Hapchwarae ar-lein - Y buddion

Gall gemau fideo ar-lein fod yn ffordd i helpu i ategu dysgu eich plentyn ac addysgu sgiliau bywyd allweddol iddynt. Cael mewnwelediad ar sut y gall fod o fudd i ddatblygiad eich plentyn.

Beth sydd ar y dudalen

Sut gall hapchwarae ar-lein fod o fudd i blant?

Cyngor ar sut y gall gemau fideo wneud plant yn ddoethach

Er bod hapchwarae ar-lein yn fath o adloniant, gyda chefnogaeth ac arweiniad rhieni, gall helpu plant i ddatblygu eu creadigrwydd, meithrin perthnasoedd â ffrindiau a gwella meddwl strategol.

Gall hefyd eu helpu i adeiladu dyfalbarhad i gyrraedd nodau, meithrin gwytnwch a gwella eu sgiliau cyfathrebu fel eu bod yn gwybod sut i barchu safbwyntiau pobl eraill.

Dyma restr o ffyrdd y profwyd bod hapchwarae o fudd i blant:

Buddion dysgu a datblygu 

Ffynhonnell wych i ddatblygu sgiliau dysgu cynnar ar gyfer plant iau 

Mae astudiaethau wedi dangos y gall rhai gemau helpu plant iau i wella sgiliau darllen cynnar gyda chefnogaeth rhieni ac athrawon. Gemau fel 'Sêr Roc Tabl Times'a ddefnyddir mewn ysgolion cynradd ac apiau cyn-ysgol fel 'Wyddor Annherfynol'yn gallu bod yn offer gwych i helpu plant i ddysgu mewn ffordd fwy deniadol. Hefyd, gyda thwf teganau cysylltiedig, gall plant brofi chwarae corfforol wrth chwarae ar ddyfeisiau. Teganau addysgol fel Osmo yn cyfuno darnau chwarae cyffyrddol â chamera dyfais i ddod â'r weithred mewn-chwarae yn fyw.

Yn gwella cof, cyflymder yr ymennydd a chanolbwyntio

Mae gemau sy'n ymgolli ac sy'n gofyn am sgiliau strategaeth a datrys problemau i'w hennill, yn gofyn i chwaraewyr gofio a chymryd llawer o wybodaeth i mewn. Gall chwarae'r mathau hyn o gemau yn rheolaidd helpu i wella cof tymor byr a thymor hir plant a helpu'r ymennydd i brosesu gwybodaeth yn gyflymach.

Hefyd, mae gemau yn dal dychymyg chwaraewyr gan eu helpu i ganolbwyntio ar rai tasgau ac adeiladu eu dyfalbarhad i gyrraedd nod.

Gwell sgiliau aml-dasgio

Mae gemau sy'n ei gwneud yn ofynnol i chwaraewyr ddod o hyd i eitemau wrth ymladd yn erbyn gwrthwynebwyr eraill yn galw am sylw i fanylion ac ymatebion cyflym. Mae astudiaethau wedi dangos y gall chwarae'r mathau hyn o gemau helpu plant i ddatblygu eu sgiliau aml-dasgio.

Adeiladu sgiliau ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol

Mae'r gemau aml-chwaraewr mwy cymhleth yn helpu i ddysgu chwaraewyr sut i fod yn strategol, yn ddadansoddol i asesu risg a gwobr a galw arnyn nhw i ymateb yn gyflym i newidiadau yn y gêm. Gall yr holl sgiliau hyn y maent yn eu defnyddio fod yn drosglwyddadwy i swyddi yn y byd go iawn sy'n dibynnu ar ddatrys problemau, sgiliau dadansoddi a meddwl yn strategol.

Cynnig ffordd newydd o ddeall diwylliant a safbwyntiau
Gan fod gemau yn caniatáu i blant ymgolli mewn rhith fydoedd ac ar adegau gysylltu â phobl o bob cwr o'r byd, gall fod yn ffordd wych iddynt ddysgu am wahanol safbwyntiau a diwylliannau.

Buddion corfforol a chymdeithasol

Mae chwarae grŵp yn darparu buddion cymdeithasol

P'un a yw plant yn chwarae gemau aml-chwaraewr gyda ffrindiau neu'n defnyddio apiau fel 'Heads up' gyda'r teulu yn yr ystafell fyw, gall y mathau hyn o gemau helpu i feithrin perthnasoedd trwy eiliadau a rennir a gwella eu sgiliau cymdeithasol. I rai sy'n blant a allai fod ag anableddau, gall fod yn ffordd iddynt gymdeithasu a gwneud ffrindiau os ydynt yn gyfyngedig.

Hapchwarae teulu

Teganau, gemau ac apiau cysylltiedig gorau i'r teulu cyfan eu rhannu

Darllenwch yr erthygl

Yn hyrwyddo gwaith tîm ac yn magu hyder

Mae gemau aml-chwaraewr yn caniatáu i blant ymgymryd â nifer o rolau sy'n caniatáu iddynt ddysgu sut i reoli tîm os mai nhw yw'r arweinydd neu drafod ffyrdd o ennill fel rhan o grŵp. Gall y profiad a rennir fod yn ffordd wych o gydweithio a dysgu oddi wrth ei gilydd i fagu hyder plant.

Mae'n darparu ffordd hwyl i gadw'n heini

Llwyddiant gemau fel Pokemon GO a Zumba yn enghraifft o sut y gall gemau helpu i ysgogi plant i cadw'n actif wrth hapchwarae. Hefyd, mae cynnydd apiau hapchwarae Symudol yn golygu nad oes rhaid i blant gael eu gludo i deledu i chwarae gemau, gallant nawr, gêm ar y GO. Gweler ein rhestr o apiau gweithredol a all helpu'ch plentyn i gadw'n actif wrth hapchwarae.

Darparu ffordd i ddatblygu tosturi

Mae nifer o gemau ac apiau wedi'u datblygu i helpu plant i reoli eu hemosiynau ac annog ymddygiad caredig, tosturi ac empathi. Gweler ein rhestr o apiau lles i ddysgu mwy.

Darparu cyd-destun diogel i siarad am ofnau

Weithiau gall fod yn haws siarad am bryderon mewn rhith-gyd-destun a gall gemau ddarparu lle diogel i blant fynegi eu hunain.

Yn ffordd newydd o brofi straeon

Gall gemau trochi helpu plant i brofi straeon mewn ffordd fwy ymgysylltiol a siapio'r ffordd y dywedir wrth y stori i danio sgiliau creadigol.

Creu amser a lle i feddwl yn ddyfnach am bynciau

Mae ysgolion bellach yn defnyddio dysgu ar sail gêm fwy a mwy i helpu myfyrwyr i ddeall a meddwl am bynciau cymhleth i helpu i adeiladu sgiliau mathemateg (hy STEM) neu fynd i'r afael â chysyniadau mewn gwyddoniaeth. Gall gamblo dysgu a chaniatáu i blant weld pethau mewn ffordd wahanol eu hannog i afael mewn pynciau yn gyflymach ac mewn ffordd ddyfnach.

Pam mae plant yn mwynhau gemau?

BBC Yn berchen arno fideo yn dangos merch ifanc yn egluro ei gariad at hapchwarae

Mae hapchwarae yn ffordd hwyliog a chymdeithasol o dreulio amser, gan annog gwaith tîm a datblygu sgiliau. Pob peth da, ond mae yna ychydig o bethau y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt:

 • Mae rhai gemau yn gadael plant chwarae a sgwrsio ag unrhyw un yn y byd. Mae hyn yn golygu y gallent ddod ar draws iaith sarhaus a bwlio
 • Nid pawb ar-lein yw pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw. Dylai plant osgoi rhoi manylion personol a allai eu hadnabod neu eu lleoliad
 • Mae rhai mae gemau yn annog chwaraewyr i brynu elfennau ychwanegol yn ystod y gêm - mae'n hysbys bod plant yn rhedeg biliau mawr heb sylweddoli
 • In bwlio achosion eithafol, a elwir hefyd yn 'alarus', gellir ei ddefnyddio fel tacteg i ennill gemau. Gall plant gael eu hunain naill ai'n bwlio neu'n cael eu bwlio
 • Cymerwch ran trwy ddarganfod pa fath o gemau y mae eich plentyn yn eu mwynhau a sicrhau eu bod yn briodol i'w hoedran
 • Gall fod yn anodd atal rhai gemau yng nghanol brwydr gan fod cosbau am roi'r gorau iddi ac efallai y bydd plant yn teimlo eu bod yn siomi cyd-chwaraewyr.
Mae'n ymgolli

Mae'n cynnig cyfle i archwilio, adeiladu bydoedd newydd a chymryd personas newydd na allwch eu gwneud yn y byd go iawn.

Mae'n benagored

Mae gemau'n cynnig bydoedd i'w harchwilio nad ydyn nhw'n pennu mathau o ymddygiad na ble i fynd. Mae plant yn mwynhau'r rhyddid hwn fel estyniad o'r maes chwarae.

Mae'n barhaus

Mae gemau'n cynnig profiad a all ymestyn dros gyfnod hir. Fel stori amser gwely, mae ymweld â gêm yn rheolaidd a symud ymlaen â'r stori yn gysur ac yn gymhellol.

Mae'n gymdeithasol

Mae llawer o'r gemau aml-chwaraewr yn caniatáu ichi gysylltu â phobl o bob cwr o'r byd a chael adborth amser real ar ba mor dda rydych chi'n chwarae. Hefyd, mae'n creu gofod lle gallwch chi gael profiad a rennir gyda ffrindiau a theulu i adeiladu gwaith tîm a pherthnasoedd.

Mae'n cynnig gwobrau

Yn dibynnu ar y gemau maen nhw'n eu chwarae, gall chwaraewyr gael gwobrau wrth iddyn nhw symud trwy'r gemau a lefelau hollol wahanol.

Mae'n gystadleuol

Mae cynnydd eSports a gemau fel Fortnite a Rocket League yn caniatáu i blant gystadlu yn erbyn ei gilydd i ennill drwg-enwogrwydd trwy ennill.

Awgrym Gorau bwlb golau

Heriwch eich plentyn a dysgwch am ddiogelwch ar-lein ynghyd â'n ap tabled

Ynglŷn â'n Ap

Mwy o wybodaeth bwlb golau

Defnyddiwch y fideo gerddoriaeth animeiddiedig hon o Common Sense Media i siarad â'ch plentyn am beryglon cysgodi ar-lein

Gwyliwch fideo

Beth mae plant yn ei wneud wrth hapchwarae ar-lein?

Mae llawer mwy o blant yn gwylio eraill yn chwarae gemau fideo yn hytrach na chwarae eu hunain mewn gwirionedd. Yn gymaint felly nes i Dewch i chwarae fideos - fideos wedi'u hadrodd o gameplay pobl eraill, gan gynnwys jôcs a hiwmor yn aml - yw'r fideos llif byw sy'n cael eu gwylio fwyaf ar lwyfannau rhannu fideos. Dyma ychydig o resymau pam:

Dysgu sgiliau newydd

Gall gwylio eraill helpu plant i godi triciau i gwblhau camau gemau, dysgu strategaethau newydd trwy wylio teithiau cerdded a gwella eu sgiliau hapchwarae ar gêm benodol.

I aros yn ddifyr

Dyma'r rheswm mwyaf pam mae plant yn mwynhau gwylio eraill yn hapchwarae. Nid dim ond eu gwylio nhw'n chwarae ond ei fonws ychwanegol o'r sylwebaeth a all fod yn llawn hiwmor. Mae rhai yn cael eu gwneud gan YouTubers poblogaidd fel Stampy felly mae'n gyfle i ddod i adnabod eu personoliaeth ac ymgysylltu â nhw.

Rhyngweithio ag eraill

Mae plant yn tueddu i rannu'r rhain, gadewch i ni chwarae fideos gyda'i gilydd a'u trafod gyda'i gilydd. Os ydyn nhw'n eu gwylio nhw'n fyw, gallant hefyd gyfathrebu ag eraill sy'n gwylio a'r unigolyn sy'n ffrydio'n fyw (a all yn aml fod yn gamer adnabyddus neu'n YouTuber fel PewdiePie).

Beth i wylio amdano

 • Iaith oedolion a chynnwys amhriodol
  Gall peth o'r iaith a ddefnyddir yn y fideos fod yn oedolyn felly mae'n well eu gwylio gyda'ch plentyn i gael syniad o addasrwydd. Hefyd, os ydyn nhw'n gwylio ffrydiau byw fe allai fod yn anoddach rheoli'r math o gynnwys y gallen nhw ei weld. Gan ddefnyddio ap YouTube Kids gallwch ddod o hyd i fideos addas 'Dewch i Chwarae sydd wedi'u curadu i blant. Mae yna hefyd sianel YouTube o'r enw LearningWorks for Kids Let's Play sy'n darparu awgrymiadau i wneud y gorau o chwarae gêm ar gyfer dysgu plant.
 • Mae'n amser sgrin goddefol
  Er y gallai gwylio'r fideos helpu plant i ddysgu sgiliau newydd a chymdeithasu, yn wahanol i chwarae gemau, mae hyn yn amser goddefol ar y sgrin felly mae'n bwysig monitro faint o amser maen nhw'n ei dreulio yn gwylio.

Cwestiynau Cyffredin gemau ar-lein

Cymerwch gip ar atebion i rai cwestiynau allweddol sydd gan rieni am gemau ar-lein i gefnogi'ch plentyn.

Beth sy'n gwneud gêm fideo dda?

Gemau gwych yw'r rhai sy'n herio ac yn dysgu rhywbeth y gall eich plentyn ei ddefnyddio yn y byd go iawn, gan ddod â phrofiadau bywyd mewn ffyrdd newydd. Ond, mae yna werth yn y profiad rhithwir hefyd. Mae'n galluogi plant i baratoi ar gyfer dyfodol lle mae bywyd digidol a'r byd go iawn yn gorgyffwrdd. Fel llyfrau, mae llawer o gemau hefyd yn cyfoethogi eu bywydau oherwydd eu profiad yn ei gyfanrwydd.

Cymerwch olwg ar straeon teulu ar AskAboutGames i gael mewnwelediad ar gemau sy'n briodol i'w hoedran a fydd yn helpu'ch plentyn i wneud yn union hynny ac yn caniatáu i'r teulu cyfan gymryd rhan a chwarae gyda'i gilydd.

Hoffai fy mhlentyn yrfa mewn hapchwarae, sut alla i eu cefnogi?

Os hoffai'ch plentyn fynd i mewn i eSports (hapchwarae cystadleuol) neu chwarae rôl wrth greu gemau fideo'r dyfodol, mae'n bwysig cychwyn yn gynnar a dysgu mwy am y gwahanol swyddi a chyfleoedd y gall y diwydiant hapchwarae eu cynnig. Mae'n syniad da eu helpu i ehangu eu barn am yr hyn sydd ar gael y tu hwnt i rolau traddodiadol datblygwyr neu ffrydwyr.

Cymerwch gip ar y math o swyddi sydd ar gael iddyn nhw eu gwneud er mwyn iddyn nhw allu nodi'r hyn fyddai orau iddyn nhw. Mae Gofyn Am Gemau wedi creu 'Dyfodol Ffynnu: Canllaw bras i gyfresi cyngor gyrfaoedd gêm sy'n edrych ar ba rôl sydd ar gael a pha gamau i'w cymryd i ddechrau.

Dyma rai rolau rydyn ni wedi'u tynnu allan o'r canllaw:

Perfformiwr Gêm

Mae perfformwyr gemau yn cynnwys artistiaid llais, actorion, a hyd yn oed athletwyr ac arbenigwyr styntiau sy'n gwneud gwaith dal symudiadau - sy'n golygu bod camerâu arbennig yn recordio eu symudiadau, ac yna'n defnyddio'r recordiad yn y gêm i wneud i gymeriad ffuglennol symud yn realistig.

Cynhyrchydd Gêm

Mae yna lawer o wahanol ddulliau o gynhyrchu gemau, ond yn gyffredinol mae cynhyrchwyr gemau yn cadw pawb i weithio ar yr un dudalen, gan sicrhau bod gêm yn dod at ei gilydd fel y cynlluniwyd, ar amser, i gyllidebu, ac ar safon uchaf. Weithiau gall cynhyrchu gemau fod yn rôl reoli, ac mewn achosion eraill, gall fod yn greadigol. Mae cynhyrchwyr gemau fel arfer yn eistedd ar frig tîm, gan weithio gyda dylunwyr gemau arweiniol a chyfarwyddwyr gemau.

Awdur Gêm

Yn aml mae ysgrifennwr gêm yn corlannu’r sgript ar gyfer gêm, ond maen nhw hefyd yn gwneud llawer mwy na hynny. Efallai y bydd ysgrifenwyr gemau yn cyfrannu 'adeiladu'r byd', lle maen nhw'n darparu ôl-straeon a dogfennau ategol i helpu chwaraewyr - neu gyd-ddatblygwyr - i ddeall byd gêm a chymhellion cymeriadau ynddo. Efallai na fydd rhywfaint o gynnwys adeiladu'r byd hyd yn oed yn cael ei gynnwys mewn gêm, ond mae'n hanfodol iddo deimlo'n argyhoeddiadol. Mae ysgrifenwyr gemau yn aml yn cyflwyno testun arall yn y gêm a hyd yn oed yn gweithio gyda pherfformwyr ac arbenigwyr sain i addasu deialog gêm wrth iddo gael ei berfformio a'i recordio.

Arbenigwr Sain Gêm

Mae yna lawer o fathau o rôl sain gêm, o'r rhai sy'n recordio ac yn golygu trosleisio, i gyfansoddwyr sy'n sgorio traciau sain gemau, yn ogystal â dylunwyr a chrewyr effaith sain gêm, ac artistiaid recordio sy'n mynd allan i'r byd i ddal synau go iawn. Mae rolau sain gêm dechnegol yn gweld staff, er enghraifft, yn helpu i wneud i sain ymddwyn fel petai mewn gofod 3D, neu hyd yn oed ddatblygu ffyrdd fel y gall cerddoriaeth mewn gêm ymateb i'r weithred ar y sgrin, gan newid erbyn yr ail.

Ble ddylai gameplay ddigwydd?

Annog plant i chwarae mewn mannau cymunedol gan fod hyn yn eich gwneud chi'n fwy abl i rannu'r profiad. Mae hyn yn sicrhau y gallant eich rhybuddio am bryderon a gallwch ddweud pa mor hir y maent wedi bod yn chwarae. Mae eu cadw mewn ystafelloedd teulu yn troi gemau yn rhan arferol o fywyd teuluol yn hytrach na rhywbeth ar wahân.

Os ydyn nhw ychydig yn hŷn ac y byddai'n well ganddyn nhw chwarae yn eu hystafell wely, ystyriwch eu llywio tuag at gadw'r dechnoleg mewn man a rennir. Beth bynnag, cadwch y sgwrs i fynd o gwmpas eu gameplay a gwnewch yn siŵr bod eich rheolau y cytunwyd arnynt yn cael eu gorfodi i sicrhau eu bod yn ddiogel wrth hapchwarae.

Pa oedran y mae gemau fideo yn briodol?

Yn ôl ymchwil mae plant fel arfer yn dechrau hapchwarae rhwng 3 i 4 gan wario cyfartaledd o 6 awr yr wythnos. Nid oes unrhyw fanyleb oedran ar pryd y dylent ddechrau ond mae'n syniad da rheoli'r math o gemau maen nhw'n eu chwarae i sicrhau eu bod nhw'n fuddiol i'w datblygiad wrth iddyn nhw dyfu.

Hefyd, mae meddwl am ddiogelwch corfforol yn allweddol. Mae rhai pobl wedi nodi eu bod wedi profi cyfog wrth chwarae gemau VR felly mae eu gwneud yn ymwybodol o beth i'w wneud os ydyn nhw'n teimlo'n sâl yn allweddol. Gall sesiynau hir o hapchwarae hefyd effeithio ar ddatblygu llygaid felly mae'n bwysig cymryd seibiannau rheolaidd (bob 20 - 30 munud) a sefydlu gorsafoedd hapchwarae mewn ffordd a fydd yn caniatáu iddynt leihau'r effaith negyddol ar eu corff.

Ar gyfer plant iau, mae yna ddigon o gemau sylfaenol i'w dysgu i ddysgu cysyniadau neu gerddoriaeth. Mae llawer o'r gemau hyn yn tueddu i fod yn addysgiadol ac yn annog rhieni i fonitro cynnydd i weld pa mor dda y mae plant yn gwneud. Mae dewis gemau y gallwch chi eu chwarae gyda'ch gilydd yn eu cymell a'u helpu i ddatblygu sgiliau allweddol. Ymhlith yr enghreifftiau mae Cwm Stardew, Towerfall, Nintendoland, Spaceteam a 2 wedi'i or-goginio.

Ar gyfer plant cyn-arddegau, mae yna ddigon o gemau blwch tywod fel Minecraft, a Roblox sy'n caniatáu iddyn nhw archwilio ac adeiladu bydoedd newydd i'w gwneud yn fwy trochi ac atyniadol. Mae'r gemau hyn yn rhoi cyfle i blant fod yn greadigol a defnyddio eu dychymyg.

Ar gyfer pobl ifanc, mae'r gemau sydd ar gael yn fwy cymhleth ac ymgolli ac yn tueddu i gynnwys rhyngweithio byw gyda chwaraewyr lluosog. Ymhlith yr enghreifftiau mae Chwedlau Fortnite neu Apex. Efallai nad yw'r gemau hyn yn ymddangos fel adloniant pur ond efallai y bydd angen lefel o strategaeth a blaengynllunio i symud trwy lefelau a chyflawni nodau a osodir gan y gêm. Gyda'r mathau hyn o gemau, mae'n bwysig eu hadolygu ynghyd â'ch plentyn i sicrhau bod y cynnwys yn addas ar gyfer ei oedran a chadw'r sgwrs i fynd fel ei fod yn gwybod beth i'w wneud os aiff rhywbeth o'i le. Cymerwch gip ar VSC i ddeall beth mae'r PEGI yn ei raddio golygu ar gemau.

Awgrymiadau ar sut i ddewis y gemau gorau i blant

Gyda nifer fawr o gemau fideo ar gael i blant, gall fod yn llethol i ddarganfod pa rai sydd orau i'ch plentyn. Rydyn ni wedi creu rhestr wirio i'ch helpu chi i ddewis gemau a fydd yn eu dal i ymgysylltu ac yn eu cefnogi i ddatblygu sgiliau allweddol.

Adnoddau dogfen

Angen creu cynllun cyfryngau teulu? Gweler y templed hwn o healthychildren.org

Gweler yr adnodd
Darllenwch adolygiadau gan rieni

Os oes gennych chi gêm mewn golwg ar gyfer eich plentyn, gwnewch ychydig o gloddio amdani i weld beth mae eraill yn ei feddwl am y gêm a phethau posib y dylech chi wylio amdanynt. Mae yna nifer o wefannau fel AskAboutGames sy'n cynnig mewnwelediadau rhieni ar gemau a mathau eraill o gyfryngau i'ch helpu i wneud penderfyniad.

Dechreuwch gyda gemau am ddim i blant iau

Ar gyfer plant iau, gallwch eu cychwyn ar gemau am ddim sydd ar gael trwy borwyr gwe. Mae'n bwysig nodi y gallai gwe-rwydo neu ysbïwedd fod gan rai o'r gwefannau hyn felly gall googlo i gemau chwarae ar borwyr fod yn beryglus. Mae'n well cadw at wefannau parchus fel Nickelodeon a CBBC gan eu bod yn cynnig ystod o gemau sy'n addas ar gyfer cynulleidfa iau sy'n cynnwys eu hoff gymeriadau. Mae'r gemau hyn hefyd yn aml yn canolbwyntio ar ddysgu sgil neu archwilio thema sy'n wych i blant ifanc. Gallech hefyd lawrlwytho apiau am ddim fel Apiau Lego neu ddefnyddio systemau fel DS a 3DS i lawrlwytho gemau am ddim sy'n wych i blant iau.

Cymysgwch a chyfateb y gemau i roi amrywiaeth dda i'ch plentyn

Er mwyn sicrhau bod eich plentyn yn ymgysylltu ac yn cael ei herio, gwnewch yn siŵr ei fod yn rhoi amrywiaeth eang o gemau iddynt ddewis ohonynt. Fe allech chi gymysgu a chyfateb gemau Shoot'em i fyny gyda gemau Pos i'w galluogi i ddefnyddio gwahanol sgiliau i chwarae. Hefyd, gwnewch ychydig o amser i siarad am y cynnwys yn y gemau i gael syniad o'u dealltwriaeth o themâu.

Dewch o hyd i gemau y gall y teulu cyfan eu mwynhau

Fel dewis arall yn lle gemau bwrdd, gall gemau fideo helpu i wella eiliadau teuluol a chreu profiad a rennir i berthnasoedd. Mae dewis gemau fel Heads Up neu Trety Towers wedi'u hysbrydoli gan Tetris yn ffordd wych o fwynhau amser sgrin gyda'i gilydd.

Cael mwy o fewnwelediad: Gemau teulu gwych 6 gorau i'w mwynhau dros wyliau'r Pasg

Siaradwch â theuluoedd eraill am yr hyn maen nhw'n ei chwarae

Os oes gan eich plentyn ffrindiau hapchwarae, siaradwch â'u rhieni i gael eu safbwynt ar gemau a chael syniad o beth allai eu pryderon fod. Edrychwch ar restrau gemau poblogaidd mewn siopau app a safleoedd gemau. Mae hon yn ffordd wych o edrych ar dueddiadau a gweld beth mae eraill yn ei ystyried yn gemau da i fuddsoddi ynddynt.

Ystyriwch gemau sy'n galluogi'r teulu i gysylltu pan nad ydyn nhw yn yr un lle

Mae yna nifer o gemau y gallwch chi chwarae gyda'ch gilydd fwy neu lai, mae'r rhain yn ffordd wych o aros yn gysylltiedig a chreu eiliadau o brofiadau a rennir.

Gwiriwch y sgôr

Defnyddiwch raddfeydd PEGI (Gwybodaeth Gêm Pan-Ewropeaidd) a graddfeydd siopau App i gael syniad o ba fath o gynnwys fydd gan y gêm a phenderfynu a yw'r gêm yn briodol i'w hoedran. Mae'n bwysig nodi mai dangosyddion yn unig yw'r rhain felly byddem yn cynghori darganfod mwy am y gêm trwy adolygiad neu rieni eraill cyn ei roi i'ch plentyn. Mae'r Ap Pegi yn ffordd wych o gael golwg ar sgôr y gêm.

Hefyd, nid oes gan safleoedd poblogaidd fel Steam (platfform dosbarthu ar gyfer prynu a chwarae gemau) raddfeydd clir felly efallai mai dim ond ffordd o ddarganfod yw adolygu'r gemau.

Seiliwch eich dewisiadau ar fuddiannau eich plentyn

Yn dibynnu ar beth yw hobïau eich plentyn neu feysydd o ddiddordeb, ceisiwch ddod o hyd i gemau a fydd yn helpu i ategu'r rhain i'w cael i ymgysylltu. Os yw'ch plentyn yn mwynhau ceir pêl-droed, pysgota neu rasio mae yna lawer o gemau gyda'r thema hon. Yn yr un modd, gall gemau fel hyn fod yn dda am sbarduno hobïau yn y byd go iawn.

Dewiswch gemau a fydd yn herio'ch plentyn ac yn ennyn eu diddordeb

Wrth iddynt ddod yn fwy hyfedr mewn gemau ar-lein, gall chwarae gemau porwr gwe fynd yn ddiflas iddynt. Trwy sgyrsiau rheolaidd, gwiriwch i mewn i weld a ydyn nhw'n mwynhau'r gemau ac awgrymu gemau mwy heriol i wneud gameplay yn werth chweil.

Chwarae neu wylio gyda'ch gilydd i gael gwell dealltwriaeth o'r hyn y mae'r gêm yn ei gynnwys

Cyn buddsoddi yn y gêm rhowch gynnig ar arddangosiad gyda'ch gilydd. Mae astudiaethau'n dangos bod plant yn dysgu mwy pan fydd rhieni'n ymuno.

Gweler yr adnodd: Kotaku Gemau fideo gorau i'w chwarae gyda phlant 

Ystyriwch y costau dan sylw

P'un a ydych chi'n buddsoddi mewn gêm mewn bocs (un rydych chi'n ei rhoi yn y consol) neu gêm symudol sy'n rhad ac am ddim i'w chwarae, mae'n syniad da ystyried costau cymryd rhan.

Mae rhai gemau yn cynnwys pryniannau mewn-app ac yn marchnata i'ch plentyn trwy hysbysebion felly mae'n bwysig ystyried a yw hyn yn rhywbeth yr hoffech i'ch plentyn fod yn agored iddo. Yn yr un modd, ystyriwch gostau cael gwasanaethau tanysgrifio i chwarae ar-lein fel Xbox lie a PSN. Dylid adolygu cost caledwedd a rheolwyr ychwanegol gan y gall rhai redeg yn uchel.

Hefyd, os ydych chi'n bwriadu buddsoddi llawer, ystyriwch pa mor hir y mae'ch plentyn yn debygol o chwarae'r gêm i sicrhau ei fod yn fuddsoddiad da. Gallai costau eraill gynnwys bod angen prynu rheolwyr ychwanegol a chael tanysgrifiadau i wasanaethau sy'n caniatáu chwarae ar-lein.

Genres o gemau ar gael

Dyma grynodeb o'r mathau o gemau sydd ar gael ichi ddewis ohonynt.

RHANNWCH Y CYNNWYS HWN

Gweithred - Dyma'r math mwyaf poblogaidd o gêm sy'n canolbwyntio ar amser ymateb chwaraewyr a chydsymud llaw-llygad gyda dilyniant trwy lefelau. Gan fod hwn yn ddalfa i gyd, dyma rai is-adrannau o'r genre:

 • Gemau saethwr: Yn herio chwaraewr i dargedu 'gelynion' yn y gêm i fynd â nhw allan i ennill y gêm
  enghraifft: Overwatch
 • Beat'em Ups: Mae'r rhan fwyaf o'r gemau hyn yn seiliedig ar grefft ymladd ac yn canolbwyntio ar allu chwaraewyr i ennill brwydr yn erbyn gwrthwynebydd er mwyn ennill.
  enghraifft: Dragon dwbl
 • Gemau platfform: Dyma'r is-genre gêm weithredu mwyaf adnabyddus gan ei fod yn cynnwys cyrsiau rhwystrau, lefelau niferus i symud drwyddynt a gwrthwynebwyr i'w trechu.
  enghraifft: Super Mario 3D Tir
 • Antur: Mae'r rhain yn gemau sy'n canolbwyntio ar ddatrys problemau a phosau gyda gweithredu cyfyngedig.
  enghraifft: Minecraft
 • Chwarae rôl: Nodweddion afatarau y mae chwaraewyr yn eu defnyddio i symud trwy'r gêm ac fel arfer mae'n pwysleisio ymladd amser real.
  enghraifft:  Y Chwedl Zelda: Chwa of the Wild

Strategol: Mae'r gemau hyn yn gofyn am reoli adnoddau i oroesi ac ennill y gêm.
enghraifft: Knights Porth

Pwyntiwch a chlicio: Gemau antur mae'r cymeriadau'n cael eu rheoli ar y sgrin gyda llygoden.
enghraifft: Oedran Broken

Rasio: Gemau sy'n cynnwys cystadlaethau rasio gyda cherbydau neu gymeriadau
enghraifft: Forza Horizon 4

Gêm aml-chwaraewr aruthrol Ar-lein: Yn cynnwys nifer o chwaraewyr yn rhyngweithio â'i gilydd mewn amser real trwy gyfathrebu llais neu destun ar-lein.
enghraifft: Fortnite

Person cyntaf: Gemau lle mae chwaraewyr yn gweld y gêm trwy lygaid y cymeriad trwy gydol y gêm.
enghraifft: Apex Legends

Gemau mini parti: Gemau aml-chwaraewr sy'n fyr ac yn syml gyda ffocws ar sgorio pwyntiau i'w hennill.
enghraifft: Parti Mario 9

Chwaraeon: Yn cynnwys gemau'r byd go iawn fel golff, pêl-droed, ac ati.
enghraifft: FIFA 19

Yn seiliedig ar dro: Mae'r mathau hyn o gemau yn oedi i ganiatáu naill ai chwaraewr arall i symud neu'r cyfrifiadur i gymryd tro. Mae is-genres eraill gan gynnwys strategaeth ar sail tro a chwarae rôl ar sail tro.
enghraifft: Wargroove

Pos: Gemau gyda ffocws ar brofi sgiliau datrys problemau, rhesymeg, patrymau neu gwblhau geiriau.
enghraifft: Tetris

Gemau efelychu: Mae'r rhain yn gemau sy'n efelychu gweithgareddau'r byd go iawn yn agos.
enghraifft: The Sims

Gair i gall cylch achub

Dysgwch sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel wrth chwarae gemau ar-lein i sicrhau ei fod yn cael y gorau o'i brofiad.

Darllenwch yr erthygl

Syniadau da gemau iach

Yn ogystal â gwneud eich plentyn yn rhan o'r broses o greu ffiniau clir ar ba gemau y gallant eu chwarae, pryd ac am ba hyd, dyma ychydig mwy o awgrymiadau i'w helpu i gadw'n iach wrth hapchwarae:

Anogwch eich plentyn i gymryd seibiannau rheolaidd

 • Anelwch am seibiant bob 15 i 20 munud, hyd yn oed os mai dim ond edrych i ffwrdd o'r sgrin neu fynd i gael byrbryd ydyw.
 • Os ydyn nhw'n sylwi eu bod nhw'n dechrau teimlo'n ddig neu'n rhwystredig mae hwn yn amser da i gymryd hoe.

Chwarae gemau mewn mannau agored

 • Gall chwarae gemau yn yr ystafell fyw neu le a rennir eich helpu i gymryd rhan yn yr hyn maen nhw'n ei wneud a chreu cyfleoedd i gamu i'r adwy os ydych chi'n bryderus.
 • Bydd hyn hefyd yn ei gwneud hi'n fwy tebygol y gallwch chi chwarae gemau gyda'ch plentyn.

Dangoswch iddyn nhw sut i aros yn barchus wrth hapchwarae

 • Gall fod yn hwyl cystadlu yn erbyn eraill ond atgoffa'ch plentyn i fod yn 'gamp dda' a dim ond dweud pethau y byddent yn eu hwynebu wyneb yn wyneb i gadw cyfathrebu ag eraill yn ddiogel. Edrychwch ar ein moesau rhyngrwyd gorau canllaw i'w helpu.
 • Anogwch nhw i gymhwyso egwyddorion 'dinesigrwydd digidol' trwy fod yn dosturiol, parchu gwahaniaethau eraill a cheisio cymorth os ydyn nhw ei angen neu gefnogi eraill a allai fod yn profi cam-drin ar-lein.

Helpwch nhw i weld y darlun ehangach o ran hapchwarae

 • Gwnewch nhw'n ymwybodol o sut mae gemau'n cael eu creu, sut maen nhw'n gwneud arian a pham mae rhai themâu yn cael sylw mewn gemau fel bod ganddyn nhw olwg fwy crwn o'r gemau maen nhw'n eu chwarae

Gofynnwch am gemau:  dysgu am y diwydiant gemau

 • Helpwch nhw i ddeall sut mae gemau'n gwneud arian a sut maen nhw'n cael eu hysbysebu.

Anogwch nhw i roi cynnig ar gemau heriol sy'n cynnig amrywiad mewn gweithgareddau

 • Yn ogystal ag aros yn ddifyr, mae chwarae gemau sy'n eu herio a'u helpu i ddatblygu sgiliau bywyd fel sgiliau datrys problemau yn ffordd wych o elwa o'u gameplay.

Anogwch eich plentyn i sylwi ar fwynhad a rhwystredigaethau

 • Pan nad yw gêm wedi mynd i gynllunio mae'n ddefnyddiol rhoi lle i'ch plentyn a'i helpu i brosesu pam ei fod yn rhwystredig.
 • Gall hyn arwain at ddealltwriaeth o emosiynau, yn ogystal â strategaethau newydd ar gyfer pa mor aml maen nhw'n chwarae a'r hyn maen nhw'n dewis chwarae arno.

Esboniwch bwysigrwydd amddiffyn eu gwybodaeth bersonol

 • Helpwch nhw i ddeall efallai nad yw rhai pobl bob amser yn dweud eu bod yn y gêm ac y gallen nhw ddefnyddio eu manylion personol i achosi niwed.
 • Os ydyn nhw o dan 12 oed, mae'n debyg ei bod hi'n well cyfyngu rhyngweithio ar-lein i gemau fideo lle mae'r chwaraewyr eraill maen nhw'n eu hadnabod mewn bywyd go iawn. Hefyd, y rhan fwyaf mae gan rwydweithiau cymdeithasol ofyniad oedran lleiaf y gallwch eu defnyddio i benderfynu a ddylent fod yn defnyddio'r rhain.

Gwneud hapchwarae yn weithredol

 • Mae gemau fel Pokémon Go ac eraill yn annog plant i gêm ar y GO i gyfuno'r hyn maen nhw'n ei garu â gweithgaredd corfforol. Mae yna hefyd ddigon o gemau 'gweithredol' synhwyro cynnig fel Just Dance neu Zumba y gallen nhw eu chwarae. Gwelwch ein canllaw apiau gweithredol am rai mwy o awgrymiadau.

Rhowch offer iddyn nhw eu defnyddio pan fydd pethau'n mynd o chwith

 • Sicrhewch eu bod yn gwybod sut i riportio a rhwystro cam-drin yn y gêm.
 • Os ydyn nhw'n chwarae gemau aml-chwaraewr, eglurwch, os ydyn nhw'n gweld neu'n clywed unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu i siarad â chi neu oedolyn dibynadwy i ddelio ag ef

Adnodd i bobl ifanc ddysgu am risgiau gemau ar-lein

Cyngor hapchwarae yn ôl oedran 

Sgroliwch i Fyny