BWYDLEN

Canllaw lawrlwytho a firysau

Mae plant yn ymhyfrydu yn y rhyddid y mae'r rhyngrwyd yn ei roi iddynt lawrlwytho unrhyw gân, ffilm neu raglen deledu y maent ei eisiau. Mae'r rhan fwyaf o'r cynnwys y mae plant yn ei lawrlwytho o dan hawlfraint, sy'n golygu ei fod yn perthyn i'r person, grŵp neu gwmni a'i creodd ac fel rheol mae angen talu. Mae lawrlwytho hefyd yn eich datgelu i firysau a meddalwedd ysbïo.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw'r risgiau o lawrlwytho'n anghyfreithlon?

Gwyliwch fideo addysgol Into Film and Industry Trust i helpu plant i ddeall peryglon drwgwedd

Mae'r gallu i lawrlwytho cerddoriaeth a ffilmiau yn ôl y galw a rhannu gwybodaeth o fudd mawr i'r rhyngrwyd, ond cadwch y wybodaeth ganlynol mewn cof:

  • Gwiriwch yr hyn y mae eich plant yn ei lawrlwytho wrth i'r diwydiannau ffilm a cherddoriaeth fonitro'r rhyngrwyd am bobl sy'n lawrlwytho'n anghyfreithlon a byddwch yn gyfrifol am unrhyw lawrlwythiadau anghyfreithlon y mae eich plant yn eu gwneud
  • Trwy lawrlwytho deunydd o wefannau anghyfreithlon, mae plant mewn perygl o lawrlwytho firysau neu ysbïwedd ar yr un pryd. Gellir eu lawrlwytho hefyd o negeseuon e-bost, pop-ups neu rannu ffeiliau yn ogystal â gyriannau USB a dyfeisiau cysylltiedig
  • bloatware, trojans, malware ac mwydod gellir ei lawrlwytho hefyd. Gall y rhain wneud unrhyw beth o gymryd rheolaeth o'ch cyfrifiadur i arafu'ch dyfais
  • Gwe-rwydo a fferyllu yn ffyrdd o gael gafael ar wybodaeth breifat, naill ai trwy anfon e-byst yn esgus bod yn sefydliad dilys fel banc neu gymdeithas adeiladu neu eich anfon at gopïau o wefannau dilys
  • Rhannu ffeiliau mae angen meddalwedd arbennig ar wefannau fel arfer. Os yw'ch plant yn defnyddio un i lawrlwytho deunydd anghyfreithlon efallai y byddwch yn dod o hyd i eicon cysylltiedig ar y bwrdd gwaith.
adroddiad dogfen

Ynghyd â Mumsnet a Sky gwnaethom ofyn i rieni am eu profiadau o'r risgiau maen nhw'n eu gweld gyda môr-ladrad digidol. Darllenwch ein 'Adroddiad ar ddiogelwch Rhyngrwyd a pheryglon môr-ladrad digidol' i weld yr hyn a ddywedon nhw a chael cyngor.

Darllenwch yr adroddiad

Sut alla i sicrhau bod fy mhlentyn yn cyrchu cynnwys yn ddiogel?

Siaradwch â'ch plant am sut i lawrlwytho'n ddiogel ac yn gyfreithlon, a'u helpu i ddeall pam ei bod yn bwysig cadw'r cyfrifiadur yn rhydd o firysau:

Atgyfnerthwch yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud

Gwnewch hi'n glir ei bod hi'n anghyfreithlon lawrlwytho'r mwyafrif o ffilmiau, caneuon a gemau heb dalu amdanynt

Gwiriwch wefannau y mae eich plentyn yn eu defnyddio i lawrlwytho cynnwys

Ymchwiliwch i unrhyw wefan lawrlwytho y mae eich plentyn yn ei defnyddio a gwiriwch ei bod yn gyfreithlon ac yn ddibynadwy

Gwiriwch hanes y rhyngrwyd ar ddyfeisiau am arwyddion o lawrlwythiadau anghyfreithlon

Gwiriwch gyfrifiadur a dyfais eich plentyn hanesion rhyngrwyd yn rheolaidd ar gyfer arwyddion o weithgaredd anghyfreithlon. Gall diffyg llwyr o hanes rhyngrwyd hefyd fod yn arwydd o weithgaredd anghyfreithlon

Cadwch lygad ar filiau am arwyddion o ddwyn ID

Gwiriwch eich cyfrifon banc a'r holl filiau rydych chi'n eu derbyn am unrhyw arwyddion o dwyn hunaniaeth.

Annog plant i lawrlwytho o wefannau ag enw da

Cyfeiriwch eich plant at safleoedd diogel lle gallant brynu cerddoriaeth a ffilmiau, fel iTunes neu Amazon. Gallwch chi gyfyngu ar y swm maen nhw'n ei wario trwy gael cardiau rhodd iddyn nhw am swm penodol

Rhowch fynediad iddynt i lwyfannau ffrydio cyfreithiol

Edrych i mewn i wasanaethau fel Spotify (ar gyfer cerddoriaeth) neu Netflix (ar gyfer ffilmiau) sy'n caniatáu diderfyn ffrydio

Defnyddiwch feddalwedd amddiffyn firws i amddiffyn dyfeisiau

Os yw atodiad yn ymddangos yn amheus, gwiriwch gyda'r person a'i hanfonodd a'i sganio â meddalwedd gwrthfeirws priodol cyn ei agor. Mae rhai meddalwedd yn darparu rhestr o ffynonellau parchus i'w lawrlwytho yn ogystal â nodi'r rhai sy'n hysbys am gynnwys niweidiol

Dysgwch nhw i weld safleoedd ffrydio ffug neu anghyfreithlon

Os yw rhywbeth yn crybwyll 'am ddim' neu dermau fel 'Dadlwythiadau Ffilm Unlimited', '100% cyfreithiol' bydd y dolenni hyn fel arfer yn mynd â chi at gynnwys môr-ladron.

Awgrymiadau diogelwch rhyngrwyd i rieni

Dyma awgrymiadau da 5 i helpu i amddiffyn eich dyfeisiau rhag meddalwedd faleisus:

1. Defnyddiwch gyfrinair

Sicrhewch fod eich cysylltiad diwifr wedi'i sicrhau gyda chyfrinair wedi'i amgryptio.

2. Gosodwch eich rheolaethau rhieni

Defnyddio rheolaethau rhieni i leihau'r tebygolrwydd y bydd plant yn gwylio ar ddamwain cynnwys amhriodol.

3. Meddu ar feddalwedd gwrthfeirws gweithredol

Cadwch eich meddalwedd gwrthfeirws yn gyfredol. Gallwch chi osod y feddalwedd i sganio'ch cyfrifiadur yn awtomatig, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n monitro hyn yn rheolaidd.

4. Diweddarwch eich system weithredu a'ch apiau

Sicrhewch fod y fersiwn ddiweddaraf o'ch system weithredu a'ch apiau wedi'u gosod ar eich dyfeisiau.

5. Chwiliwch am gyngor

Gwiriwch i mewn gyda'ch darparwr rhyngrwyd i gael eu cyngor diweddaraf ar sut i gadw un cam ar y blaen i'r seiberdroseddwyr.

Adnoddau

Riportiwch weithgaredd troseddol sy'n gysylltiedig â chynnwys digidol môr-ladron fel ffilmiau, teledu a chwaraeon i CrimeStoppers - 0800 555 111

Adrodd yma

Adnoddau a argymhellir

Gall dilyn y dolenni isod eich helpu i sicrhau bod eich plant yn lawrlwytho ffilmiau a cherddoriaeth yn gyfreithlon ac yn eich diweddaru chi ar ddiogelwch y rhyngrwyd: