BWYDLEN

Siaradwyr Clyfar

Amcangyfrifir y bydd 12.6 miliwn o bobl yn y DU yn defnyddio siaradwr craff - mae hyn yn cynnwys plant, ac felly mae'n bwysig ystyried gosod rheolaethau ar y dyfeisiau hyn i'w helpu i gael y defnydd gorau ac yn bwysicach fyth, i'w cadw'n ddiogel.

Beth sydd ar y dudalen?

Beth yw manteision siaradwyr craff i blant a phobl ifanc?

Pan gânt eu defnyddio'n gywir, gall siaradwyr craff fod yn ffordd wych o leihau amser sgrin plant a gallant fod o fudd i'r rheini ag anableddau sy'n ei gwneud hi'n anodd defnyddio bysellfwrdd neu sgrin.

Potensial i leihau amser sgrin plentyn

Pan gânt eu defnyddio'n gywir, gall siaradwyr craff fod yn ffordd wych o helpu plant i gael seibiant o'r sgriniau, cael gwared ar wrthdyniadau a'u helpu i ganolbwyntio i wella eu dysgu.

Dysgu a datblygu

Mae gan rai siaradwyr craff nodweddion addysgol hwyliog arbennig a all helpu'ch plentyn i ddatblygu ei sgiliau meddwl beirniadol, cyfathrebu a datrys problemau. Ac yn dibynnu ar y siaradwr craff, gall y rhain helpu plant gyda darllen, ysgrifennu a mathemateg yn ogystal â rheoli amser. Dyma enghreifftiau cwpl:

Help gyda seiniau geiriau

Gall plant sy'n ei chael hi'n anodd dweud geiriau ofyn sut i ynganu gair trwy ei sillafu. Gyda Google Home, gallant ddweud, “Iawn, Google, sut ydych chi'n ynganu ffôn?” Gydag Amazon Echo, gallant ddefnyddio sgil o'r enw Ynganiadau a dweud, “Alexa, gofynnwch i Ynganiadau sut i ddweud yn arw.”

Help gyda mathemateg

Gall siaradwyr craff fod o gymorth mawr i blant sydd â materion mathemateg. Gall plant ofyn am gyfrifiadau sylfaenol trwy ofyn eu cwestiwn mathemateg i'r ddyfais siaradwr craff yn unig.

Dysgu a datblygu ar gyfer plant ag Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau

Wrth i siaradwyr craff ddileu'r angen am fysellfwrdd a sgrin, ar gyfer plant a allai ei chael hi'n heriol defnyddio'r dyfeisiau hyn, gall siaradwr craff fod yn offeryn defnyddiol i'w helpu i lywio'r byd ar-lein a chael y gorau o dechnoleg gysylltiedig.

Gosod amseryddion a larymau

Defnydd gwych arall ar gyfer siaradwyr craff yw eu defnyddio i osod amseryddion, nodiadau atgoffa a larymau i gadw plant i ganolbwyntio ar dasgau am gyfnodau penodol o amser. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol os ydyn nhw'n gwneud gwaith cartref neu i'w hatgoffa i symud ymlaen i weithgaredd arall.

Canllawiau Tech dogfen

Mynnwch gyngor ar sut i sefydlu siaradwyr craff yn ddiogel.

Gweler y canllaw

Beth yw rhai o'r pryderon a godwyd am siaradwyr craff i blant

Codwyd pryderon ynghylch siaradwyr craff a sut mae data'n cael ei gasglu a'i storio - fel rhyngweithiadau eich llais a hefyd, pryderon am ein perthynas â thechnoleg (yn enwedig plant).

Rhyngweithio â thechnoleg

Mae arbenigwyr yn poeni y gall cyflwyno plant (yn enwedig plant iau) i dechnoleg newydd newid eu rhyngweithio â phobl felly mae'n bwysig defnyddio dyfeisiau gyda'i gilydd a monitro eu rhyngweithiadau os ydyn nhw'n iau.

Cynorthwywyr llais ar sail rhyw

Mae pryderon bod y dyfeisiau hyn yn ailgylchu stereoteipiau rhyw ac felly mae'n bwysig bod yn wyliadwrus ynghylch parhau â thueddiad rhyw ymysg plant.

Potensial ar gyfer moesau drwg yn ffurfio

Mae rhai pobl yn poeni hynny rhyngweithio â deallusrwydd artiffisial, neu AI, gall effeithio ar ein hymddygiad gyda'n gilydd, yn enwedig wrth i blant dyfu i fyny yn dod yn gyfarwydd â rhoi gorchmynion yn lle gwneud ceisiadau.

Cynnwys penodol

Dim ond cerddoriaeth sydd wedi'i chysylltu â'ch cyfrif y bydd y dyfeisiau'n ei chwarae, felly mae'n bwysig gosod rheolaethau rhieni i rwystro cynnwys penodol - rydyn ni'n cynnwys sut i rwystro cynnwys penodol yn ein canllawiau sut i wneud.

Prynu heb awdurdod

Sicrhewch fod plant yn gwybod gofyn am ganiatâd cyn prynu pethau neu ychwanegu eitemau at eich rhestr siopa. Gallwch hefyd atal pryniannau diangen trwy glicio ychydig o leoliadau ym mhob un o apiau'r ddyfais.

Awgrymiadau i rieni wrth sefydlu siaradwr craff

Dyma ein prif gynghorion i sefydlu siaradwyr craff yn ddiogel a helpu plant i gael y gorau o dechnoleg gysylltiedig.

Siaradwch â'ch plant am ddiogelwch ar-lein

Wrth gyflwyno'r siaradwr craff, eisteddwch i lawr gyda'ch plant a chytuno ar reolau ar sut y dylent ei ddefnyddio. Atgoffwch nhw i beidio â defnyddio iaith amhriodol wrth gyfathrebu â'r siaradwr craff.

Gosod rheolaethau rhieni

Adolygu a gosod rheolyddion i hidlo mathau penodol o gynnwys y gallai plant eu cyrchu. Gallwch hefyd osod rheolaethau rhieni ar eich band eang i gyfyngu ar eu mynediad at gynnwys amhriodol.

Defnyddiwch gyfrineiriau cryf

Defnyddiwch gyfrineiriau wedi'u diogelu'n dda i chi a'ch plant er mwyn osgoi darpar hacwyr.

Treiglo'ch siaradwyr

Er mwyn rheoli'r hyn y mae eich siaradwyr craff yn ei glywed yw treiglo'r ddyfais pan nad ydych chi'n ei defnyddio.

Gwiriwch y pethau sylfaenol

A yw'r app yn caniatáu ichi greu cyfrifon plant? Pa osodiadau preifatrwydd sydd ar gael? A allwch chi osod dilysiad dau ffactor i amddiffyn y cynnyrch rhag haciau?

Deall sut mae siaradwyr craff yn gweithio

Cymerwch amser i sganio llawlyfr y ddyfais a gwefan y cwmni i gael mwy o wybodaeth am nodweddion a all gefnogi'ch plentyn yn enwedig os oes ganddo unrhyw anghenion arbennig.

Cadwch eich meddalwedd yn gyfredol

Mae cwmnïau'n rhyddhau diweddariadau a nodweddion diogelwch felly mae'n rheol dda aros ar ben y diweddariadau hyn.

Adolygwch eich rhyngweithiadau llais a sain

Gallwch reoli'r hyn sy'n cael ei rannu. Gyda rhai siaradwyr craff, gallwch adolygu eich rhyngweithiadau llais, dileu neu ddiffodd auto-arbed rhyngweithiadau yn gyfan gwbl.

Y siaradwyr craff gorau i deuluoedd

Amazon Alexa Echo ac Echo Dot

Mae Alexa Echo ac Echo Dot yn gynorthwyydd cartref a ddatblygwyd gan Amazon, a ddefnyddir yn yr Amazon Echo a siaradwyr craff Amazon Echo Dot.
Cost: O £ 34.99 | Isafswm oed: 4 + wrth ddefnyddio'r App

Chatterbox

Mae Chatterbox yn gynorthwyydd addysgol y gall plant ei ddysgu a'i raglennu sut i wrando, siarad ac ymateb i orchmynion. Wedi'i wneud o gardbord ailgylchadwy ac wedi'i bweru gan sglodyn cyfrifiadur syml, gall plant adeiladu Chatterbox trwy ddilyn y cyfarwyddiadau cam wrth gam hawdd a sefydlu geiriau hud i reoli goleuadau, chwarae cerddoriaeth, neges mam a dad a chreu eu straeon rhyngweithiol eu hunain.

Cost: O £ 92.00 | Isafswm oed: 7

Google Google

Mae Google Home yn ap rhannu lluniau lle gall defnyddwyr anfon lluniau neu fideos at eu ffrindiau. Bydd y rhain yn arddangos ar y sgrin am hyd at ddeg eiliad cyn cael eu dileu, er ei bod yn bosibl tynnu lluniau allan a defnyddio apiau eraill i ddal y cynnwys. Gellid defnyddio Snapchat ar gyfer negeseuon o natur rywiol neu hefyd olygu negeseuon. Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd gyda'n canllaw “sut-i”.

Cost: O £ 49 | Isafswm oed: 12 + wrth ddefnyddio'r App

Sonos

System sain gartref ddi-wifr yw Sonos, sy'n cysylltu trwy'ch rhwydwaith WiFi sy'n llenwi'ch cartref â sain, ystafell wrth ystafell.

Cost: O £ 179 | Isafswm oed: 4 + wrth ddefnyddio'r app

Apple HomePod

Mae HomePod yn siaradwr craff sy'n integreiddio Apple Music a Siri i chi ddarganfod a gwrando ar gerddoriaeth, anfon negeseuon a rheoli eich ategolion cartref craff.

Cost: £ 279.99 | Isafswm oed: 4 + wrth ddefnyddio'r App

Porth o Facebook

Porth yn ôl logo Facebook Yn dra gwahanol i'r siaradwyr craff a welwch yn y farchnad heddiw, dyfais fideo yw Facebook o Facebook gyda chynorthwyydd llais Amazon Alexa adeiledig sy'n ei gwneud hi'n haws i chi gysylltu â'ch ffrindiau a'ch teulu.

Cost: O £ 129 | Isafswm oed: 4 + wrth ddefnyddio'r app

porth o ystod facebook