BWYDLEN

Darganfod digidol yn Cynradd

Wrth i blant ddechrau yn yr ysgol gynradd, maen nhw hefyd yn dechrau defnyddio mwy o dechnoleg.

Paratowch ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd gyda chipolwg ar y materion diogelwch ar-lein y gallai plant cynradd eu hwynebu.

Mae criw o blant ysgol gynradd yn gwisgo clustffonau yn gwenu wrth ddefnyddio tabledi tra bod eu hathro yn gwylio.

Y tu mewn i'r canllaw

O'r derbyn i ddiwedd yr ysgol gynradd, mae taith ddigidol plant yn newid llawer.

Yn iau, efallai y byddan nhw'n ymgysylltu mwy â fideos a gemau tabledi. Fodd bynnag, yn yr oedran ysgol gynradd, efallai y bydd plant yn siarad mwy gyda theulu a ffrindiau neu'n chwarae gemau ar-lein. Gyda mwy o ryngweithio ar-lein, maent yn profi mwy o risgiau a chyfleoedd.

Delwedd ddigidol o fam, mab, tad a merch ar soffa gyda dyfeisiau a chi. Testun yn darllen 'Cael Pecyn Cymorth Digidol eich teulu - Cyngor wedi'i deilwra i ddefnydd digidol, diddordebau a phrofiadau eich plentyn' gyda botwm sy'n dweud 'Dechrau Nawr'. Mae logo Internet Matters yn y gornel.

Crëwch eich pecyn cymorth ar gyfer cyngor perthnasol a chamau gweithredu hawdd wedi'u cynllunio'n unig ar gyfer bywyd digidol eich plentyn.

CAEL FY PECYN CYMORTH

Beth mae plant yn ei wneud ar-lein?

Wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol gynradd, mae eu bywydau digidol yn ehangu. Maent yn dysgu bod y byd ar-lein yn lle o bosibiliadau diddiwedd. A chyn iddynt hyd yn oed ddysgu darllen, gall y mwyafrif lywio trwy ddyfeisiau i chwarae gemau a gwylio cynnwys.

Beth mae'r ymchwil yn ei ddweud

Mae amser ar-lein yn effeithio ar les digidol

Mae ein Adroddiad Mynegai Lles Plant mewn Byd Digidol 2023 dod o hyd i fwy o effeithiau negyddol mewn plant o amser ar-lein.

Merched ifanc 9-10 oed sy’n teimlo’r effeithiau mwyaf negyddol o gymharu â grwpiau eraill. Mae hyn yn arbennig o wir wrth sôn am FOMO, delwedd y corff ac amser sgrin. Gweler ein canllaw i'w cefnogi yma.

Gwylio cynnwys yw'r gweithgaredd mwyaf poblogaidd

Ar draws pob grŵp oedran, mae plant yn gwylio cynnwys ar-lein yn rheolaidd. Mae llwyfannau fel YouTube, Netflix a Disney+ ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd i blant yn yr ysgol gynradd.

Mae'r math hwn o amser sgrin yn oddefol. Yn gyffredinol, nid yw'n weithgaredd sy'n adeiladu sgiliau neu'n annog creadigrwydd. Fel y cyfryw, dylai fod yn rhan fach o amser plant ar-lein. Dysgwch sut i helpu plant i gydbwyso amser sgrin yma.

Defnyddir tabledi yn eang

Mae ymchwil gan Ofcom yn dangos bod plant hyd at tua 12 oed yn defnyddio tabledi a ffonau clyfar. Wrth i blant dyfu, maen nhw'n fwy tebygol o ffafrio ffonau smart. Fodd bynnag, mae tabledi yn dal i gael eu defnyddio'n eang yn yr ysgol gynradd.

Gweld sut i osod ffonau clyfar a thabledi yn ddiogel yma.

Mae creu ac adeiladu yn cymryd yr awenau

O ran gemau fideo, mae'n well gan fechgyn a merched y rhai sy'n gadael iddynt adeiladu a chreu. Mae rhai enghreifftiau poblogaidd Roblox ac Minecraft lle gall chwaraewyr greu bydoedd, dillad, gemau a mwy.

Felly, mae'n bwysig meddwl amdano sut maen nhw'n defnyddio'r apiau maen nhw'n eu mwynhau yn hytrach na faint o amser maen nhw'n ei dreulio arnyn nhw.

Mae plant yn chwilfrydig am y byd ar-lein. Fodd bynnag, mae eu dealltwriaeth o ystyr 'ar-lein' yn gyfyngedig. Efallai na fyddant yn adnabod pwy greodd y cynnwys na'r rhesymau y tu ôl iddo. O'r herwydd, nid ydynt ychwaith wedi'u harfogi eto i ystyried a yw rhywbeth yn briodol iddynt. Felly, mae arweiniad gan rieni a gofalwyr yn allweddol.

Mynnwch fewnwelediadau diogelwch digidol cyflym i'r ymchwil ddiweddaraf i blant sy'n dechrau yn yr ysgol gynradd gyda'r canllaw hwn y gellir ei argraffu a'i rannu.

GWELER Y CYFARWYDD
Canllaw argraffadwy dogfen

CANLLAW DOWNLOAD

Llwyfannau poblogaidd yn yr ysgol gynradd

Siartiau yn dangos bod YouTube, Netflix a Disney + yn fwyaf poblogaidd ymhlith 4-12 oed.

Fe wnaethom arolygu 2000 o rieni plant 4-16 oed. Mae'r siartiau hyn yn dangos canran y plant sy'n defnyddio pob platfform fel y dywed rhieni.

Er bod platfformau fel WhatsApp, TikTok a Facebook yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn, mae plant o dan yr oedran hwn yn dal i'w defnyddio. Mae'r cyfyngiadau oedran yn cyfyngu ar niwed cynnwys fel delweddau rhywioledig yn ogystal â chyswllt gan groomers. Felly, mae'n bwysig i'ch plentyn ddilyn y cyfyngiadau hyn a chadw at apiau a llwyfannau sy'n briodol i'w hoedran. Gweler ein rhestr o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol sy'n briodol i'r rhai yn yr ysgol gynradd.

Seicolegydd Dr Linda Papadopoulos yn rhannu cyngor i gefnogi plant ysgol gynradd ar-lein
Arddangos trawsgrifiad fideo
0:00
Rwy'n meddwl yn ystod y blynyddoedd cyn-ysgol un
0:06
o'r pryderon yw faint o amser plant
0:09
gwario ar-lein mae rhai gwych
0:11
technolegau allan yna y math hwnnw ohonoch
0:13
gwybod helpu plant i ddysgu mae rhai yn wych
0:15
am fath o help gyda darllen efallai
0:17
neu rhifyddeg bydd rhai yn hwyl felly
0:19
maen nhw'n chwarae y gallai rhai helpu gyda nhw
0:20
math o'u sgiliau echddygol ac eto
0:22
gallai eraill helpu mewn gwirionedd
0:25
gwneud math o'r gwrthwyneb i'r hyn yr ydym ni
0:26
disgwyl i dechnoleg wneud, sef cael plant
0:28
symud gwnewch yn siŵr eu bod yn oed-briodol
0:30
gwneud yn siŵr eu bod yn ddiogel ar-lein a
0:33
sicrhau hefyd pan fyddant yn defnyddio
0:36
y dechnoleg hon ei bod yn gyfyngedig o ran amser
0:39
mae plant ifanc yn dechrau bod eisiau bondio
0:42
gyda'u grŵp cyfoedion bach yn iawn a
0:44
mae rhan o'r bondio hwnnw'n golygu edrych ar
0:45
gyda beth maen nhw'n chwarae ac yn ei gopïo
0:47
hynny pan ddaw eich plentyn adref a dweud
0:49
Rydych chi'n gwybod bod fy ffrindiau yn yr ysgol
0:51
siarad am y gêm hon rwy'n meddwl y
0:52
yn gynt y gallwch ddechrau eu cael
0:54
meddwl pam maen nhw eisiau cymryd rhan
0:56
ymddygiadau penodol ar-lein yn hytrach na
0:59
teimlo bod yn rhaid iddynt oherwydd
1:00
mae'n debyg bod syniad pawb arall yn syniad da
1:03
mae plant yr oedran hwn yn edrych yn fawr arno
1:06
eu hamgylchoedd ac maent yn modelu eu
1:08
ymddygiad yn eu herbyn felly os ydych chi
1:10
yn gyson ar eich ffôn ond yn dweud
1:13
eich plentyn i beidio â bod ar eu rhai nhw mae'n
1:15
anfon neges gymysg set yn dda
1:17
enghraifft po fwyaf y gallwch chi sefydlu a
1:19
cynsail iach ar gyfer sut yr ydych yn delio ag ef
1:21
rydych chi'n gwybod eich technoleg, gorau oll
1:24
ar gyfer eich plentyn ac yn yr achosion hynny
1:25
lle mae angen i chi ddefnyddio'ch technoleg
1:26
esbonio ar gyfer beth rydych chi'n ei ddefnyddio
1:29
ddefnyddiol hefyd
1:30
fy nhri awgrym gorau ar gyfer y grŵp oedran hwn
1:32
fyddai rhif un monitor faint
1:35
amser mae'r plant yn ei dreulio ar-lein peidiwch ag anghofio
1:37
bod angen i chi yn yr oedran hwn fod yn fath o
1:40
eu helpu nhw fath o gurad rydych chi'n gwybod
1:42
beth maen nhw beth maen nhw'n treulio eu hamser
1:43
gwneud
1:44
a thra bod y byd ar-lein yn mynd i fod yn a
1:47
rhan ohono mae angen i chi sicrhau ei fod yn
1:49
nid y rhan fwyaf ohono o bell ffordd
1:51
yn ail gwnewch yn siŵr bod plant yr oedran hwn
1:54
rydym yn defnyddio rheolaethau priodol a hynny
1:56
yn golygu gwneud yn siŵr eich bod wedi rhoi priodol
1:59
rheolaethau ar y gemau y maent yn eu defnyddio
2:01
yn olaf ac yn bwysig iawn gwnewch yn siŵr
2:02
bod gan eich plentyn amrywiaeth eang pan
2:06
mae'n dod i'r hyn maen nhw'n ei fwyta
2:08
termau chwarae ac adloniant
2:10
siwr bod hynny
2:11
nid dim ond syllu ar sgrin yw hyn
2:13
mae llawer o bethau gwych allan yna
2:14
mae hynny'n eu cael i symud i feddwl ac i
2:17
dysgu
2:24
Chi

Profiadau bywyd go iawn

Dewch i weld beth mae eraill wedi'i brofi i gael darlun cywir o'r heriau ar-lein y mae plant yn eu hwynebu wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol gynradd.

Profiad rhiant

Adele Jennings yn rhannu ei phrofiad yn rheoli byd digidol ei phlentyn.

Profiad plentyn

Jacob Jennings yn rhannu ei brofiad o ddysgu am ddiogelwch ar-lein yn yr ysgol.

Profiad athro

Jenny Burret yn rhannu'r hyn y mae plant yn ei ddysgu am y byd ar-lein yn yr ysgol gynradd.

Beth yw'r risgiau a'r heriau digidol?

Er bod digon o fanteision i'r gofod ar-lein, gall y rhyngrwyd wneud plant yn agored i rai pethau cyn eu bod yn barod. Gallai hyn gynnwys cynnwys amhriodol, syniadau eithafol a materion preifatrwydd neu ddiogelwch naill ai drwy ddamwain neu drwy chwiliad bwriadol.

O'n hymchwil ein hunain, mae rhieni'n dweud bod plant 6-10 oed yn naïf. Gall eu chwilfrydedd eu rhoi mewn ffordd niwed yn anfwriadol. Mae rhieni'n poeni y gallai eu plant ddod o hyd i gynnwys rhywiol neu dreisgar amhriodol ar-lein, yn enwedig ar yr oedran y maent yn dechrau yn yr ysgol gynradd.

Dewiswch pa fater yr hoffech chi ddysgu mwy amdano:

Beth mae rhieni yn ei ddweud

Nododd ymchwil Ofcom y pwyntiau allweddol a ganlyn:

Amser ar y sgrin: Dywedodd 34% o rieni plant 8-11 oed eu bod yn ei chael yn anodd rheoli amser sgrin eu plentyn. Wrth i blant ddechrau yn yr ysgol gynradd, bydd angen i rieni weithio gydag ysgolion i ddod o hyd i gydbwysedd.

Ar fudd-daliadau a risgiau: Mae tua hanner rhieni plant 5-11 oed yn meddwl bod manteision bod ar-lein yn drech na’r risgiau. Mae tua ¾ o rieni yn meddwl eu bod yn gwybod digon i helpu i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Ar gynnwys niweidiol: Roedd ychydig dros ¼ rhieni plant 3 a 4 oed, gan godi i bron i hanner rhieni plant 8-11 oed, yn pryderu bod eu plant yn gweld cynnwys sy'n eu hannog i niweidio eu hunain.

Wrth gael ei fwlio: Dywedodd 43% o rieni plant 8-11 oed eu bod yn poeni bod eu plentyn yn cael ei fwlio wrth chwarae gemau ar-lein.

Ar reoli data a gwybodaeth: Roedd 49% o rieni yn bryderus iawn / yn weddol fawr am gwmnïau'n casglu gwybodaeth am yr hyn y mae eu plant yn ei wneud ar-lein.

Ar reoli eu henw da ar-lein: Roedd 40% o rieni plant 5-15 oed yn poeni'n fawr / weddol am i'w plant niweidio eu henw da naill ai nawr neu yn y dyfodol.

Cynnwys amhriodol

Fel chwilio am eiriau anghwrtais yn y geiriadur cyn y rhyngrwyd, mae plant yn parhau i fod yn greaduriaid chwilfrydig. Maent yn parhau i wthio ffiniau ac ailadrodd pethau a glywant ar y buarth. Fodd bynnag, lle byddai'r geiriadur yn darparu canlyniadau testun yn unig, bydd chwiliad ar-lein yn cynnig delweddau a fideo hefyd.

Hyd yn oed os ydych chi'n gosod hidlwyr cynnwys gartref, efallai na fydd ganddyn nhw hidlwyr ym mhobman. Efallai na fydd rhieni eu ffrindiau, er enghraifft, yn defnyddio ffilterau neu, os ydynt, gallent osod lefelau gwahanol.

Boed yn hysbysebion naid amhriodol, fideos yn arddangos cymeriadau cartŵn mewn cyd-destunau oedolion neu fforymau sy’n hyrwyddo hunan-niweidio a syniadau eithafol, gall plant faglu ar draws cynnwys annifyr a dryslyd, boed yn fwriadol ai peidio.

Adnoddau dogfen

Gwelwch ein hyb cyngor cynnwys amhriodol i ddysgu mwy am y mater a dod o hyd i ffyrdd ymarferol o amddiffyn eich plentyn.

Merch gyda chi ar ei glin yn edrych ar ffôn symudol

Ymweld â hyb cyngor

Risgiau cynyddol o amlygiad

Mae'r risg o ddod i gysylltiad â'r pethau hyn yn cynyddu gyda gwahanol weithgareddau. Pan fydd plant sy’n dechrau yn yr ysgol gynradd yn cymryd rhan yn y canlynol, mae’r posibilrwydd a’r tebygolrwydd y byddant yn gweld cynnwys amhriodol yn cynyddu:

 • Ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol cyn cyrraedd yr oedran lleiaf
 • Chwarae gemau a defnyddio apiau nad ydyn nhw'n briodol i'w hoedran
 • Gwylio ffrydiau byw gyda chynnwys amhriodol neu gymryd rhan ynddynt a chael eu hecsbloetio

Canfu ein hymchwil hynny Mae 56% o blant 9-10 oed yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac apiau negeseuon, gan gynnwys y rhai a fwriedir ar gyfer defnyddwyr 13+ oed.

Gall defnyddio apiau a llwyfannau sy'n amhriodol ar gyfer oedran neu ddatblygiad plentyn cynradd eu hamlygu i bethau cyn eu bod yn barod.

Beth bynnag yw oedran eich plentyn, mae'n bwysig ei baratoi ar gyfer yr hyn y gallai ei weld a ble i ddod o hyd i gefnogaeth.

Os bydd yn digwydd, peidiwch â chynhyrfu a defnyddiwch ef fel cyfle i'w helpu i ddeall pynciau anodd. Canmolwch nhw am ddod atoch chi. Gallai gorymateb olygu eu bod yn osgoi dod atoch yn y dyfodol.

Defnyddiwch ein canllawiau rheolaethau rhieni i osod rheolaethau ar ddyfeisiau plant

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Gall gweld cynnwys amhriodol yn ifanc ddrysu plant sy'n dechrau yn yr ysgol gynradd. Efallai y byddant yn cael trafferth prosesu'r hyn y maent yn ei weld neu'n ei brofi.

Ar adegau, efallai y bydd plant yn teimlo na allant ei rannu ag oedolion y maent yn ymddiried ynddynt. Gallai'r rhesymau am hyn gynnwys teimlo cywilydd neu embaras; efallai eu bod yn poeni am fynd i drafferth.

Ymchwil gan LGfL Canfuwyd nad oedd 1 o bob 5 plentyn erioed wedi dweud wrth neb y peth gwaethaf a ddigwyddodd iddynt. Ymhellach, canfu ymchwil gan Roblox fod 91% o rieni yn meddwl y byddai eu plant yn gofyn iddynt am help. Fodd bynnag, dim ond 26% o blant ddywedodd yr un peth. Ond dywedodd 53% y byddent yn riportio problem yn uniongyrchol i'r platfform.

Gall effaith emosiynol deunydd o'r fath achosi pryder a straen mewn rhai achosion. Canfu astudiaeth yn y DU fod plant yn profi ystod o emosiynau negyddol ar ôl gwylio pornograffi, gan gynnwys sioc, dryswch a theimlo'n ofidus. Mae'n destun pryder bod pobl ifanc yn dweud eu bod wedi dadsensiteiddio i'r cynnwys dros amser.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae ysgolion yn creu gofod diogel i blant archwilio cyfleoedd digidol. Mae hidlwyr a mynediad i'r rhyngrwyd wedi'i fonitro yn helpu gyda hyn.

Mae plant hefyd yn dysgu hanfodion diogelwch ar-lein fel cadw pethau’n breifat, ble i fynd am gymorth a sut i adnabod ymddygiad negyddol ar-lein. Mae canllawiau cwricwlwm ar gyfrifiadura, perthnasoedd a lles yn cynnwys canllawiau ar ddiogelwch ar-lein. Mae Addysg Cydberthnasau yn Lloegr a Llythrennedd Digidol o fewn Technolegau yn yr Alban yn enghreifftiau o hyn.

Mae hyn yn golygu ei bod yn ofynnol i ysgolion addysgu pynciau diogelwch ar-lein i bob plentyn sy'n dechrau yn yr ysgol gynradd. Gweler y Llwyfan dysgu Materion Digidol creu i gefnogi ysgolion a rhieni yn y DU gydag addysg diogelwch ar-lein.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Dysgwch sut i osod nodweddion diogelwch ar ddyfeisiau rydych chi'n eu rhannu gyda'ch plentyn i roi profiad ar-lein mwy diogel iddo.
Sgyrsiau i'w cael

Defnyddiwch lyfrau stori i ddechrau sgyrsiau

Siaradwch am ddiogelwch ar-lein cyn gynted ag y byddant yn mynd ar-lein. Gall defnyddio straeon i gyflwyno'r pwnc ei gwneud hi'n haws sbarduno sgwrs. Gofynnwch iddyn nhw beth maen nhw'n ei wybod am dechnoleg hefyd. Mae'n anhygoel faint maen nhw'n ei wybod a beth maen nhw'n ei godi o wylio eraill!

Sôn am yr hyn sy'n briodol ar wahanol oedrannau

Trafodwch pa fath o gynnwys sy'n briodol i blant o wahanol oedrannau i'w gweld ar-lein a pham. Eglurwch y gall unrhyw un uwchlwytho cynnwys i'r rhyngrwyd, felly nid yw'r cyfan ohono'n addas i blant.

Cytuno gyda'i gilydd beth sy'n briodol iddyn nhw

Cynhwyswch nhw fel eu bod yn teimlo'n rhan o'r broses gwneud penderfyniadau. Mae gwneud hyn yn eu helpu i gymryd perchnogaeth o'u diogelwch ar-lein unigol.

Annog meddwl yn feirniadol

Helpwch nhw i feddwl am pam eu bod yn hoffi gwneud rhai gweithgareddau a pha risgiau sydd ynghlwm ar-lein i ddechrau adeiladu eu sgiliau meddwl beirniadol.

Creu lle diogel iddyn nhw siarad

Wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol gynradd, helpwch nhw i deimlo'n gyfforddus siarad â chi neu oedolyn y gallwch ymddiried ynddo os ydyn nhw'n rhedeg i mewn i faterion ar-lein.

Sôn am yr hyn sy'n ffug a beth sy'n real

Dangoswch iddyn nhw nad yw popeth maen nhw'n ei weld ar-lein yn wir. Dysgwch nhw i wirio ffynonellau eraill. Mae gan CBBC fideos ac erthyglau gallwch chi rannu gyda'ch plentyn. Defnyddiwch ein Dewch o hyd i'r cwis Fake i weld pwy sy'n gwybod fwyaf am yr hyn maen nhw'n ei weld ar-lein hefyd.

Sefwch eich sail ar reolau

Byddwch yn barod i gwthio Nol os yw plant yn gofyn am gael defnyddio apiau anaddas mae eu ffrindiau yn eu defnyddio.

Sôn am ffyrdd cadarnhaol o ddefnyddio technoleg

Dangoswch eich bod chi'n deall y rôl bwysig technoleg a'r rhyngrwyd yn eu bywyd. Trafodwch ffyrdd eraill y gallant ddefnyddio technoleg i gadw eu profiadau ar-lein yn gadarnhaol.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Archwiliwch wefannau ac apiau gyda'i gilydd

Adolygwch wefannau gyda'ch gilydd i wirio bod eich plentyn yn defnyddio llwyfannau sy'n briodol i'w hoedran. Wrth iddynt heneiddio, adolygwch y rhain i'w helpu i ddarganfod diddordebau newydd.

Gosod rheolyddion i rwystro cynnwys amhriodol

Defnyddiwch reolaethau rhieni i rwystro mynediad i wefannau oedolion megis pornograffi a'r rhai sy'n hyrwyddo hunan-niweidio neu drais. Adolygwch y rhain wrth iddynt fynd yn hŷn i sicrhau eu bod yn rhoi'r amddiffyniad cywir i'ch plentyn.

Gosod ffiniau digidol

Rhowch a cytundeb teulu yn lle i nodi a gosod ffiniau. Dylai pob aelod o'r teulu gytuno i gadw at rai o'r rheolau hyn hefyd. Er enghraifft, os na all eich plentyn ddefnyddio ei ddyfais amser cinio, dylai hyn fod yn berthnasol i chi ac unrhyw un arall yn eich teulu. Mae'ch plentyn yn fwy tebygol o ddilyn yr un peth os nad yw'n cael ei neilltuo.

Rhannu gormod o wybodaeth

Yn gynyddol, mae llwyfannau'n ymgorffori gwahanol ffyrdd o rannu a chysylltu â ffrindiau. Mae enghreifftiau o amseroedd poblogaidd y gorffennol yn cynnwys ffrydio byw on TikTok, sgwrsio ar Roblox neu Facetimeing ffrindiau a theulu. Wrth i blant ddechrau'r ysgol gynradd a thyfu, mae'r elfen gymdeithasol yn flaenoriaeth iddyn nhw a'u diet digidol.

Canfu ymchwil Ofcom fod 30% o blant 5-7 oed a 63% o blant 8-11 oed yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, yn aml mae gan y llwyfannau y maent yn eu defnyddio a Gofyniad oedran 13+. Yn anffodus, mae hyn yn gadael defnyddwyr dan oed yn agored i niwed posibl. Mae hyn oherwydd eu cam datblygu a'u dealltwriaeth o'r gofod digidol.

Diddordebau a dylanwadau wedi newid

Fel gydag unrhyw beth, mae plant ifanc yn copïo'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein. Fel Vloggers neu YouTubers, maen nhw eisiau rhannu eu byd â chynulleidfaoedd ehangach. Mae plant yn yr oedran hwn yn gwerthfawrogi niferoedd tanysgrifwyr, hoffterau, safbwyntiau a sylwadau. Yn gynyddol, mae mwy o blant yn rhannu cynnwys a allai eu rhoi mewn perygl o niwed ar-lein. Gallai sylwadau, jôcs a lluniau sy'n ddoniol iddyn nhw a'u ffrindiau nawr effeithio a dylanwadu ar gyfleoedd yn y dyfodol. Dysgwch fwy am enw da ar-lein yma.

Canfu Ofcom, er bod sêr YouTube proffil uchel yn parhau i fod yn boblogaidd, mae plant yn gynyddol yn dilyn dylanwadwyr sy’n lleol i’w hardal neu sydd â diddordeb penodol a rennir. Mae plant sy'n dechrau yn yr ysgol gynradd yn tueddu i geisio modelu eu hunain ar y dylanwadwyr penodol hyn.

Er bod plant yn dysgu ymadroddion fel 'meddyliwch cyn i chi bostio' a 'byddwch yn ymwybodol o rannu' yn gynnar, gallai'r demtasiwn i rannu cynnwys yn gyhoeddus ar gyfer y rhai sy'n ei hoffi eu hannog i gymryd risgiau a allai arwain at niwed.

Beth mae rhieni a phlant yn ei ddweud

Canfu ymchwil gan PEW fod 4 o bob 10 rhiant yn teimlo pryder am ddata y mae cynorthwywyr llais yn ei gasglu am eu plentyn.

Yn ôl ymchwil gan y UK Safer Internet Centre, dywedodd 42% o blant fod eu rhiant(rhieni) yn rhannu rhywbeth amdanyn nhw ar-lein heb eu caniatâd. O'r nifer hwn, roedd 16% o bobl ifanc yn teimlo'n ddig a 25% yn teimlo'n bryderus neu ddim mewn rheolaeth.

Canfu'r un ymchwil y byddai dros 80% o blant yn dweud wrth eu rhieni am beidio â rhannu rhywbeth nad oeddent ei eisiau ar-lein. Dywedon nhw y bydden nhw hefyd yn gofyn iddyn nhw dynnu rhywbeth sydd eisoes wedi'i bostio i lawr.

Ymchwil Ofcom Canfuwyd bod 34% o rieni plant 3-17 oed yn gwirio hanes y porwr/dyfais ar ôl amser ar-lein eu plant.

Mae 70% o rieni yn defnyddio hidlo lefel cynnwys ar eu rhwydweithiau cartref. Wrth i blant ddechrau yn yr ysgol gynradd a pharhau â'u haddysg, mae'r rheolaethau hyn yn cynnig rhwydi diogelwch pwysig.

Adnoddau bwlb golau

Cyngor gan rieni ar sut i atal plant rhag rhannu gormod ar-lein.

Darllenwch stori rhiant

Helpwch eich plant rhannwch yn ddiogel gydag awgrymiadau gan ein harbenigwyr

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Cyswllt amhriodol gan ddieithriaid

Mae plant sy'n rhannu gormod o wybodaeth gyda'r bobl anghywir yn eu gadael mewn perygl o niwed ar-lein. Mae hyn yn cynnwys cyswllt amhriodol gan ddieithriaid sy'n ceisio eu gwastrodi.

Mae llawer o rieni a gofalwyr yn poeni am y mater hwn, yn enwedig ar gyfer plant iau sydd newydd ddechrau yn yr ysgol gynradd. Efallai nad oes ganddynt y sgiliau angenrheidiol eto i wybod pwy i ymddiried ynddynt ar-lein.

Seiberfwlio 

Mae anhysbysrwydd y sgrin yn ei gwneud hi'n hawdd iawn i blant bostio pethau na fydden nhw byth yn eu dweud mewn bywyd go iawn.

Wrth i blant ddod yn fwy cymdeithasol ar-lein, efallai y byddan nhw'n postio pethau sy'n arwain at seiberfwlio gan gyfoedion. Gallai eraill roi pwysau arnynt a’u hannog i fwlio eraill o ganlyniad. Yn y ddau achos, gall hyn effeithio'n negyddol ar eu lles.

Mae hefyd yn hawdd camddehongli cynnwys a rennir ar-lein yn enwedig heb fynegiant wyneb, iaith y corff a chyd-destun.

Ôl-troed digidol

Mae'r rhan fwyaf o'r hyn y mae plant cynradd yn ei bostio a'i rannu ar-lein yn ychwanegu at eu hôl troed digidol. Dyma'r llun ar-lein o bwy ydyn nhw ac yn creu eu enw da ar-lein. Pan fyddant yn gwneud cais am ysgolion neu swyddi, gallai eu hôl troed digidol effeithio ar a ydynt yn colli cyfleoedd. Felly, gallai rhannu rhywbeth sy’n ymddangos yn ddoniol yn awr adlewyrchu’n wael arnynt yn y dyfodol. Mae hwn yn gysyniad anodd i rai plant ar ddechrau’r ysgol gynradd ei ddeall.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae materion ynghylch pwy i ymddiried ynddynt, beth i’w rannu a sut i ddiogelu data personol yn ffurfio gwahanol rannau o’r cwricwlwm sy’n ymwneud â diogelwch ar-lein, llythrennedd digidol neu gyfrifiadura.

Mae ysgolion yn addysgu diogelwch ar-lein yn unol â'r canllawiau hyn ac mae angen rhai agweddau.

Mae ein platfform Materion Digidol yn cynnwys gwers am enw da ar-lein i athrawon. Gall rhieni hefyd archwilio ein stori Unwaith Ar-lein, Rhannu Wedi Mynd yn Anghywir, i ennyn diddordeb plant gartref.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Fideo Common Sense Media i addysgu plant am beryglon cysgodi ar-lein
Sgyrsiau i'w cael

Rhannu gwybodaeth bersonol

Cael sgwrs am wybodaeth bersonol a beth ydyw. Archwiliwch ei bwysigrwydd gan gynnwys yr hyn sy'n iawn i'w rannu a'r hyn y dylent ei gadw'n breifat. Archwiliwch ein gwers Materion Digidol a stori Unwaith Ar-lein, Y Trafferth gyda Rhannu, i'w helpu i ddysgu'r cysyniad hwn.

Ystyriwch gyda phwy maen nhw'n siarad

Ceisiwch a cadwch draw oddi wrth negeseuon di-fin megis 'peidiwch â siarad â dieithriaid ar-lein' neu 'peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol ar-lein'.

Mae llawer o blant yn siarad â dieithriaid trwy'r gemau ar-lein y maent yn eu chwarae. Er bod risg yn gysylltiedig â hyn, mae'r nid yw’r tebygolrwydd o niwed mor arwyddocaol ag y gallai rhieni feddwl. Wedi dweud hynny, mae cyfathrebu â dieithriaid ar-lein yn agor y posibilrwydd i bethau fynd o chwith. Felly, mae’n bwysig bod plant ar ddechrau’r ysgol gynradd yn deall yr arwyddion rhybudd a sut i ddod o hyd i gefnogaeth.

Yn y bôn, os ydynt yn teimlo'n anghyfforddus am ymddygiad neu gyfathrebu rhywun ar-lein, dylent ddweud wrth rywun (a rhoi gwybod i'r safle/gêm/platfform fel y bo'n briodol). Mae'n Mae'n bwysig bod rhieni'n parhau i fod yn ddigynnwrf pan fydd plentyn yn dod i rannu'r wybodaeth hon. Y peth pwysig yw eu bod wedi dweud wrthych, a gallwch chi eu helpu i ddysgu'r camau nesaf.

Asesu bwriadau pobl ar-lein

Dysgwch hynny iddynt nid yw rhai pobl yn dweud eu bod ar-lein. Eglurwch pam y gallai'r dieithriaid hyn geisio cysylltu â nhw ar-lein. Archwiliwch ein hyb meithrin perthynas amhriodol ar gyfer cyngor ac arweiniad ar y pwnc hwn.

Rhannu delweddau

Siaradwch am pryd mae'n ddiogel a ddim yn ddiogel rhannu delweddau. Canolbwyntiwch ar faint o wybodaeth bersonol y gall delweddau ei roi i'w helpu i feddwl yn feirniadol cyn iddynt bostio.

Hyd oes y cynnwys a rennir

Trafod eu hôl troed digidol. Gallai unrhyw beth maen nhw'n ei roi ar-lein aros yno am amser hir. Yn bwysig, efallai y bydd y cynnwys yn cyrraedd mwy na dim ond y bobl y gwnaethant rannu'r cynnwys â nhw. Archwiliwch ein canolbwynt cyngor enw da ar-lein am fwy o arweiniad.

Pwysau i bostio

Sôn am y pwysau i bostio pethau dim ond i gael hoffterau a sylwadau a sut i herio hyn.

Ailadroddwch y neges yn ddiogel ar-lein

Defnyddiwch y dull 'cofnod toredig' i yrru'r neges adref  'Byddwch yn ymwybodol o rannu' bob amser pan fyddwch ar-lein. Efallai eu bod yn teimlo'n flin, ond ni fyddant yn anghofio beth i'w wneud er mwyn eu diogelwch ar-lein.

Cysylltwch y mater â straeon yn y cyfryngau

Defnyddiwch straeon yn y wasg i drafod y peryglon posib o rannu gormod ar-lein. Nid eu dychryn yw'r nod ond eu gwneud yn ymwybodol o'r niwed a allai ddod yn sgil rhannu gormod o wybodaeth bersonol. Gofynnwch iddynt am eu barn ar y stori. Beth fydden nhw'n ei wneud?

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Apiau sy'n briodol i oedran

Deall pa lwyfannau maen nhw'n eu defnyddio i rannu a chyfathrebu. Siaradwch â phwy maen nhw'n siarad a'r risgiau posibl. Archwiliwch ein canllawiau i wahanol apiau a llwyfannau am fwy o ddealltwriaeth.

Cyfryngau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant

Cymerwch gip ar ein rhestr o llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant i'w helpu i gysylltu â ffrindiau mewn platfform ar-lein mwy diogel. Mae'r cerrig camu hyn sy'n briodol i'w hoedran yn eu helpu i ddysgu sgiliau diogelwch allweddol ar eu lefel.

Netiquette

Dysgwch iddynt debygrwydd moesau yn y byd go iawn yn erbyn yr ar-lein byd. Mae hyn yn eu helpu i ddeall effaith yr hyn y maent yn ei rannu ar-lein yn y gofod digidol ac all-lein.

Gosod ffiniau digidol

Gyda'n gilydd, creu a cytundeb teulu cytuno ar ffiniau digidol. Mae eu cynnwys yn rhoi llais a pherchnogaeth iddynt, felly maent yn fwy tebygol o'u dilyn.

Amser sgrin

Mae’r amser y mae plant sy’n dechrau yn yr ysgol gynradd yn ei dreulio ar-lein bron yn dyblu o 7 awr yr wythnos rhwng 3 a 7 i 13 awr pan fyddant yn 8.

Mae'n demtasiwn canolbwyntio ar gyfyngu ar faint o amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein i leihau'r risgiau. Mae hyn yn arbennig o wir gydag ymchwil sy'n dangos bod mwy o amser ar-lein yn aml yn arwain at fwy o niwed.

Fodd bynnag, mae'n bwysicach ystyried beth mae plant yn ei wneud ar-lein ac yn y ansawdd o'r rhyngweithio a'r gweithgaredd sy'n digwydd.

Creu cydbwysedd amser sgrin da

Nid yw'r holl amser sgrin yn cael ei greu yn gyfartal. Gemau fel Roblox yn ffordd wych i blant fynegi eu creadigrwydd a chysylltu â ffrindiau. Yn yr un modd, serch hynny, gall elfen gymdeithasol y gêm achosi risg i blant heb yr hawl rheolaethau diogelwch yn eu lle i'w hamddiffyn.

Rhan allweddol o ddiogelwch ar-lein ar hyn o bryd yw asesu gweithgareddau ar-lein plant i leihau risgiau a gwneud y mwyaf o gyfleoedd.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym

Rheoli amser sgrin: Mae 88% o rieni yn cymryd camau i gyfyngu ar ddefnydd eu plentyn o ddyfeisiadau. Fodd bynnag, dywed 21% o rieni plant hŷn nad ydynt yn cymryd unrhyw fesurau.

Pryderon amser sgrin: Mae rhieni yn aml yn teimlo bod angen iddynt frwydro am sylw eu plentyn. Maen nhw hefyd yn poeni bod plant yn cael rhy ychydig o ymarfer corff.

Agweddau cadarnhaol ar amser sgrin: Nododd rhieni 4 ffordd y gallai amser sgrin fod o fudd i blant:

 • mae'n darparu amser segur o weithgareddau eraill
 • mae'n ffynhonnell adloniant teuluol
 • mae'n galluogi plant i fanteisio ar eu creadigrwydd
 • mae'n helpu i gynnal perthnasoedd

Perchnogaeth ffôn clyfar: Dim ond 1 o bob 5 rhiant gyda phlant ym mlwyddyn 6 sy'n dweud nad oes gan eu plentyn ffôn symudol. Ni fyddant yn cael un cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol uwchradd.

Awgrym Gorau bwlb golau

Ewch i'n hyb amser Sgrin i reoli helpu plant i gael y gorau ohono.

Ymweld â'r canolbwynt

Dadlwythwch ein canllaw llawn i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'i amser sgrin.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

O waith ymchwil, gwyddom y gall amser sgrin effeithio ar ymddygiad, lles a chylchoedd cwsg plant.

 • Gallai defnydd cyson o ddyfais a nodweddion fel chwarae'n awtomatig ar lwyfannau arwain at arferion newydd ac annog mwy o amser ar sgriniau
 • Mae'r golau glas o ffonau yn effeithio ar yr ymennydd. Mae'r golau yn gwneud iddo feddwl ei fod yn dal i fod yn olau dydd, gan arwain at anawsterau cysgu
 • Gall sgriniau gael effaith tebyg i gyffuriau ar ymennydd plant, gan arwain at bryder
 • Mae effeithiau ar rychwant sylw yn bosibl, gan arwain at anghofrwydd a dibyniaeth ar bethau fel Google, GPS a rhybuddion calendr am wybodaeth

Fodd bynnag, gallai dod i gysylltiad â thechnoleg wella dysgu a datblygiad plentyn hefyd. Mae astudiaethau'n dangos bod apiau ac e-lyfrau 'dysgu darllen' rhyngweithiol yn adeiladu llythrennedd cynnar trwy ddarparu ymarfer gyda llythrennau, ffoneg ac adnabod geiriau.

Pan gaiff ei ddefnyddio yn y ffordd gywir, mae'r byd ar-lein yn arf gwych i helpu plant i archwilio eu nwydau. Mae'n dod â chysyniadau a gwybodaeth yn fyw i blant eu deall yn well. Gweler ein canllaw i apiau meithrin sgiliau i helpu plant i ddechrau'r ysgol gynradd gyda chydbwysedd amser sgrin da.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Yn yr ysgol, mae plant yn dysgu sut i reoli a hunan-reoleiddio eu hamser sgrin fel rhan o'r cwricwlwm. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer canlyniadau cwricwlwm sy’n canolbwyntio ar les neu iechyd meddwl.

Mae ysgolion yn gwneud defnydd o dechnoleg yn yr ystafell ddosbarth. Gallai hyn edrych fel rhoi mynediad i amgylcheddau dysgu rhithwir i blant ar ddechrau'r ysgol gynradd, er enghraifft. Mae creu gofod o’r fath i archwilio yn annog plant i ddatblygu arferion ar-lein da wrth iddynt dyfu.

Yn gynyddol, mae ysgolion yn cydnabod pwysigrwydd a deialog gadarnhaol gyda phlant a phobl ifanc. Os yw plant yn cydnabod y cysyniad o ddylunio dyfeisiau a llwyfannau y maent yn eu defnyddio mewn modd perswadiol, maent yn fwy tebygol o fynd i’r afael â’r heriau y gall hyn eu hachosi.

Dylai ysgolion roi strategaethau i ddisgyblion i'w helpu i reoli eu hamser sgrin yn fwy effeithiol. Fodd bynnag, gwneir hyn yn ddelfrydol mewn partneriaeth â rhieni. Gall athrawon archwilio’r wers Materion Digidol ar greu amser sgrin cytbwys i helpu. Fel rhiant, gallwch chi gwblhau'r stori Unwaith Ar-lein, Cydbwysedd Cymhleth, gyda'ch plentyn i'w helpu i ddysgu hefyd.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Yr her yw helpu plant i ganolbwyntio ar yr hyn y maent i fod i fod yn ei wneud ar-lein. Rydyn ni'n ei chael hi'n anodd fel oedolion i beidio â chael ein tynnu sylw gan yr hysbysiadau ping a gwthio, ond rydyn ni'n annhebygol o gael y rhyngweithio cymdeithasol enfawr sydd gan ein plant. Felly, mae'n bwysig rhoi rhai offer iddynt ei reoli.

Mae fideo gan Commons Sense Media yn rhoi Awgrymiadau Amser Sgrin Hawdd 5 ar gyfer Plant Ifanc
Sgyrsiau i'w cael

Effaith ar les

Gofynnwch iddynt feddwl sut y gallai eu hamser ar-lein effeithio ar eu lles, gan gynnwys cwsg, emosiynau a dysgu neu ganolbwyntio yn yr ysgol.

Cytuno ar reolau amser sgrin

Sôn am faint o amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein a sefydlu beth yw'r swm cywir ar eu cyfer. Gweler ein canllawiau amser sgrin oedran-benodol am fwy o gefnogaeth.

Gwneud y gorau o amser all-lein

Siaradwch am ffyrdd o gyfuno'r hyn maen nhw'n ei garu ar-lein â phethau maen nhw'n eu mwynhau all-lein, hy defnyddio apiau sy'n annog symud a chwarae yn yr awyr agored. Ein canllaw i apiau meithrin sgiliau yn cynnwys rhai awgrymiadau i helpu.

Adeiladu sgiliau meddwl beirniadol

Helpwch nhw i feithrin sgiliau meddwl beirniadol i ddeall sut olwg sydd ar ddyluniad perswadiol. Eu helpu i adnabod sut mae amser ar-lein yn gwneud iddynt deimlo fel y gallant fod yn gyfrifol am gymryd seibiannau.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Modelwch yr ymddygiad yr hoffech iddynt ei fabwysiadu

Gosodwch enghraifft dda gyda'ch defnydd dyfais eich hun gan fod plant yn tueddu i gopïo'r hyn y mae rhieni yn ei wneud. Mae rheol ynghylch dim dyfeisiau wrth y bwrdd cinio yn un dda i'w sefydlu ac i bawb yn y teulu gadw ati.

Rheoli auto-chwarae

Diffoddwch auto-chwarae ar lwyfannau i gael gwared ar y demtasiwn i or-wylio. Ewch i'n tudalen adnoddau ar amser sgrin i weld sut i rheoli hyn ar wahanol lwyfannau.

Ystyriwch ddefnyddio apiau monitro

Defnyddio apiau monitro amser sgrin ar ddyfeisiau i osod terfynau digidol ar faint o amser y maent yn ei dreulio ar-lein. Google Family Link or Amser Sgrin Apple cynnig hyn a rheolaethau eraill.

Mae'n bwysig gwneud hyn gyda'ch plentyn i'w helpu i ddeall y pwysigrwydd. Eglurwch pam rydych chi'n meddwl ei fod yn bwysig a sut mae o fudd iddyn nhw.

Ystyriwch beth rydych chi am eu hamddiffyn rhag - y tebygolrwydd yn erbyn y posibilrwydd - i helpu i arwain lefel y cyfyngiadau. Mae llawer o bethau a allai fynd o chwith ar-lein, ond mae’r tebygolrwydd y byddant yn digwydd i’r rhan fwyaf o blant yn isel.

Defnyddiwch offer technoleg ac apiau eraill

Defnyddiwch eraill rheolaethau rhieni i'w helpu i gydbwyso eu hamser sgrin. Apiau fel y Ap coedwig cyflwyno elfen gêm i reoli amser sgrin.

Cyfuno chwarae gweithredol

Ar gyfer plant iau, dod o hyd i ffyrdd i gyfuno defnydd technoleg gyda chwarae creadigol a gweithredol. Rhowch gynnig ar ein canllaw apiau gweithredol.

Tynnwch y plwg gyda'n gilydd

Gofynnwch i'r teulu cyfan ddad-blygio a chreu parthau 'heb sgrin' gartref.

Seiberfwlio

Gallai pwysau gan gyfoedion ar-lein gynnwys cymryd rhan mewn pranc a’i bostio ar gyfryngau cymdeithasol i bawb ei weld. Neu gallai gynnwys anfon noethlymun at ddarpar bartner i logi. Neu efallai ei fod yn cymryd rhan mewn seiberfwlio.

Efallai y bydd plant sy’n dechrau yn yr ysgol gynradd yn ei chael hi’n anodd sefyll ar wahân i’w ffrindiau. Efallai y byddan nhw'n dilyn y dorf i osgoi sefyll allan. Felly, mae'n bwysig dysgu arferion da iddynt a'u grymuso'n gynnar.

Mae’r byd digidol wedi gwneud “ffitio i mewn” yn llawer mwy cymhleth gyda’r rheolau sy’n newid yn gyson. Yn ogystal, mae ffrindiau rhithwir bellach yn dylanwadu cymaint ar blant â'r rhai all-lein. Mae mynd ar ôl hoffterau a dilynwyr newydd am boblogrwydd neu i ffitio i'r status quo yn arwain at 'bwysau rhithwir gan gyfoedion'. A gall pwysau cyfoedion arwain at ymddygiad bwlio.

Mynd i'r afael â seiberfwlio

Er gwaethaf yr hyn y mae rhai rhieni yn ei feddwl, mae plant eisiau ffiniau. Maent yn chwilio am reolau i ddeall sut i ymddwyn yn y ffordd gywir i gael eich hoffi.

Mae deall sut beth yw seiberfwlio, sut y gall effeithio ar eraill a'r cymorth sydd ar gael sy'n gosod y sylfaen ar gyfer creu pobl ar eu traed. Mae upstander yn adrodd am fwlio ar-lein. Mae uwch-sefyll yn estyn allan i gefnogi'r dioddefwr. Nid yw rhywun sy'n sefyll ar ei draed yn anwybyddu'r bwlio y mae'n ei weld ar-lein neu i ffwrdd.

Mae angen cymorth ac arweiniad ar ddioddefwyr a bwlis o ran seibrfwlio. Ein canolbwynt cyngor yn darparu mwy o fewnwelediad a chyngor.

Beth mae rhieni a phlant yn ei ddweud

Er bod canran isel (15%) o blant yn profi seiberfwlio, y niwed ar-lein hwn sy’n cael yr effaith negyddol fwyaf (64%) ar y rhai sy’n dioddef bwlio. Mae plant yn adrodd am fwlio a cham-drin ar-lein gan y rhai y maent yn eu hadnabod a dieithriaid.

Mae 70% o rieni yn poeni am eu plant yn dioddef bwlio ar-lein.

Mae plant yn adrodd am ddigwyddiadau uwch o fwlio ar-lein nag oddi ar.

Mae adrodd am seiberfwlio yn llai cyffredin ymhlith plant hŷn. Mae rhai pobl ifanc yn teimlo nad oes dim yn digwydd os ydynt yn adrodd amdano. Felly, mae’n bwysig dangos i blant yn yr ysgol gynradd bod camau’n cael eu cymryd i’w hatal. Wrth iddynt dyfu, efallai y byddant yn teimlo'n fwy hyderus ynghylch parhau i adrodd am ddigwyddiadau o'r fath.

Mae Nicola yn siarad yn onest am ddarganfod bod ei merch yn bwlio eraill ar-lein a sut roeddent yn delio â hyn fel teulu.
Adnoddau bwlb golau

Ewch i'n hyb cyngor seiberfwlio i ddysgu mwy am sut i amddiffyn eich plentyn a delio ag ef pe bai'n digwydd.

Ymweld â hyb cyngor

Defnyddiwch ein hoedran-benodol canllaw rhyngweithiol i helpu i siarad â'ch plentyn am seiberfwlio.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Yn wahanol i fathau all-lein o fwlio, mae seiberfwlio yn gyson. Gallai negeseuon a anfonir ledaenu y tu hwnt i grŵp cyfeillgarwch plentyn hefyd, sy'n dwysáu'r bwlio, gan achosi mwy o niwed.

Iechyd a Lles meddwl

Mae seiberfwlio yn effeithio ar hyder a hunan-barch plentyn. Gallai achosi iddynt ynysu eu hunain er mwyn osgoi’r bwlio. Mewn achosion eithafol, gallai arwain at hunanladdiad.

Problemau yn yr ysgol

Mae dioddefwyr a bwlis yn profi effeithiau ar eu dysgu. Efallai y bydd rhai dioddefwyr hefyd yn osgoi ysgol oherwydd seiberfwlio gan gyfoedion.

Materion cyfreithiol

Er nad yw bwlio a seiberfwlio yn droseddau penodol yng nghyfraith y DU, mae lleferydd casineb yn erbyn hil, cyfeiriadedd rhywiol a mwy. Mae aflonyddu, cyfathrebu maleisus, stelcian, bygwth trais ac anogaeth i gyd yn droseddau boed yn yr ysgol gynradd neu ymhell i'r ysgol uwchradd.

Mae ystod o gyfreithiau sy’n troseddoli gweithgarwch sy’n ymwneud â seiberfwlio, gan gynnwys gwahaniaethu, aflonyddu a bygythiadau. Cofiwch mai 10 oed yw oedran cyfrifoldeb troseddol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, a 12 yn yr Alban.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae gan bob ysgol bolisi sy’n llywio eu hymateb i ddigwyddiadau o fwlio a seiberfwlio. Canllawiau ychwanegol ar gyfer cam-drin plentyn-ar-plentyn yn gyffredin hefyd. Efallai y bydd gan ysgolion fentoriaid a all helpu neu gyflawni rhaglenni Gwrth-fwlio i godi ymwybyddiaeth.

Hyd yn oed os yw’r bwlio yn digwydd y tu allan i’r ysgol, mae ganddynt ddyletswydd diogelu i ymchwilio a gweithredu os oes angen. Dylai rhieni deimlo y gallant fynd at yr ysgol am gymorth a chefnogaeth os yw eu plentyn yn cael ei fwlio ar-lein neu i ffwrdd.

Cynhelir Wythnos Gwrth-fwlio ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae ysgolion yn aml yn cael gwersi a digwyddiadau yn ymwneud â bwlio heriol. Gwersi o Faterion Digidol yn ddefnyddiol i ysgolion a rhieni yn ystod yr amser hwn neu unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Mae fideo gan Commons Sense Media yn rhoi 5 Ffordd i Atal Seiberfwlio
Sgyrsiau i'w cael

Grym geiriau 

Trafodwch effaith geiriau cael ar-lein. Rhain BBC yn berchen ar fideos byr yn cynnwys straeon am seibrfwlio a ffrindiau ar-lein i helpu plant yn yr ysgol gynradd.

Bod yn garedig ar-lein

Tynnwch sylw at yr angen i fod yn garedig ar-lein a chefnogi dioddefwyr. Siaradwch am y rhesymau pam y gall pobl fwlio eraill a sut y gallai deimlo.

Rheoli cyfeillgarwch

Siaradwch am sut i ddelio ag anghytundebau ffrindiau, ar-lein ac oddi ar-lein, mewn ffordd ddiogel. Grymuso nhw i riportio bwlio ymhlith ffrindiau, sy'n aml yn anoddaf i'w wneud.

Pwysigrwydd bod yn 'ymwybodol o rannu'

Gwnewch yn siŵr eu bod yn deall y gallai unrhyw un weld yr hyn y maent yn ei rannu ar-lein (hyd yn oed os yw'n dechrau rhwng ffrindiau). Nid oes dim yn breifat iawn unwaith y caiff ei rannu ar-lein.

Pwer er daioni

Trafodwch y pŵer sydd ganddyn nhw i wneud y peth iawn pan ddaw i gefnogi eraill ar-lein. Anogwch nhw i sefyll ar eu traed. Mae'r Cod ar-lein 'Stop, Speak, Support' yn gallu helpu.

Siarad â pherson dibynadwy 

Anogwch y plant i godi llais os ydyn nhw'n profi neu'n gweld seibrfwlio. Gallai hyn gynnwys rhieni, athrawon neu linellau cymorth fel Childline.

gweler ein canllawiau sgwrsio seiberfwlio oed-benodol i wneud y sgyrsiau hyn yn haws.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Adolygu apiau a llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio

Defnyddiwch ein canllawiau i gosod gosodiadau preifatrwydd ar yr apiau, llwyfannau a dyfeisiau maent yn ei ddefnyddio i greu gofod digidol mwy diogel.

Sut i riportio digwyddiadau sy'n adrodd

Dysgwch nhw sut i riportio neu rwystro pobl ar yr apiau maen nhw'n eu defnyddio.

Byddwch yn ymwybodol o bolisi'r ysgol

Darganfyddwch pa gymorth y bydd ysgol eich plentyn yn ei roi i chi os bydd ei angen arnoch. Dywedir wrth ysgolion i sicrhau bod eu polisi amddiffyn plant yn cynnwys:

 • gweithdrefnau i leihau'r risg o cam-drin plentyn-ar-plentyn;
 • sut y bydd honiadau o gam-drin plentyn-ar-plentyn yn cael eu cofnodi, ymchwilio iddynt a sut yr ymdrinnir â hwy;
 • prosesau clir o ran sut y cefnogir dioddefwyr, cyflawnwyr ac unrhyw blentyn arall y mae cam-drin plentyn-ar-blentyn yn effeithio arno.

Gwyliwch fideos gyda'ch gilydd

Rhannu hyn fideo gan BBC Own It am bwysau gan gyfoedion gyda'ch plentyn i wneud y mater hwn yn haws ei ddeall a'i ddeall.

'Sut mae mynd i'r afael â chasineb ar-lein? Cymerwch y cwis rhyngweithiol i ddechrau arni' gyda logo The Online Together Project.

Mwy o ganllawiau yn ôl i'r ysgol

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella