BWYDLEN

Sut i reoli gwariant yn y gêm

Cefnogi rheoli arian ar-lein

Dysgwch am y mathau o wariant a geir yn hoff gemau fideo ar-lein eich plentyn ynghyd â'r risgiau y gallent eu hwynebu.

Dewch o hyd i gefnogaeth ac arweiniad ar helpu plant i reoli eu harian ar-lein a gwneud penderfyniadau mwy gwybodus.

Mae un plentyn yn gwenu gyda llechen ac un arall yn gwenu gyda rheolydd gemau fideo. Mae eitemau digidol gyda thagiau pris yn cynrychioli gwariant yn y gêm.

Sut mae plant yn gwario arian wrth hapchwarae?

Ymchwil gan Ofcom Canfuwyd bod pobl ifanc 8-17 oed yn gwario £38 ar gyfartaledd ar wariant yn y gêm mewn mis. Yn ogystal, mae 55% o rieni yn poeni bod eu plant yn teimlo pwysau i wario ar-lein. O brynu eitemau a hwb i gael y pecyn ehangu diweddaraf, mae costau'n adio'n gyflym.

Mewn gwirionedd, mae ymchwil a gynhaliwyd gan Ipsos MORI ar gyfer Parentzone canfu fod 49% o blant a phobl ifanc yn credu mai dim ond pan wnaethoch wario arian yr oedd gemau fideo ar-lein yn hwyl.

Inffograffeg yn dangos faint o blant sy'n chwarae gemau fideo ac yn gwario yn y gêm.

Anhawster olrhain gwariant

Mae plant yn cael trafferth olrhain gwariant mewn gemau digidol. Yn ogystal, maent yn aml yn gwario heb feddwl amdano oherwydd pa mor hawdd ydyw. Mae'n aml yn fodd o foddhad ar unwaith, i gyd yn ôl ymchwil gan Brifysgol Newcastle a Phrifysgol Loughborough.

Canfu'r ymchwil hwn hefyd fod yna fath o ddaduniad o ran gwariant yn y gêm. Yn aml, nid yw plant yn ystyried cost a gwerth y cynnyrch cyn prynu. All-lein, efallai y byddan nhw'n ystyried faint sydd ganddyn nhw ac a yw'n werth chweil. Fel y cyfryw, maent yn tueddu i orwario heb ragofalon megis rheolaethau rhieni yn lle.

Cefnogir gan

Karl Hopwood

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein

Karl Hopwood

Beth ddylai rhieni ei wybod am wariant yn y gêm?

Mae llawer o gemau fideo y mae plant yn eu chwarae ar-lein yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, gallai fod costau yn y gêm neu ffyrdd eraill o 'dalu' megis gyda data, amser a sylw.

Mewn gemau fideo ar-lein 'am ddim', mae pryniannau ychwanegol yn helpu chwaraewyr i gael mynediad i lefelau, eitemau neu eitemau newydd crwyn. Er bod llawer o gemau'n caniatáu llwybrau di-dâl a allai gynnwys aros am gyfnod penodol o amser, mae plant yn aml eisiau cadw i fyny â'u ffrindiau. Felly, mae prynu yn y gêm yn eu helpu i deimlo'n gynwysedig.

Mae'n bwysig cadw ar ben diddordebau eich plentyn a'r mathau o gemau y mae'n eu chwarae. Bydd hyn yn helpu i sicrhau eich bod yn gwybod pa risgiau ariannol all fodoli.

Ar beth mae plant yn gwario arian?

Mae'r elfen fwyaf o wariant yn y gêm yn dibynnu ar ficro-drafodion. Maent yn ymddangos mewn gemau taledig a rhad ac am ddim ac yn annog chwaraewyr i wario arian wrth chwarae gemau fideo. Gallai pryniannau gynnwys:

  • Datgloi yn y gêm cymeriadau
  • Datgloi lefelau yn gem
  • Nghastell Newydd Emlyn crwyn ac ategolion
  • Blychau loot sy'n cynnig cyfle (isel iawn) i ennill eitemau prin neu ddymunol.

Yn aml iawn, mae chwaraewyr yn cael eu buddsoddi gyntaf mewn gêm benodol. Yna maen nhw'n dysgu bod angen iddynt dalu er mwyn datgloi nodweddion arbennig i barhau i chwarae gyda neu yn erbyn eu ffrindiau.

Fel arall, efallai y bydd angen i ddefnyddwyr wylio fideos hysbysebion er mwyn datgloi mwy o bŵer, amser neu arfau. Er nad ydyn nhw'n talu gydag arian cyfred, maen nhw o bosibl yn wynebu risg o gasglu data neu berswadio tuag at apiau eraill.

Nid yw gwario arian go iawn ar eitemau rhithwir yn newydd i blant

Mae wedi bod yn wir erioed bod plant a phobl ifanc eisiau'r mwyaf newydd a'r diweddaraf i gyd-fynd â ffrindiau. P'un a yw hyn ar-lein neu i ffwrdd, maent yn dal i fod eisiau'r darn ffasiwn diweddaraf neu y gellir ei gasglu.

Ar-lein, mae hyn wedi'i hen sefydlu. Er enghraifft, roedd gan lwyfannau fel Habbo Hotel bryniannau yn y gêm yn gynnar yn y 2000au. Yn 2010, cyrhaeddodd y gêm benawdau wrth i bobl ifanc wario arian go iawn i addurno eu rhith-ystafell gyda'r dodrefn diweddaraf. Yn yr achos hwnnw, roedd gan y nwyddau rhithwir werth hefyd ac roeddent yn cael eu dwyn a'u hail-werthu.

Newidiadau i'r system ardrethu ar gemau

PEGI (Gwybodaeth Gêm Pan Ewropeaidd) yn darparu graddfeydd oedran ar gyfer gemau fideo. Yn ogystal, maent yn cynnwys disgrifyddion cynnwys i nodi risgiau penodol.

Eicon PEGI sy'n ymddangos ar gemau sydd wedi'u prynu yn y gêm. Mae'n cynnwys llaw yn dal cerdyn credyd gyda thestun sy'n darllen 'prynu yn y gêm'.

Mae'r disgrifyddion hyn yn helpu i edrych y tu hwnt i ganllawiau oedran ac yn helpu i hysbysu rhieni cyn prynu. Mae hyn yn berthnasol i gemau a brynir ar-lein neu yn y siop.

A yw blychau ysbeilio yn rhywbeth i boeni amdano?

Blychau loot nodwedd mewn llawer o gemau er bod arbenigwyr yn ei gymharu â gamblo. Yn nodweddiadol, mae defnyddwyr yn prynu blwch loot, gan obeithio y bydd yn cynnwys eitem brin. Fodd bynnag, mae'r tebygolrwydd o hyn yn isel iawn. Yn union fel gamblo, fodd bynnag, mae'r gobaith o fod yn 'lwcus' yn cadw defnyddwyr i brynu.

Rhwng Hapchwarae a Hapchwarae canfu ymchwil hefyd fod gan gynhyrchion siawns fel blychau ysbeilio'r potensial i achosi niwed i blant. Mae'r niweidiau hyn yn cynnwys:

  • gwariant gorfodol: mae plant eisiau ennill yr eitem brin a dymunol. Yn aml, fodd bynnag, maent yn agor blychau ysbeilio ar gyfer y profiad yn hytrach na'r eitem yn unig.
  • teimladau o gywilydd: oherwydd bod trafodion mor fach, mae plant yn aml yn colli golwg ar wariant nes bod y bil yn dod ac yn ychwanegu’r cyfan at ei gilydd. “Pan fydd chwaraewyr yn myfyrio ar eu gwariant, maen nhw’n aml yn ei gydnabod fel problem.”
  • rhwystredigaeth a siom: os na fydd plant yn cael yr eitem yr oeddent yn gobeithio amdano neu'n derbyn eitemau cyffredin dro ar ôl tro. Disgrifiodd rhai pobl ifanc y teimlad fel 'torment' neu greu 'rage y tu mewn'. Disgrifiodd rhieni blant yn mynd yn ymosodol.

Sut mae crypto yn dod i rym?

Cryptocurrency a NFTs yn parhau i gynyddu mewn poblogrwydd. Yn y gêm, gallai hyn edrych fel defnyddwyr yn gwerthu eitemau rhithwir i eraill.

Yn ogystal, gallai defnyddio arian cyfred digidol arwain at niwed sy'n gysylltiedig â chyllid. Gallai hyn edrych fel:

  • targedu sgamiau
  • cymryd rhan gamblo ymddygiadau
  • gwario'n ormodol

Gall y niwed hwn gael effeithiau negyddol ar les datblygiadol plant.

Archwiliwch fwy am y metaverse or NFTs a cryptocurrency gyda'n tywyswyr.

Anfon rhoddion rhithwir i ddylanwadwyr

Ar rai platfformau, gall defnyddwyr roi rhoddion ariannol i ffrydwyr. Mae'r rhain yn costio arian go iawn ar ffurf rhoddion rhithwir neu docynnau. Mae defnyddwyr yn eu rhoi i ddangos eu gwerthfawrogiad neu i ofyn am weiddi allan i gael cydnabyddiaeth ar ffrydiau byw. Mae rhai platfformau fel TikTok yn cyfyngu hyn i bobl dros 18 oed yn unig mewn ymgais i amddiffyn pobl ifanc.

A Adroddiad y BBC dod o hyd i sawl achos lle gofynnodd dylanwadwyr i'w cefnogwyr am anrhegion. Fe wnaethon nhw addo rhoi 'gweiddi allan' byw ar eu nentydd neu wneud deuawdau gyda defnyddiwr yn gyfnewid am yr anrhegion. Cafwyd awgrymiadau hefyd bod arian yn cael ei gyfnewid am hoffterau neu bethau dilynol. Mewn rhai achosion gwelwyd rhannu rhifau ffôn neu anfon negeseuon personol.

Llwyfan ffrydio byw Twitch yn blatfform arall lle mae 'tipio' yn gyffredin.

Sut effeithiodd pandemig Covid-19 ar wariant yn y gêm?

Gwelodd pandemig Covid-19 gynnydd mewn gemau fideo ar-lein. Y platfform hapchwarae ar-lein poblogaidd Stêm, er enghraifft, torri ei record ei hun ar gyfer y nifer fwyaf o chwaraewyr ar y platfform ar unwaith chwe gwaith yn ystod 2020.

Canfyddiadau o Adroddiad Gemau Barclays ac Esports datgelodd hefyd mai'r diwydiant gemau a welodd y cynnydd mwyaf mewn gwariant yn 2020, i fyny 43% o'i gymharu â 2019.

Yn y cyfnod ar ôl cloi, mae'n bosibl y bydd rhai plant yn dal i ddangos arferion tebyg ac ymddygiadau hapchwarae.

Infograffeg sy'n dangos faint mae plant yn gwario llai nag £20 y mis. Mae hyn wedi cynyddu i tua £38 y mis.

Data o ISFE (Tach 2019) yn awgrymu bod y mwyafrif o bobl ifanc (6-15) sy’n gwario arian yn y gêm yn gwario llai na £20 y mis ar gyfartaledd. Fodd bynnag, Ymchwil Ofcom o 2023 yn dangos bod hyn yn £38 mewn mis (8-17 oed). Gallai hyn awgrymu cynnydd mewn gwariant mewn gemau ymhlith pobl ifanc.

Arian Ceiliogod cynnal ymchwil gyda 24,000 o blant yn y DU rhwng Ebrill a Mehefin 2020. Dangosodd yr ymchwil fod gemau fideo yn fwy poblogaidd na melysion, llyfrau a chylchgronau. Yn yr un modd, nododd ymchwil a gynhaliwyd gan Simon-Kucher fod chwaraewyr wedi gwario 39% yn fwy ar hapchwarae yn ystod Covid-19 nag o'r blaen.

FAQ: Beth yw effaith hapchwarae symudol ar wariant mewn gemau?

Yn aml nid yw plant yn cydnabod pan fyddant yn prynu rhywbeth fel bwyd cath rhithwir, ei fod mewn gwirionedd yn costio arian go iawn. Mae clicio botwm ar ddyfais yn teimlo'n wahanol iawn i drosglwyddo arian caled. Felly, mae defnyddwyr iau yn aml yn teimlo nad oes ganddo unrhyw werth.

Yn aml, gallant deimlo pwysau i gadw i fyny â'u ffrindiau neu eraill sy'n chwarae'r gêm. O'r herwydd, mae gwario yn y gêm i ddatgloi'r lefel nesaf neu i achub gêm yn hynod o demtasiwn.

Y risg o gemau symudol yw'r orfodaeth i chwarae yn ystod amser segur. Gallai mynd ar y bws adref o'r ysgol, aros am eu ffrindiau neu hyd yn oed chwarae wrth wylio Netflix arwain at fwy o gyfleoedd gorwario. Mae hyn yn arbennig o wir gyda chardiau credyd yn cael eu cadw i siopau app, dyfeisiau neu gemau.

Felly, mae'n hanfodol cael sgyrsiau rheolaidd am wariant a sefydlu rheolyddion mewn-app neu ddyfais.

FAQ: Beth yw effaith esports ar bobl ifanc?

Ym mis Gorffennaf 2019, gwnaeth llanc o’r Unol Daleithiau y newyddion pan enillodd $3 miliwn a dod yn bencampwr byd Fortnite. Daeth Jaden Ashman o'r DU yn ail ac enillodd bron i £1 miliwn. Roedd Jaden a'i fam yn aml yn dadlau dros ei hobi hapchwarae, yn enwedig gan fod ei waith ysgol yn dioddef. Gostyngodd ei enillion dros y blynyddoedd - o dros $1 miliwn USD yn 2019 i ddim ond $200 USD yn 2022.

Mae llawer o chwaraewyr ifanc yn dyheu am ymuno â thimau esports proffesiynol. Mewn gwirionedd, mae gan lawer o ysgolion bellach dimau esports i annog y diddordeb hwn.

Y pryder gydag esports yw faint o amser y mae angen i blant ei dreulio yn chwarae un gêm fideo i ddod yn 'orau'. Gallai ardaloedd eraill ddioddef, ac erys eu diddordebau yn eithaf cul. Yn ogystal, mae gemau fel Fortnite yn cynnwys digon o bryniannau yn y gêm i roi hwb i chwaraewyr yn eu gêm.

Mae Esports yn parhau i dyfu gyda dros 496 miliwn o ddilynwyr esports ledled y byd. Mae sianeli teledu prif ffrwd hyd yn oed yn cynnal darllediadau o ddigwyddiadau esports fel Pencampwriaethau Cynghrair y Chwedlau’r DU ar BBC iPlayer.

Sut mae arian cyfred yn y gêm yn gweithio?

Mae gan lawer o'r gemau mwyaf poblogaidd y mae plant yn eu chwarae eu harian cyfred eu hunain yn y gêm, gan gynnwys V-bux Fortnite a Robux poblogaidd Roblox. Gallant ddod ar wahanol ffurfiau - o gemau a darnau arian i egni a chryfder - gellir defnyddio pob un ohonynt i brynu eitemau neu ddatgloi lefelau. Gweler enghreifftiau o'r arian cyfred hwn yn y gêm isod.

Inffograffeg sy'n amlinellu sut mae Apex Legends, Fortnite, FIFA a Roblox yn defnyddio gwariant yn y gêm.

A oes manteision i wariant yn y gêm?

Mae angen i rieni a gofalwyr addysgu plant a phobl ifanc sut i reoli arian yn ddiogel ac yn gyfrifol. Dywed 48% o bobl ifanc 13-16 oed eu bod yn prynu ar-lein. Gyda chymaint o bryniannau a thrafodion ar-lein, mae digon o gyfle i'w helpu i ddysgu.

Addysgu rheoli arian ar-lein
Defnyddiwch reolaethau rhieni i osod terfynau gwariant yn y gêm

Mae'r rhan fwyaf o lwyfannau a gwasanaethau yn caniatáu i rieni addasu terfynau ar gyfer yr hyn y gall eu plant ei wneud. Mae'n bosibl cyfyngu ar y mathau o drafodion yn ogystal â faint o arian sy'n ei wario.

Mae gosod terfyn uchaf neu lwfans misol yn golygu bod y cyfrifoldeb yn cael ei drosglwyddo i'r plentyn heb y risg o redeg i fyny biliau enfawr. Mae hyn nid yn unig yn cyfyngu'r ergyd i'ch cyfrif banc ond mae hefyd yn dysgu rheoli arian iddynt.

Defnyddiwch bryniannau yn y gêm fel cymhellion

Mae llawer ohonom yn cael gwefr wrth brynu rhywbeth newydd. Mae hyn yr un peth wrth gwrs i blant a phobl ifanc.

Un fantais o brynu yn y gêm yw cost isel microtransactions unigol. Mae hyn yn golygu y gall plant gael yr eitem newydd honno am bris cymharol isel, sy'n ei gwneud yn dda i'w ddefnyddio fel cymhelliant.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod natur gaethiwus trafodion o'r fath; mae sawl pryniant bach yn adio'n gyflym.

Dylai rhieni a gofalwyr gael sgyrsiau gyda'u plant am wir werth y pethau hyn. A yw'n werth ei brynu? Beth yw'r budd hirdymor? A fydd yn cael effaith ar y gallu i chwarae a llwyddo o fewn y gêm? A fyddai'n well gennych gynilo ar gyfer rhywbeth arall yn y dyfodol?

Dysgwch blant sut i gyllidebu

Mae gwariant yn y gêm yn gyfle i blant ddysgu am bwysigrwydd cyllidebu. Os ydyn nhw eisiau eitem benodol ynghyd â phryniannau ar-lein neu all-lein eraill, mae angen iddynt ledaenu eu gwariant dros gyfnod penodol o amser. Mae'n ffordd ddiogel iddynt ddysgu canlyniadau gwariant y tu hwnt i'w cyllideb.

Mae llawer o gonsolau gemau fideo a ffonau symudol yn darparu opsiynau ar gyfer cyfyngu ar bryniannau. Archwiliwch rai o'n canllawiau isod i ddysgu sut:

Beth yw risgiau gwariant yn y gêm?

Un o heriau allweddol gwariant yn y gêm yw natur gaethiwus microtransactions. Mae llwyfannau hapchwarae yn defnyddio dyluniad perswadiol i gadw pobl i ddefnyddio eu cynnyrch. Mae plant yn arbennig o agored i'r nodweddion hyn.

Mae'n hollbwysig bod rhieni gosodwch gemau ac apiau yn ofalus o'r cychwyn cyntaf i gyfyngu ar niwed posibl. Crëwch PINs neu gyfrineiriau rydych chi'n eu hadnabod yn unig a pheidiwch â chadw manylion talu i gyfrifon y maent yn eu defnyddio. Sicrhewch eu bod yn siarad â chi os ydynt am brynu unrhyw beth ar-lein.

Ymddygiadau gamblo

Canfu adroddiad ymchwil, Between Gaming and Gambling, fod llawer o systemau gwobrwyo taledig fel blychau ysbeilio yn defnyddio technegau tebyg a geir mewn hapchwarae rheoledig. Mae olwynion troelli, goleuadau sy'n fflachio a 'methiannau agos', agweddau ar ddylunio perswadiol, yn annog plant i wario mwy.

Ar ben hynny, mae'r eitemau sydd ar gael gyda nodweddion sy'n seiliedig ar siawns fel blychau ysbeilio yn tueddu i fod yn rhai y mae plant eu heisiau fwyaf. Mae'r gobaith am eitem brin yn cadw plant i wario yn y gêm.

Pam mae plant eisiau'r eitemau hyn

Rhestrodd yr adroddiad bum rheswm y gallai plant fod eisiau gwario arian go iawn ar eitemau rhithwir.

I gadw i fyny ag eraill

Maen nhw eisiau'r gallu i ddangos y croen neu'r eitem neu'r arf prin. Mae'n fath o “arian cyfred cymdeithasol” lle mae sut mae eu avatar yn edrych yn bwysig i ddangos sgil a mynegi eu hunain.

Am fantais yn y gêm

Mae arfau, pŵer-ups a thocynnau i gyrraedd rhannau o'r gêm yn gyflymach yn aml yn bethau y gall defnyddwyr eu prynu. I achub y blaen ar eraill, mae plant yn aml yn edrych ar ficro-drafodiad i wneud iddo ddigwydd yn gyflym.

I edrych mewn ffordd arbennig

Er bod rhai eitemau yn helpu defnyddwyr i symud ymlaen, mae eraill yn eu helpu i edrych mewn ffordd benodol. Yn aml nid yw plant eisiau i eraill eu gweld gyda'r croen rhagosodedig, felly maen nhw'n prynu dillad, ategolion, gweithredoedd a mwy. I rai, gallai ffurfio casgliad o'u rhai nhw hefyd. Mae casglu pob fersiwn o eitem benodol yn ddymunol i rai plant yn union fel casglu ffigurau gweithredu neu ddarnau arian all-lein.

Am y bri o gael eitemau prin

Mae gemau'n creu “prinder artiffisial” sy'n gwneud eitemau'n fwy dymunol. I chwaraewyr ac yn enwedig pobl ifanc, mae cael eitem brin yn caniatáu iddyn nhw ddangos a theimlo fel un o'r rhai lwcus.

I fasnachu am eitemau eraill

Mae rhai platfformau fel FIFA a Steam yn caniatáu i ddefnyddwyr brynu a masnachu eitemau ochr yn ochr â chwaraewyr eraill. Gallai eitemau prin neu ddymunol ganiatáu i blant fasnachu i gael mynediad at eitemau eraill y maent eu heisiau.

Rheoleiddio blychau ysbeilio mewn gemau fideo

Roedd blychau loot yn destun trafodaeth yn Senedd y DU. Galwodd y Llywodraeth am dystiolaeth ar beryglon blychau ysbeilio ac ymddygiadau tebyg i gamblo yn 2020. Roedd hyn yn rhan o gais i adolygu Deddf Hapchwarae 2005, nad yw’n ymestyn i flychau ysbeilio.

Fodd bynnag, yn 2022, penderfynasant fod angen mwy o ymchwil, yn enwedig i weld a oedd ymddygiad gamblo yn y gêm yn arwain at broblemau fel oedolion.

Dywedodd ymateb Llywodraeth y DU na ddylai plant a phobl ifanc gael mynediad i flychau ysbeilio oni bai bod rhiant neu warcheidwad yn eu galluogi. Yn ogystal, dywedon nhw y dylai pob defnyddiwr fod yn ymwybodol o reolaethau gwariant a gwybodaeth yn y gêm.

Beth mae cwmnïau hapchwarae yn ei wneud ynglŷn â blychau ysbeilio?

Mae cwmnïau hapchwarae yn parhau i fynd i'r afael â'r mater eu hunain mewn gwahanol ffyrdd.

Y ddaear ganol: Gostyngodd Shadow of War microtransactions a phryniannau yn y gêm o fewn misoedd i'w lansio. Cwynodd defnyddwyr fod y gêm yn rhy ddibynnol ar wariant yn y gêm i chwaraewyr orffen y gêm.

Yn 2019, disodlodd Epic Games “cratiau loot” gyda phryniannau cliriach yn y gêm. Yn lle eitemau dirgel, byddai defnyddwyr yn gwybod yn union beth brynon nhw.

Yn 2020, cyhoeddodd PEGI y byddai cyhoeddwyr gemau yn dechrau darparu gwybodaeth ychwanegol am brynu “eitemau ar hap” yn y gêm ac yn benodol am flychau ysbeilio.

Sgamiau yn y gêm

Mae cwmnïau gemau yn cydnabod bod yna nifer o sgamiau mewn cylchrediad. Fel y cyfryw, maent yn gweithio'n galed i sicrhau bod eu platfformau mor ddiogel â phosibl.

Fodd bynnag, mae llawer o sgamiau yn aml yn digwydd i ffwrdd o'r platfform swyddogol ar ap neu wefan trydydd parti. Gwnewch blant a phobl ifanc yn ymwybodol o'r canlynol i'w helpu i'w hatal rhag dioddef.

Defnyddiwch sianeli swyddogol i fasnachu eitemau

Gall chwaraewyr fideo ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, fforymau ar-lein neu wefannau eraill i werthu eu heitemau. Fodd bynnag, mae sianeli answyddogol yn gadael defnyddwyr yn agored i fwy o risg.

Mae Roblox, er enghraifft, yn dweud wrth ei ddefnyddwyr fod sgamiau masnachu chwaraewyr yn bodoli. Fodd bynnag, ni allant orfodi bargeinion a wneir rhwng chwaraewyr y tu allan i'w nodweddion swyddogol. O fewn y platfform, gall defnyddwyr riportio sgamiau y gall tîm safoni Roblox wedyn eu hadolygu a gweithredu. Mae pob dull arall yn answyddogol a dylid eu trin fel rhai amheus.

Mae rhai canllawiau sydd wedi'u hen sefydlu fel 'os yw'n edrych yn rhy dda i fod yn wir, yna mae'n debyg ei fod' yn dod i rym yma. Dysgwch am sgamiau cyffredin ar-lein a sut i amddiffyn plant yma.

Gosodwch gyfrineiriau cryf a chadw gwybodaeth yn breifat

Mae pobl ifanc yn siarad yn rheolaidd am gael eu 'hacio'. Yn aml, pan fydd rhywun yn cael mynediad at eu cyfrif, fodd bynnag, mae hynny oherwydd iddynt adael eu cyfrif yn agored i risg. Gosodiad cyfrineiriau gwan neu gall eu rhannu gyda ffrindiau arwain at y materion hyn.

Dysgwch nhw am y wybodaeth y dylent ei chadw'n breifat a sut i osod cyfrineiriau cryf. Yn ogystal, gwnewch nhw'n ymwybodol o ymosodiadau seiber fel gwe-rwydo a nwyddau pridwerth i'w helpu i adnabod risg bosibl.

Archwiliwch ein canllaw ar greu cyfrifon diogel i'w cadw yn ddiogel gyda phob cyfrif newydd.

Osgoi camwybodaeth cod twyllo

Mae gemau'n anodd, yn enwedig pan fydd chwaraewyr yn cyrraedd rhai o'r lefelau uwch. O'r herwydd, mae marchnad ar gyfer codau twyllo a thriciau i helpu defnyddwyr i bweru a symud trwy'r gêm yn gyflymach. Mae'r rhain yn aml yn cael eu hysbysebu a'u gwerthu trwy fyrddau negeseuon y tu allan i'r amgylchedd hapchwarae.

Yn aml iawn, mae lawrlwytho'r 'cod twyllo' hefyd yn lawrlwytho meddalwedd maleisus neu firws i'ch dyfais.

Archwiliwch ein canllaw i fynd i'r afael â sgamiau ar-lein i helpu plant i ddysgu sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Syniadau i helpu plant i reoli gwariant yn y gêm

Defnyddiwch yr offer sydd ar gael i reoli gwariant yn y gêm

Sut i gyfyngu ar wariant yn y gêm

Cyn gosod rheolyddion, trafodwch nhw gyda'ch plentyn. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer plant hŷn er mwyn osgoi gwthio yn ôl ac annog perchnogaeth. Siaradwch am y risgiau, y camau i'w cymryd pan aiff rhywbeth o'i le a chofiwch faint maen nhw'n ei wario.

Yna, cytuno ar derfynau gyda'ch gilydd. Dylech eu cynnwys yn y broses o wneud penderfyniadau er mwyn eu helpu i gymryd rhan. Neu rhowch lwfans iddynt y mae angen iddynt ei gyllidebu os ydynt am brynu pethau fel y mamau hyn: Steph, Sandra ac Meena.

Yn ogystal, efallai y byddwch yn penderfynu gosod terfyn misol, gofyn iddynt ddefnyddio eu harian poced neu roi credydau gêm iddynt ar gardiau rhodd.

Archwiliwch rai o'r rheolaethau hyn:

Neu, archwilio ein holl ganllawiau rheolaethau rhieni.

Chwarae gemau gyda'ch gilydd

Ynghyd â phartner, Celfyddydau Electronig, fe wnaethom arolygu 2000 o rieni i weld sut roeddent yn rhyngweithio â gameplay eu plant. Gwelsom bod 25% o rieni yn chwarae gyda'u plentyn ar gemau fideo drwy'r amser neu'r rhan fwyaf o'r amser o gymharu â 30% a ddywedodd nad ydynt yn chwarae'n aml neu o gwbl.

Fodd bynnag, dywedodd 55% o rieni eu bod yn teimlo'n fwy cysylltiedig fel teulu pan fyddant yn chwarae gyda'i gilydd. Dywedodd 58% fod hapchwarae gyda'i gilydd yn darparu amser o ansawdd.

Chwarae gemau gyda'ch gilydd yn eich helpu i gysylltu â'ch plentyn a dangos iddynt fod gennych ddiddordeb yn eu bywydau digidol. Ar ben hynny, mae'n eich helpu i arwain trwy esiampl. Manteisiwch ar y cyfle i ddysgu ymddygiadau iach iddynt o amgylch gwariant yn y gêm mewn ffordd achlysurol.

Cael sgyrsiau rheolaidd am bryniannau yn y gêm

Sgyrsiau rheolaidd am eu bywyd digidol helpu plant i deimlo'n well am ddod atoch pan fydd angen cymorth arnynt. Cael sgyrsiau dyddiol am yr hyn sydd yn y newyddion neu sut y gwnaethant dreulio eu hamser ar-lein. Y ffordd honno pan ddaw amser i siarad am wariant yn y gêm, ni fydd y sgwrs yn teimlo allan o le neu fel eu bod mewn trwbwl.

Trafodwch gemau am ddim yn erbyn gemau y telir amdanynt. Helpwch nhw i ddeall nad oes dim byd am ddim hyd yn oed os yw gêm yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho. Efallai y byddant yn talu am eu hamser (fel gwylio hysbysebion) neu eu data.

Trafodaeth am blychau troi ac mae microtransactions yn arbennig o bwysig. Eglurwch sut maen nhw'n gweithio a'r siawns isel o gael rhywbeth gwerth chweil.

Rhowch sylw i raddfeydd gemau fideo

Cyn cytuno i adael i'ch plentyn chwarae gêm, gwiriwch y sgôr PEGI. Gwiriwch ei fod yn briodol i oedran yn ôl ei labeli oedran. Yna gwiriwch y disgrifyddion cynnwys ar gyfer pryniannau yn y gêm.

Os nad ydych chi'n teimlo'n iawn am adael iddynt chwarae'r gêm neu'n poeni nad yw'r rheolaethau rhieni yn ddigon cryf, nid oes angen iddynt chwarae'r gêm. Defnyddiwch eich crebwyll a byddwch yn glir iddynt pam na allant chwarae.

Canllaw PDF bwlb golau

Adnoddau pellach

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella