Buddion cyfryngau cymdeithasol 

Er gwaethaf y risgiau, gall cyfryngau cymdeithasol gynnig cyfleoedd gwerthfawr i blant ddatblygu sgiliau ac adeiladu ôl troed digidol da, gweld pa fuddion eraill y mae'n eu cynnig i'w helpu i gael y gorau o'r cyfryngau cymdeithasol.

Beth sydd ar y dudalen?

Sut y gall cyfryngau cymdeithasol gefnogi pobl ifanc

Er y gall cyfryngau cymdeithasol gyflwyno rhai risgiau, mae'n bwysig deall beth yw'r buddion i roi'r arweiniad sydd ei angen ar eich plentyn i wneud y gorau o'i ddefnydd cyfryngau cymdeithasol. Isod mae rhestr o ffyrdd y gall cyfryngau cymdeithasol fod yn ffynhonnell da i blant a phobl ifanc.

Dysgu cydweithredol

Ehangu cysylltiad a dealltwriaeth o'r byd

Gall plant ddysgu a gwerthfawrogi gwahanol safbwyntiau a golygfeydd byd-eang er mwyn deall y byd o'u cwmpas yn well a meithrin eu gwybodaeth ar ystod o bynciau. Gyda chymaint o syniadau wedi'u rhannu ar draws nifer o lwyfannau, gallant ddarganfod meysydd o ddiddordeb a defnyddio'r llwyfannau mewn rhinwedd addysgol.

Llythrennedd cyfryngau digidol

Datblygu sgiliau cyfathrebu a thechnegol

Gan fod cyfryngau cymdeithasol bellach yn rhan o fywyd bob dydd, mae'n bwysig i blant a phobl ifanc ddysgu sut i gyfathrebu ar-lein i'w paratoi ar gyfer cyfleoedd yn y gweithle yn y dyfodol a'u cefnogi i ryngweithio â ffrindiau a theulu.

Iechyd a lles meddwl

Dileu ffiniau i ddatblygu cysylltiadau

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn dileu ffiniau cyfarfod a chynnal pobl a ffurfio bondiau y tu hwnt i ffiniau. I blant a allai fod ag anabledd neu efallai nad ydynt yn teimlo y gallant gysylltu ag eraill yn eu cymuned, gall fod yn ffordd wych o gysylltu â phobl eraill sy'n rhannu eu syniadau a'u diddordebau.

Cryfhau perthnasoedd

Gall cael mynediad at aelodau o'r teulu a allai fyw filltiroedd ar wahân i ffrindiau sydd wedi symud o ardal leol helpu i gynnal perthnasoedd a chaniatáu iddynt gadw mewn cysylltiad a rhannu eu bywydau yn rhwydd.

Lle i geisio cefnogaeth

Gall agor cyfleoedd i gynnig cefnogaeth i ffrindiau a theulu a allai fod yn profi mater penodol. Ar yr ochr fflip i rai pobl ifanc, gall fod yn lle y gallant geisio cefnogaeth os ydyn nhw'n mynd trwy rywbeth na allan nhw siarad â'r rhai sy'n agos atynt.

Ymgyrchu er budd cymdeithasol

Gall cyfryngau cymdeithasol helpu pobl ifanc i godi ymwybyddiaeth o achos penodol y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddo i gael effaith yn y byd go iawn ar effeithio ar newid lle maen nhw am ei weld.

Datblygu ôl troed digidol positif

Gall pobl ifanc hefyd ddefnyddio eu cyfrifon fel CVs pwrpasol i rannu eu cyflawniadau, arddangos eu doniau ac adeiladu portffolio ar-lein cadarnhaol a all fod o fudd iddynt yn ddiweddarach mewn bywyd.


Beth mae pobl ifanc a rhieni yn ei ddweud sy'n dda am gymdeithasol?

delwedd pdf

Erys “ychydig o gysylltiad” rhwng defnyddio technoleg a phroblemau iechyd meddwl, mae astudiaeth o fwy na 430,000 o bobl ifanc 10 i 15 oed yn awgrymu yn ôl Sefydliad Rhyngrwyd Rhydychen.

Edrychodd yr astudiaeth ar fwy na 430,000 o bobl rhwng 10 a 15 oed yn y DU a'r UD o ddata a gasglwyd rhwng 1991 a 2017. Ni chanfu unrhyw dystiolaeth bod unrhyw gysylltiad rhwng afiechyd meddwl a thechnoleg wedi tyfu'n waeth dros yr amser hwnnw.

Gweler yr adroddiad
delwedd pdf

Yn seiliedig ar ymchwil gan y Comisiynydd Plant, dywed plant fod cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu iddynt wneud y pethau y maent am eu gwneud ac yn eu diddanu ac yn teimlo'n hapus.

“Os ydych chi mewn hwyliau drwg gartref rydych chi'n mynd ar gyfryngau cymdeithasol ac rydych chi'n chwerthin ac yna rydych chi'n teimlo'n well”

Gweler yr adroddiad
delwedd pdf

Yn dilyn ymchwil ar Unigrwydd a Thechnoleg yn yr Arddegau, canfu TalkTalk fod chwarter (26%) y rhieni o'r farn bod cyfryngau cymdeithasol a'r rhyngrwyd yn gwneud eu plant yn unig yn unig - ffigur a ddyblodd o safbwynt eu plentyn (48%).

Hefyd, dywedodd chwarter (25%) y rhieni y gallai'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol fod yn ateb i unigrwydd eu plentyn yn eu harddegau, o'i gymharu â 51% o bobl ifanc yn eu harddegau.

Gweler yr adroddiad

Awgrymiadau 5 i helpu pobl ifanc i wneud y gorau o'r cyfryngau cymdeithasol

Byddwch yn fodel rôl da

Modelwch rôl yr ymddygiad yr hoffech iddynt ei fynegi ar eu cyfryngau cymdeithasol. Mae plant a phobl ifanc yn tueddu i gopïo ymddygiadau felly mae'n bwysig adlewyrchu'r un gwerthoedd yr hoffech iddynt eu mabwysiadu.

Hyrwyddo daioni cymdeithasol

Chwiliwch am ffyrdd y gallant wneud daioni trwy ddefnyddio eu cyfryngau cymdeithasol yn dilyn, p'un a yw'n hyrwyddo achos a fydd o fudd i eraill neu'n rhannu rhywbeth a fydd yn cynnig cefnogaeth ac yn cyfrannu'n gadarnhaol at eu hôl troed digidol.

Rhowch yr offer cywir iddyn nhw

Sicrhewch fod pobl ifanc yn gwybod sut i ddefnyddio setliadau preifatrwydd y llwyfannau cymdeithasol i gadw rheolaeth ar bwy maen nhw'n eu rhannu a phryd a beth sy'n ymddangos ar eu cyfrif gan eraill.

Arhoswch yn gymdeithasol

Chwiliwch am eiliadau i drafod yr hyn maen nhw'n ei bostio, gyda phwy maen nhw'n ei rannu a sut mae'r hyn maen nhw'n ei weld ar eu porthiant cymdeithasol yn effeithio arnyn nhw i gynnig cefnogaeth iddyn nhw ar yr amser iawn.

Sôn am daro'r cydbwysedd cywir

Anogwch nhw i ffurfio perthnasoedd cryf mewn bywyd go iawn y tu allan i'r cyfryngau cymdeithasol i sicrhau nad ydyn nhw'n or-ddibynnol ar gymeradwyaeth a barn perthnasoedd sydd ar-lein yn unig a allai effeithio'n negyddol arnyn nhw.

Sgroliwch i Fyny