teulu cyfan i adeiladu arferion diogelwch ar-lein da trwy sefydlu cytundeb teulu i osod ffiniau digidol ar pryd, ble a sut y defnyddir sgriniau a thechnoleg. Mae gan Childnet wych Cytundeb Teulu templed y gallwch ei ddefnyddio.

Adeiladu arferion da ar-lein

Defnyddiwch ein cynghorion Rhyngrwyd Manners i helpu plant i ddatblygu 'netiquette' da. Gallwch hefyd ddefnyddio offer technoleg i helpu i greu amgylchedd mwy diogel iddynt ei archwilio, p'un a ydyw Offeryn Amser Sgrin Apple or google ystod o offer teuluol gan gynnwys Lles DigidolGoogle SafeSearch, a Modd Cyfyngedig YouTube.

Ewch i'n canllawiau sut i reoli rhieni i ddod o hyd i ganllawiau cam wrth gam ar sut i osod ffiniau digidol i helpu'ch plentyn i fwynhau ei fyd digidol yn drwsiadus ac yn ddiogel.

Straeon rhieni a chyngor arbenigol

Dyma ddetholiad o erthyglau gan rieni ac arbenigwyr diogelwch ar-lein i roi awgrymiadau pellach i chi ar sut i helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol a rheoli amser sgrin.


Mae arbenigwyr yn cynnig cyngor ar rannu ar-lein

Panel Arbenigol

Dewch i weld beth mae'r arbenigwr yn ei ddweud ar gwestiynau sy'n ymwneud â gorgyrraedd a monitro'r hyn y mae plant yn ei rannu ar-lein.

Mae mam gamer yn rhannu profiad

Vicky Winstanley

Mae gamer mummy yn rhannu sut mae hi'n helpu ei mab i lywio'r byd gemau ar-lein a'i phryderon ynghylch risgiau posib.

Offer ac adnoddau ychwanegol

Er mwyn helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau craff ar gymdeithasol, rydyn ni wedi dwyn ynghyd ddetholiad o adnoddau e-ddiogelwch arbenigol defnyddiol.

Cyflwyniad i gyfryngau cymdeithasol i rieni

UKCCIS-logo-IMDatblygwyd y canllaw ymarferol hwn ar gyfer rhieni a gofalwyr y mae eu plant yn defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan Internet Matters, NSPCC, Parent Zone, a Chanolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU.

 • Crynodeb byr o pam mae plant yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol
 • Amlinelliad o'r risgiau y gallai fod angen i blant ddelio â nhw
 • Awgrymiadau ymarferol i helpu i leihau'r risgiau y gallai eich plentyn eu hwynebu