BWYDLEN

Canllaw diogelwch siaradwr craff

Syniadau a chyngor i gadw plant yn ddiogel

Mynnwch gyngor ar ddiogelwch siaradwr craff i helpu plant sy'n defnyddio'r dechnoleg i brofi mwy o'r manteision.

Merch ifanc yn siarad â siaradwr craff

Cipolwg ar ddiogelwch siaradwr craff

Manteision siaradwyr craff

Sut mae siaradwyr craff o fudd i blant

 • Yn helpu plant i gydbwyso amser sgrin;
 • Yn cynnig cyfleoedd i ddysgu a datblygu sgiliau;
 • Yn gallu cefnogi plant niwroamrywiol;
 • Yn darparu nodiadau atgoffa ac yn cefnogi arferion.

Awgrymiadau gosod cyflym

Opsiynau diogelwch siaradwr craff

 • Siaradwch â phlant am ddefnydd diogel a phriodol;
 • Sefydlu rheolaethau rhieni a nodweddion diogelwch;
 • Gosod cyfrineiriau cryf;
 • Diweddaru meddalwedd.

Risgiau o siaradwyr craff

Risgiau posibl siaradwyr craff i blant

 • Efallai y bydd rhai plant yn dysgu arferion cyfathrebu gwael;
 • Mae llawer o siaradwyr craff yn defnyddio cynorthwywyr llais benywaidd, gan gefnogi stereoteipiau rhyw o bosibl;
 • Mae potensial i ddod ar draws cynnwys sy'n amhriodol i oedran;
 • Efallai y bydd rhai plant yn prynu pethau'n ddamweiniol;
 • Efallai y bydd siaradwyr craff yn casglu data plant.

Mathau o siaradwyr craff

Siaradwyr clyfar sy'n gyfeillgar i blant

Gweler ein Canllaw i Dechnoleg Brynu.

Canllaw rhieni siaradwyr craff

Lawrlwythwch ein canllaw cyflym i siaradwyr craff.

CANLLAW DOWNLOAD

Beth yw manteision siaradwyr craff i blant?

Dysgwch am y cyfleoedd sydd ar gael i siaradwyr craff a'r plant sy'n defnyddio'r dechnoleg hon.

Helpwch blant i gydbwyso eu hamser sgrin

Gall siaradwyr craff helpu plant i ddatblygu arferion amser sgrin cadarnhaol. Defnyddiwch siaradwyr craff i osod amseryddion a nodiadau atgoffa.

Mae 63% o rieni yn credu bod amser ar-lein yn cael effaith negyddol ar iechyd eu plant. Felly, beth am ddefnyddio siaradwyr craff i wrthsefyll hynny? Defnyddiwch nodweddion siaradwr craff i chwarae gemau, gwrando ar gerddoriaeth a symud fel teulu.

Cefnogi dysgu a datblygiad plant

Mae gan rai siaradwyr craff nodweddion addysgol a all helpu eich plentyn i ddatblygu ei sgiliau meddwl beirniadol, cyfathrebu a datrys problemau.

Yn ogystal, yn dibynnu ar y siaradwr craff, gall y nodweddion hyn helpu plant gyda darllen, ysgrifennu a Mathemateg yn ogystal â rheoli amser. Dyma ychydig o enghreifftiau:

Ynganu geiriau a darllen

Gall plant sy'n cael trafferth gyda dweud geiriau ofyn sut i ynganu gair trwy ei sillafu.

Er enghraifft, gyda Google Home, gall plant ddweud, 'Iawn, Google, sut ydych chi'n ynganu ffôn?' Gydag Amazon Echo, gallant ddefnyddio sgil o'r enw Ynganiadau a dweud, 'Alexa, gofynnwch i Ynganiadau sut i ddweud yn fras.'

Gwirio Mathemateg

Gall siaradwyr clyfar helpu plant i wirio eu gwaith Mathemateg. Er enghraifft, gallant gwblhau cwestiwn Mathemateg ac yna gofyn i'r siaradwr craff beth yw'r ateb.

Fodd bynnag, dylai rhieni annog plant i wneud y gwaith yn gyntaf. Bydd hyn yn eu helpu i ddatblygu eu sgil a dysgu defnyddio technoleg mewn ffyrdd priodol.

Cefnogi plant ag anghenion ychwanegol

Mae siaradwyr craff yn dileu'r angen am fysellfwrdd a sgrin, sy'n ei gwneud yn dechnoleg fwy hygyrch. Gall plant ag anableddau corfforol ddal i ymgysylltu â siaradwyr craff â'u llais.

Yn ogystal, gall cynorthwywyr llais helpu plant niwroamrywiol datblygu arferion ac arferion i gefnogi eu twf.

Gosod nodiadau atgoffa a chreu arferion

Gallwch ddefnyddio seinyddion clyfar i osod amseryddion, nodiadau atgoffa a larymau i gefnogi plant. Gall y nodweddion hyn helpu plant i ganolbwyntio, trosglwyddo i weithgareddau newydd a chofio tasgau.

Mae hon yn nodwedd arbennig o ddefnyddiol i deuluoedd prysur.

A oes risgiau i blant sy'n defnyddio seinyddion clyfar?

Mae rhai yn poeni am siaradwyr craff a chasglu data plant. Archwiliwch y risgiau posibl i blant sy'n defnyddio seinyddion clyfar.

Ffurfio arferion drwg wrth gyfathrebu

Mae rhai yn poeni y bydd y ffordd y mae plant yn rhyngweithio â siaradwyr craff yn effeithio ar ryngweithio dynol. Gallai hyn gynnwys moesau drwg, galwadau anghwrtais neu frawddegau hanner ffurf.

Fodd bynnag, bydd cyfathrebu rheolaidd â phlant yn eu helpu i ddatblygu'r sgiliau hyn yn gywir. Gallwch hefyd orfodi rheolau ynghylch y moesau y mae plant yn eu defnyddio wrth ofyn cwestiynau i gynorthwywyr llais.

Cefnogi stereoteipiau rhyw

Mae llawer o siaradwyr craff yn defnyddio cynorthwywyr llais benywaidd. Yn gyffredinol, mae lleisiau benywaidd yn haws eu deall, a dyna pam y cânt eu defnyddio mewn llawer o systemau cyhoeddi. Yn ogystal, mae pobl yn gyffredinol yn ymddiried mwy mewn lleisiau benywaidd.

Fodd bynnag, mae rhai yn poeni bod y dyfeisiau hyn yn ailgylchu stereoteipiau rhyw gan fod cynorthwywyr llais yn gwasanaethu defnyddwyr.

Cyrchu cynnwys penodol

Mae siaradwyr craff yn chwarae cerddoriaeth sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif. Os yw'ch gosodiadau'n caniatáu cynnwys penodol, efallai y bydd eich plentyn hefyd yn cyrchu'r cynnwys hwn.

Fodd bynnag, gallwch chi ddiffodd cynnwys penodol neu sefydlu adnabyddiaeth llais ar eich siaradwyr craff. Felly, pan fydd eich plentyn yn gofyn am gân, efallai y bydd yn hidlo cân amhriodol.

Yn ogystal, gallwch sefydlu cyfrifon plant ar wahân ar draws apiau a dyfeisiau i leihau hyn rhag digwydd.

Prynu cynhyrchion yn hawdd

Mae llawer o siaradwyr craff yn gadael ichi brynu cynhyrchion trwy'r cynorthwyydd llais. Yn gyffredinol, gallwch chi ddiffodd y nodwedd hon yn eich gosodiadau siaradwr craff.

Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig siarad â phlant am brynu nwyddau heb ganiatâd.

Dysgwch fwy gyda'n canllaw rheoli arian ar-lein.

Awgrymiadau ar gyfer gosod seinyddion craff er diogelwch

Helpwch i gadw plant yn ddiogel wrth ddefnyddio siaradwyr craff gyda'r awgrymiadau diogelwch cyflym hyn.

Cael sgyrsiau

Siaradwch â'r plant am ddefnydd diogel o seinyddion clyfar a gosodwch ffiniau o amgylch sut y gallant ddefnyddio eu dyfeisiau.

Defnyddiwch gyfrineiriau cryf

Gosodwch gyfrineiriau cryf ar apiau a ddefnyddir gyda'ch siaradwr craff yn ogystal â'ch cyfrifon. Os oes gan eich plentyn ei gyfrif ei hun, gwnewch yr un peth ar ei gyfer. Gall y cyfrineiriau hyn amddiffyn rhag toriadau data tra hefyd yn cyfyngu ar yr hyn y gall plant ei gyrchu.

Sefydlu rheolaethau rhieni

Adolygwch eich siaradwr craff a'r gosodiadau diogelwch sydd ar gael. Mae gan rai reolaethau rhieni sy'n benodol i blant. Gallai'r nodweddion hyn gynnwys tewi eich siaradwr a diffodd hanes rhyngweithio.

Diweddaru meddalwedd

Sicrhewch fod gan eich siaradwr craff y feddalwedd ddiweddaraf. Gall dyfeisiau sydd wedi dyddio adael eich teulu yn agored i fygythiadau diogelwch megis torri data a sgamiau.

Darllenwch i fyny ar eich siaradwr craff

Wrth sefydlu unrhyw ddyfais newydd, mae'n bwysig gwirio nodweddion diogelwch sydd ar gael a risgiau posibl. Mae deall sut mae'ch siaradwr craff yn gweithio yn ei gwneud hi'n haws amddiffyn plant.

Archwiliwch opsiynau cyfeillgar i blant

Os ydych chi am brynu siaradwr craff newydd, ystyriwch ddewisiadau amgen sy'n gyfeillgar i blant ar gyfer diogelwch ychwanegol.

Mathau o siaradwyr craff

Archwiliwch y siaradwyr smart canlynol, sydd ag opsiynau diogelwch i gefnogi plant sy'n defnyddio'r ddyfais.

Amazon Echo Dot Kids

Mae Amazon yn darparu'r Echo Dot Kids i helpu i gadw plant yn ddiogel. Yn ogystal, mae Amazon Kids + yn darparu mwy o nodweddion ar gyfer plant yn unig.

Mae gan siaradwyr Echo Dot Kids hefyd ddyluniadau hwyliog sy'n addas i blant.

Archwiliwch ein canllaw rheolaethau rhieni cam wrth gam.

Google Nest Mini

Mae cynhyrchion Google Nest yn cynnwys amrywiaeth o opsiynau i gadw plant yn ddiogel. Er nad oes ganddyn nhw ddyfais sy'n benodol i blant, mae'r Nest Mini yn opsiwn da heb sgrin.

Gallwch hefyd gysylltu dyfeisiau Nyth â'ch rheolyddion rhieni Family Link.

Archwiliwch ein:

Apple HomePod Mini

Os yw'ch teulu'n defnyddio cynhyrchion Apple, mae'r HomePod Mini yn opsiwn da. Mae'n cysylltu â chynhyrchion Apple eraill fel Apple Music.

Er nad oes ganddo opsiwn plentyn-benodol, gall ei Mini di-sgrîn a rheolaethau rhieni safonol helpu i gadw plant yn ddiogel.

Archwiliwch ein:

Chatterbox

Mae Chatterbox yn siaradwr craff DIY y gall plant ei adeiladu a dysgu rhaglennu. Mae'n ymateb i wahanol orchmynion ac ni fydd yn casglu data plant. Hefyd, mae'n helpu plant i ddatblygu sgiliau STEM!

Ewch i Safle Chatterbox neu archwilio eraill gweithgareddau i helpu plant i feithrin sgiliau.

Archwiliwch fwy o adnoddau

Dod o hyd i ragor o ganllawiau i gefnogi diogelwch siaradwr craff i blant.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella