BWYDLEN

Darganfod digidol yn Cynradd

Dewch o hyd i ddatblygiad digidol plant cymorth wrth iddynt ddechrau'r ysgol.

Y tu mewn i'r canllaw

O'r dderbynfa i ddiwedd taith ddigidol plant ysgolion cynradd yn newid llawer. O ddefnyddio dyfeisiau a rennir i wylio eu hoff sioeau i siarad â theulu a ffrindiau ar-lein ar eu ffôn clyfar neu lechen eu hunain.

Mae'r cynnydd hwn mewn rhyngweithio ar-lein yn eu hamlygu i risgiau mwy amrywiol yn ogystal â chyfleoedd. Er mwyn eu helpu i adeiladu'r arferion ar-lein cywir o'r dechrau a dod o hyd i ffyrdd o wneud y mwyaf o'r cyfleoedd a ddaw yn sgil y rhyngrwyd, rydym wedi creu canllaw i dynnu sylw at rai o'r heriau y gallent eu hwynebu a ffyrdd i'w cefnogi.

Gosod yr olygfa: beth mae plant yn ei wneud?

Ar ddechrau eu taith ddigidol, mae'r byd ar-lein yn lle o bosibiliadau diddiwedd lle 'gallwch chi wneud unrhyw beth'. Cyn iddyn nhw hyd yn oed ddysgu darllen, gall y mwyafrif lywio trwy ddyfeisiau i chwarae gemau a gwylio cartwnau.

Mae ymchwil diweddar wedi dangos bod plant, o'r oedran cynharaf, yn defnyddio chwiliad wedi'i actifadu gan lais i lywio i gynnwys. Yn wir, yn ôl Ofcom, mae'r defnydd o siaradwyr craff wedi dyblu dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae 11% o blant 3-4 oed yn defnyddio siaradwr craff gartref ac mae hyn yn codi i chwarter y plant 8-11 oed.

Er y gallant fod yn llawn chwilfrydedd, mae eu dealltwriaeth o'r hyn y mae 'ar-lein' yn ei olygu a sut, pam, a phwy sy'n rhoi cynnwys yn gyfyngedig. Nid oes ganddyn nhw'r offer eto i werthuso a yw rhywbeth yn dda neu'n ddrwg iddyn nhw felly mae arweiniad gan rieni a gofalwyr yn allweddol.

Canfu ymchwil plentynnaidd fod 44% o fechgyn 5-10 oed a 32% o ferched yn berchen ar eu ffôn symudol eu hunain gyda dros hanner y grŵp oedran hwn â mynediad i'r rhyngrwyd yn eu hystafell wely. Yn yr un modd, canfu Ofcom fod dros 50% o blant 10 oed yn berchen ar ffôn symudol a bod yr un peth yn berchen ar ddyfais dabled.

Mae YouTube yn gyrchfan boblogaidd ac yn ddewis arall yn lle’r teledu gan fod bron i ¾ o blant 8-11 oed yn defnyddio’r platfform i wylio fideos doniol, jôcs, pranks, a heriau. Mae amser ar-lein yn parhau i gynyddu o flwyddyn i flwyddyn i blant ifanc wrth i Ofcom nodi bod 5 -7s yn treulio 8.5 awr yn gwylio YouTube, tra bod 8-11 oed yn treulio 10 awr yr wythnos gydag bron i 8 awr ychwanegol ar gyfryngau cymdeithasol neu apiau negeseuon.

O ran diogelwch ar-lein mae ysgolion yn aml yn chwarae rhan fawr wrth ddysgu plant sut i ymgysylltu â'r byd ar-lein trwy ddefnyddio technoleg yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cyflwyno cyfleoedd newydd i blant ddysgu a chreadigrwydd.

Mae ein llysgennad Dr Linda Papadopoulos yn rhannu cyngor i gefnogi plant ysgolion cynradd ar-lein

Edrych ar brofiadau go iawn

Dewch i weld beth mae eraill wedi'i brofi i gael darlun cywir o'r heriau ar-lein y mae plant yn eu hwynebu.

Profiad rhiant
Mae Adele Jennings o Ourfamilylife.co.uk yn rhannu ei phrofiad yn rheoli byd digidol ei phlentyn
Profiad plentyn
Mae Jacob Jennings o Ourfamilylife.co.uk yn rhannu ei ddysgu am ddiogelwch ar-lein yn yr ysgol
Profiad athro
Mae Jenny Burret yn rhannu'r hyn y mae plant yn ei ddysgu am y byd ar-lein yn yr ysgol gynradd

Beth yw'r risgiau a'r heriau digidol?

Yn ogystal â chynnig cyfle i blant 'wneud unrhyw beth', gall y rhyngrwyd ddatgelu plant i bethau nad ydyn nhw'n barod ar eu cyfer fel cynnwys treisgar, syniadau eithafol, a chynnwys oedolion naill ai ar ddamwain neu trwy chwiliad bwriadol.

Wrth iddyn nhw ddechrau cyfathrebu ag eraill trwy hapchwarae neu rwydweithiau cymdeithasol, mae'r demtasiwn i rannu gwybodaeth a allai arwain at achosion o seiberfwlio neu eu rhoi mewn perygl o fynd atynt gan y rhai a allai ddymuno niwed iddynt.

Hefyd, rydyn ni'n gwybod o ymchwil bod yr amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein yn cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn felly mae angen ychwanegol iddyn nhw ddysgu sut i reoleiddio a chydbwyso faint o amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein ac all-lein.

O'n hymchwil ein hunain, dywed rhieni eu bod yn teimlo bod plant yn naïf rhwng 6 - 10 oed ac y gall eu chwilfrydedd eu rhoi mewn ffordd niwed yn anfwriadol. Mae rhieni'n poeni bod eu plant yn dod o hyd i gynnwys rhywiol neu dreisgar amhriodol ar-lein, yn enwedig yn ifanc.

Cynnwys amhriodol

Fel edrych i fyny geiriau anghwrtais yn y geiriadur yn ôl yn y dydd, mae plant yn parhau i fod yn greaduriaid chwilfrydig sy'n ceisio gwthio ffiniau a bod yn gyfarwydd â phethau maen nhw wedi clywed amdanyn nhw ar y maes chwarae. Fodd bynnag, er y byddai'r geiriadur yn darparu canlyniadau testun, bydd chwiliad ar-lein yn cynnig delweddau a fideo. Efallai eich bod yn arbenigwr ar sefydlu hidlwyr i gyfyngu ar yr hyn y gall eich plentyn fod yn agored iddo ond nid yw hyn yn wir ym mhobman y mae'n mynd - efallai na fydd rhieni eraill yn hidlo am amryw resymau ac os ydyn nhw, ni allwch fod yn sicr bod y lefelau yr un fath â'r rhai rydych chi wedi'u gosod.

P'un a yw'n hysbysebion naidlen amhriodol, fideos sy'n arddangos mochyn Peppa neu gymeriadau cartŵn eraill mewn cyd-destunau neu fforymau sy'n ymddangos yn oedolion yn hyrwyddo hunan-niweidio a syniadau eithafol, gall plant faglu ar draws cynnwys ar ddamwain neu'n fwriadol a all wneud iddynt deimlo'n ofidus ac yn ddryslyd.

Mae pa mor hawdd y gall plant fod yn agored i'r cynnwys hwn i gyd yn dibynnu ar yr hyn y maent yn ei wneud ar-lein. Pan fydd plant yn cymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol ar-lein, mae'r posibilrwydd a'r tebygolrwydd y byddant yn gweld cynnwys nad yw'n amhriodol yn cynyddu:

 • Ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol cyn cyrraedd yr oedran lleiaf
 • Chwarae gemau a defnyddio apiau nad ydyn nhw'n briodol i'w hoedran
 • Gwylio ffrydiau byw a allai ddangos cynnwys amhriodol neu gymryd rhan ynddynt a chael eu hecsbloetio'n anymwybodol

Canfu arolwg NSPCC hynny Cyfaddefodd 78% o bobl ifanc ymuno â gwefannau cyfryngau cymdeithasol cyn cyrraedd yr oedran lleiaf ac roedd hanner y plant a arolygwyd wedi gweld deunydd rhywiol, treisgar neu ddeunydd oedolion arall ar gyfryngau cymdeithasol.

Gall defnyddio apiau a llwyfannau nad ydynt yn briodol i'w hoedran ddatgelu plant i bethau na fyddent efallai'n barod ar eu cyfer. Beth bynnag fo'ch oedran, mae'n bwysig eu paratoi ar gyfer yr hyn y gallai ei weld ac os yw'n digwydd, mae'n bwysig cadw'n dawel a'i ddefnyddio fel cyfle i'w helpu i ddeall pynciau anodd. Byddwch yn falch eu bod wedi dod i siarad â chi amdano - mae gorymateb yn debygol o olygu na fyddant yn dweud wrthych y tro nesaf!

Adnoddau dogfen

Gwelwch ein hyb cyngor cynnwys amhriodol i ddysgu mwy am y mater a dod o hyd i ffyrdd ymarferol o amddiffyn eich plentyn.

Ymweld â hyb cyngor

Defnyddiwch ein canllawiau rheolaethau rhieni i osod rheolaethau ar ddyfeisiau plant

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Gall gweld cynnwys amhriodol yn ifanc adael i blant deimlo'n ddryslyd ac yn methu â phrosesu'r hyn y maent wedi'i weld neu ei brofi.

Weithiau bydd plant yn teimlo na allant ei rannu ag oedolion dibynadwy gan eu bod yn teimlo cywilydd neu eu bod wedi gwneud rhywbeth o'i le. Yn ôl ymchwil gan LGfL - Gobeithion, a nentydd, dywedodd un o bob 5 plentyn nad oedd erioed wedi dweud wrth unrhyw un y peth gwaethaf a ddigwyddodd iddynt. Canfu ymchwil gan Roblox ym mis Hydref 2019 fod 91% o rieni wedi dweud y byddai eu plant yn debygol o ofyn iddynt am help pe byddent yn cael eu bwlio ar-lein. Yn anffodus dim ond 26% o'r plant hynny a ddywedodd y byddent yn dweud wrth eu rhieni mewn gwirionedd er i 53% ddweud y byddent yn riportio problem i'r platfform. Mae hwn yn ein hatgoffa'n llwyr o bwysigrwydd peidio â gorymateb os yw'ch plant yn dod i siarad â chi am rywbeth sydd wedi digwydd.

Gall effaith emosiynol deunydd o'r fath achosi ymdeimlad o bryder a straen mewn rhai achosion. A. Astudiaeth y DU canfu fod plant wedi adrodd ar ystod o emosiynau negyddol ar ôl gwylio pornograffi. Pan gawsant eu hamlygu iddo gyntaf, roeddent yn teimlo sioc, cynhyrfu a drysu ond daethant yn ddadsensiteiddio iddo dros amser.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Gan ddefnyddio hidlo a monitro mynediad i'r rhyngrwyd, mae ysgolion yn creu lle diogel i blant archwilio'r cyfleoedd a ddaw yn sgil y rhyngrwyd. Dysgir iddynt hefyd hanfodion diogelwch ar-lein megis pwysigrwydd cadw pethau'n breifat, ble i fynd am gefnogaeth os aiff rhywbeth o'i le a sut i gydnabod ymddygiad da a drwg ar-lein. Hefyd, mae cyhoeddiad diweddar am berthnasoedd ac addysg iechyd yn cael eu gwneud yn statudol ar gyfer pob ysgol a gynhelir yn golygu y bydd mwy o ffocws ar y maes hwn.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

Nododd ymchwil Ofcom a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2020 y pwyntiau allweddol canlynol:

Amser ar y sgrin: Dywedodd 34% o rieni plant 8-11 oed eu bod yn ei chael yn anodd rheoli amser sgrin eu plentyn. Mae tystiolaeth storïol yn awgrymu bod plant, o ganlyniad i gloi COVID-19, wedi bod yn treulio mwy o amser ar-lein yn aml gyda chymeradwyaeth eu rhieni - ond bydd angen gwell cydbwysedd unwaith y byddant yn ôl yn yr ysgol.

Ar fudd-daliadau a risgiau: Mae tua hanner rhieni plant 5-11 oed o'r farn bod buddion bod ar-lein yn gorbwyso'r risgiau. Mae tua ¾ o rieni o'r farn eu bod yn gwybod digon i allu helpu i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Ar gynnwys niweidiol: Roedd ychydig dros ¼ o rieni plant 3 + 4 oed a oedd yn codi i bron i hanner rhieni plant 8-11 oed yn poeni bod eu plant yn gweld cynnwys sy'n eu hannog i niweidio'u hunain.

Wrth gael ei fwlio: Dywedodd 43% o rieni plant 8-11 oed eu bod yn poeni bod eu plentyn yn cael ei fwlio wrth chwarae gemau ar-lein.

Ar reoli data a gwybodaeth: Roedd 49% o rieni yn bryderus iawn / yn weddol fawr am gwmnïau'n casglu gwybodaeth am yr hyn y mae eu plant yn ei wneud ar-lein.

Ar reoli eu henw da ar-lein: Roedd 40% o rieni plant 5-15 oed yn poeni'n fawr / weddol am i'w plant niweidio eu henw da naill ai nawr neu yn y dyfodol.

Mae Mark Bentley o London Grid for Learning yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae ysgolion yn ei wneud i gefnogi plant ar-lein

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Dysgwch sut i osod nodweddion diogelwch ar ddyfeisiau rydych chi'n eu rhannu â'ch plentyn er mwyn rhoi profiad ar-lein mwy diogel iddynt
Sgyrsiau i'w cael

Defnyddiwch lyfrau stori i ddechrau sgyrsiau

Dechreuwch siarad am ddiogelwch ar-lein cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd ar-lein - defnyddio straeon i gyflwyno'r pwnc yn gallu ei gwneud hi'n haws sbarduno sgwrs. Gofynnwch iddyn nhw beth maen nhw'n ei wybod am dechnoleg - gall fod yn anhygoel faint maen nhw'n ei wybod a beth maen nhw wedi'i godi o wylio eraill!

Sôn am yr hyn sy'n briodol ar wahanol oedrannau

Trafodwch pa fath o gynnwys sy'n briodol i blant o wahanol oedrannau i weld ar-lein a pham. Esboniwch y gall unrhyw un uwchlwytho cynnwys i'r rhyngrwyd ac nid yw'r cyfan ohono'n addas i blant.

Cytuno gyda'i gilydd beth sy'n briodol iddyn nhw

Eu cynnwys fel eu bod yn teimlo'n rhan o'r broses benderfynu.

Annog meddwl yn feirniadol

Helpwch nhw i feddwl am pam eu bod yn hoffi gwneud rhai gweithgareddau ar-lein i ddechrau adeiladu eu meddwl beirniadol.

Creu lle diogel iddyn nhw siarad

Helpwch nhw i deimlo'n gartrefol siaradwch â chi neu oedolyn dibynadwy os ydyn nhw'n rhedeg i mewn i faterion ar-lein.

Sôn am yr hyn sy'n ffug a beth sy'n real

Dangoswch iddyn nhw nad yw popeth maen nhw'n ei weld ar-lein yn wir ac i wirio ffynonellau eraill a yw rhywbeth yn ymddangos yn 'rhy dda i fod yn wir'-Mae gan CBBC fideos ac erthyglau y gallwch eu rhannu gyda'ch plentyn. Edrychwch ar y cwis hwn hefyd o BBC Bitesize hefyd.

Sefwch eich sail ar reolau

Byddwch yn barod i wthio yn ôl os bydd plant yn gofyn am ddefnyddio apiau y mae eu ffrindiau'n eu defnyddio na fydd efallai'n addas.

Sôn am ffyrdd cadarnhaol o ddefnyddio technoleg

Dangoswch eich bod chi'n deall y rôl bwysig mae technoleg a'r Rhyngrwyd yn ei chwarae yn eu bywydau. Mae llawer ohonom wedi cydnabod pwysigrwydd technoleg yn ddiweddar yn ystod y broses gloi a gobeithio, mae hyn wedi arwain at fwy o drafodaethau.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Archwiliwch wefannau ac apiau gyda'i gilydd

Adolygu safleoedd gyda'i gilydd i sicrhau eu bod yn defnyddio llwyfannau sy'n briodol i'w hoedran ac yn eu hadolygu wrth iddynt heneiddio i ehangu eu diet cyfryngau.

Gosod rheolyddion i rwystro cynnwys amhriodol 

Defnyddiwch reolaethau rhieni i rwystro mynediad i wefannau oedolion megis pornograffig a'r rhai sy'n hyrwyddo hunan-niweidio neu drais. Adolygwch y rhain wrth iddynt heneiddio i sicrhau eu bod yn rhoi'r amddiffyniad sydd ei angen ar eich plentyn.

Gosod ffiniau digidol

Rhowch gytundeb teulu yn ei le i nodi ffiniau penodol sy'n tynnu sylw at y gwerthoedd a'r ymddygiad yr hoffech iddynt eu harddangos ar-lein. Mae'n bwysig bod rhieni'n cytuno i gadw at rai o'r ffiniau hyn yn enwedig o ran pryd y gellir defnyddio dyfeisiau - ee nid amser bwyd.

Rhannwch fideo i egluro terfynau oedran

BBC Own mae'n adnodd pwrpasol i blant ddysgu am y byd ar-lein a'i lywio'n ddiogel, rhannwch y fideo hon gyda nhw i'w helpu i ddeall pwysigrwydd terfynau oedran.

Rhannu gormod o wybodaeth

Yn gynyddol mae llwyfannau yn ymgorffori gwahanol ffyrdd o rannu a chysylltu â ffrindiau, p'un ai ffrydio byw on TikTok, sgwrsio ar Roblox neu siarad â'r teulu ar Facetime. Wrth i blant ddod yn fwy egnïol ar-lein, daw elfen gymdeithasol y byd ar-lein yn staple yn eu diet digidol.

Yn ôl yr adroddiad diweddaraf Childwise (2020) mae tua hanner y plant 11 oed yn defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol er mai'r oedran lleiaf ar gyfer y mwyafrif o lwyfannau cymdeithasol yw 13. Mae Roblox, TikTok, Snapchat, Instagram, a WhatsApp ymhlith y llwyfannau mwyaf poblogaidd a ddefnyddir yn ôl y grŵp oedran hwn.

Gyda thwf y Vloggers neu'r YouTubers, mae plant ifanc hefyd yn dechrau dyheu am fod yn debycach i'r rhai maen nhw'n eu gweld ar-lein, gan rannu eu byd â'r byd ehangach i gael barn a sylwadau hoffus. Yn gynyddol, mae mwy a mwy yn dod yn gyfarwydd â rhannu cynnwys a allai eu rhoi mewn perygl yn y dyfodol, megis sylwadau, jôcs, lluniau a allai fod yn ddoniol iddyn nhw a'u ffrindiau ond y gallen nhw ddifaru yn y dyfodol.

Canfu Ofcom, er bod sêr YouTube proffil uchel yn parhau i fod yn boblogaidd, mae plant bellach yn cael eu tynnu fwyfwy at ddylanwadwyr sy'n aml yn lleol i'w hardal, neu sydd â diddordeb penodol ar y cyd. Mae plant yn fwy tebygol o geisio modelu eu hunain ar y dylanwadwyr hyn gan eu bod “fel nhw”.

Er bod ymadroddion fel 'meddyliwch cyn i chi bostio'A'byddwch yn ymwybodolyn staplau y mae plant yn eu dysgu i'w helpu i reoli'r hyn y maent yn ei rannu ar-lein, gall y demtasiwn o bostio eiliadau diddorol y gellir eu rhannu i gael y mwyaf o bobl eu hannog i fentro a allai arwain at niwed.

Beth mae rhieni a phlant yn ei ddweud wrthym 

Canfu ymchwil a gyhoeddwyd gan PEW ym mis Gorffennaf 2020 fod 4 o bob 10 rhiant wedi dweud eu bod o leiaf yn poeni rhywfaint am ddata a oedd yn cael ei gasglu am eu plentyn gan gynorthwywyr â llais.

Yn ôl ymchwil a wnaed gan Ganolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU ar gyfer Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2019, dywedodd 42% o blant fod eu rhiant / rhieni yn rhannu rhywbeth amdanynt ar-lein heb eu caniatâd. Dywedodd 16% o bobl ifanc fod hyn yn gwneud iddyn nhw deimlo'n ddig a 25% arall fe wnaeth iddyn nhw deimlo'n bryderus neu ddim mewn rheolaeth. Canfu’r un ymchwil y byddai dros 80% o blant yn dweud wrth eu rhieni i beidio â rhannu rhywbeth amdanynt nad oeddent ei eisiau ar-lein a byddent hefyd yn gofyn iddynt dynnu rhywbeth a oedd eisoes wedi’i bostio i lawr.

Canfu ymchwil Ofcom (2020) fod ⅓ o rieni plant 5-15 oed yn gwirio hanes y porwr / dyfais ar ôl i’w plant fod ar-lein. Fodd bynnag, dim ond tua 36% o rieni plant 5-15 oed sy'n defnyddio hidlo lefel cynnwys ar eu rhwydweithiau cartref ac nid yw 44% yn ymwybodol bod hwn yn opsiwn.

Adnoddau bwlb golau

Awgrymiadau gan rieni ar sut i atal plant rhag gor-gysgodi ar-lein

Darllenwch stori rhiant

Helpwch eich plant rhannwch yn ddiogel gydag awgrymiadau gan ein harbenigwyr

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Cyswllt amhriodol gan ddieithriaid

Gall rhannu gormod o wybodaeth â'r bobl anghywir adael plant yn agored i gyswllt amhriodol gan ddieithriaid sy'n ceisio eu paratoi. Mae hwn yn fater y mae llawer o rieni yn bryderus iawn amdano yn enwedig ar gyfer plant iau nad ydynt efallai â'r sgiliau angenrheidiol i wybod pwy i ymddiried ynddo ar-lein.

Seiberfwlio 

Mae anhysbysrwydd y sgrin yn ei gwneud hi'n hawdd iawn i blant bostio pethau na fyddent byth yn eu dweud mewn bywyd go iawn. Wrth i blant gael mwy o gymdeithasol ar-lein, gallant bostio pethau a allai arwain at seiberfwlio gan gyfoedion. Gallai eraill ddylanwadu arnynt ar-lein a'u hannog i fwlio eraill o ganlyniad. Yn y ddau achos, gall hyn effeithio'n andwyol ar eu lles. Mae hefyd yn hawdd camddehongli cynnwys a rennir ar-lein heb fudd mynegiant wyneb, iaith y corff a chyd-destun.

Ôl-troed digidol

Mae'r rhan fwyaf o'r hyn y maent yn ei bostio a'i rannu ag eraill yn adeiladu eu hôl troed digidol a all fod yn werthfawr iawn yn nes ymlaen mewn bywyd wrth wneud cais am ysgolion neu swyddi. Felly gallai rhannu rhywbeth sy'n ymddangos yn ddoniol nawr adlewyrchu'n wael arnyn nhw yn y dyfodol. Gall hwn fod yn gysyniad anodd i blant yr oes hon ei amgyffred - bydd rhai ysgolion yn edrych ar gyfryngau cymdeithasol i ddarganfod mwy am y plant y maent yn gweithio gyda nhw ac os yw'r wybodaeth hon yn gyhoeddus, yna wrth gwrs gallant wneud hynny gwnewch hyn.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae materion yn ymwneud â phwy i ymddiried ynddynt, beth i'w rannu a phryd a sut i amddiffyn data personol yn rhan o'r Addysg ar gyfer byd cysylltiedig fframwaith y mae ysgolion yn cael ei annog i'w ddefnyddio wrth ystyried yr hyn y dylid ei ddysgu i blant am ddiogelwch ar-lein. Mae proffil diogelwch ar-lein wedi'i godi'n sylweddol ym mhob ysgol nawr gydag arweiniad y llywodraeth ac arolygwyr ysgolion i gyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd addysg ddiogelwch ar-lein o ansawdd da i'r holl ddisgyblion y credir eu bod yn rhan o'r cwricwlwm i roi gafael dda i blant ar sut i rannu. yn ddiogel a cheisiwch gefnogaeth os ydyn nhw'n rhedeg i mewn i unrhyw faterion.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Fideo Common Sense Media i addysgu plant am beryglon cysgodi ar-lein
Sgyrsiau i'w cael

Rhannu gwybodaeth bersonol

Cael sgwrs am wybodaeth bersonol a beth maen nhw'n deall hyn i fod a pham ei fod yn bwysig - beth mae'n iawn ei rannu a beth ddylen nhw fod yn fwy gofalus amdano?

Ystyriwch gyda phwy y gallant fod yn siarad

Ceisiwch a cadwch draw oddi wrth negeseuon di-flewyn-ar-dafod fel peidiwch â siarad â dieithriaid ar-lein neu peidiwch â dosbarthu unrhyw wybodaeth bersonol ar-lein.

Bydd llawer o blant yn siarad â dieithriaid trwy'r gemau ar-lein maen nhw'n eu chwarae - mae risg yn gysylltiedig â hyn - ond mae'r nid yw'r tebygolrwydd y byddant yn dod i niwed o ganlyniad mor arwyddocaol ag y gallai rhieni feddwl. Wedi dweud hynny - mae cyfathrebu â dieithriaid ar-lein yn agor y posibilrwydd i bethau fynd o chwith ac mae'n bwysig bod plant yn ymwybodol o arwyddion rhybuddio a'u bod yn gwybod beth i'w wneud.

Yn y bôn, os ydyn nhw'n teimlo'n anghyfforddus ynglŷn â'r ffordd mae rhywun yn ymddwyn neu'n cyfathrebu yna dylen nhw ddweud wrth rywun (a'i riportio i'r safle / gêm / platfform fel sy'n briodol). Mae'n mae'n bwysig pan fydd plentyn yn dod i rannu'r wybodaeth hon nad yw rhieni'n gorymateb. Y peth pwysig yw eu bod wedi dweud wrthych chi!

Asesu bwriadau pobl ar-lein

Gwnewch nhw'n ymwybodol hynny nid yw rhai pobl yn dweud eu bod ar-lein a pham y gallant geisio cysylltu â nhw ar-lein.

Rhannu delweddau

Sôn am pryd mae'n ddiogel a ddim yn ddiogel rhannu delweddau gan ganolbwyntio ar faint y gall delweddau gwybodaeth bersonol ei roi i ffwrdd.

Hyd oes y cynnwys a rennir

Trafodwch y ffaith bod mae gan unrhyw beth a roddwch ar-lein y potensial i fod yno am amser hir a chael ei weld gan fwy na dim ond y bobl y cafodd eu rhannu â nhw.

Pwysau i bostio

Sôn am y pwysau i bostio pethau dim ond i gael hoffterau a sylwadau a sut i herio hyn.

Ailadroddwch y neges yn ddiogel ar-lein

Defnyddiwch y dull recordio sydd wedi torri i yrru neges bod yn 'Rhannu ymwybodol' bob amser pan ar-lein.

Cysylltodd y mater â straeon yn y cyfryngau

Defnyddiwch straeon yn y wasg i drafod y peryglon posib o or-gysgodi ar-lein.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Rhannwch god ymddygiad ar-lein

Rhannwch y Stopio, Siarad, cefnogi cod ar-lein o ymddygiad gyda nhw i fod yn ymwybodol o sut i helpu rhywun sy'n cael ei seiber-fwlio.

Adolygu apiau sy'n briodol i'w hoedran

Cael dealltwriaeth o ba lwyfannau maen nhw'n eu defnyddio i rannu a gyda phwy i asesu'r risgiau posibl - NetAware yn offeryn gwych sy'n rhoi cyngor ar y 50 ap gorau y mae plant yn eu defnyddio. Cyfryngau Synnwyr Cyffredin, mae safle yn yr UD hefyd yn cynnig adolygiadau o apiau a llwyfannau yn ôl oedran.

Cyfryngau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant

Cymerwch gip ar ein rhestr o llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant i'w helpu i gysylltu â ffrindiau mewn platfform ar-lein mwy diogel

Netiquette 

Dysgwch iddynt debygrwydd moesau yn y byd go iawn yn erbyn yr ar-lein byd fel eu bod yn gweld yr effaith y gall yr hyn maen nhw'n ei rannu ei gael mewn bywyd go iawn.

Gosod ffiniau digidol

Cydweithio ar a cytundeb teulu i greu ffiniau digidol fel eu bod yn fwy ymwybodol o'ch gwerthoedd ar yr hyn sy'n ddiogel i'w rannu ar-lein

Amser sgrin

Mae'r amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein bron yn dyblu o 7 awr yr wythnos rhwng 3 - 7 i 13 awr pan fyddant yn 8. Er bod dros 80 y cant o rieni plant 3 - 7 a 78% sydd â phlant rhwng 8 a 11 oed yn cytuno gyda’r datganiad: “Rwy’n credu bod gan fy mhlentyn gydbwysedd da rhwng amser sgrin a gwneud pethau eraill”, canfu ymchwil gan South West Grid for Learning gysylltiad clir rhwng faint o amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein a’u hamlygiad i ofid, risg a materion yn ymwneud â lles.

O ystyried y sefyllfa cloi ddiweddar, mae'n ddealladwy bod llawer o bobl wedi bod yn treulio mwy o amser ar-lein. Canfu Ofcom fod 70% o rieni plant rhwng 8 ac 11 oed wedi dweud eu bod yn credu bod gan eu plentyn gydbwysedd da rhwng amser sgrin a gwneud pethau eraill. Mae hyn wedi gostwng o 76% yn 2018.

Dim ond 57% o rieni plant 12-15 oed oedd yn credu bod gan eu plentyn gydbwysedd da rhwng amser sgrin a gwneud pethau eraill, gyda 31% o blant 12-15 oed yn nodi eu bod yn ei chael hi'n anodd rheoli eu hamser sgrin.

O edrych ar y ffigurau hyn, gall fod yn demtasiwn canolbwyntio ar gyfyngu ar faint o amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein i leihau'r risgiau ond yr hyn sy'n bwysicach yw'r hyn y mae plant yn ei wneud tra'u bod ar-lein ac ansawdd y rhyngweithio a'r gweithgaredd sy'n ei gymryd lle.

Nid yw holl amser y sgrin yn cael ei greu yn gyfartal. Gall gemau fel Roblox fod yn ffordd wych i blant fynegi eu creadigrwydd a chysylltu â ffrindiau ond yn yr un modd gall elfen gymdeithasol y gêm beri risg i blant os na roddir rheolaethau sy'n briodol i'w hoedran i'w hamddiffyn.

Mae asesu gweithgareddau ar-lein plant i leihau risgiau a chynyddu'r cyfleoedd y maent yn eu cynnig yn allweddol ar hyn o bryd.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

Gweld barn rhieni tuag at amser sgrin yn seiliedig ar ein hymchwil ddiweddaraf i'r mater.

delwedd pdf

Rheoli amser sgrin

Mae 88% o rieni yn cymryd mesurau i gyfyngu ar ddefnydd eu plentyn o ddyfeisiau, ond mae rhieni plant hŷn yn llai tebygol o wneud hynny gan fod 21% ohonynt yn dweud nad ydyn nhw'n cymryd unrhyw fesur

delwedd pdf

Pryderon amser sgrin

Mae rhieni yn aml yn teimlo eu bod yn ymladd am sylw eu plentyn ac yn poeni nad yw plant yn cael digon o ymarfer corff.

delwedd pdf

Agweddau cadarnhaol ar amser sgrin

Mae pedwar rheswm i rieni deimlo y byddai amser sgrin yn dda i blant; yn darparu amser segur o weithgareddau eraill, yn ffynhonnell adloniant teuluol, yn caniatáu i blant fanteisio ar eu creadigrwydd ac yn helpu i gynnal perthnasoedd

delwedd pdf

Perchnogaeth ffôn clyfar

Dim ond un o bob pum rhiant sydd â phlant ym mlwyddyn 6 sy'n dweud nad oes gan eu plant ffôn symudol ar hyn o bryd ac nid ydyn nhw'n bwriadu cael un cyn iddyn nhw ddechrau'r ysgol uwchradd

Awgrym Gorau bwlb golau

Ewch i'n hyb amser Sgrin i reoli helpu plant i gael y gorau ohono.

Ymweld â'r canolbwynt

Dadlwythwch ein canllaw llawn i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'i amser sgrin.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

O ymchwil, rydym yn gwybod y gall amser sgrin effeithio ar ymddygiad, lles a chylchoedd cysgu plant.

 • Gall defnyddio dyfais yn gyson a nodweddion fel chwarae auto ar lwyfannau fod yn arfer ffurfio ac annog plant i dreulio mwy o amser ar sgriniau
 • Gall y golau glas o ffonau dwyllo'r ymennydd i feddwl ei fod yn dal i fod yn olau dydd gan ei gwneud hi'n anodd cysgu
 • Gall sgriniau gael effaith debyg i gyffuriau ar ymennydd y plant a all eu gwneud yn fwy pryderus
 • Gall wneud plant yn fwy anghofus gan eu bod yn dibynnu ar bethau fel Google, GPS a rhybuddion calendr i chwilio am wybodaeth

Er gwaethaf hyn, mae tystiolaeth hefyd bod dod i gysylltiad â thechnoleg wedi profi i wella dysgu a datblygiad plant. Mae astudiaethau wedi dangos y gall apiau ac e-lyfrau rhyngweithiol 'dysgu darllen' adeiladu llythrennedd cynnar trwy ddarparu llythrennau, ffoneg a chydnabod geiriau i ymarfer.

Pan gânt eu defnyddio yn y ffordd iawn gyda rhieni a thrwy ddefnyddio apiau sy'n hyrwyddo plant i symud a chreu, gall y byd ar-lein fod yn offeryn gwych i helpu plant i archwilio eu nwydau a dod â chysyniadau a gwybodaeth yn fyw i'w gwneud hi'n haws eu deall.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Yn ogystal â phynciau eraill, mae plant yn dysgu am sut i reoli a hunanreoleiddio eu hamser sgrin fel rhan o'r cwricwlwm. Mae mwy a mwy o ysgolion hefyd yn defnyddio technoleg yn yr ystafell ddosbarth trwy roi mynediad i blant i amgylcheddau dysgu rhithwir i gyflwyno plant i'r byd ar-lein. Gall creu gofod o'r fath i archwilio annog plant i ddatblygu arferion da ar-lein y gallant adeiladu arnynt wrth iddynt dyfu.

Mae pandemig diweddar COVID-19 wedi golygu bod addysg wedi mudo i lwyfannau ar-lein ar gyfer y mwyafrif o blant ac mae ysgolion wedi bod yn gweithio’n galed i helpu disgyblion i gael cydbwysedd da rhwng amser sgrin a gweithgareddau eraill.

Yn gynyddol mae ysgolion yn cydnabod pwysigrwydd deialog gadarnhaol gyda phlant a phobl ifanc. Os ydyn nhw'n ymwybodol bod y dyfeisiau a'r llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio wedi'u cynllunio yn y fath fodd i'w cadw nhw i ddefnyddio'r gwasanaeth cyhyd â phosib yna maen nhw'n fwy tebygol o gymryd rhan mewn ffordd i geisio mynd i'r afael â'r heriau y gall hyn eu hachosi. . Dylai ysgolion hefyd fod yn darparu strategaethau i ddisgyblion i'w helpu i reoli eu hamser sgrin yn fwy effeithiol ond yn ddelfrydol, dylid gwneud hyn mewn partneriaeth â rhieni.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Yr her yw helpu plant i allu canolbwyntio ar yr hyn y maent i fod i fod yn ei wneud ar-lein - rydym yn ei chael hi'n anodd i oedolion beidio â chael eu tynnu sylw gan yr hysbysiadau ping a gwthio ond mae'n debyg nad oes gennym y rhyngweithio cymdeithasol enfawr sy'n digwydd ar hynny mae gan ein plant - felly mae'n bwysig rhoi rhai offer iddynt allu ei reoli.

Mae fideo gan Commons Sense Media yn rhoi Awgrymiadau Amser Sgrin Hawdd 5 ar gyfer Plant Ifanc
Sgyrsiau i'w cael

Effaith ar les

Gofynnwch iddyn nhw feddwl sut y gall yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein effeithio ar eu lles, hy cwsg, teimladau, dysgu.

Cytuno ar reolau amser sgrin

Sôn am faint o amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein a sefydlu beth yw'r swm cywir ar eu cyfer.

Gwneud y gorau o amser all-lein

Sôn am ffyrdd i gyfuno'r hyn maen nhw'n ei garu ar-lein, all-lein, hy defnyddio apiau sy'n eich annog i symud a chwarae yn yr awyr agored.

Adeiladu meddwl beirniadol

Helpwch nhw i adeiladu meddwl beirniadol er mwyn deall bod rhai nodweddion ar lwyfannau wedi'u cynllunio i'ch cadw chi'n gwylio neu'n chwarae cyhyd â phosib.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Modelwch yr ymddygiad yr hoffech iddyn nhw ei fabwysiadu 

Gosodwch enghraifft dda gyda'ch defnydd dyfais eich hun, gan fod plant yn tueddu i gopïo'r hyn y mae rhieni'n ei wneud. Mae rheol ynghylch dim dyfeisiau wrth y bwrdd cinio yn un dda i'w sefydlu ac i rieni gadw ati hefyd.

Rheoli auto-chwarae

Diffoddwch auto-chwarae ar lwyfannau i gael gwared ar y demtasiwn i oryfed - Gwyliwch ein tudalen adnoddau ar amser sgrin i weld sut i wneud hynny rheoli hyn ar wahanol lwyfannau.

Ystyriwch ddefnyddio apiau monitro

Os ydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio apiau monitro amser sgrin ar ddyfeisiau i'ch galluogi i osod terfynau digidol ar faint o amser y mae'n ei dreulio ar-lein ar rai apiau, mae'n bwysig gwneud hyn gyda deialog a dealltwriaeth gan eich plentyn i sicrhau ei fod yn deall pam rydych chi'n ei wneud a pham mae hyn yn fuddiol iddyn nhw ac nid yn sleifio. Mae'n bwysig bod yn gytbwys ynglŷn â hyn ac ystyried yr hyn yr ydych yn ceisio eu hamddiffyn rhag - mae'r ystyriaethau ynghylch tebygolrwydd yn erbyn posibilrwydd yn bwysig. Mae yna lawer o bethau a allai fynd yn anghywir ar-lein - ond mae'r siawns y byddan nhw'n digwydd i'r mwyafrif o blant yn is.

Defnyddiwch offer technoleg

Defnyddio offer technoleg a rheolaethau rhieni i'w helpu i reoli'r amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein a'r apiau maen nhw'n eu defnyddio. Mae yna hefyd apiau fel y Ap coedwig sy'n creu coedwig gywrain yr hiraf na ddefnyddiwch ddyfeisiau a allai gyflwyno elfen gêm i reoli amser sgrin.

Cyfuno chwarae gweithredol

I blant iau dewch o hyd i ffyrdd i gyfuno defnydd sgrin gyffwrdd â chwarae creadigol a gweithredol - Gweler Childnet's Plant ifanc a chanllaw amser sgrin i rieni am fwy o gyngor.

Tynnwch y plwg gyda'n gilydd

Gofynnwch i'r teulu cyfan ddad-blygio a chreu parthau 'heb sgrin' gartref.

Seiberfwlio

Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol pan allai pwysau cyfoedion fod wedi cael ei annog i roi cynnig ar sigarét mewn rhan aneglur o gae'r ysgol, y dyddiau hyn gall pwysau cyfoedion ar-lein fod yn cymryd rhan mewn pranc a'i bostio ar gyfryngau cymdeithasol i bawb ei weld, gan anfon a noethlymun i ddarpar gariad i ddangos bod gennych chi wir ddiddordeb neu gymryd rhan mewn seiberfwlio.

Mae ffitio i mewn bob amser wedi bod yn rhan fawr o'r hyn y mae pobl ifanc yn ei harddegau yn ei chael hi'n anodd. Mae'r byd digidol wedi gwneud y broses hon yn llawer mwy cymhleth gan fod y rheolau yn newid trwy'r amser. Hefyd, gall ffrindiau rhithwir hefyd gael cymaint o ddylanwad ar bobl ifanc â'r rhai maen nhw'n eu hadnabod mewn bywyd go iawn. Mae mynd ar drywydd hoffterau a dilynwyr newydd i fod yn boblogaidd neu ddim ond ffitio i mewn i'r status quo wedi creu 'pwysau rhithwir gan gymheiriaid'.

Er gwaethaf yr hyn rydyn ni'n ei feddwl, mae pobl ifanc eisiau ffiniau ac yn chwilio am reolau ar sut i ymddwyn yn y ffordd iawn i gael eu hoffi. Gall pwysau cadarnhaol gan gyfoedion ac ymgysylltiad gan rieni helpu pobl ifanc i sefydlu arferion da ar-lein a gwneud dewisiadau doethach ar-lein. Mae'n ymwneud â dechrau'n gynnar a siarad yn aml am beryglon posibl dilyn cyngor a allai eu harwain i gyfaddawdu ar eu gwerthoedd, torri'r gyfraith neu roi eu hiechyd mewn perygl er mwyn 'ffitio i mewn'.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

Mae Nicola yn siarad yn onest am ddarganfod bod ei merch yn bwlio eraill ar-lein a sut roeddent yn delio â hyn fel teulu.
Adnoddau bwlb golau

Ewch i'n hyb cyngor seiberfwlio i ddysgu mwy am sut i amddiffyn eich plentyn a delio ag ef pe bai'n digwydd.

Ymweld â hyb cyngor

Defnyddiwch ein hoedran-benodol canllaw rhyngweithiol i helpu i siarad â'ch plentyn am seiberfwlio.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Yn wahanol i fathau traddodiadol o fwlio, gall seiberfwlio ddigwydd 24/7 a gall negeseuon a anfonir ledaenu y tu hwnt i grŵp cyfeillgarwch plentyn a all ddwysau'r bwlio ac achosi mwy o niwed.

Canfu’r adroddiad cyfeillgarwch digidol fod 51% o blant 8-12 oed wedi teimlo’n drist yn ystod yr wythnos ddiwethaf oherwydd rhywbeth ar-lein. Yn yr un modd, 53% o blant 8-12 oed Dywedodd eu bod wedi gweld pobl yn postio pethau cymedrig neu fygythiol ar-lein yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Iechyd a Lles meddwl

Gall seiberfwlio effeithio ar hyder, hunan-barch plentyn ac achosi iddo ynysu ei hun i amddiffyn ei hun rhag y bwlio. Mewn achosion eithafol, mae wedi arwain at hunanladdiad. 54% o bobl ifanc sy'n cael eu bwlio o ganlyniad i'w hymddangosiad fod y bwlio wedi cychwyn erbyn 10 oed.

Problemau yn yr ysgol

P'un a yw plant yn ddioddefwyr neu'n gyflawnwyr y bwlio, gall hyn effeithio ar eu gallu i ddysgu ac aros yn yr ysgol os ydyn nhw'n ofni'r rhai sy'n bwlio.

Materion cyfreithiol

Er nad yw bwlio a seiberfwlio yn droseddau penodol yng nghyfraith y DU, gall plant wynebu ôl-effeithiau cyfreithiol os ystyrir bod y bwlio yn hiliol neu'n homoffobig. Mae aflonyddu, cyfathrebu maleisus, stelcio, bygwth trais a chymell i gyd yn droseddau ac mae yna ystod o ddeddfau sy'n troseddoli gweithgaredd a allai fod yn gysylltiedig â seiberfwlio, gan gynnwys gwahaniaethu, aflonyddu a bygythiadau. Mae'n bwysig cofio hynny oedran cyfrifoldeb troseddol yng Nghymru a Lloegr yw 10.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae gan bob ysgol bolisi sy'n llywio eu hymateb i ddigwyddiadau, efallai bod ganddyn nhw fentoriaid a all helpu neu gynnal 'rhaglenwyr gwrth-fwlio' i godi ymwybyddiaeth. Hyd yn oed os yw'n digwydd y tu allan i'r ysgol, mae'n ddyletswydd arnyn nhw i ymchwilio a gweithredu os oes angen. Dylai rhieni deimlo y gallant fynd at yr ysgol am help a chefnogaeth os ydynt yn teimlo bod eu plentyn yn cael ei fwlio.

Canllawiau'r llywodraeth ynghylch seiberfwlio yn nodi'n glir bod gan arweinwyr ysgol, athrawon, staff ysgolion, rhieni a disgyblion oll hawliau a chyfrifoldebau mewn perthynas â seiberfwlio a dylent weithio gyda'i gilydd i greu amgylchedd lle gall disgyblion ddysgu a datblygu a gall staff gael gyrfaoedd boddhaus yn rhydd o aflonyddu a bwlio. Mae hefyd yn nodi y dylai fod gan bob ysgol bolisïau clir a dealladwy ar waith sy'n cynnwys defnydd derbyniol o dechnolegau gan ddisgyblion a staff sy'n mynd i'r afael â seiberfwlio.

Mae yna hefyd arweiniad gan y llywodraeth sydd wedi'i anelu at rieni a gofalwyr ar seiber-fwlio sy'n darparu llawer o gyngor defnyddiol.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Sgyrsiau i'w cael

Grym geiriau 

Trafodwch effaith geiriau yn gallu cael ar-lein - rhannwch y BBC yn berchen ar fideos byr lle mae plant yn rhannu straeon am seiberfwlio a ffrindiau ar-lein.

Bod yn garedig ar-lein

Tynnwch sylw at yr angen i fod yn 'garedig ar-lein' a chefnogi'r rhai a allai gael eu dewis ar-lein.

Rheoli cyfeillgarwch

Sôn am sut i ddelio ag anghytundebau gyda ffrindiau ar ac oddi ar-lein mewn ffordd ddiogel.

Pwysigrwydd bod yn 'ymwybodol o rannu'

Gwnewch yn siŵr eu bod yn deall bod unrhyw un ar-lein yn gallu gweld unrhyw beth maen nhw'n ei rannu neu ei roi allan amdanyn nhw eu hunain (hyd yn oed rhwng ffrindiau) - does dim byd yn breifat ar ôl ei rannu ar-lein.

Esboniwch pam mae pobl yn ei wneud

Siaradwch am y rhesymau pam y gall pobl fwlio eraill a sut mae'n gwneud i bobl deimlo

Pwer er daioni

Trafodwch y pŵer sydd ganddyn nhw i wneud y peth iawn o ran cefnogi eraill ar-lein a rhannu'r Cod ar-lein 'Stopio, Siarad, Cefnogi'.

Siarad â pherson dibynadwy 

Anogwch nhw i godi llais os ydyn nhw'n profi seiberfwlio neu'n adnabod rhywun sydd er mwyn cael y lefel gywir o gefnogaeth.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Adolygu apiau a llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio

Defnyddiwch ein canllawiau i gosod gosodiadau preifatrwydd ar yr apiau, llwyfannau, a dyfeisiau maen nhw'n ei ddefnyddio, i greu lle mwy diogel iddyn nhw ei archwilio.

Sut i riportio digwyddiadau sy'n adrodd

Dysgwch nhw sut i riportio neu rwystro pobl ar yr apiau maen nhw'n eu defnyddio.

Byddwch yn ymwybodol o bolisi'r ysgol

Darganfyddwch pa gymorth y bydd ysgol eich plentyn yn ei roi i chi rhag ofn y bydd ei angen arnoch chi. Dywedir wrth ysgolion am sicrhau bod eu polisi amddiffyn plant yn cynnwys:

 • gweithdrefnau i leihau'r risg o gam-drin cymheiriaid;
 • sut y bydd honiadau o gam-drin cymheiriaid yn cael eu cofnodi, ymchwilio iddynt ac ymdrin â hwy;
 • prosesau clir o ran sut y bydd dioddefwyr, cyflawnwyr ac unrhyw blentyn arall yr effeithir arno gan gam-drin cyfoedion yn cael ei gefnogi

Gwyliwch fideo gyda'n gilydd

Fideo pwysau cyfoedion BBC Own it - rhannwch y fideo hon gyda'ch plentyn i wneud y mater hwn yn fwy trosglwyddadwy ac yn hawdd ei ddeall.

Mwy o ganllawiau yn ôl i'r ysgol

 • Symud i'r ysgol uwchradd
  Gweler ein canllaw i gefnogi datblygiad digidol plant wrth iddynt ddechrau'r ysgol uwchradd.
  Darllenwch 10 munud
 • Llywio ysgol uwchradd
  Dysgwch sut i gefnogi gyda phobl ifanc digidol digidol wrth iddynt symud ymlaen trwy'r ysgol uwchradd.
  Darllenwch 10 munud
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

Mwy i'w archwilio

Dyma rai straeon rhieni defnyddiol eraill a phrofiadau plant o seiberfwlio i roi mwy o fewnwelediadau i chi ar y mater: