Canllaw i fonitro apiau

Gyda phlant yn cyrchu'r rhyngrwyd ar ystod o ddyfeisiau, gall y swydd o'u hamddiffyn rhag pethau nad ydyn nhw'n barod ar-lein fod yn her.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae amrywiaeth eang o atebion meddalwedd monitro wedi ymddangos i ganiatáu ichi weld beth mae plant yn ei wneud ar-lein a gosod ffiniau digidol.

Gyda chymorth Andy Robertson o Pocket-lint, rydyn ni wedi rhoi awgrymiadau ar y ffordd orau i'w defnyddio ac wedi adolygu'r apiau gorau sydd ar gael.

Beth mae apiau monitro yn ei gynnig i deuluoedd?

Mae cwmnïau sy'n cynhyrchu technoleg yn cymryd camau breision i rymuso ac arfogi rhieni i chwarae rhan hanfodol wrth arwain plant at iechyd digidol. P'un a ydyn nhw'n gonsolau gemau sy'n cynnig rheolaethau rhieni awtomatig yn seiliedig ar raddfeydd PEGI, llwybryddion sy'n darparu apiau i ddangos i chi yn union pwy sy'n gwneud beth ar-lein, neu hyd yn oed ychwanegiadau ffôn clyfar sy'n gadael i chi olrhain ble mae'ch plentyn, ni fu erioed fwy o help i rieni.

Ond dyna ni yn unig. Mae cymaint o'r gwasanaethau a'r lleoliadau hyn fel ei bod yn anodd gwybod ble i ddechrau. Y canllaw hwn, felly, yw'r ffordd gyflym o ddod o hyd i'r gorau o'r hyn sydd ar gael i rieni sydd â phlant (neu cyn bo hir) bydd rhyw fath o ffôn clyfar neu ddyfais llechen.

Beth i'w ystyried wrth ddewis apiau monitro

Yn hytrach na graddio gallu technegol arloesedd y gwahanol ddulliau hyn o ddiogelwch ar-lein, mae gennym bedwar mesur syml sy'n gwneud gwahaniaeth i deuluoedd go iawn:

Rheoli

I deuluoedd, mae'r diafol yn y manylion mewn gwirionedd. Mae angen i rieni allu nodi terfynau ar gyfer gweithgareddau penodol yn hytrach nag amseroedd torri cyffredinol ar bopeth. Mae angen iddyn nhw hefyd allu rheoli dyfeisiau ac apiau sydd ar gael pan nad oes angen data rhyngrwyd arnyn nhw, er mwyn osgoi plant yn lawrlwytho popeth yn y bore ac yna treulio gweddill y dydd yn pori oddi ar-lein.

Symlrwydd

Mae angen ffyrdd syml ar deuluoedd i ddatrys problemau cymhleth. Nid oes angen llawlyfrau nac oriau hir o sefydlu a gosod ar yr apiau a'r gwasanaethau gorau i gadw plant yn ddiogel.

Cwmpas

Mae angen i apiau diogelwch rhyngrwyd fynd i'r afael â realiti aml-ddyfais ac aml-blatfform bywyd teuluol. Er mwyn osgoi sefydlu rheolyddion ar wahanol systemau dro ar ôl tro, mae angen un ddyfais ar rieni sy'n rheoli popeth, cymaint â phosibl. Mae hyn hefyd yn golygu llai o ffyrdd i blant fordeithio dyfeisiau pan fydd terfynau amser wedi'u defnyddio.

Gwerth

Mae cost bob amser yn bwysig i deuluoedd. Fodd bynnag, nid yw o reidrwydd yn golygu bod rhatach yn well. Mae rhieni'n hapus i wario arian ar atebion sy'n gweithio'n effeithlon ac yn rhyddhau eu hamser yn unig ac yn lleihau'r amser a dreulir yn dadlau am dechnoleg.

Beth yw'r apiau monitro uchaf sydd ar gael?

Pa bynnag un o'r apiau monitro hyn a ddewiswch, maent yn ffordd wych o ddeall a thrafod technoleg a hapchwarae gyda'ch plentyn yn well. Mae gweithredu terfynau yn gam cyntaf da ond dim ond ateb tymor byr fydd hwn byth.

Teulu Microsoft

Ar gael ar draws holl ddyfeisiau Microsoft, gan gynnwys consolau Xbox a dyfeisiau clyfar sy'n defnyddio ffenestri OS. Mae Microsoft Family yn gadael i chi:

 • Gosod terfynau amser sgrin: Gosodwch amseroedd penodol yn ystod y dydd neu'r wythnos o ba hyd rydych chi am iddyn nhw chwarae.
 • Adolygu a rheoli rhestrau ffrindiau: Gall rhieni dderbyn neu wrthod ceisiadau ffrindiau newydd, a hefyd adolygu rhestrau ffrindiau presennol plant.
 • Rheoli hidlwyr cynnwys: Dewiswch lefelau sy'n briodol i oedran ar gyfer gemau cyfradd ac apiau.
 • Gosod cyfyngiadau chwarae a chyfathrebu ar Xbox: Dewiswch gyda phwy y mae plant yn rhyngweithio yn y gymuned Xbox o 'dim mynediad', 'ffrindiau yn unig' neu 'pawb'.
 • Gweld adroddiadau gweithgaredd: Crynodeb manwl o weithgaredd eich plentyn ar-lein ac ar eu Xbox

Gallwch chi lawrlwytho'r app am ddim ar unrhyw ddyfais. Os oes gennych ddyfais Apple, gallwch barhau i reoli gosodiadau Xbox trwy'r app. Bydd y mwyafrif o ddyfeisiau Microsoft yn dod gyda Microsoft Family wedi'u gosod ymlaen llaw.

Ciplun o ap Microsoft Family Safety y gallwch ei ddefnyddio gyda Windows 10 ac ar draws dyfeisiau.

iOS 12 ac uwch ar gyfer iPhone ac iPad

Mae'r platfform iOS o ansawdd uchel, mae ganddo nodweddion arloesol a diogelwch, mae'r nodweddion adeiledig yn cynnig rheolaethau teuluol gwych cadarn am ddim ac ar lefel system weithredu. Mae'r nodweddion Amser Sgrin sydd wedi'u hymgorffori yn iOS 12 ar gyfer dyfeisiau iPhone ac iPad yn cynnig rheolaethau teuluol gwych am ddim ac ar lefel system weithredu. Er bod gwasanaethau eraill yn darparu cloi apiau a therfynau amser, mae cael hwn fel rhan o'r System Weithredu (OS) yn gwneud mwy o synnwyr ac mae'n llawer haws i rieni ei sefydlu.

Mae'r nodweddion sydd wedi'u hymgorffori yn iOS 14 yn caniatáu i rieni sefydlu a rheoli Apple Watches ar gyfer plant drwodd Sefydlu Teulu sydd wedi'i gynllunio i adael i blant ddefnyddio Apple Watch heb fod angen iPhone. Mae'r gosodiadau preifatrwydd yn caniatáu monitro cyfrinair a'r opsiwn i lawrlwytho adroddiad preifatrwydd sy'n eich galluogi i weld sut mae gwefannau'n trin eich preifatrwydd. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os yw'ch plant yn defnyddio dyfeisiau iOS oherwydd gallwch gael rheolaeth ar sut mae eu data'n cael ei rannu - gan ganiatáu mwy o dryloywder o ran sut mae'n cael ei ddefnyddio.

mae iOS wedi'i gyfyngu i ddyfeisiau Apple ac eithrio Macs neu Apple TV.

 • Symlrwydd: 3/5 Mae yna lawer mwy o nodweddion sy'n golygu y gallai gymryd peth amser i'w chyfrifo.
 • Cwmpas: 4 / 5 iOS.
 • rheoli: 5/5 Yn gallu cyfyngu apiau ac amser rhyngrwyd yn ogystal â gweithgareddau eraill fel preifatrwydd, testunau, galwadau a lleoliad.
 • Gwerth: 5 / 5 Am ddim gyda iOS.
 • Sgôr: 17/20


Cylch

Yn wahanol i atebion eraill yma, dyfais caledwedd yw hon sy'n bachu i'ch rhyngrwyd. Y budd mawr yw y gall reoli mynediad i Fortnite, YouTube, Facebook ac ati ar draws iOS, Android, Xbox, PlayStation, Apple TV, cyfrifiaduron a dyfeisiau eraill heb yr angen i osod meddalwedd. Mae'n syml sefydlu gyda'r app ac mae'n cynnig adroddiadau cywir a chlir.

Nid yw'n cynnig olrhain lleoliad na rheolaeth ar ddata symudol yn ddiofyn ond gellir ei uwchraddio i'r nodwedd hon am £ 4.99 y mis am hyd at ddyfeisiau 10. Gallai hefyd wneud gydag adroddiadau manylach, er enghraifft, hoffem weld rhestr o fideos YouTube yn cael eu gwylio, fel y mae Boomerang yn ei gynnig.

Am ffordd hynod syml o reoli'r holl ddyfeisiau yn eich cartref, does dim llawer i gystadlu â Circle.

 • Symlrwydd: 5 / 5 Dim ap i'w osod ar ddyfeisiau, dim ond un setup syml ar gyfer popeth.
 • Cwmpas: 5 / 5 PC, Mac, Apple TV, setiau teledu clyfar, Android, ac iOS.
 • rheoli: 3 / 5 Yn gallu cyfyngu unrhyw ap trwy amser rhyngrwyd gyda therfynau ar gyfer gweithgareddau penodol fel Fortnite neu Roblox ar draws pob system. Ond nid yw'n cyfyngu amser ar apiau heb rhyngrwyd. Nid yw'n cyfyngu testun neu ddata symudol oni bai eich bod yn talu'n ychwanegol.
 • Gwerth: Ffi unwaith ac am byth 3 / 5 £ 99 dim terfyn dyfais, ond cost ychwanegol i reoli data symudol.
 • Sgôr: 16/20


Boomerang

Ar ôl ei osod, mae Boomerang yn gadael ichi reoli mynediad i'r rhyngrwyd ac apiau mewn modd manwl. Gallwch chi osod amseroedd gwely ac amseroedd diffodd, a nodi bod rhai apiau ar gael yn hirach nag eraill. Mae'n darparu canlyniadau hanes YouTube a Chwilio rhagorol. Darperir pori diogel ar y rhyngrwyd, yn ogystal â hidlwyr eraill

Mae hefyd yn logio negeseuon testun a galwadau yn ôl ac ymlaen i'r ffôn. Yn yr un modd ag apiau eraill, mae'n cynnwys olrhain lleoliad gyda diweddariadau ar leoliad eich plentyn trwy ei ddyfais symudol.

Dim ond ar ddyfeisiau iOS ac Android y mae'n gweithio felly ni fydd yn cyfyngu amser rhyngrwyd neu gêm ar gonsolau, setiau teledu clyfar neu gyfrifiaduron.

 • Symlrwydd: 4 / 5 Ap syml i'w osod ar ddyfeisiau, mae'n hawdd ei sefydlu nag atebion tebyg.
 • Cwmpas: 2 / 5 Android ac iOS.
 • rheoli: 5 / 5 Yn gallu cyfyngu apiau ac amser rhyngrwyd yn ogystal â thestunau, galwadau a lleoliad.
 • Gwerth: 4 / 5 $ 30.99 (£ 23.50) y flwyddyn ar gyfer dyfeisiau 10.
 • Sgôr: 15 / 20


Qustodio

Mae Qustodio yn gweithio trwy osod meddalwedd ar bob un o'ch dyfeisiau, ar Windows, Mac OS X, Android, iOS, Kindle, a Nook. Mae'n tynnu'r data mewn dangosfyrddau hawdd eu darllen ac yn gadael i chi osod terfynau. Mae'n cynnwys y gallu i olrhain eich plentyn a gosod terfynau daearyddol. Gallwch hefyd rwystro apiau penodol o restr derfynau (mae hynny'n cynnwys Fortnite ond nid Roblox).

Un man gwan yw nad yw'n cynnwys consolau gemau felly gall plant ddefnyddio'r dyfeisiau hynny i fod allan o'r ddolen a chael amser chwarae ychwanegol.

 • Symlrwydd: 2 / 5 Angen gosod yr ap ar bob dyfais ac mae hyn yn peri problemau i rai rhieni.
 • Cwmpas: Ffenestri 4 / 5, Mac OS X, Android, iOS, Kindle, a Nook.
 • rheoli: 5 / 5 Yn gallu nodi apiau a therfynau rhyngrwyd yn ogystal â galwadau, testunau a lleoliadau.
 • Gwerth: 3 / 5 £ 64.95 y flwyddyn ar gyfer dyfeisiau 10
 • Sgôr: 14 / 20


OurPact

Bydd OurPact, fel gwasanaethau tebyg, yn olrhain galwadau, a thestunau ac yn monitro ystod o weithgareddau ar-lein. Mae'n arbennig o dda am amserlennu mynediad i apiau penodol yn seiliedig ar amser o'r dydd. Mae hyn nid yn unig yn oedi'r rhyngrwyd ond yn cyfyngu mynediad i raglen neu gêm benodol ar ddyfais y plentyn. Mae'n gweithio ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android.

Er ei fod yn costio $ 1.99 y mis am hyd at ddyfeisiau 10, i gael mynediad at yr holl nodweddion mae angen yr opsiwn $ 6.99 arnoch chi. Mae rhywfaint o setup i'w wneud i gael blocio app yn gweithio ar ddyfeisiau iOS. Nid yw'n rhwystro nac yn rheoli consolau gemau, cyfrifiaduron na theledu clyfar felly bydd angen i rieni sefydlu rheolyddion ar wahân ar y dyfeisiau hynny.

 • Symlrwydd: 2 / 5 Angen sefydlu ar bob dyfais sy'n gymharol gymhleth, yn enwedig o ran gosod Premiwm.
 • Cwmpas: 2 / 5 Android, iOS.
 • rheoli: 5 / 5 Yn gallu nodi apiau a therfynau rhyngrwyd yn ogystal â galwadau, testunau a lleoliadau.
 • Gwerth: 3 / 5 $ 83.88 (£ 63.60) y flwyddyn ar gyfer dyfeisiau 20
 • Sgôr: 12 / 20


Google Family Link

Mae'r ap rhad ac am ddim Android yn unig yn caniatáu i rieni reoli dyfeisiau Android plant trwy eu terfynau amser gosod ffôn iPhone neu Android, gan reoli apiau y gall plant eu defnyddio trwy gymeradwyo neu rwystro bryd hynny a gosod amser gwely dyfais. Gall rhieni hefyd gloi'r ddyfais o bell pan mae'n amser chwarae, astudio neu gysgu.

Er mwyn iddo weithio, rhaid i ddyfais eich plentyn fod yn rhedeg system weithredu Android 7.0 Nougat neu'n uwch neu'n defnyddio un o ychydig iawn o ddyfeisiau penodol sy'n defnyddio Android 6.0 Marshmallow. Gall gymryd hyd at 30 munud gan fod llawer o gamau i fynd drwyddynt. Gallwch ychwanegu plant lluosog i'r cyfrif rhiant ond rhaid i bob plentyn ddefnyddio un ddyfais. Rhaid i blant hefyd gael cyfrif Google i wneud iddo weithio ac ar ôl iddynt gyrraedd 13 mae'r Family Link yn paratoi eu dyfais yn awtomatig.

Mae Google Family Link yn wych os ydych chi'n deulu o ddefnyddwyr Android gyda phlant o dan 13. Os ydych y tu allan i hyn, efallai na fydd yr ateb yn addas ar gyfer eich anghenion. Gwelwch ein cam-wrth-gam i sefydlu'r ap ar ddyfais eich plentyn.

 • Symlrwydd: Mae angen gosod App neu feddalwedd 3 / 5 ar bob dyfais.
 • Cwmpas: 1 / 5 Android, (gall rhieni ag iPhones reoli'r ap)
 • Rheoli: 3/ 5 Yn monitro, yn cyfyngu amser ac yn blocio apiau.
 • Gwerth: 5 / 5 am ddim
 • Sgôr: 12 / 20Amser i'r Teulu

Mae hwn yn app rydych chi'n ei osod ar bob un o'ch dyfeisiau sy'n caniatáu ichi reoli'r union beth y gall eich plentyn ei wneud ar-lein. Gallwch sefydlu gwaith cartref ac amser gwely yn ogystal â therfyn amser cyffredinol. Gallwch hefyd olrhain symudiadau a gosod parthau a fydd yn eich rhybuddio os bydd y plentyn yn eu gadael.

Mae'r ap wedi'i gyfyngu i ddyfeisiau iOS, Android a Kindle, felly nid yw'n atal plant rhag mordeithio i dechnoleg arall fel setiau teledu clyfar, consolau neu gyfrifiaduron. Mae'n gweithio ar sail cyfyngu ar ddefnydd o'r rhyngrwyd yn hytrach nag apiau penodol. Mae hyn yn golygu unwaith y bydd y terfyn yn cael ei ddefnyddio, gall plant barhau i ddefnyddio ffonau smart all-lein.

 • Symlrwydd: 2 / 5 Angen gosod yr ap ar bob dyfais ac mae rhai rhieni'n canfod y gall eu plant “drechu” cyfyngiadau.
 • Cwmpas: 3 / 5 iOS, Android, a Kindle.
 • rheoli: 5 / 5 Yn gallu nodi apiau a therfynau rhyngrwyd yn ogystal â galwadau, testunau a lleoliadau.
 • Gwerth: 1 / 5 $ 69 x 2 (£ 105) y flwyddyn ar gyfer dyfeisiau 10
 • Sgôr: 11 / 20


Nanni Net

Net Nanny yw un o'r opsiynau hiraf. Mae'n cynnwys hidlydd rhyngrwyd, mynediad wedi'i drefnu, rhybuddion gweithgaredd ac adroddiadau. Fodd bynnag, nid yw'n gadael i chi reoli apiau penodol, sy'n golygu bod angen i rieni gael ffyrdd eraill o fonitro gemau a chyfryngau cymdeithasol.

Mae'n gofyn eich bod chi'n gosod meddalwedd ar bob dyfais. Mae'n cefnogi iOS, Android, Windows, a Mac, ond nid consolau gemau na setiau teledu craff.

Mae'n ddrytach nag opsiynau eraill, gan gostio mwy na $ 9 y ddyfais. Nid yw chwaith yn olrhain lleoliad a rhybuddion fel sy'n boblogaidd ar gystadleuwyr mwy diweddar yn y gofod hwn.

 • Symlrwydd: 2 / 5 Angen sefydlu ar bob dyfais sy'n gymharol gymhleth, yn ogystal â gosodiadau ychwanegol i gyfyngu ar borwyr diofyn.
 • Cwmpas: 3 / 5 iOS, Android, Windows, a Mac.
 • rheoli: 2 / 5 Methu cyfyngu apiau ond mae'n cyfyngu ar amser rhyngrwyd.
 • Gwerth: 2 / 5 $ 119.99 (£ 90) y flwyddyn ar gyfer dyfeisiau 10
 • Sgôr: 9 / 20


Premier Teulu Norton

Mae hyn yn cynnig nodweddion diogelwch ar-lein fel rhan o amddiffyn firws. Mae'n olrhain pa mor hir y mae eich plant ar-lein a beth maen nhw'n ei wneud. Yna gallwch chi gyfyngu ar ba mor hir y gallant dreulio ar-lein ar wahanol ddyfeisiau gan gynnwys PC, Android, ac iOS ond nid Macs.

Nid oes ganddo nodweddion estynedig rheolyddion apiau ac amseroedd gwely manwl ac mae'n costio mwy nag opsiynau eraill ar £ 29.99 er nad yw hyn wedi'i gyfyngu i nifer penodol o ddyfeisiau ac mae'n cynnwys swyddogaethau gwrth firws.

 • Symlrwydd: Mae angen gosod App neu feddalwedd 3 / 5 ar bob dyfais.
 • Cwmpas: 3 / 5 PC, Android, ac iOS.
 • rheoli: Mae monitorau 1 / 5 yn hytrach na chyfyngu ar amser, dim ond yn cynnwys amser ar-lein yn hytrach nag apiau.
 • Gwerth: 2 / 5 £ 79.99 y flwyddyn ar gyfer dyfeisiau 10
 • Sgôr: 9 / 20

Sut alla i sicrhau mai hwn yw'r opsiwn gorau i mi a fy mhlentyn?

Bydd hyn yn dibynnu ar yr hyn rydych chi am ei wneud, y pryderon sydd gennych chi ac i ba raddau rydych chi am fonitro a rheoli defnydd eich plentyn o'r rhyngrwyd. Nid ydym yn argymell defnyddio meddalwedd recordio gan fod hyn yn ymledol iawn ac yn dangos diffyg ymddiriedaeth yn eich plentyn ac mae ganddo'r potensial i yrru ymddygiad anniogel 'o dan y ddaear'.

Mae llawer o'r cwmnïau hyn yn cynnig treialon am ddim a chynhyrchion di-bremiwm. Mae'n werth rhoi cynnig ar ychydig nes i chi ddod o hyd i'r un sy'n gweddu orau i'ch anghenion chi a'ch teulu.

Mae hefyd yn bwysig trafod yr opsiynau gyda'ch plentyn fel eu bod yn deall sut y byddwch chi'n defnyddio'r ap a sut y gallai hyn effeithio ar eu defnydd. Bydd cael cyfranogiad eich plentyn yn sicrhau ei fod yn gweithio gyda chi i roi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt a pheidio â theimlo dan fygythiad y bydd hyn yn torri eu preifatrwydd. Ar ôl i chi gytuno gyda'ch gilydd ar sut y byddwch chi'n defnyddio'r ap, mae'n bwysig adolygu ffiniau wrth iddyn nhw aeddfedu i ddangos eich bod chi'n ymddiried ynddyn nhw i wneud dewisiadau craff ar-lein.