BWYDLEN

Canllaw neiniau a theidiau i ddiogelwch ar-lein

Canfu astudiaeth ddiweddar fod 4 mewn neiniau a theidiau 10 yn helpu gyda gofal plant yn yr hyn a alwyd yn 'granannying'.

Er mwyn helpu neiniau a theidiau i fynd i’r afael â bywyd ar-lein, rydym wedi creu canllaw newydd i neiniau a theidiau ar ddiogelwch ar-lein gyda chyngor ymarferol i gadw plant yn ddiogel.

Y tu mewn i'r canllaw

Pum awgrym diogelwch cyflym ar-lein i'ch rhoi ar ben ffordd 

1. Gwybod y rheolau a chadw atynt

Mynd i'r afael â pha reolau sydd ar waith ar gyfer eich wyrion a'ch wyresau o ran eu technoleg. Ceisiwch gadw negeseuon cyson tra'ch bod chi'n gofalu am eich wyrion fel bod ganddyn nhw'r un rheolau ynglŷn â'u defnydd o dechnoleg a'r hyn y gallant ac na allant ei wneud ar-lein.

2. Gen i fyny ar eich technoleg

Ewch i'r afael â'r dyfeisiau y mae eich wyrion yn eu defnyddio - o ffôn clyfar i lechen a sicrhau eich bod chi'n gwybod sut maen nhw'n gweithio.

3. Deall a yw'r dechnoleg maen nhw'n ei defnyddio yn briodol i'w hoedran

Siaradwch â'ch wyrion am ba apiau, gemau a gwefannau maen nhw'n eu defnyddio a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod bod beth bynnag maen nhw'n ei wneud yn briodol i'w hoedran.

4. Gwiriwch reolaethau rhieni

Mae llawer o rieni yn gosod rheolaethau rhieni trwy eu band eang - gwnewch yn siŵr bod rheolaethau rhieni ar waith ar eich band eang lle bo angen.

5. Byddwch yn barod os aiff rhywbeth o'i le

Sicrhewch fod gennych gynllun gweithredu ar waith os dônt ar draws rhywbeth sy'n eu cynhyrfu ar-lein. Cynigiwch glust wrando fel y gallant ddod atoch gyda phryderon a gyda'i gilydd gweithio allan y ffordd orau i'w cefnogi (p'un a yw'n sicrwydd, yn gosod rheolaethau neu'n riportio'r digwyddiad).

Amser sgrin - Faint o amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein?

Bydd bod yn ymwybodol o faint o amser y mae eich wyrion yn ei dreulio ar-lein yn eich helpu i wneud y mwyaf o'ch amser gyda'ch gilydd.

 • Trafodwch eu terfynau amser sgrin; a oes unrhyw reolau teuluol ynglŷn â faint o amser y gallant ei dreulio ar-lein neu a oes meysydd wedi bod parthau dynodedig di-sgrin yn eu tŷ? Mae'r ardaloedd fel arfer yn cynnwys y bwrdd cinio neu eu hystafelloedd gwely - yn dibynnu ar eu hoedran.
 • Gall amser sgrin fod yn ddefnyddiol iawn i blant gan ei fod yn eu helpu dysgu, creu a chymdeithasu. Yn ystod y gwyliau, gall eu helpu i aros yn gysylltiedig â'u ffrindiau ond mae'n hollbwysig sicrhau eu bod yn cael diet amrywiol o weithgareddau ar-lein ac all-lein. Os ydych chi'n cael trafferth ymgysylltu â'ch wyrion all-lein, cliciwch yma am mwy o gyngor.

Rheolaethau rhieni - Gosod ffiniau digidol

Beth yw rheolaethau rhieni?

 • Rheolaethau rhieni yw'r enwau ar gyfer grŵp o leoliadau sydd eich rhoi mewn rheolaeth ar ba gynnwys gall eich wyrion weld. O'u cyfuno â gosodiadau preifatrwydd gall y rhain eich helpu chi amddiffyn eich plant rhag y pethau na ddylent eu gweld neu brofiad ar-lein.
 • Mae'n bwysig mynd i'r afael â'r rheolaethau rhieni y mae eich wyrion wedi arfer â nhw rhag ofn eich bod yn gofalu amdanynt yn eich cartref eich hun. Mae llawer o rieni yn gosod rheolyddion ar eu band eang i helpu i gyfyngu ar yr hyn y mae gan eu plant fynediad iddo. Gallai peidio â chael y rheolaethau rhieni cywir ar waith adael eich wyrion yn agored i risgiau posibl ar-lein megis gwylio cynnwys amhriodol, cael cyswllt amhriodol neu ymddwyn yn amhriodol ar-lein. Gweler ein canllawiau Rheoli Rhieni.
 • Cael sgyrsiau rheolaidd gyda'ch wyrion am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein hefyd bydd yn eich helpu i gadw ar ben pwy maen nhw'n siarad a beth maen nhw'n ei wneud ar-lein.
Adolygu lleoliadau lleoliadau

Mae llawer o apiau a thechnoleg yn cynnig cyfle yn awtomatig i rannu'ch lleoliad wrth rannu postiadau. Anogwch eich wyrion i beidio â rhannu eu lleoliad na'u delweddau mewn amser real i beidio â rhoi eu lleoliad i ffwrdd. Fodd bynnag, mae yna apiau a thechnoleg sy'n cynnig rhannu lleoliad byw gan gynnwys Snapmaps - sy'n rhan o'r app rhannu lluniau Snapchat.

Ydyn nhw'n defnyddio Snapchat? Os felly, dyma ychydig o gyngor:

 • Ar Snapchat, mae gan ddefnyddwyr eu avatar personol eu hunain; pan gliciwch ar adran fapiau Snapchat gallwch weld lle mae'ch ffrindiau i gyd o'ch cwmpas. Gall y rhannu lleoliad hwn fod yn niweidiol iawn i blant, nid yn unig am ei fod yn datgelu eu lleoliad ar restr eu ffrindiau cyfan, ond gall hefyd wneud i'ch wyrion deimlo eu bod yn colli allan.
 • On Mapiau Snap gallwch weld pan fydd eich ffrindiau'n hongian allan gyda'i gilydd. Gallai hyn arwain at i'ch wyrion deimlo eu bod yn cael eu gadael allan gan eu bod yn gallu gweld eu ffrindiau eraill yn hongian allan hebddyn nhw. I atal hyn dylech annog eich wyrion i ddiffodd y gwasanaethau lleoliad ar Snapchat, am a canllaw cam wrth gam ar sut i wneud hyn gweler y dudalen reolaethau.

Hapchwarae ar-lein - Chwarae'n ddiogel

Gyda'r cynnydd mewn gemau ar-lein aml-chwaraewr poblogaidd fel Fortnite ac Roblox, mae'n bwysig siaradwch â'ch wyrion am ba gemau ar-lein maen nhw'n chwarae ac ar ba ddyfeisiau maen nhw'n eu chwarae.

 • Mae gemau, fel ffilmiau, yn dod â sgôr oedran fel y gallwch chi gwiriwch beth mae'ch wyrion yn ei chwarae sy'n briodol i'w hoedran.
 • Yn syml, chwiliwch enw'r gêm yn y siop App a'i Sgôr oedran PEGI yn ymddangos yn nisgrifiad yr app.
 • Dweud sgyrsiau rheolaidd am y gemau maen nhw'n hoffi chwarae ac yn gofyn iddyn nhw a allwch chi ymuno - fel y gallwch chi weld sut maen nhw'n gweithio.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi gofyn i'ch wyrion gyda phwy maen nhw'n hapchwarae. Mae gan lawer o gemau elfen cyfryngau cymdeithasol iddynt ac felly heb y gosodiadau cywir a gymhwysir i'r gêm gallent redeg y risg y bydd dieithriaid yn cysylltu â hwy. Yn hanfodol, atgoffwch eich wyrion y gallant ddod atoch pe byddent yn wynebu unrhyw ymddygiad ymosodol neu amhriodol wrth hapchwarae.
 • Yn olaf, mae caethiwed gemau yn cael ei ddosbarthu fel caethiwed swyddogol gan Sefydliad Iechyd y Byd. Os yw'ch wyrion yn ei chael hi'n anodd ymgysylltu y tu allan i'w cymuned hapchwarae a'ch bod yn poeni eu bod yn dangos arwyddion o ddibyniaeth ar gemau, ymwelwch â'n canllaw ..

Rheoli arian ar-lein 

Yn gynyddol wrth i blant dreulio mwy o amser yn chwarae gemau ar-lein ac yn cysylltu trwy'r cyfryngau cymdeithasol, mae'r gweithgareddau hyn hefyd yn eu harwain i brynu mwy mewn app.

Gydag arian yn dod yn fwy digidol yn hanes diweddar trwy Apple a Google Pay ar ddyfeisiau, yn ogystal â thwf apiau i helpu plant i reoli arian, mae wedi dod yn bwysicach helpu plant i ddeall sut i ddatblygu arferion arian da ar-lein.

Os yw'ch wyres yn hapchwarae, yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol neu'n pori gwefannau ar-lein yn unig, dyma rai awgrymiadau cyflym i'w helpu i fynd i'r afael ag unrhyw risgiau posibl o wario neu reoli arian ar-lein:

1. Ymgyfarwyddo â phrynu mewn-app yn yr apiau a'r llwyfannau y mae plant yn eu defnyddio
2. Defnyddiwch osodiadau ar ddyfeisiau a llwyfannau i reoli gwariant
3. Helpwch nhw i ddilyn y rheolau sylfaenol y mae eu rhieni wedi'u gosod ar ble a sut y gallant wario arian ar-lein
4. Siaradwch am werth arian gyda nhw fel y gallant wneud dewisiadau doethach ar yr hyn maen nhw'n ei brynu
5. Siaradwch am sgamiau ar-lein a sut i'w gweld fel nad ydyn nhw'n cael eu llenwi i roi eu gwybodaeth bersonol i ffwrdd a all eu peryglu

Am fwy o gyngor, lawrlwythwch ein Canllaw Rheoli Arian Ar-lein.

Ffrydio byw

Canfu astudiaeth ddiweddar gan Internet Matters fod bron i draean o blant rhwng 11 a 13 oed yn ffrydio'n fyw. Mae hyn yn golygu eu bod yn darlledu eu hunain yn fyw dros y rhyngrwyd trwy glicio botwm. Darganfyddwch a yw'ch wyres yn awyddus i ffrydio byw a pha apiau maen nhw'n eu defnyddio ar gyfer hyn a gyda phwy maen nhw'n rhannu. Mae'n bwysig cydnabod a allai eich wyrion fod yn rhannu gwybodaeth bersonol â dieithriaid.

Er mwyn sicrhau bod eich wyrion yn ffrydio'n fyw yn ddiogel gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw'n datgelu unrhyw fanylion personol. Anogwch eich wyrion i lif byw yn gyhoeddus yn unig fel nad ydyn nhw'n datgelu gwybodaeth bwysig amdanyn nhw eu hunain ac yn siarad â nhw am beryglon cysgodi i gynulleidfa anhysbys.

Pa faterion y gall plant eu hwynebu ar-lein?

Cynnwys amhriodol

Mae yna lawer iawn o gynnwys amhriodol ar y rhyngrwyd, os na chymerir rhagofalon, gallai arwain at niwed ar-lein fel deunydd pornograffig, iaith ddrwg, gamblo, ystafelloedd sgwrsio heb eu modiwleiddio, a gwefannau sy'n annog terfysgaeth neu hiliaeth.

Cael sgwrs

Anogwch eich wyrion i siarad â chi pe byddent yn dod ar draws cynnwys amhriodol a darganfod sut y gwnaethant gyrchu ato.

Gosod rheolyddion

I atal eich wyrion rhag gweld unrhyw beth na ddylent - defnyddiwch beiriannau chwilio sy'n gyfeillgar i blant fel Google Safe Search neu Swiggle yn ogystal â sefydlu dulliau diogelwch ar wefannau fel YouTube. Gallwch ddysgu sut i wneud hynny ..

Seiberfwlio

Mae seiberfwlio yn rhychwantu pob math o dechnoleg a gall plant sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol neu wefannau sy'n croesawu adborth fel YouTube fod yn agored i sylwadau dieithriaid. Nid yw bwlio bellach yn dod i ben wrth gatiau'r ysgol a gall plant fod yn destun sylwadau creulon ar draws eu holl ddyfeisiau gan gynnwys ffonau smart a chonsolau gemau.

Sylwch ar yr arwyddion

Ewch i'n Hwb seiberfwlio am gyngor gan gynnwys arwyddion y gallai eich wyrion fod yn seiberfwlio ac aros mewn tiwn gyda phwy y maent yn siarad â nhw ar-lein.

Sôn am ymddygiad ar-lein

Mae sgyrsiau am eu hymddygiad ar-lein a sut i rwystro neu riportio bwlis yn hanfodol.

sexting

sexting yw anfon a derbyn negeseuon neu ddelweddau penodol. Gellir rhannu'r delweddau hyn trwy iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, Twitter DMs, ac ati. Mae secstio yn bwnc anodd iawn i siarad â'ch wyrion, efallai na fyddan nhw'n teimlo fel y gallan nhw siarad â chi amdano.

Trafodwch mantra 'meddwl cyn i chi bostio'

Atgoffwch eich wyrion, unwaith y bydd delweddau'n cael eu hanfon ar y rhyngrwyd, ni allwch eu cael yn ôl ac mae angen iddynt feddwl yn ofalus iawn am ble y gallai'r ddelwedd honno ddod i ben.

Byddwch yn ymwybodol o'r camau i weithredu

Os daw eich wyrion atoch ar ôl iddynt rannu delwedd benodol a'i bod wedi mynd o amgylch grŵp cyfeillgarwch neu o amgylch eu hysgol, yna mae yna gamau y gallwch eu cymryd. Gallwch gysylltu â'r wefan rhwydweithio cymdeithasol a byddant yn tynnu'r ddelwedd. Os ydych chi'n credu bod y ddelwedd wedi'i rhannu ag oedolyn gallwch chi ei riportio i'r Canolfan Camfanteisio ar Blant ac Amddiffyn Ar-lein.

Pwysau gan gyfoedion

Gall plant deimlo mwy o bwysau ar-lein i bostio lluniau ohonyn nhw'n cael hwyl ac yn byw hyd at yr hyn mae eu cyfoedion yn ei bostio ar-lein. Mae siarad â'ch wyrion a'ch wyresau am hunluniau y maen nhw wedi'u gweld ar-lein a'u hunanddelwedd eu hunain yn bwysig iawn gan fod llawer o blant yn dioddef o hunan-barch isel o ganlyniad i bwysau ar-lein i edrych mewn ffordd benodol neu bostio'n barhaus.

Helpwch nhw i gwestiynu'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein

Siaradwch â nhw am sut efallai nad yw'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein yn gynrychiolaeth o fywyd go iawn a'u hatgoffa nad yw delwedd yn eu diffinio.

Anogwch nhw i gael gweithgareddau cydbwysedd ar ac oddi ar-lein

Gall annog amser i ffwrdd o'u dyfeisiau a chymryd rhan mewn gweithgareddau all-lein helpu. Hyn fideo o wefan BBC Own It yn darparu cyngor diogelwch ar-lein i blant y gellir ei rannu gyda nhw i'w helpu i fynd i'r afael â'r mater.