BWYDLEN

Llywio ysgol uwchradd

Gallai diogelwch digidol yn yr ysgol uwchradd olygu sgyrsiau llymach a mwy o faterion diogelwch ar-lein. Wrth i bobl ifanc fynd yn ôl i'r ysgol, cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am y materion y maent yn eu hwynebu ar-lein a pha gamau y gallwch eu cymryd i sicrhau eu bod yn aros yn ddiogel trwy gydol y flwyddyn ysgol.

Y tu mewn i'r canllaw

Gall cadw i fyny â phobl ifanc digidol digidol wrth iddynt symud ymlaen trwy'r ysgol uwchradd fod yn her. P'un a ydyn nhw'n Snapchat yn streicio gyda ffrindiau cyn ysgol, yn cymryd rhan yn yr her ddiweddaraf ar TikTok neu Triller neu'n aros i fyny'n hwyr i chwarae Fortnite, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o sut y gall y gweithgareddau ar-lein hyn effeithio ar eu lles.

Er mwyn cynnig cefnogaeth, rydym wedi llunio canllaw i roi cyngor ar y materion allweddol y gallent eu hwynebu a rhannu syniadau ar sut y gallwch eu hannog i wneud dewisiadau doethach ar-lein.

Beth mae pobl ifanc yn ei wneud ar-lein?

Mae pobl ifanc yn treulio cryn dipyn o amser ar-lein. Canfu ymchwil ddiweddaraf Ofcom fod pobl ifanc 12-15 oed yn treulio 11 awr yr wythnos ar gyfartaledd yn gwylio YouTube a 13 awr arall yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac apiau negeseuon. Roedd hyn yn ychwanegol at yr amser a dreuliwyd yn chwarae gemau ac yn gwylio'r teledu. Wrth iddynt wneud mwy ar-lein mae'r risg bosibl y byddant yn profi materion ar-lein hefyd yn cynyddu.

O ystyried tynnu ffonau smart a chyfryngau cymdeithasol, mae pobl ifanc yn fwy cysylltiedig nag erioed. Y tu hwnt i gatiau'r ysgol, mae disgwyl i ni barhau â sgyrsiau ac aros yn gysylltiedig â ffrindiau. Mae yna bwysau ychwanegol hefyd i gyflwyno'r fersiwn orau ohonoch chi'ch hun i ffitio i mewn neu ennill poblogrwydd yn unig.

Gall unrhyw gamgymeriadau ar-lein hefyd arwain at ganlyniadau mewn bywyd go iawn felly, i rai pobl ifanc, gall gymryd llawer o amser i gadw i fyny â rheolau ynghylch pwy y dylent eu dilyn a sut i ryngweithio i gynnal eu cyfeillgarwch.

Gall FOMO (ofn colli allan) a delweddau diddiwedd o hunluniau perffaith hefyd gael effaith negyddol ar les a hunan-barch pobl ifanc. Gydag amrywiaeth o bethau i'w jyglo; gall gwaith ysgol, gweithgareddau allgyrsiol, a haen ychwanegol y byd ar-lein, aros ar ben popeth fod yn anodd.

Ar gyfer pobl ifanc, mae hwn mewn gwirionedd yn amser hanfodol pan fo arweiniad rhieni yn bwysicaf i'w helpu i adeiladu eu gwytnwch a gwneud dewisiadau doethach ar-lein. Fodd bynnag, rhai ymchwil wedi canfod bod pobl ifanc yn eu harddegau yn llawer mwy tebygol o ddod ar draws sefyllfaoedd a allai fod yn beryglus ar-lein yn 15 nag y maent yn 14, ac eto dyma'r oedran lle mae llai o ymgysylltiad rhieni, o bosibl oherwydd bod rhieni o'r farn bod eu plant yn ddigon hen i reoli unrhyw heriau eu hunain.

Lawrlwytho canllaw dogfen
Mae'r pennaeth Matthew Burton o Educating Yorkshire yn rhannu sut mae'n cefnogi pobl ifanc ar-lein yn ei ysgol

Edrych ar brofiadau go iawn

Dewch i weld beth mae eraill wedi'i brofi i gael darlun cywir o'r heriau ar-lein y mae plant yn eu hwynebu.

Cyngor gan Dr Linda

Mae Dr Linda Papadopoulos yn rhannu cyngor i helpu plant i lywio eu byd digidol yn yr oedran hwn

Profiad merch yn ei harddegau

Mae Amber Jennings o Ourfamilylife.co.uk yn rhannu ei phrofiad o ddechrau'r ysgol uwchradd

Profiad rhiant

Mae Adele Jennings o Ourfamilylife.co.uk yn rhannu heriau o safbwynt rhiant

Beth yw'r risgiau a'r heriau digidol?

Gyda chynnydd mewn rhyngweithiadau ac amser a dreuliwyd mae ymchwil ar-lein yn dangos bod perthynas rhwng hyn a'u lles emosiynol. Mae defnyddwyr trwm ar-lein yn fwy tebygol o deimlo'n isel eu hysbryd a gallant ei chael hi'n anoddach canolbwyntio na'r rhai sy'n treulio llai o amser ar-lein.

Gall FOMO (Ofn colli allan) a delweddau diddiwedd o hunluniau perffaith hefyd gael effaith negyddol ar les a hunan-barch pobl ifanc. Gall fod yn anodd cyd-fynd â phwysau cyfoedion i gynnal perthnasoedd ar-lein ac aros yn gysylltiedig ochr yn ochr â gwaith ysgol a gweithgareddau allgyrsiol.

sexting

Mae'r byd digidol wedi newid y ffordd y mae pobl ifanc yn cymryd rhan mewn perthnasoedd rhamantus. Erbyn hyn, mae pobl ifanc yn cael perthnasoedd digidol yn unig ac yn rhannu delweddau agos ohonyn nhw eu hunain ag eraill fel math o fynegiant rhywiol, fel jôc neu drwy bwysau cyfoedion a gorfodaeth. Mae'r hyn a fyddai wedi bod yn foment y tu ôl i'r sied feiciau 'bellach yn cael ei fwyhau gan y byd ar-lein.

Er bod llawer o siarad ymhlith pobl ifanc am anfon ymchwil 'noethlymunau' neu 'dick-pick' mae ymchwil yn dangos, er gwaethaf cynnydd mewn adrodd, na fu fawr o newid yn nifer y bobl ifanc sy'n ei wneud. Ymchwil wedi'i gyhoeddi gan Internet Matters a YouthWorks yn 2020 canfu fod 4% o bobl ifanc 13 oed, 7% o bobl ifanc 14 oed ac 17% o'r rheini sy'n 15 oed neu'n hŷn yn rhannu delweddau noethlymun.

O'r arddegau sy'n anfon noethlymunau fel ffordd i archwilio eu rhywioldeb mewn perthynas, mae yna ymdeimlad ei bod 'werth y risgiau'. Fodd bynnag, yn y Pobl ifanc, secstio - agweddau ac ymddygiadau - adroddiad, dywedodd 70% o bobl ifanc mai pwysau oedd un o'r rhesymau pam roedd pobl yn anfon noethlymunau. Efallai bod lledaeniad cyrff sydd wedi'u gorchuddio'n brin ar Instagram neu TikTok a sioeau fel 'atyniad noeth' wedi newid y canfyddiad o'r hyn sy'n dderbyniol i'w rannu ar-lein.

Pan fydd secstio yn mynd o'i le, mae'n ymddangos bod rhaniad rhyw o ran ei effaith. Er bod bechgyn yn fwy tebygol na merched o wirfoddoli delweddau, mae merched yn aml yn profi cywilydd dioddefwr wrth i fai gael ei roi ar y sawl a dynnodd y ddelwedd yn hytrach na'r rhai a ledodd y ddelwedd.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

Rhywio a phobl ifanc: barn y rhiant - datgelodd darn o ymchwil gan yr NSPCC i archwilio gwybodaeth rhieni am secstio y mewnwelediadau canlynol:

Rhyw rhag niweidio

Mae 73% o rieni yn credu bod secstio bob amser yn niweidiol.

Digwyddiadau posib

Mae 39% o rieni yn poeni y gallai eu plentyn ddod yn rhan o secstio yn y dyfodol.

Sôn am secstio

Mae 42% o rieni wedi siarad â'u plentyn am secstio o leiaf unwaith, ond nid yw 19% yn bwriadu cael sgwrs amdano byth.

Adnoddau dogfen

Gwelwch ein hyb cyngor secstio i ddysgu mwy am y mater a sut y gallwch chi gefnogi'ch plentyn drwyddo.

Ymweld â hyb cyngor

Gweler sut i ddelio â digwyddiadau secstio os yw'n digwydd

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Niwed i enw da ar-lein

Unwaith y bydd delweddau ar-lein gallent yn hawdd syrthio i'r dwylo anghywir gan gael effaith uniongyrchol ar eu henw da ar-lein a denu sylw digroeso.

Lles emosiynol a bwlio

Efallai y bydd plant yn teimlo cywilydd cyhoeddus ac yn teimlo'n bryderus y gall anwyliaid weld y ddelwedd a'u barnu. Gall sbarduno bwlio i ddechrau ymhlith ffrindiau ysgol ac arwain at hunan-niweidio neu hunanladdiad mewn achosion eithafol.

Blackmail

Gellid eu blacmelio i roi arian neu rannu mwy o ddelweddau er mwyn osgoi rhannu'r ddelwedd yn ehangach.

Canlyniadau cyfreithiol

Mae'n anghyfreithlon cymryd, gwneud meddiant neu rannu delweddau anweddus o unrhyw un o dan 18. Os yw'r heddlu'n ymwybodol o'r hyn y cyfeirir ato'n aml fel secstio, lle mae pobl ifanc yn rhannu delweddau rhwng ei gilydd, yna gallai hyn gael ei gofnodi fel trosedd gyda chanlyniadau a allai fod yn ddifrifol. Hyn crynodeb byr gan UKCCIS yn darparu mwy o wybodaeth am secstio a sut y dylai ysgolion ymateb iddo. Ym mis Medi 2020, Cwricwlwm perthnasoedd ac addysg rhyw newydd Lloegr yn orfodol ac mae'r Alban hefyd wedi diweddaru ei cwricwlwm perthynas, iechyd rhywiol a bod yn rhiant.

8 pethau y mae angen i chi a'ch plentyn eu gwybod am secstio

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae gwersi PHSE ac Addysg Rhyw a Pherthynas (ARhPh) yn helpu plant i archwilio a thrafod pynciau fel perthnasoedd, parch, cydsyniad, cymryd risg, cyfnewid negeseuon rhywiol a delweddau rhwng cyfoedion, a bwlio. Rhaid i ysgolion ddysgu'r materion hyn fel gofyniad statudol o fis Medi 2020.

Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg mae canllawiau i ysgolion yn glir y dylai ysgolion sicrhau bod eu polisi amddiffyn plant yn cynnwys secstio ac agwedd yr ysgol tuag ato. Mae canllawiau secstio yn helpu ysgolion i benderfynu sut y dylent ddelio â digwyddiadau a phryd y dylai asiantaethau allanol fod yn gysylltiedig. Mewn achosion lle rhannwyd y ddelwedd fel jôc neu heb falais bwriadedig yna gall yr ysgol ddelio â hi eu hunain, fodd bynnag, os oedd malais wedi'i fwriadu a'i rhannu heb gydsyniad yna dylai'r heddlu neu ofal cymdeithasol fod yn gysylltiedig.

Mae Mark Bentley o London Grid for Learning yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae ysgolion yn ei wneud i gefnogi plant ar-lein

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Mae'r Arbenigwr yn ei arddegau Josh Shipp yn helpu rhieni i ddeall beth i'w wneud os yw plentyn yn anfon noethlymun neu sext
Sgyrsiau i'w cael

Canolbwyntiwch ar sefyllfaoedd 'beth os'

Archwiliwch sut y byddent yn delio â sefyllfa o'r fath ac a fyddai'n rhywbeth y byddent yn ystyried ei wneud

 • Ydych chi'n adnabod pobl sydd wedi ei wneud - a ddigwyddodd unrhyw beth - a aeth o'i le?
 • Ydyn nhw'n ei wneud i fflyrtio neu am hwyl?
 • A fyddech chi byth yn anfon noethlymunau?

Am ddarllen pellach, edrychwch ar ein herthygl arbenigol am addasiadau i'w cael gyda phobl ifanc am noethlymunau a secstio.

Perthnasoedd iach

Os yw'n briodol, trafod beth yw perthynas rywiol gariadus iach dylent edrych fel eu bod yn ymwybodol o beth i edrych amdano os ydynt dan bwysau i secstio.

Defnyddiwch straeon newyddion i siarad amdano

Bydd hyn yn dadbersonoli'r mater a chaniatáu iddynt fynegi eu barn heb ofni cael eu barnu.

Defnyddio enghreifftiau bywyd go iawn y gallant uniaethu â nhw, i egluro'r risgiau.

Newidiadau mewn perthynas

Esboniwch, hyd yn oed os ydyn nhw'n anfon delweddau at bobl maen nhw'n ymddiried ynddynt, gall perthnasoedd newid ac achosi problemau.

Nid yw pawb yn ei wneud

Gwnewch y pwynt nad yw 'pawb yn ei wneud' os oes pwysau arnynt byth

Trafodaethau agored a gonest

Sicrhewch eu bod yn gwybod y gallant ddod atoch chi i rannu eu pryderon a chael cefnogaeth heb farn. Mae'n bwysig peidio â gorymateb.

Dylanwadu ar sioeau teledu a chyfryngau cymdeithasol

Trafodwch sut gweld delweddau o Instagram a sêr teledu realiti mewn 'sexy poses' yn gallu eu hannog i wneud yr un peth a hefyd gall sioeau teledu prif ffrwd fel Naked Attraction roi negeseuon cymysg.

Hyder y corff 

Siarad am sut maen nhw'n teimlo am eu delwedd y corff a hyder y corff a gall rôl pwysau cyfoedion ei chwarae.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Sut i riportio digwyddiadau sy'n adrodd

Adolygu eu gosodiadau preifatrwydd ar gyfryngau cymdeithasol felly dim ond gyda phobl maen nhw'n eu hadnabod maen nhw'n rhannu.

Sut i ymateb i geisiadau am noethlymunau

Os anfonir noethlymun digymell atynt eu paratoi gydag ymatebion o sut y gallent ymateb er mwyn bod yn glir nad ydynt yn hapus â hyn ac aros mewn rheolaeth - yr Ap Zipit o Childline gall helpu.

Ffynonellau dibynadwy ar gyfer help

Os na allant siarad â chi, eu cyfeirio at gefnogaeth ddibynadwy fel Childline i siarad â chynghorwyr hyfforddedig.

Seiberfwlio

Gyda chynnydd y cyfryngau cymdeithasol a'r cynnydd mewn rhyngweithio ar-lein, nid yw bwlio bellach wedi'i gyfyngu i gatiau'r ysgol. Mae seiberfwlio yn aml yn barhad o fwlio sydd wedi digwydd yn yr ysgol neu'r tu allan i'r ysgol.

Wrth i gyfeillgarwch chwalu ar y maes chwarae, gall plant fynd at y cyfryngau cymdeithasol i fynegi eu rhwystredigaeth gyda'i gilydd. Mewn rhai achosion, gall camddealltwriaeth ar gyfryngau cymdeithasol hefyd danio materion mewn bywyd go iawn.

Mae ymchwil yn dangos bod seiberfwlio yn fwyaf tebygol o gyrraedd uchafbwynt yn 14 oed pan fydd plant yn ceisio rheoli eu cyfeillgarwch ar-lein a bod rhywbeth yn mynd o'i le. Wrth i'w rhyngweithio ar-lein gynyddu, mae eu risg o fod yn agored i seiberfwlio hefyd. Yn ôl y Sefydliad Marie Collins ac adroddiad ymchwil Prifysgol Suffolk, Dywedodd 83% o benaethiaid fod nifer yr achosion o gam-drin cymheiriaid ar-lein wedi cynyddu neu gynyddu'n sylweddol dros y 3 blynedd diwethaf.

Gall anhysbysrwydd y sgrin ei gwneud hi'n haws cymryd rhan mewn seiberfwlio oherwydd efallai na fydd rhai yn deall yr effaith y gall eu geiriau ei chael ar eraill. Hefyd, gall fod yn fwy naws. Er enghraifft, mae gadael rhywun allan o grŵp WhatsApp, eu torri allan o lun grŵp neu beidio â'u gwahodd i barti, yn ffyrdd eraill y mae plant yn profi bwlio ar-lein. Efallai y bydd rhai hefyd yn drysu bwlio a thynnu coes a all achosi problemau mewn grwpiau cyfeillgarwch mawr pan fydd jôc yn mynd yn rhy bell.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

O'n hymchwil, gwelsom mai ymhlith rhieni blwyddyn pontio, prif bryder meddwl yw a fydd eu plentyn yn cael ei fwlio yn yr ysgol uwchradd. Dyma hefyd pan fydd rhieni'n darparu ffôn symudol i'w plentyn i'w baratoi ar gyfer dechrau'r ysgol uwchradd.

Fodd bynnag, wrth i bolisi'r ysgol amrywio, mae croeso i rieni canllawiau clir a chryno i rieni eu cyfeirio ee cynnal gwelededd o amgylch gweithgareddau ar-lein pan fydd plant eisiau annibyniaeth.

Awgrym Gorau bwlb golau

Ewch i'n hyb cyngor seiberfwlio i ddysgu mwy am sut i amddiffyn eich plentyn a delio ag ef pe bai'n digwydd.

Ymweld â hyb cyngor

Defnyddiwch ein hoedran-benodol canllaw rhyngweithiol i helpu i siarad â'ch plentyn am seiberfwlio.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Iechyd a lles meddwl

Mae cael eich derbyn gan ffrindiau yn bwysig iawn i blant ar hyn o bryd felly gall teimlo eu bod yn cael eu gwrthod gan eu cyfoedion gael effaith fawr ar eu hunan-barch ac effeithio ar eu twf emosiynol. Mewn achosion eithafol, mae wedi arwain at hunan-niweidio a hunanladdiad.

Canlyniadau yn y byd go iawn

Mae'n haws dweud rhywbeth mewn sefyllfa ar-lein nag ydyw wyneb yn wyneb. Gall anhysbysrwydd y sgrin a phoblogrwydd apiau anhysbys atal plant rhag gweld gwir ganlyniadau eu gweithredoedd ar-lein ac efallai y bydd y rhai sy'n gweld yr ymddygiad hwn yn fwy tueddol o'i anwybyddu. Mae pryder bod cymdeithas yn cael ei dad-sensiteiddio i sylwadau a chynnwys annymunol ar-lein. Gall eu hymddygiad ar-lein arwain at ddiarddel o'r ysgol neu wrthdaro â rhieni a'u cyfoedion yn y byd go iawn.

Addysg a dysgu

P'un a ydyn nhw'n ymwneud â'r bwlio neu'r targed ohono, gall dynnu sylw oddi wrth eu dysgu ac arwain plant i hunan-eithrio neu ddiarddel o'r ysgol.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae gan bob ysgol a polisi sy'n llywio eu hymateb i ddigwyddiadau, efallai bod ganddyn nhw fentoriaid a all helpu neu gynnal 'rhaglenwyr gwrth-fwlio' i godi ymwybyddiaeth. Hyd yn oed os yw'n digwydd y tu allan i'r ysgol, mae'n ddyletswydd arnyn nhw i ymchwilio a gweithredu os oes angen. Dylai rhieni deimlo y gallant fynd at yr ysgol am help a chefnogaeth os ydynt yn teimlo bod eu plentyn yn cael ei fwlio. Mae'r strategaeth diogelwch rhyngrwyd y llywodraeth yn nodi lle mae athrawon yn rhoi gwybod am fwlio y tu allan i'r ysgol, dylid ymchwilio iddo a gweithredu arno.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Cyngor seiberfwlio gan Dr Linda Papadopoulos
Sgyrsiau i'w cael

Trafodwch y gwahaniaeth rhwng tynnu coes a bwlio

Helpwch nhw i gydnabod pryd y gall sarhad rhwng ffrindiau gynyddu a camau i'w cymryd os bydd hyn yn digwydd

Helpwch nhw i ddeall effaith gwahardd

P'un a ganfyddir neu at bwrpas brifo rhywun sydd wedi'i adael allan o grŵp cyfeillgarwch

Trafodwch ddylanwad diwylliant ysgol

Siaradwch sut y gall 'beth sy'n boblogaidd' a 'rheolau cymdeithasol' ddylanwadu ar berthynas ffrindiau â'i gilydd

Cael help 

Anogwch nhw i godi llais os ydyn nhw'n mynd trwy faterion a pheidio â chadw pethau mewn poteli

Esboniwch natur gymhleth gwneud ffrindiau

Mae'n bwysig siarad am y ffaith bod cyfeillgarwch yn newid ac yn chwalu dros amser. Er eu bod yn ffrindiau â rhai pobl nawr, mae pobl yn newid ac yn gallu tyfu ar wahân yn naturiol felly nid yw'n adlewyrchiad arnyn nhw os nad yw rhywun eisiau bod yn ffrindiau gyda nhw mwyach

Goblygiad cyfreithiol seiberfwlio

Gyrrwch adref hynny penodol mae mathau o seiberfwlio yn anghyfreithlon

Camau i ddelio ag ef

Os ydyn nhw'n profi seiberfwlio, arhoswch yn ddigynnwrf a gweithio gyda'ch plentyn (a'r ysgol lle bo hynny'n briodol) i ddod o hyd i'r ffordd orau i fod yn ddal ag ef fel eu bod yn teimlo bod ganddyn nhw reolaeth ar y sefyllfa

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Rhannwch god ymddygiad ar-lein

Rhannwch y Stopio, Siarad, cefnogi cod ar-lein o ymddygiad gyda nhw i fod yn ymwybodol o sut i helpu rhywun sy'n cael ei seiber-fwlio.

Sut i riportio digwyddiadau sy'n adrodd

Dysgwch nhw sut i riportio neu rwystro pobl ar yr apiau maen nhw'n eu defnyddio.

Adolygu apiau a llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio

Defnyddiwch ein canllawiau i gosod gosodiadau preifatrwydd ar yr apiau, llwyfannau, a dyfeisiau maen nhw'n ei ddefnyddio, i greu lle mwy diogel iddyn nhw ei archwilio.

Byddwch yn ymwybodol o'r hyn y mae polisi'r ysgol yn ei ddweud

Darganfyddwch pa gymorth y bydd ysgol eich plentyn yn ei roi i chi rhag ofn y bydd ei angen arnoch chi. Dywedir wrth ysgolion am sicrhau bod eu polisi amddiffyn plant yn cynnwys:

 • gweithdrefnau i leihau'r risg o gam-drin cymheiriaid;
 • sut y bydd honiadau o gam-drin cymheiriaid yn cael eu cofnodi, ymchwilio iddynt ac ymdrin â hwy;
 • prosesau clir o ran sut y bydd dioddefwyr, cyflawnwyr ac unrhyw blentyn arall yr effeithir arno gan gam-drin cyfoedion yn cael ei gefnogi

Amser sgrin

Mae ffonau clyfar yn ganolog i drefn ddyddiol pobl ifanc yn eu harddegau, os nad yn rhan annatod ohono. P'un a yw'n anfon rhywbeth ar Snapchat i gadw streak i fynd cyn gynted ag y byddant yn deffro, gan gael y newyddion diweddaraf ar Twitter neu ffrydio byw meddyliau am eu diwrnod ar gyfryngau cymdeithasol, gall fod yn anodd cadw pobl ifanc i ffwrdd o sgriniau. Yn ystod y pandemig diweddar COVID-19 (a phob un ohonom) wedi bod yn treulio llawer mwy o amser ar-lein fel ffordd o gadw mewn cysylltiad â ffrindiau, teulu, ysgol yn ogystal ag aros yn gyfoes â'r datblygiadau diweddaraf.

Y diweddaraf Adroddiad Ofcom yn awgrymu bod rhieni'n ei chael hi'n anoddach rheoli amser sgrin eu plant wrth iddynt heneiddio, fodd bynnag; maent yn cytuno ei bod yn bwysig bod plant a phobl ifanc yn cael y cydbwysedd cywir o amser ar ac oddi ar-lein.

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r holl amser sgrin yn cael ei greu yn gyfartal - mae peth amser sgrin yn oddefol, er enghraifft gwylio'r teledu ac mae eraill yn rhyngweithiol fel chwarae gemau a phori. Er bod cysylltiad rhwng yr amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein a'u hamlygiad i faterion ar-lein, mae'n allweddol deall sut maen nhw'n defnyddio'r byd ar-lein i asesu lefel eu risg a chynnig y lefel gywir o gefnogaeth.

Ar gyfer pobl ifanc, mae'n ymwneud yn fwy â rhoi iddynt yr offer i hunanreoleiddio eu hamser sgrin eu hunain a bod yn feirniadol ynghylch sut mae'n effeithio ar eu lles.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

Gweld barn rhieni tuag at amser sgrin yn seiliedig ar ein hymchwil ddiweddaraf i'r mater.

delwedd pdf

Rheoli amser sgrin

Mae 88% o rieni yn cymryd mesurau i gyfyngu ar ddefnydd eu plentyn o ddyfeisiau, ond mae rhieni plant hŷn yn llai tebygol o wneud hynny gan fod 21% ohonynt yn dweud nad ydyn nhw'n cymryd unrhyw fesur.

delwedd pdf

Pryderon amser sgrin

Mae rhieni yn aml yn teimlo eu bod yn ymladd am sylw eu plentyn ac yn poeni nad yw plant yn cael digon o ymarfer corff.

delwedd pdf

Agweddau cadarnhaol ar amser sgrin

Mae pedwar rheswm i rieni deimlo y byddai amser sgrin yn dda i blant; mae'n darparu amser segur o weithgareddau eraill, mae'n ffynhonnell adloniant teuluol, gall ganiatáu i blant fanteisio ar eu creadigrwydd ac mae'n helpu i gynnal perthnasoedd.

delwedd pdf

Perchnogaeth ffôn clyfar

Dim ond un o bob pum rhiant sydd â phlant ym mlwyddyn 6 sy'n dweud nad oes gan eu plant ffôn symudol ar hyn o bryd ac nid ydyn nhw'n bwriadu cael un cyn iddyn nhw ddechrau'r ysgol uwchradd.

Awgrym Gorau bwlb golau

Ewch i'n hyb amser Sgrin i reoli helpu plant i gael y gorau ohono.

Ymweld â'r canolbwynt

Dadlwythwch ein canllaw llawn i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'i amser sgrin.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Gall defnyddio sgriniau effeithio ar ein ymddygiad, cylchoedd ymennydd a chysgu. Mae astudiaethau wedi dangos y gall y golau glas o ffonau dwyllo ein hymennydd i feddwl ei fod yn dal i fod yn olau dydd gan ei gwneud hi'n anodd cysgu.

Defnyddio dyfeisiau am gyfnodau hir a gall nodweddion fel chwarae auto ar rai platfformau fod yn ffurfio arfer ac annog plant i dreulio mwy o amser o flaen sgriniau. Gall gorddibynnu ar fapiau Google, Alexa a GPS i chwilio am wybodaeth hefyd wneud plant yn fwy anghofus.

Er gwaethaf y materion hyn, mae rhai astudiaethau wedi dangos y gall wella lles pobl ifanc mewn gwirionedd. A. Astudiaeth Unicef o blant 120,000 Dangosodd 15 fod pobl ifanc yn eu harddegau a oedd yn defnyddio technoleg ysgafnaf yn dangos bod cynyddu'r amser a dreuliwyd yn defnyddio technoleg yn gysylltiedig â gwell lles, efallai oherwydd pwysigrwydd cadw i fyny gyda ffrindiau.

Mewn cyferbyniad, ymhlith defnyddwyr trymaf technoleg, roedd unrhyw gynnydd mewn amser yn gysylltiedig â lefelau is o les. Mae hyn yn tynnu sylw at bwysigrwydd ystyried cyd-destun yr hyn y mae plant yn ei wneud ar-lein a sut y gall hyn effeithio ar eu lles cyffredinol.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Er mwyn cefnogi plant ar y mater hwn, gall ysgolion ddilyn fframwaith o'r enw Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n edrych ar wyth agwedd wahanol ar ddiogelwch ar-lein, ac un ohonynt yw iechyd, lles a ffordd o fyw. Mae hyn yn mynd i'r afael â phethau fel pwysigrwydd cwsg a'r pwysau y gall cyfryngau cymdeithasol ei roi ar ei ddefnyddwyr. Mae'r fframwaith yn darparu canllaw i ddangos y sgiliau a'r cymwyseddau y dylai fod gan blant a phobl ifanc o ran diogelwch ar-lein ar wahanol oedrannau a chyfnodau.

Fel rhan o hyn, gall ysgolion siarad â phlant am sut i reoli eu hamser sgrin a rhoi strategaethau i blant helpu fel diffodd hysbysiadau gwthio pan fyddant yn gwneud gwaith cartref. Gallent hefyd ddarparu rhywfaint o gyngor ymarferol fel tynnu sylw at y technolegau newydd hynny Android ac Mae Apple wedi adeiladu i mewn i'w dyfeisiau sy'n cadw rheolaeth amser sgrin o flaen meddwl fel bod defnyddwyr yn fwy ymwybodol o faint o amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein a'r effaith. Weithiau gall dim ond cael gwybod am nifer yr oriau y dydd a phob wythnos sy'n cael eu treulio ar ddyfais helpu defnyddwyr i sylweddoli bod angen iddynt weithredu rhywfaint neu newid ymddygiadau.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Yr her yw helpu plant i allu canolbwyntio ar yr hyn y maent i fod i fod yn ei wneud ar-lein - rydym yn ei chael hi'n anodd i oedolion beidio â chael eu tynnu sylw gan yr hysbysiadau ping a gwthio ond mae'n debyg nad oes gennym y rhyngweithio cymdeithasol enfawr sy'n digwydd ar hynny mae gan ein plant - felly mae'n bwysig rhoi rhai offer iddynt allu ei reoli.

Fideo gan Commons Sense Media yn dangos pobl ifanc yn siarad yn agored am eu defnydd o ffôn clyfar
Sgyrsiau i'w cael

Defnyddio amser ar dasgau â blaenoriaeth

Trafodwch sut maen nhw blaenoriaethu eu byd digidol gydag ymrwymiadau all-lein (gwaith ysgol, perthnasoedd, gweithgareddau allgyrsiol).

Dod i gysylltiad â risgiau ar-lein

Sôn am y cynnydd dod i gysylltiad â risgiau ar-lein fel amhriodol cynnwys a seiberfwlio yn dibynnu ar ba weithgareddau maen nhw'n eu gwneud.

Llwyfannau wedi'u hadeiladu i'w cadw i wylio

Fel un o gasgliadau'r Adroddiad Plentyndod Amharu sy'n edrych ar sut mae dylunio technoleg yn effeithio ar les plant yn dod i'r casgliad “Mae plant yn cael eu gorlethu ac angen defnydd mwy bwriadol o dechnolegau digidol, a mwy o amser i ffwrdd”. Mae'n bwysig siarad am y cysyniad o 'dyluniad perswadiol'felly maen nhw yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o'r platfformau wedi'u hadeiladu'n bwrpasol i'w cadw'n gwylio / chwarae i'w grymuso i reoli eu dyfais yn hytrach y ffordd arall.

Gen i fyny ar lwyfannau mae plant yn eu defnyddio

Er y gall hyn fod yn anodd gan fod apiau a gwasanaethau newydd bob amser yn ymddangos. Gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau diweddaraf yma.

Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf am sut y gall gweithgareddau ar-lein eich plentyn effeithio ar eu lles cyffredinol trwy ddysgu mwy am y llwyfannau a'r apiau y maen nhw'n eu defnyddio. Defnyddiwch ein cyngor arbenigol i gael golwg gytbwys i gefnogi'ch plentyn. Byddwch yn agored ac yn onest am y risgiau hyn fel y gallant ddod i siarad â chi os ydyn nhw'n mynd i drafferth ar-lein - a peidiwch â gorymateb - cofiwch fod y ddeialog yn bwysig ac rydych chi am iddyn nhw ddod yn ôl atoch chi y tro nesaf hefyd.

Cydbwysedd golygfa o amser sgrin

Defnyddiwch ein cyngor arbenigol i gael golwg gytbwys i gefnogi'ch plentyn. Byddwch yn agored ac yn onest am y risgiau hyn fel y gallant ddod i siarad â chi os ydynt yn mynd i drafferth ar-lein - a pheidiwch â gorymateb - cofiwch fod y ddeialog yn bwysig a'ch bod am iddynt ddod yn ôl atoch y tro nesaf hefyd.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Annog amser segur o ddyfeisiau

Gyda chymaint o ffyrdd i gysylltu â'r rhyngrwyd, mae'n bwysig helpu pobl ifanc i gael amser segur i ffwrdd o'r ddyfais.

Arhoswch yn rhan o'r hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein

Cymerwch ddiddordeb yn eu byd digidol i'w tywys yn well wrth iddynt ddod yn fwy egnïol yn gymdeithasol ar-lein a dechrau tynnu o ffrindiau, nwydau a ffynonellau ar-lein i adeiladu eu hunaniaeth.

Dysgu sut maen nhw'n cyfathrebu ag eraill ar-lein 

Ydyn nhw'n defnyddio emojis, ffrydio byw, neu'n cymryd rhan mewn streipiau Snapchat?

Modelwch yr ymddygiad yr hoffech iddyn nhw ei fabwysiadu 

Os ydych chi'n treulio llawer o amser ar eich dyfeisiau gallant ddynwared eich ymddygiad neu eich herio yn ei gylch.

Ystyriwch ddefnyddio apiau monitro

Os ydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio apiau monitro amser sgrin ar ddyfeisiau i'ch galluogi i osod terfynau digidol ar faint o amser y mae'n ei dreulio ar-lein ar rai apiau, mae'n bwysig gwneud hyn gyda deialog a dealltwriaeth gan eich plentyn i sicrhau ei fod yn deall pam rydych chi'n ei wneud a pham mae hyn yn fuddiol iddyn nhw ac nid yn sleifio. Mae'n bwysig bod yn gytbwys ynglŷn â hyn ac ystyried yr hyn yr ydych yn ceisio eu hamddiffyn rhag - mae'r ystyriaethau ynghylch tebygolrwydd yn erbyn posibilrwydd yn bwysig.

Anogwch nhw i hunanreoleiddio eu hamser sgrin

Wrth iddyn nhw ddod yn fwy annibynnol ar-lein eglurwch y rheswm pam ei bod hi'n bwysig diffodd ffonau gyda'r nos neu gael parthau heb ddyfeisiau i helpu i adeiladu cydbwysedd o weithgareddau ar ac oddi ar-lein.

Pwysau cyfoedion ar-lein

Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol pan allai pwysau cyfoedion fod wedi cael ei annog i roi cynnig ar sigarét mewn rhan aneglur o gae'r ysgol, y dyddiau hyn gall pwysau cyfoedion ar-lein fod yn cymryd rhan mewn pranc a'i bostio ar gyfryngau cymdeithasol i bawb ei weld, gan anfon a noethlymun i ddarpar gariad neu gariad i ddangos bod gennych chi wir ddiddordeb neu gymryd rhan mewn seiberfwlio.

Mae ffitio i mewn bob amser wedi bod yn rhan fawr o'r hyn y mae pobl ifanc yn ei harddegau yn ei chael hi'n anodd. Mae'r byd digidol wedi gwneud y broses hon yn llawer mwy cymhleth gan fod y rheolau yn newid trwy'r amser. Hefyd, gall ffrindiau rhithwir hefyd gael cymaint o ddylanwad ar bobl ifanc â'r rhai maen nhw'n eu hadnabod mewn bywyd go iawn. Mae Chasing yn hoffi a dilynwyr newydd i fod yn boblogaidd neu ddim ond ffitio i mewn i'r status quo wedi creu 'pwysau rhithwir gan gymheiriaid' Canfu ymchwil gan Girlguiding na fyddai traean o ferched 11-21 oed yn postio llun ohonyn nhw eu hunain ar-lein heb ddefnyddio hidlydd neu ap i'w wella yn gyntaf. Dywedodd yr un nifer eu bod wedi dileu delweddau na chawsant ddigon o sylw.

Er gwaethaf yr hyn rydyn ni'n ei feddwl, mae pobl ifanc eisiau ffiniau ac yn chwilio am reolau ar sut i ymddwyn yn y ffordd iawn i gael eu hoffi. Gall pwysau cadarnhaol gan gyfoedion ac ymgysylltiad gan rieni helpu pobl ifanc i sefydlu arferion da ar-lein a gwneud dewisiadau doethach ar-lein. Mae'n ymwneud â dechrau'n gynnar a siarad yn aml am beryglon posibl dilyn cyngor a allai eu harwain i gyfaddawdu ar eu gwerthoedd, torri'r gyfraith neu roi eu hiechyd mewn perygl er mwyn 'ffitio i mewn'.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

Dyma fewnwelediadau gan rieni a phlant y gwnaethon ni siarad â nhw fel rhan o'n hymchwil i'r pwysau maen nhw'n ei deimlo wrth symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd.

delwedd pdf

Cael ffôn clyfar

Roedd plant yn teimlo bod cael ffôn yn hanfodol wrth ddechrau ym mlwyddyn 7. Yn ogystal â bod gan eu cyfoedion un, roedd plant yn poeni am sicrhau eu bod yn gallu cadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau o'r ysgol gynradd.

delwedd pdf

Profi bwlio

Y prif bryder ymhlith rhieni sydd â phlentyn ym mlwyddyn 6 yw a fydd eu plant yn cael eu bwlio yn eu hysgol newydd.

delwedd pdf

Pwysau i lawrlwytho apiau

Hoffai rhieni gael mwy o gefnogaeth ynghylch yr apiau sy'n briodol i'w hoedran y dylai plant fod yn eu lawrlwytho wrth i hyn gynyddu wrth i'r ysgol uwchradd ddechrau.

delwedd pdf

Gwneud ffrindiau newydd

Mae rhieni'n poeni na fydd eu plentyn yn gwneud ffrindiau newydd yn eu hysgol uwchradd ond mae plant yn poeni mwy am gynnal hen gyfeillgarwch â ffrindiau o'r ysgol gynradd.

Adnoddau dogfen

Ewch i'n hyb cyngor seiberfwlio i ddysgu mwy am sut i amddiffyn eich plentyn a delio ag ef pe bai'n digwydd.

Ymweld â hyb cyngor

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Normaleiddio gwrthgymdeithasol ymddygiad

Gall bod yn rhan o grŵp sy'n annog ymddygiad gwrthgymdeithasol effeithio'n negyddol ar ganfyddiad plant o'r hyn sydd hefyd yn dderbyniol oddi ar-lein.

Effaith ar les

Os yw plentyn yn teimlo dan bwysau i anfon noethlymun i ddangos ei ymrwymiad mewn perthynas neu chwalu perthnasoedd â ffrindiau eraill i gael eu derbyn i grŵp, gall hyn greu pryder a straen.

Perygl i iechyd corfforol

Mae cymryd rhan mewn heriau ar-lein sy'n annog pobl ifanc i fwyta codennau golchi dillad neu chwistrellu diaroglydd ychydig fodfeddi o'u croen i weld pa mor hir y gallant gymryd y boen yn cael eu hystyried yn ysgafn ac yn bethau y gall pobl ifanc chwerthin amdanynt, ond yn gynyddol maent yn eu rhoi. plant sydd mewn perygl o niwed corfforol. Mae enghraifft ddiweddar o'r enw y her torri penglog a gylchredwyd ar TikTok ac apiau eraill gyda llawer o bobl ifanc yn ei ystyried yn ychydig o hwyl a heb sylweddoli'r goblygiadau mwy difrifol.

Dylanwad fforymau sy'n hyrwyddo golygfeydd eithafol

Yn ôl y Suffolk Cybersurvey 2017 mae mwy o bobl ifanc yn gweld cynnwys ar-lein yn hyrwyddo casineb, hiliaeth, a gwefannau sy'n annog anorecsia. Wrth i blant dorfoli eu hunaniaethau ar-lein, mae risg y gellir eu harwain at fabwysiadu gwerthoedd a all effeithio ar eu hymddygiad a'u hymdeimlad o hunan.

Cyfres newydd tair BBC y BBC yn arddangos canlyniadau posibl postio fideos peryglus ar-lein

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae llawer o ysgolion yn hyrwyddo diwylliant ysgol cynhwysol ac yn cymryd yr amser i ddathlu amrywiaeth i helpu i ffurfio normau cymdeithasol cadarnhaol. Mae rhai ysgolion yn defnyddio rhaglenni cymorth cymar-i-gymar fel Arweinwyr digidol Childnet or Llysgenhadon pro Gwrth-fwlio Gwobrau Diana er mwyn cael disgyblion i wneud y newidiadau yr hoffent eu gweld yn eu hysgol felly mae'n cael ei greu gan blant i blant.

Mae hefyd yn bwysig i ysgolion greu diwylliant lle mae disgyblion yn teimlo y gallant ddod i siarad am unrhyw beth sy'n digwydd iddynt ar-lein. Mae angen eu grymuso i ddelio â phethau eu hunain hefyd - yn unol â'r Strategaeth diogelwch rhyngrwyd DCMS (dylid grymuso pob defnyddiwr i reoli risgiau ar-lein a chadw'n ddiogel). Mae'r ar-lein yn niweidio papur gwyn a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2019 yn glir y dylid grymuso pob defnyddiwr i ddeall a rheoli risgiau fel y gallant aros yn ddiogel ar-lein ac mae nifer o fentrau i gefnogi ysgolion yn y gofod hwn.

Canllawiau newydd i ysgolion ar addysg perthnasoedd ac addysg iechyd yn darparu gwybodaeth am yr hyn y dylid ei ddysgu i ddisgyblion. Mae hefyd yn nodi'n benodol y dylai ysgolion fod yn ymwybodol bod y gwahaniaeth rhwng y byd ar-lein ac agweddau eraill ar fywyd yn llai amlwg i lawer o bobl ifanc nag i rai oedolion. Mae pobl ifanc yn aml yn gweithredu'n rhydd iawn yn y byd ar-lein ac yn ôl oedran ysgol uwchradd, mae rhai'n debygol o fod yn byw cyfran sylweddol o'u bywyd ar-lein. Yn amlwg, mae angen i ysgolion fod yn mynd i'r afael â hyn ac mae'r arweiniad yn helpu ysgolion i wybod beth i'w gwmpasu.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Gwyliwch rieni yn egluro pwysau cyfoedion i'w plant i gael mewnwelediad.
Sgyrsiau i'w cael

Cymhwyso rheolau i herio pwysau negyddol gan gyfoedion

Mae plant yn chwilio am ffiniau gan gyfoedion ac oedolion i ddeall beth yw ymddygiad derbyniol. Mae'n bwysig peidio â bod ofn 'Rhiant' a gosod ffiniau clir ar gyfer ymddygiad ar ac oddi ar-lein, gan gymryd yr amser i esbonio'n glir pam ei fod yn fuddiol iddyn nhw (hyd yn oed os nad ydyn nhw'n cytuno).

Defnyddiwch straeon newyddion i uniaethu 

Siaradwch am rywbeth rydych chi wedi'i weld yn y newyddion neu rywbeth y gallant uniaethu ag ef, er mwyn cychwyn sgwrs am y risgiau posibl o ildio i bwysau cyfoedion. Mae hwn yn ddull defnyddiol gan ei fod yn dadbersonoli'r sgwrs ac yn llai tebygol o arwain at wrthdaro.

Rhannwch eich profiad eich hun o bwysau cyfoedion

Siaradwch am eich profiad eich hun i ddangos nad yw'n ddim byd newydd, mae wedi'i brofi'n wahanol yn unig.

Esboniwch pa arwyddion y gallent edrych allan

Helpwch nhw i gydnabod pan maen nhw'n teimlo dan bwysau i wneud rhywbeth (hy ofn cael eu bychanu, colli cyfeillgarwch, cael eu hynysu, FOMO).

Helpwch nhw i fagu hyder

Helpwch nhw i deimlo'n hyderus am ddweud na os gofynnir iddyn nhw wneud rhywbeth sy'n eu rhoi nhw neu eraill mewn perygl neu eu bod nhw'n teimlo'n anghyffyrddus â nhw.

Sicrhewch eu bod yn gwybod â phwy i siarad

Os na allant siarad â chi, gwnewch yn siŵr eu bod yn ymwybodol o sefydliadau y gallant siarad i am arweiniad, h.y. Childline neu oedolyn dibynadwy (brawd neu chwaer, modryb, ewythr, ffrind i'r teulu).

Pwysigrwydd bod yn 'ymwybodol o rannu'

Gwnewch yn siŵr eu bod yn deall bod unrhyw un ar-lein yn gallu gweld unrhyw beth maen nhw'n ei rannu neu ei roi allan amdanyn nhw eu hunain (hyd yn oed rhwng ffrindiau) - does dim byd yn breifat ar ôl ei rannu ar-lein.

Peidiwch byth ag esgusodi ymddygiad gwael gan bwysau cyfoedion

Gall pwysau cyfoedion ddylanwadu ar rai ymddygiadau ond ni ddylent fod yn esgus i actio.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Rheoli eu hôl troed digidol

Helpwch nhw i ddeall pwysigrwydd creu ôl troed digidol da a allai ddylanwadu ar ragolygon swyddi yn y dyfodol a'r ysgolion yr hoffent eu mynychu.

Mae yna ddigon o straeon newyddion am enwogion neu ffigurau cyhoeddus, yn ogystal ag eraill nad ydyn nhw yn llygad y cyhoedd, sydd wedi mynd i drafferthion gyda hyn.

Chwilio am eu henw

Anogwch eich plentyn i chwilio am ei enw i weld beth sy'n gyhoeddus i gael gwared ar bethau os ydyn nhw'n anghywir neu'n niweidiol.

Herio chwedlau

Gwaredwch chwedlau ar-lein a allai beri i'ch plentyn deimlo dan bwysau i wneud rhywbeth nad yw'n barod amdano:

Dywedwch wrthynt ei bod yn iawn i gyfeillio â rhywun ar-lein os yw'n teimlo dan fygythiad gan na fydd yr unigolyn yn derbyn hysbysiad ei fod wedi'i symud.

Er bod llawer o mae pobl yn siarad am anfon noethlymun, nid yw pawb yn ei wneud.

Os ydyn nhw'n derbyn cannoedd o gais gan ffrind yn ystod wythnos gyntaf blwyddyn gyntaf 7 mae'n bwysig be yn ddetholus ynglŷn â phwy i'w ychwanegu a pham.

Gwyliwch fideo gyda'n gilydd

Fideo pwysau cyfoedion BBC Own it - rhannwch y fideo hon gyda'ch plentyn i wneud y mater hwn yn fwy trosglwyddadwy ac yn hawdd ei ddeall.

Mwy o ganllawiau yn ôl i'r ysgol 

 • Darganfod digidol yn y cynradd
  Cefnogwch eich plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol a phrofi pethau digidol cyntaf.
  Eicon amser
  Darllenwch 10 munud
 • Symud i'r ysgol uwchradd
  Helpwch blant i ddeall pa heriau y gallent eu hwynebu ar-lein wrth iddynt symud i'r ysgol uwchradd.
  Eicon amser
  Darllenwch 10 munud
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella