BWYDLEN

Buddion gemau fideo ar-lein

Gall gemau fideo ar-lein fod yn ffordd o helpu i gefnogi dysgu eich plentyn ac addysgu sgiliau bywyd allweddol iddynt. Cael mewnwelediad ar sut mae rhai hapchwarae o fudd i ddatblygiad chwaraewyr ifanc.

Beth sydd ar y dudalen

Sut gall hapchwarae ar-lein fod o fudd i blant?

Cyngor ar sut y gall gemau fideo wneud plant yn ddoethach

Er bod gemau yn fath o adloniant, gyda chefnogaeth rhieni ac arweiniad manteision hapchwarae fideo drwy eu helpu plant i ddatblygu eu creadigrwydd, meithrin perthynas gyda ffrindiau a gwella meddwl strategol.

Gall hefyd helpu chwaraewyr ifanc i feithrin dyfalbarhad i gyflawni nodau, adeiladu gwydnwch a gwella eu sgiliau cyfathrebu, yn enwedig mewn gemau fideo aml-chwaraewr ar-lein.

Dyma restr o fuddion hapchwarae y profwyd eu bod yn cefnogi chwaraewyr ifanc:

Buddion dysgu a datblygu 

Ffynhonnell wych i ddatblygu sgiliau dysgu cynnar ar gyfer plant iau 

Dengys astudiaethau fod rhai gemau o fudd i blant iau trwy eu helpu i wella sgiliau darllen cynnar gyda chefnogaeth rhieni ac athrawon. Gemau fel 'Sêr Roc Tabl Times'a ddefnyddir mewn ysgolion cynradd ac apiau cyn-ysgol fel 'Wyddor Annherfynol'yn gallu bod yn offer gwych i helpu plant i ddysgu mewn ffordd fwy deniadol. Hefyd, gyda thwf teganau cysylltiedig, gall plant brofi chwarae corfforol wrth chwarae ar ddyfeisiau. Teganau addysgol fel Osmo yn cyfuno darnau chwarae cyffyrddol â chamera dyfais i ddod â'r weithred mewn-chwarae yn fyw.

Yn gwella cof, cyflymder yr ymennydd a chanolbwyntio

Mae gemau sy'n trochi ac sy'n gofyn am sgiliau strategaeth a datrys problemau i'w hennill yn gofyn i chwaraewyr gofio a chymryd llawer o wybodaeth i mewn. Gall chwarae'r mathau hyn o gemau yn rheolaidd helpu i wella cof tymor byr a hirdymor chwaraewyr ifanc. Efallai y bydd yr ymennydd hefyd yn prosesu gwybodaeth yn gyflymach. Ar ben hynny, mae gemau fideo yn dal dychymyg chwaraewyr, gan eu helpu i ganolbwyntio ar rai tasgau, gan adeiladu eu dyfalbarhad i gyflawni nod.

Gwell sgiliau aml-dasgio

Mae gemau sy'n ei gwneud yn ofynnol i chwaraewyr ddod o hyd i eitemau wrth ymladd yn erbyn gwrthwynebwyr eraill yn galw am sylw i fanylion ac ymatebion cyflym. Mae astudiaethau wedi dangos bod y math hwn o hapchwarae o fudd i chwaraewyr ifanc trwy eu helpu i ddatblygu eu sgiliau aml-dasgio.

Adeiladu sgiliau ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol

Mae'r gemau aml-chwaraewr ar-lein mwy cymhleth yn helpu i ddysgu chwaraewyr sut i fod yn strategol a dadansoddol i asesu risg a gwobr. Mae'r gemau hyn yn galw ar chwaraewyr ifanc i ymateb yn gyflym i newidiadau yn y gêm. Mae'r math hwn o hapchwarae o fudd i blant oherwydd gall y sgiliau fod yn drosglwyddadwy i swyddi byd go iawn sy'n dibynnu ar sgiliau datrys problemau, dadansoddi a meddwl strategol.

Cynnig ffordd newydd o ddeall diwylliant a safbwyntiau

Gan fod gemau yn caniatáu i blant ymgolli mewn bydoedd rhithwir ac, ar adegau, gysylltu â phobl o bob rhan o'r byd, gall fod yn ffordd wych iddynt ddysgu am wahanol safbwyntiau a diwylliannau.

Buddion corfforol a chymdeithasol

Mae chwarae grŵp yn darparu buddion cymdeithasol

P'un a yw plant yn chwarae gemau aml-chwaraewr ar-lein gyda ffrindiau neu'n defnyddio apiau cyfeillgar i'r teulu fel 'Heads Up' gyda'r teulu yn yr ystafell fyw, gall y mathau hyn o gemau helpu i feithrin perthnasoedd trwy eiliadau a rennir. Maent hefyd yn gwella sgiliau cymdeithasol plant. I blant a allai fod ag anableddau, gall hefyd fod yn ffordd iddynt wneud cyfeillgarwch y gallent ei chael yn anodd eu creu all-lein a chyfrannu at ddatblygiad cyffredinol plant.

Hapchwarae cyfeillgar i'r teulu

Y teganau, gemau ac apiau cysylltiedig gorau i'r teulu cyfan eu rhannu

Darllenwch yr erthygl

Yn hyrwyddo gwaith tîm ac yn magu hyder

Mae gemau aml-chwaraewr ar-lein o fudd i chwaraewyr ifanc trwy ganiatáu iddynt ymgymryd â nifer o rolau megis rheoli timau neu weithio gydag eraill i ennill. Gall y profiad a rennir fod yn ffordd wych o gydweithio a dysgu oddi wrth ein gilydd i feithrin hyder plant.

Mae'n darparu ffordd hwyl i gadw'n heini

Llwyddiant gemau fel Pokemon GO a Just Dance yn enghraifft o sut mae hapchwarae o fudd i blant trwy eu cymell i aros yn actif tra'n chwarae gemau. Hefyd, mae'r cynnydd mewn apiau hapchwarae symudol yn golygu y gall plant nawr chwarae gemau wrth fynd. Gweler ein rhestr o apiau gweithredol a all helpu'ch plentyn i gadw'n actif wrth hapchwarae.

Mae'n helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth ofalgar

Mae nifer o gemau ac apiau wedi'u datblygu i helpu plant i reoli eu hemosiynau ac annog ymddygiad caredig, tosturi ac empathi. Gweler ein rhestr o apiau lles i ddysgu mwy.

Yn darparu lle diogel i siarad am ofnau

Weithiau gall fod yn haws siarad am bryderon mewn cyd-destun rhithwir, a gall hapchwarae fod o fudd i blant trwy ddarparu lle diogel i blant fynegi eu hunain.

Ffordd newydd o brofi straeon

Gall gemau trochi helpu plant i brofi straeon mewn ffordd wahanol a diddorol. Gall y ffordd y caiff y stori ei hadrodd danio sgiliau creadigol a gwneud y pynciau'n fwy cofiadwy. Gemau diogelwch ar-lein fel Materion Digidol yn gallu helpu plant i ddysgu ac ymarfer sgiliau pwysig trwy adrodd straeon.

Creu ffyrdd ystyrlon o ddysgu pynciau

Mae ysgolion bellach yn defnyddio dysgu seiliedig ar gêm yn amlach i helpu myfyrwyr i ddeall a meddwl am bynciau cymhleth. Gall y rhain helpu plant i adeiladu sgiliau mathemateg neu fynd i'r afael â chysyniadau mewn gwyddoniaeth. Gall gamblo dysgu a chaniatáu i blant weld pethau mewn ffordd wahanol eu hannog i ddeall pynciau yn gyflymach ac mewn ffordd fwy ystyrlon.

Pam mae plant yn mwynhau gemau?

Y fideo hon o BBC Yn berchen arno yn dangos teen ifanc yn esbonio ei gariad at hapchwarae

Mae gemau o fudd i blant mewn sawl ffordd. Mae chwarae yn ffordd hwyliog a chymdeithasol o dreulio amser sy'n annog gwaith tîm a datblygu sgiliau, sydd i gyd yn bethau da. Fodd bynnag, mae rhai pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt:

 • Mae rhai gemau yn gadael plant chwarae a sgwrsio ag unrhyw un yn y byd. Mae hyn yn golygu y gallent ddod ar draws iaith sarhaus a bwlio
 • Nid pawb ar-lein yw pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw. Dylai plant osgoi rhoi manylion personol a allai eu hadnabod neu eu lleoliad
 • Mae rhai mae gemau yn annog chwaraewyr i brynu elfennau ychwanegol yn ystod y gêm - mae'n hysbys bod plant yn rhedeg i fyny biliau mawr heb sylweddoli hynny
 • In achosion eithafol, math o fwlio o'r enw 'galar' gellir ei ddefnyddio fel tacteg i ennill gemau. Gall plant gael eu hunain naill ai'n bwlio neu'n cael eu bwlio
 • Cymerwch ran trwy ddarganfod pa fath o gemau y mae eich plentyn yn eu mwynhau a sicrhau eu bod yn briodol i'w hoedran
 • Gall fod yn anodd atal rhai gemau yng nghanol brwydr gan fod cosbau am roi'r gorau iddi. Rhowch rybuddion amser i'ch plentyn fel ei fod yn gwybod pryd mae angen iddo roi'r gorau i chwarae ac yn gallu cynllunio ar ei gyfer.
Mae'n ymgolli

Mae'n cynnig y cyfle i archwilio, adeiladu bydoedd newydd a derbyn personas newydd nad yw'n bosibl yn y byd go iawn.

Mae'n benagored

Mae gemau fideo yn cynnig bydoedd i'w harchwilio nad ydynt yn pennu mathau o ymddygiad na ble i fynd. Mae chwaraewyr ifanc yn mwynhau'r rhyddid hwn fel estyniad o'r maes chwarae.

Mae'n barhaus

Mae gemau'n cynnig profiad a all ymestyn dros gyfnod hir. Fel stori amser gwely, mae ymweld â gêm yn rheolaidd a symud ymlaen â'r stori yn gysur ac yn gymhellol.

Mae'n gymdeithasol

Mae buddion gemau fideo aml-chwaraewr ar-lein yn cynnwys cysylltu â phobl o bob cwr o'r byd, cael adborth amser real ar ba mor dda rydych chi'n chwarae, gwella sgiliau gwaith tîm a meithrin perthnasoedd â ffrindiau. Yn ogystal, mae'n creu gofod cyfeillgar i deuluoedd lle gallwch chi gael profiadau ar-lein cadarnhaol gyda'ch gilydd.

Mae'n cynnig gwobrau

Yn dibynnu ar y gemau maen nhw'n eu chwarae, gall chwaraewyr gael gwobrau fel tocynnau, arian cyfred yn y gêm, tlysau rhithwir a mwy wrth iddynt symud trwy'r gemau a chwblhau gwahanol lefelau.

Mae'n gystadleuol

Mae cynnydd esports a gemau fel Fortnite a Rocket League yn caniatáu i blant gystadlu yn erbyn ei gilydd i ennill enwogrwydd trwy ennill. Mae rhai pobl hyd yn oed yn dilyn esports fel ffordd o ennill arian.

Awgrym Gorau bwlb golau

Heriwch eich plentyn a dysgwch am ddiogelwch ar-lein ynghyd â'n ap tabled

Ynglŷn â'n Ap

Mwy o wybodaeth bwlb golau

Defnyddiwch y fideo gerddoriaeth animeiddiedig hon o Common Sense Media i siarad â'ch plentyn am beryglon cysgodi ar-lein

Gwyliwch fideo

Beth mae plant yn ei wneud wrth hapchwarae ar-lein?

Mae llawer o blant yn gwylio eraill yn chwarae gemau fideo yn hytrach na chwarae eu hunain mewn gwirionedd. Yn gymaint felly fel mai fideos Let's Play - fideos wedi'u hadrodd o chwarae gemau pobl eraill, yn aml yn cynnwys jôcs a hiwmor - yw'r fideos llif byw sy'n cael eu gwylio fwyaf ar lwyfannau rhannu fideos. Dyma ychydig o resymau pam:

Dysgu sgiliau newydd

Mae plant yn elwa o wylio eraill oherwydd gallant godi triciau i gwblhau camau gemau, dysgu strategaethau newydd trwy wylio teithiau cerdded a gwella eu sgiliau chwarae fideo ar gêm benodol.

I aros yn ddifyr

Dyma'r rheswm mwyaf pam mae plant yn mwynhau gwylio eraill yn chwarae gemau. Nid dim ond eu gwylio'n chwarae, ond y sylwebaeth sy'n gallu bod yn ddigrif y maent yn ei gweld fel mantais. Mae rhai yn cael eu gwneud gan YouTubers poblogaidd, felly mae'n teimlo fel cyfle i ddod i adnabod eu personoliaeth ac ymgysylltu â nhw.

Rhyngweithio ag eraill

Mae plant yn tueddu i rannu'r rhain, gadewch i ni chwarae fideos gyda'i gilydd a'u trafod gyda'i gilydd. Os ydyn nhw'n eu gwylio nhw'n fyw, gallant hefyd gyfathrebu ag eraill sy'n gwylio a'r unigolyn sy'n ffrydio'n fyw (a all yn aml fod yn gamer adnabyddus neu'n YouTuber fel PewdiePie).

Beth i wylio amdano

Iaith oedolion a chynnwys amhriodol

Nid yw rhywfaint o'r iaith a ddefnyddir yn y fideos yn gyfeillgar i deuluoedd. Felly, mae'n well eu gwylio gyda'ch plentyn i gael syniad o addasrwydd.

Os ydynt yn gwylio ffrydiau byw, efallai y bydd yn anoddach rheoli'r math o gynnwys y gallent ei weld. Defnyddiwch ap YouTube Kids i ddod o hyd i fideos Let's Play addas wedi'u curadu ar gyfer plant. Mae yna hefyd sianel YouTube o'r enw LearningWorks for Kids Let's Play sy'n darparu awgrymiadau i wneud y gorau o chwarae gêm ar gyfer dysgu plant.

Mae'n amser sgrin goddefol

Efallai y bydd gan wylio'r fideos rai buddion hapchwarae fel dysgu sgiliau newydd a chymdeithasoli. Fodd bynnag, yn wahanol i chwarae gemau, mae hwn yn amser sgrin goddefol, felly mae monitro faint o amser y maent yn ei dreulio yn gwylio yn bwysig. Atgoffwch nhw i gymryd seibiannau a defnyddio rheolaethau rhieni i osod terfynau.

Materion Digidol bwlb golau

Dysgwch faterion diogelwch ar-lein pwysig trwy ddysgu gêm.

DECHRAU

Cwestiynau Cyffredin gemau ar-lein

Cymerwch gip ar atebion i rai cwestiynau allweddol sydd gan rieni am gemau ar-lein i gefnogi'ch plentyn.

Beth sy'n gwneud gêm fideo dda?

Gemau gwych yw'r rhai sy'n herio ac yn dysgu rhywbeth i'ch plentyn y gall ei ddefnyddio yn y byd go iawn. Ond mae yna werth hefyd yn y profiad rhithwir. Mae'n galluogi plant i baratoi ar gyfer dyfodol lle mae bywydau ar-lein ac all-lein yn gorgyffwrdd. Fel llyfrau, mae llawer o gemau o fudd i fywydau chwaraewyr ifanc oherwydd eu profiad yn ei gyfanrwydd.

Cymerwch olwg ar straeon teulu ar AskAboutGames i gael cipolwg ar gemau sy'n briodol i'w hoedran a fydd yn helpu'ch plentyn i wneud yn union hynny. Mae gemau cyfeillgar i deuluoedd yn caniatáu i bawb gymryd rhan a chwarae gyda'i gilydd.

Byddai fy mhlentyn yn hoffi gyrfa mewn hapchwarae. Sut gallaf eu cefnogi?

Os hoffai'ch plentyn fynd i mewn i esports (hapchwarae cystadleuol) neu helpu i greu gemau fideo y dyfodol, dechreuwch yn gynnar a'i helpu i ddysgu mwy am y gwahanol swyddi a chyfleoedd yn y diwydiant hapchwarae. Mae'n syniad da eu helpu i ehangu eu barn am yr hyn sydd ar gael y tu hwnt i rolau traddodiadol datblygwyr neu ffrydwyr.

Cymerwch gip ar y math o swyddi hapchwarae fideo sydd ar gael iddynt fel y gallant ddeall eu blaenoriaethau. Mae Ask About Games wedi creu Dyfodol Llewyrchus: Canllaw bras i yrfaoedd gêm, cyfres gyngor sy'n archwilio rolau a chamau gweithredu y dylai pobl ifanc eu cymryd.

Dyma rai rolau rydyn ni wedi'u tynnu allan o'r canllaw:

Perfformiwr Gêm

Mae perfformwyr gêm yn cynnwys artistiaid trosleisio, actorion, a hyd yn oed athletwyr ac arbenigwyr styntiau sy'n gwneud gwaith dal symudiadau (camerâu arbennig sy'n recordio symudiadau i greu cymeriadau mwy realistig).

Cynhyrchydd Gêm

Mae yna lawer o wahanol ddulliau o gynhyrchu gemau ond, yn gyffredinol, mae cynhyrchwyr gemau yn cadw pawb i weithio ar yr un dudalen. Maen nhw'n sicrhau bod gêm yn dod at ei gilydd fel y cynlluniwyd: ar amser, o fewn y gyllideb ac o safon uchel. Weithiau gall cynhyrchu gêm fod yn rôl reoli ac mewn achosion eraill, gall fod yn greadigol. Mae cynhyrchwyr gêm fel arfer yn eistedd ar frig tîm, gan weithio gyda phrif ddylunwyr gemau a chyfarwyddwyr gemau.

Awdur Gêm

Mae awdur gêm yn ysgrifennu'r sgript ar gyfer gêm, ond maen nhw hefyd yn gwneud llawer mwy na hynny. Gallai awduron gemau gyfrannu at 'adeiladu'r byd', lle maen nhw'n darparu straeon cefn a dogfennau ategol i helpu chwaraewyr - neu gyd-ddatblygwyr - i ddeall byd gêm a chymhellion cymeriadau ynddo.

Efallai na fydd rhywfaint o gynnwys adeiladu byd hyd yn oed yn cael ei gynnwys mewn gêm ond mae'n hanfodol iddo deimlo'n argyhoeddiadol. Mae ysgrifenwyr gêm yn aml yn cyflwyno testun arall yn y gêm a hyd yn oed yn gweithio gyda pherfformwyr ac arbenigwyr sain i addasu deialog gêm wrth iddo gael ei berfformio a'i recordio.

Arbenigwr Sain Gêm

Mae yna lawer o fathau o rolau sain gêm. Gallant gynnwys y rhai sy'n recordio a golygu trosleisio neu gyfansoddwyr sy'n sgorio traciau sain gêm. Mae gemau hefyd yn cynnwys dylunwyr a chrewyr effaith sain gêm ynghyd ag artistiaid recordio sy'n mynd allan i'r byd i ddal synau go iawn.

Ble ddylai gameplay ddigwydd?

Anogwch y plant i chwarae mewn mannau cymunedol i rannu’r profiad mewn ffordd sy’n ystyriol o deuluoedd. Mae hyn yn eich helpu i ddal unrhyw broblemau fel cynnwys pryderus neu ormod o amser sgrin. Mae cadw gemau fideo mewn ystafelloedd teulu yn troi hapchwarae yn rhan arferol o fywyd teuluol yn hytrach na rhywbeth ar wahân neu wedi'i guddio.

Os yw plant yn hŷn ac y byddai'n well ganddynt chwarae yn eu hystafell wely, ystyriwch eu llywio tuag at gadw'r dechnoleg mewn man a rennir. Beth bynnag, cadwch y sgwrs i fynd am eu gameplay a gwnewch yn siŵr eich bod yn gorfodi'r rheolau y cytunwyd arnynt i sicrhau eu bod yn aros yn ddiogel wrth hapchwarae.

Ar gyfer pa oedran mae hapchwarae fideo yn briodol?

Yn ôl ymchwil, mae plant fel arfer yn dechrau hapchwarae rhwng 3 a 4 oed. Ar gyfartaledd, mae bechgyn yn chwarae bron i 4 awr o gemau fideo bob dydd tra bod merched ar gyfartaledd ychydig dros 2 awr. Nid oes unrhyw fanyleb oedran o ran pryd y dylent ddechrau, ond mae'n syniad da rheoli'r math o gemau y maent yn eu chwarae i sicrhau bod y gemau o fudd i'w datblygiad wrth iddynt dyfu.

Yn ogystal, mae diogelwch corfforol yr un mor bwysig â diogelwch digidol. Mae rhai pobl wedi dweud eu bod wedi profi cyfog pan chwarae gemau VR, er enghraifft, felly mae gwneud chwaraewyr ifanc yn ymwybodol o beth i'w wneud os ydynt yn teimlo'n sâl yn allweddol. Gall sesiynau hapchwarae hir hefyd effeithio ar lygaid sy'n datblygu, felly mae'n bwysig cymryd seibiannau rheolaidd (bob 20 - 30 munud) a sefydlu gorsafoedd hapchwarae mewn ffordd a fydd yn caniatáu iddynt leihau'r effaith negyddol ar eu corff.

Ar gyfer plant iau, mae digon o gemau ac apiau i ddysgu sgiliau gwahanol o ddarllen i beirianneg. Mae llawer o'r gemau hyn yn tueddu i fod yn addysgol ac yn annog rhieni i fonitro cynnydd i weld pa mor dda y mae plant yn gwneud.

Dewiswch gemau sy'n gyfeillgar i'r teulu er mwyn i chi allu chwarae gyda'ch gilydd, eu cymell a'u helpu i ddatblygu'r sgiliau allweddol hyn. Mae enghreifftiau yn cynnwys Stardew Valley, Towerfall, Nintendoland, Spaceteam a Overcooked 2.

Ar gyfer plant cyn-arddegau, mae digon o gemau blwch tywod fel Minecraft, Roblox ac Ystafell Rec sy'n caniatáu iddynt archwilio ac adeiladu bydoedd newydd i'w wneud yn fwy trochi ac atyniadol. Mae'r gemau hyn yn rhoi cyfle i blant fod yn greadigol a defnyddio eu dychymyg.

Ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, mae ar gael yn fwy cymhleth ac yn trochi ac yn tueddu i gynnwys rhyngweithio byw gyda chwaraewyr lluosog. Mae enghreifftiau yn cynnwys Fortnite or Apex Legends. Gall y gemau hyn ymddangos fel adloniant pur ond efallai y bydd angen lefel o strategaeth a blaengynllunio arnynt i symud trwy lefelau a chyflawni nodau a osodwyd gan y gêm.

Gyda'r mathau hyn o gemau, mae'n bwysig eu hadolygu gyda'ch plentyn i wneud yn siŵr bod y cynnwys yn addas i'w hoedran. Cofiwch hefyd gadw'r sgwrs i fynd fel eu bod yn gwybod beth i'w wneud os aiff rhywbeth o'i le. Dysgwch beth yw sgôr PEGI golygu ar gemau i helpu.

Awgrymiadau ar sut i ddewis y gemau gorau i blant

Gyda nifer fawr o gemau fideo ar gael i blant, gall fod yn llethol i ddarganfod pa rai sydd orau i'ch plentyn. Rydyn ni wedi creu rhestr wirio i'ch helpu chi i ddewis gemau a fydd yn eu dal i ymgysylltu ac yn eu cefnogi i ddatblygu sgiliau allweddol.

Adnoddau dogfen

Angen creu cynllun cyfryngau teulu? Gweler y templed hwn o healthychildren.org

Gweler yr adnodd
Darllenwch adolygiadau gan rieni

Os oes gennych chi gêm mewn golwg ar gyfer eich plentyn, gwnewch ychydig o gloddio amdani i weld beth mae eraill yn ei feddwl am y gêm a phethau posib y dylech chi wylio amdanynt. Mae yna nifer o wefannau fel AskAboutGames sy'n cynnig mewnwelediadau rhieni ar gemau a mathau eraill o gyfryngau i'ch helpu i wneud penderfyniad.

Dechreuwch gyda gemau am ddim i blant iau

Ar gyfer plant iau, gallwch eu cychwyn ar gemau am ddim sydd ar gael trwy borwyr gwe. Mae'n bwysig nodi y gallai gwe-rwydo neu ysbïwedd fod gan rai o'r gwefannau hyn felly gall googlo i gemau chwarae ar borwyr fod yn beryglus. Mae'n well cadw at wefannau parchus fel Nickelodeon a CBBC gan eu bod yn cynnig ystod o gemau sy'n addas ar gyfer cynulleidfa iau sy'n cynnwys eu hoff gymeriadau. Mae'r gemau hyn hefyd yn aml yn canolbwyntio ar ddysgu sgil neu archwilio thema sy'n wych i blant ifanc. Gallech hefyd lawrlwytho apiau am ddim fel Apiau Lego neu ddefnyddio systemau fel DS a 3DS i lawrlwytho gemau am ddim sy'n wych i blant iau.

Cymysgwch a chyfateb y gemau i roi amrywiaeth dda i'ch plentyn

Er mwyn sicrhau bod eich plentyn yn ymgysylltu ac yn cael ei herio, gwnewch yn siŵr ei fod yn rhoi amrywiaeth eang o gemau iddynt ddewis ohonynt. Fe allech chi gymysgu a chyfateb gemau Shoot'em i fyny gyda gemau Pos i'w galluogi i ddefnyddio gwahanol sgiliau i chwarae. Hefyd, gwnewch ychydig o amser i siarad am y cynnwys yn y gemau i gael syniad o'u dealltwriaeth o themâu.

Dewch o hyd i gemau y gall y teulu cyfan eu mwynhau

Fel dewis arall yn lle gemau bwrdd, gall gemau fideo helpu i wella eiliadau teuluol a chreu profiad a rennir i berthnasoedd. Mae dewis gemau fel Heads Up neu Trety Towers wedi'u hysbrydoli gan Tetris yn ffordd wych o fwynhau amser sgrin gyda'i gilydd.

Cael mwy o fewnwelediad: Gemau teulu gwych 6 gorau i'w mwynhau dros wyliau'r Pasg

Siaradwch â theuluoedd eraill am yr hyn maen nhw'n ei chwarae

Os oes gan eich plentyn ffrindiau hapchwarae, siaradwch â'u rhieni i gael eu safbwynt ar gemau a chael syniad o beth allai eu pryderon fod. Edrychwch ar restrau gemau poblogaidd mewn siopau app a safleoedd gemau. Mae hon yn ffordd wych o edrych ar dueddiadau a gweld beth mae eraill yn ei ystyried yn gemau da i fuddsoddi ynddynt.

Ystyriwch gemau sy'n galluogi'r teulu i gysylltu pan nad ydyn nhw yn yr un lle

Mae yna nifer o gemau y gallwch chi chwarae gyda'ch gilydd fwy neu lai, mae'r rhain yn ffordd wych o aros yn gysylltiedig a chreu eiliadau o brofiadau a rennir.

Gwiriwch y sgôr

Defnyddiwch raddfeydd PEGI (Gwybodaeth Gêm Pan-Ewropeaidd) a graddfeydd siopau App i gael syniad o ba fath o gynnwys fydd gan y gêm a phenderfynu a yw'r gêm yn briodol i'w hoedran. Mae'n bwysig nodi mai dangosyddion yn unig yw'r rhain felly byddem yn cynghori darganfod mwy am y gêm trwy adolygiad neu rieni eraill cyn ei roi i'ch plentyn. Mae'r Ap Pegi yn ffordd wych o gael golwg ar sgôr y gêm.

Hefyd, nid oes gan safleoedd poblogaidd fel Steam (platfform dosbarthu ar gyfer prynu a chwarae gemau) raddfeydd clir felly efallai mai dim ond ffordd o ddarganfod yw adolygu'r gemau.

Seiliwch eich dewisiadau ar fuddiannau eich plentyn

Yn dibynnu ar beth yw hobïau eich plentyn neu feysydd o ddiddordeb, ceisiwch ddod o hyd i gemau a fydd yn helpu i ategu'r rhain i'w cael i ymgysylltu. Os yw'ch plentyn yn mwynhau ceir pêl-droed, pysgota neu rasio mae yna lawer o gemau gyda'r thema hon. Yn yr un modd, gall gemau fel hyn fod yn dda am sbarduno hobïau yn y byd go iawn.

Dewiswch gemau a fydd yn herio'ch plentyn ac yn ennyn eu diddordeb

Wrth iddynt ddod yn fwy hyfedr mewn gemau ar-lein, gall chwarae gemau porwr gwe fynd yn ddiflas iddynt. Trwy sgyrsiau rheolaidd, gwiriwch i mewn i weld a ydyn nhw'n mwynhau'r gemau ac awgrymu gemau mwy heriol i wneud gameplay yn werth chweil.

Chwarae neu wylio gyda'ch gilydd i gael gwell dealltwriaeth o'r hyn y mae'r gêm yn ei gynnwys

Cyn buddsoddi yn y gêm rhowch gynnig ar arddangosiad gyda'ch gilydd. Mae astudiaethau'n dangos bod plant yn dysgu mwy pan fydd rhieni'n ymuno.

Gweler yr adnodd: Kotaku Gemau fideo gorau i'w chwarae gyda phlant 

Ystyriwch y costau dan sylw

P'un a ydych chi'n buddsoddi mewn gêm mewn bocs (un rydych chi'n ei rhoi yn y consol) neu gêm symudol sy'n rhad ac am ddim i'w chwarae, mae'n syniad da ystyried costau cymryd rhan.

Mae rhai gemau yn cynnwys pryniannau mewn-app ac yn marchnata i'ch plentyn trwy hysbysebion felly mae'n bwysig ystyried a yw hyn yn rhywbeth yr hoffech i'ch plentyn fod yn agored iddo. Yn yr un modd, ystyriwch gostau cael gwasanaethau tanysgrifio i chwarae ar-lein fel Xbox lie a PSN. Dylid adolygu cost caledwedd a rheolwyr ychwanegol gan y gall rhai redeg yn uchel.

Hefyd, os ydych chi'n bwriadu buddsoddi llawer, ystyriwch pa mor hir y mae'ch plentyn yn debygol o chwarae'r gêm i sicrhau ei fod yn fuddsoddiad da. Gallai costau eraill gynnwys bod angen prynu rheolwyr ychwanegol a chael tanysgrifiadau i wasanaethau sy'n caniatáu chwarae ar-lein.

Genres o gemau ar gael

Dyma grynodeb o'r mathau o gemau sydd ar gael ichi ddewis ohonynt.

RHANNWCH Y CYNNWYS HWN

Gweithred - Dyma'r math mwyaf poblogaidd o gêm sy'n canolbwyntio ar amser ymateb chwaraewyr a chydsymud llaw-llygad gyda dilyniant trwy lefelau. Gan fod hwn yn ddalfa i gyd, dyma rai is-adrannau o'r genre:

 • Gemau saethwr: Yn herio chwaraewr i dargedu 'gelynion' yn y gêm i fynd â nhw allan i ennill y gêm
  enghraifft: Overwatch
 • Beat'em Ups: Mae'r rhan fwyaf o'r gemau hyn yn seiliedig ar grefft ymladd ac yn canolbwyntio ar allu chwaraewyr i ennill brwydr yn erbyn gwrthwynebydd er mwyn ennill.
  enghraifft: Dragon dwbl
 • Gemau platfform: Dyma'r is-genre gêm weithredu mwyaf adnabyddus gan ei fod yn cynnwys cyrsiau rhwystrau, lefelau niferus i symud drwyddynt a gwrthwynebwyr i'w trechu.
  enghraifft: Super Mario 3D Tir
 • Antur: Mae'r rhain yn gemau sy'n canolbwyntio ar ddatrys problemau a phosau gyda gweithredu cyfyngedig.
  enghraifft: Minecraft
 • Chwarae rôl: Nodweddion afatarau y mae chwaraewyr yn eu defnyddio i symud trwy'r gêm ac fel arfer mae'n pwysleisio ymladd amser real.
  enghraifft:  Y Chwedl Zelda: Chwa of the Wild

Strategol: Mae'r gemau hyn yn gofyn am reoli adnoddau i oroesi ac ennill y gêm.
enghraifft: Knights Porth

Pwyntiwch a chlicio: Gemau antur mae'r cymeriadau'n cael eu rheoli ar y sgrin gyda llygoden.
enghraifft: Oedran Broken

Rasio: Gemau sy'n cynnwys cystadlaethau rasio gyda cherbydau neu gymeriadau
enghraifft: Forza Horizon 4

Gêm aml-chwaraewr aruthrol Ar-lein: Yn cynnwys nifer o chwaraewyr yn rhyngweithio â'i gilydd mewn amser real trwy gyfathrebu llais neu destun ar-lein.
enghraifft: Fortnite

Person cyntaf: Gemau lle mae chwaraewyr yn gweld y gêm trwy lygaid y cymeriad trwy gydol y gêm.
enghraifft: Apex Legends

Gemau mini parti: Gemau aml-chwaraewr sy'n fyr ac yn syml gyda ffocws ar sgorio pwyntiau i'w hennill.
enghraifft: Parti Mario 9

Chwaraeon: Yn cynnwys gemau'r byd go iawn fel golff, pêl-droed, ac ati.
enghraifft: FIFA 19

Yn seiliedig ar dro: Mae'r mathau hyn o gemau yn oedi i ganiatáu naill ai chwaraewr arall i symud neu'r cyfrifiadur i gymryd tro. Mae is-genres eraill gan gynnwys strategaeth ar sail tro a chwarae rôl ar sail tro.
enghraifft: Wargroove

Pos: Gemau gyda ffocws ar brofi sgiliau datrys problemau, rhesymeg, patrymau neu gwblhau geiriau.
Enghraifft: Tetris

Gemau efelychu: Mae'r rhain yn gemau sy'n efelychu gweithgareddau'r byd go iawn yn agos.
enghraifft: The Sims

Gair i gall cylch achub

Dysgwch sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel wrth chwarae gemau ar-lein i sicrhau ei fod yn cael y gorau o'i brofiad.

Darllenwch yr erthygl

Syniadau da gemau iach

Yn ogystal â gwneud eich plentyn yn rhan o'r broses o greu ffiniau clir ar ba gemau y gallant eu chwarae, pryd ac am ba hyd, dyma ychydig mwy o awgrymiadau i'w helpu i gadw'n iach wrth hapchwarae:

Anogwch eich plentyn i gymryd seibiannau rheolaidd

 • Anelwch am seibiant bob 15 i 20 munud, hyd yn oed os mai dim ond edrych i ffwrdd o'r sgrin neu fynd i gael byrbryd ydyw.
 • Os ydyn nhw'n sylwi eu bod nhw'n dechrau teimlo'n ddig neu'n rhwystredig mae hwn yn amser da i gymryd hoe.

Chwarae gemau mewn mannau agored

 • Gall chwarae gemau yn yr ystafell fyw neu le a rennir eich helpu i gymryd rhan yn yr hyn maen nhw'n ei wneud a chreu cyfleoedd i gamu i'r adwy os ydych chi'n bryderus.
 • Bydd hyn hefyd yn ei gwneud hi'n fwy tebygol y gallwch chi chwarae gemau gyda'ch plentyn.

Dangoswch iddyn nhw sut i aros yn barchus wrth hapchwarae

 • Gall fod yn hwyl cystadlu yn erbyn eraill ond atgoffa'ch plentyn i fod yn 'gamp dda' a dim ond dweud pethau y byddent yn eu hwynebu wyneb yn wyneb i gadw cyfathrebu ag eraill yn ddiogel. Edrychwch ar ein moesau rhyngrwyd gorau canllaw i'w helpu.
 • Anogwch nhw i gymhwyso egwyddorion 'dinesigrwydd digidol' trwy fod yn dosturiol, parchu gwahaniaethau eraill a cheisio cymorth os ydyn nhw ei angen neu gefnogi eraill a allai fod yn profi cam-drin ar-lein.

Helpwch nhw i weld y darlun ehangach o ran hapchwarae

 • Gwnewch nhw'n ymwybodol o sut mae gemau'n cael eu creu, sut maen nhw'n gwneud arian a pham mae rhai themâu yn cael sylw mewn gemau fel bod ganddyn nhw olwg fwy crwn o'r gemau maen nhw'n eu chwarae

Gofynnwch am gemau:  dysgu am y diwydiant gemau

 • Helpwch nhw i ddeall sut mae gemau'n gwneud arian a sut maen nhw'n cael eu hysbysebu.

Anogwch nhw i roi cynnig ar gemau heriol sy'n cynnig amrywiad mewn gweithgareddau

 • Yn ogystal ag aros yn ddifyr, mae chwarae gemau sy'n eu herio a'u helpu i ddatblygu sgiliau bywyd fel sgiliau datrys problemau yn ffordd wych o elwa o'u gameplay.

Anogwch eich plentyn i sylwi ar fwynhad a rhwystredigaethau

 • Pan nad yw gêm wedi mynd i gynllunio mae'n ddefnyddiol rhoi lle i'ch plentyn a'i helpu i brosesu pam ei fod yn rhwystredig.
 • Gall hyn arwain at ddealltwriaeth o emosiynau, yn ogystal â strategaethau newydd ar gyfer pa mor aml maen nhw'n chwarae a'r hyn maen nhw'n dewis chwarae arno.

Esboniwch bwysigrwydd amddiffyn eu gwybodaeth bersonol

 • Helpwch nhw i ddeall efallai nad yw rhai pobl bob amser yn dweud eu bod yn y gêm ac y gallen nhw ddefnyddio eu manylion personol i achosi niwed.
 • Os ydyn nhw o dan 12 oed, mae'n debyg ei bod hi'n well cyfyngu rhyngweithio ar-lein i gemau fideo lle mae'r chwaraewyr eraill maen nhw'n eu hadnabod mewn bywyd go iawn. Hefyd, y rhan fwyaf mae gan rwydweithiau cymdeithasol ofyniad oedran lleiaf y gallwch eu defnyddio i benderfynu a ddylent fod yn defnyddio'r rhain.

Gwneud hapchwarae yn weithredol

 • Mae gemau fel Pokémon Go ac eraill yn annog plant i gêm ar y GO i gyfuno'r hyn maen nhw'n ei garu â gweithgaredd corfforol. Mae yna hefyd ddigon o gemau 'gweithredol' synhwyro cynnig fel Just Dance neu Zumba y gallen nhw eu chwarae. Gwelwch ein canllaw apiau gweithredol am rai mwy o awgrymiadau.

Rhowch offer iddyn nhw eu defnyddio pan fydd pethau'n mynd o chwith

 • Sicrhewch eu bod yn gwybod sut i riportio a rhwystro cam-drin yn y gêm.
 • Os ydyn nhw'n chwarae gemau aml-chwaraewr, eglurwch, os ydyn nhw'n gweld neu'n clywed unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu i siarad â chi neu oedolyn dibynadwy i ddelio ag ef

Adnodd i bobl ifanc ddysgu am risgiau gemau ar-lein

Cyngor hapchwarae yn ôl oedran 

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella