BWYDLEN

Darganfod digidol yn Cynradd

Wrth i blant ddechrau yn yr ysgol gynradd, maen nhw hefyd yn dechrau defnyddio mwy o dechnoleg. Paratowch ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd, trwy ddysgu am y materion diogelwch ar-lein y gallai eich plentyn eu hwynebu.

Y tu mewn i'r canllaw

O'r derbyn i ddiwedd yr ysgol gynradd, mae taith ddigidol plant yn newid llawer. Yn iau, efallai y byddan nhw'n ymgysylltu mwy â fideos a gemau tabledi. Fodd bynnag, wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol gynradd, efallai y byddant yn siarad mwy gyda theulu a ffrindiau neu'n chwarae gemau ar-lein gydag eraill.

Mae'r cynnydd hwn mewn rhyngweithiadau ar-lein yn eu gwneud yn agored i risgiau mwy amrywiol yn ogystal â chyfleoedd. Er mwyn eu helpu i adeiladu'r arferion ar-lein cywir o'r cychwyn cyntaf a dod o hyd i ffyrdd o wneud y gorau o'r cyfleoedd a ddaw yn sgil y rhyngrwyd, rydym wedi creu'r canllaw hwn.

Beth mae plant yn ei wneud ar-lein?

Wrth iddyn nhw ddechrau yn yr ysgol gynradd a'u taith ddigidol, maen nhw'n dysgu bod y byd ar-lein yn lle o bosibiliadau diddiwedd lle 'gallwch chi wneud unrhyw beth'. Cyn iddynt hyd yn oed ddysgu darllen, gall y mwyafrif lywio trwy ddyfeisiau i chwarae gemau a gwylio cartwnau.

Beth mae'r ymchwil yn ei ddweud

Yn ôl Adroddiad 2022 gan Ofcom, Roedd gan 99% o gartrefi â phlant 0-17 oed fynediad i'r rhyngrwyd gartref ac yn ei ddefnyddio. Mae 9/10 o blant yn berchen ar ffôn clyfar erbyn iddynt gyrraedd 11 oed. Hefyd, mae bron i hanner (47%) y plant 3-17 oed yn defnyddio gliniadur i fynd ar-lein. Felly, gwyddom fod gan blant o bob oed lawer o fynediad i’r rhyngrwyd.

Er bod plant yn chwilfrydig am y byd ar-lein, mae eu dealltwriaeth o beth mae 'ar-lein' yn ei olygu a sut, pam a phwy sy'n rhoi cynnwys yno yn gyfyngedig. Nid ydynt wedi'u harfogi eto i werthuso a yw rhywbeth yn briodol ar eu cyfer, felly mae arweiniad gan rieni a gofalwyr yn allweddol.

Canfu ymchwil Childwise fod gan 62% o blant 7-16 oed fynediad i’w ffonau bob amser, a bod Ofcom yn adnabod mewn llwyfannau rhannu fideos fel y defnydd cyfryngau mwyaf poblogaidd ar gyfer plant oed cynradd ar 94%.

Llwyfannau poblogaidd yn yr ysgol gynradd

Mae plant 8-11 oed yn debygol o fod â chyfrifon TikTok (34%) a YouTube (27%). Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod TikTok a llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill yn ei gwneud yn ofynnol i'w ddefnyddwyr fod yn 13 oed neu'n hŷn. Gweler ein rhestr o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol sy'n briodol i'r rhai yn yr ysgol gynradd.

Mae Ofcom yn adrodd bod 89% o blant 3-17 oed yn gwylio YouTube ar amrywiaeth o lwyfannau, gan gynnwys setiau teledu clyfar a chonsolau gemau fideo. Ar gyfartaledd, mae plant 7-16 oed yn debygol o dreulio dwy awr ar y platfform bob dydd.

O ran diogelwch ar-lein, mae ysgolion yn aml yn chwarae rhan fawr mewn addysgu plant sut i ymgysylltu â'r byd ar-lein. Maent yn defnyddio technoleg yn yr ystafell ddosbarth i gyflwyno cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu a chreadigedd i blant sy'n dechrau yn yr ysgol gynradd. Ymwelwch â'r Llwyfan dysgu Materion Digidol am ffyrdd o ddysgu plant am ddiogelwch ar-lein.

Mae ein llysgennad Dr Linda Papadopoulos yn rhannu cyngor i gefnogi plant ysgolion cynradd ar-lein

Profiadau bywyd go iawn

Dewch i weld beth mae eraill wedi'i brofi i gael darlun cywir o'r heriau ar-lein y mae plant yn eu hwynebu wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol gynradd.

Profiad rhiant

Mae Adele Jennings o Ourfamilylife.co.uk yn rhannu ei phrofiad o reoli byd digidol ei phlentyn.

Profiad plentyn

Mae Jacob Jennings o Ourfamilylife.co.uk yn rhannu ei brofiad o ddysgu am ddiogelwch ar-lein yn yr ysgol.

Profiad athro

Jenny Burret yn rhannu'r hyn y mae plant yn ei ddysgu am y byd ar-lein yn yr ysgol gynradd.

Beth yw'r risgiau a'r heriau digidol?

Yn ogystal â chynnig y cyfle i blant 'wneud unrhyw beth', gall y rhyngrwyd amlygu plant i bethau nad ydynt efallai'n barod ar eu cyfer. Gallai hyn gynnwys cynnwys amhriodol, syniadau eithafol a materion preifatrwydd neu ddiogelwch naill ai drwy ddamwain neu drwy chwiliad bwriadol.

Pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol gynradd, efallai y byddant yn dechrau cyfathrebu ag eraill trwy hapchwarae neu rwydweithiau cymdeithasol. Mae yna demtasiwn yma i or-rannu gwybodaeth. Fel y cyfryw, gallai hyn arwain at ddigwyddiadau o seiber-fwlio neu eu rhoi mewn perygl o meithrin perthynas amhriodol.

Hefyd, rydym yn gwybod o ymchwil bod yr amser y maent yn ei dreulio ar-lein yn cynyddu wrth iddynt heneiddio. Felly, mae angen ychwanegol iddynt ddysgu sut i reoleiddio a chydbwyso faint o amser y maent yn ei dreulio ar-lein ac all-lein.

O’n hymchwil ein hunain, mae rhieni’n dweud bod plant rhwng 6 a 10 oed yn naïf. Maen nhw'n dweud y gall eu chwilfrydedd eu rhoi mewn ffordd anfwriadol. Mae rhieni'n poeni y gallai eu plant ddod o hyd i gynnwys rhywiol neu dreisgar amhriodol ar-lein, yn enwedig ar yr oedran y maent yn dechrau yn yr ysgol gynradd.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

Nododd ymchwil Ofcom a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2020 y pwyntiau allweddol canlynol:

Amser ar y sgrin: Dywedodd 34% o rieni plant 8-11 oed eu bod yn ei chael yn anodd rheoli amser sgrin eu plentyn. Wrth i blant ddechrau yn yr ysgol gynradd, bydd angen i rieni weithio gydag ysgolion i ddod o hyd i gydbwysedd.

Ar fudd-daliadau a risgiau: Mae tua hanner rhieni plant 5-11 oed yn meddwl bod manteision bod ar-lein yn drech na’r risgiau. Mae tua ¾ o rieni yn meddwl eu bod yn gwybod digon i helpu i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Ar gynnwys niweidiol: Roedd ychydig dros ¼ rhieni plant 3 a 4 oed, gan godi i bron i hanner rhieni plant 8-11 oed, yn pryderu bod eu plant yn gweld cynnwys sy'n eu hannog i niweidio eu hunain.

Wrth gael ei fwlio: Dywedodd 43% o rieni plant 8-11 oed eu bod yn poeni bod eu plentyn yn cael ei fwlio wrth chwarae gemau ar-lein.

Ar reoli data a gwybodaeth: Roedd 49% o rieni yn bryderus iawn / yn weddol fawr am gwmnïau'n casglu gwybodaeth am yr hyn y mae eu plant yn ei wneud ar-lein.

Ar reoli eu henw da ar-lein: Roedd 40% o rieni plant 5-15 oed yn poeni'n fawr / weddol am i'w plant niweidio eu henw da naill ai nawr neu yn y dyfodol.

Cynnwys amhriodol

Fel chwilio am eiriau anghwrtais yn y geiriadur cyn y rhyngrwyd, mae plant yn parhau i fod yn greaduriaid chwilfrydig. Maent yn parhau i wthio ffiniau ac ailadrodd pethau y maent wedi clywed amdanynt ar y buarth. Fodd bynnag, lle byddai'r geiriadur yn darparu canlyniadau testun yn unig, bydd chwiliad ar-lein yn cynnig delweddau a fideo hefyd.

Hyd yn oed os ydych chi'n gosod hidlwyr yn arbenigol i gyfyngu ar yr hyn y mae'ch plentyn yn agored iddo ar-lein, nid yw hyn yn wir ym mhob man y mae'n mynd. Efallai na fydd rhieni eu ffrindiau yn defnyddio ffilterau neu os ydynt, ni allwch fod yn siŵr bod y lefelau yr un fath â'ch rhai chi.

Boed yn hysbysebion naid amhriodol, fideos yn arddangos cymeriadau cartŵn mewn cyd-destunau oedolion neu fforymau sy’n hyrwyddo hunan-niweidio a syniadau eithafol, gall plant faglu ar draws cynnwys a all wneud iddynt deimlo’n ofidus ac yn ddryslyd, boed yn fwriadol ai peidio.

Risgiau cynyddol o amlygiad 

Mae'r risg o ddod i gysylltiad â'r pethau hyn yn cynyddu yn dibynnu ar yr hyn y maent yn ei wneud ar-lein. Pan fydd plant yn cymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol, mae’r posibilrwydd a’r tebygolrwydd y byddant yn gweld cynnwys amhriodol yn cynyddu:

 • Ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol cyn cyrraedd yr oedran lleiaf
 • Chwarae gemau a defnyddio apiau nad ydyn nhw'n briodol i'w hoedran
 • Gwylio ffrydiau byw a allai ddangos cynnwys amhriodol neu gymryd rhan ynddynt a chael eu hecsbloetio

Canfu arolwg NSPCC hynny Cyfaddefodd 78% o bobl ifanc ymuno â gwefannau cyfryngau cymdeithasol cyn cyrraedd yr oedran lleiaf. Roedd hanner y plant a holwyd hefyd wedi gweld deunydd rhywiol, treisgar neu ddeunydd arall i oedolion ar gyfryngau cymdeithasol.

Gall defnyddio apiau a llwyfannau nad ydynt yn briodol i’w hoedran wneud plant sy’n dechrau yn yr ysgol gynradd yn agored i bethau nad ydynt efallai’n barod ar eu cyfer. Beth bynnag yw oedran eich plentyn, mae'n bwysig ei baratoi ar gyfer yr hyn y gallai ei weld. Os bydd yn digwydd, peidiwch â chynhyrfu a defnyddiwch ef fel cyfle i'w helpu i ddeall pynciau anodd. Canmolwch nhw am ddod atoch chi. Gallai gorymateb olygu eu bod yn osgoi dod atoch yn y dyfodol.

Adnoddau dogfen

Gwelwch ein hyb cyngor cynnwys amhriodol i ddysgu mwy am y mater a dod o hyd i ffyrdd ymarferol o amddiffyn eich plentyn.

Merch gyda chi ar ei glin yn edrych ar ffôn symudol

Ymweld â hyb cyngor

Defnyddiwch ein canllawiau rheolaethau rhieni i osod rheolaethau ar ddyfeisiau plant

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Gall gweld cynnwys amhriodol yn ifanc ddrysu plant sy'n dechrau yn yr ysgol gynradd. Efallai na fyddant yn gallu prosesu'r hyn y maent yn ei weld neu'n ei brofi.

Ar adegau, efallai y bydd plant yn teimlo na allant ei rannu ag oedolion y maent yn ymddiried ynddynt. Mae hyn oherwydd y gallent deimlo cywilydd neu eu bod wedi gwneud rhywbeth o'i le. Yn ôl ymchwil gan LGfL, Mae 1 o bob 5 o blant yn dweud nad ydyn nhw erioed wedi dweud wrth neb y peth gwaethaf a ddigwyddodd iddyn nhw. Ymhellach, canfu ymchwil gan Roblox fod 91% o rieni’n meddwl y byddai eu plant yn gofyn iddynt am help ond dim ond 26% o’r plant hynny ddywedodd yr un peth. Fodd bynnag, dywedodd 53% y byddent yn riportio problem yn uniongyrchol i'r platfform.

Gall effaith emosiynol deunydd o'r fath achosi pryder a straen mewn rhai achosion. A Astudiaeth y DU Canfuwyd bod plant yn adrodd am ystod o emosiynau negyddol ar ôl gwylio pornograffi. Pan ddaethant i gysylltiad ag ef am y tro cyntaf, roeddent yn teimlo sioc, cynhyrfu a dryslyd ond daethant yn ddadsensiteiddiedig iddo dros amser.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Gan ddefnyddio hidlo a monitro mynediad i'r rhyngrwyd, mae ysgolion yn creu gofod diogel i blant archwilio'r cyfleoedd a ddaw yn sgil y rhyngrwyd. Mae plant hefyd yn cael eu haddysgu am hanfodion diogelwch ar-lein fel cadw pethau'n breifat, ble i fynd am gefnogaeth os aiff rhywbeth o'i le a sut i adnabod ymddygiad negyddol ar-lein. Hefyd, mae canllawiau mewn ABCh ac Addysg Perthnasoedd ac Iechyd bellach yn cynnwys addysg diogelwch ar-lein. Mae hyn yn golygu ei bod yn ofynnol i ysgolion addysgu pynciau diogelwch ar-lein i bob plentyn sy'n dechrau yn yr ysgol gynradd.

gweler yr Llwyfan dysgu Materion Digidol creu i gefnogi ysgolion a rhieni yn hyn o beth.

Mae Mark Bentley o London Grid for Learning yn rhoi cyngor ar yr hyn y mae ysgolion yn ei wneud i gefnogi plant ar-lein

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Dysgwch sut i osod nodweddion diogelwch ar ddyfeisiau rydych chi'n eu rhannu â'ch plentyn er mwyn rhoi profiad ar-lein mwy diogel iddynt
Sgyrsiau i'w cael

Defnyddiwch lyfrau stori i ddechrau sgyrsiau

Dechreuwch siarad am ddiogelwch ar-lein cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd ar-lein; defnyddio straeon i gyflwyno'r pwnc yn gallu ei gwneud yn haws sbarduno sgwrs. Gofynnwch iddyn nhw beth maen nhw'n ei wybod am dechnoleg hefyd. Gall fod yn rhyfeddol faint maen nhw'n ei wybod a beth maen nhw wedi'i godi o wylio eraill!

Sôn am yr hyn sy'n briodol ar wahanol oedrannau

Trafodwch pa fath o gynnwys sy'n briodol i blant o wahanol oedrannau i weld ar-lein a pham. Esboniwch y gall unrhyw un uwchlwytho cynnwys i'r rhyngrwyd ac nid yw'r cyfan ohono'n addas i blant.

Cytuno gyda'i gilydd beth sy'n briodol iddyn nhw

Cynhwyswch nhw fel eu bod yn teimlo'n rhan o'r broses gwneud penderfyniadau. Mae gwneud hyn yn eu helpu i gymryd perchnogaeth o'u diogelwch ar-lein unigol.

Annog meddwl yn feirniadol

Helpwch nhw i feddwl am pam eu bod yn hoffi gwneud rhai gweithgareddau a pha risgiau sydd ynghlwm ar-lein i ddechrau adeiladu eu sgiliau meddwl beirniadol.

Creu lle diogel iddyn nhw siarad

Wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol gynradd, helpwch nhw i deimlo'n gyfforddus siarad â chi neu oedolyn y gallwch ymddiried ynddo os ydyn nhw'n rhedeg i mewn i faterion ar-lein.

Sôn am yr hyn sy'n ffug a beth sy'n real

Dangoswch iddyn nhw nad yw popeth maen nhw'n ei weld ar-lein yn wir ac i wirio ffynonellau eraill os yw rhywbeth yn ymddangos yn 'rhy dda i fod yn wir'. Mae gan CBBC fideos ac erthyglau y gallwch eu rhannu gyda'ch plentyn. Edrychwch ar y cwis hwn o BBC Bitesize hefyd.

Sefwch eich sail ar reolau

Byddwch yn barod i gwthio Nol os yw plant yn gofyn am gael defnyddio apiau y mae eu ffrindiau'n eu defnyddio efallai na fydd hynny'n addas.

Sôn am ffyrdd cadarnhaol o ddefnyddio technoleg

Dangoswch eich bod chi'n deall y rôl bwysig technoleg a'r rhyngrwyd yn eu bywyd. Trafodwch ffyrdd eraill y gallant ddefnyddio technoleg i gadw eu profiadau ar-lein yn gadarnhaol.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Archwiliwch wefannau ac apiau gyda'i gilydd

Adolygwch wefannau gyda'ch gilydd i sicrhau bod eich plentyn yn defnyddio llwyfannau sy'n briodol i'w hoedran. Wrth iddynt fynd yn hŷn, gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu'r rhain i helpu i ehangu eu diet cyfryngol.

Gosod rheolyddion i rwystro cynnwys amhriodol

Defnyddiwch reolaethau rhieni i rwystro mynediad i wefannau oedolion megis pornograffi a'r rhai sy'n hyrwyddo hunan-niweidio neu drais. Adolygwch y rhain wrth iddynt fynd yn hŷn i sicrhau eu bod yn rhoi'r amddiffyniad sydd ei angen ar eich plentyn.

Gosod ffiniau digidol

Rhowch a cytundeb teulu yn lle i nodi a gosod ffiniau gan amlygu'r gwerthoedd a'r ymddygiad yr hoffech iddynt eu harddangos ar-lein. Mae'n bwysig i rieni gytuno i gadw at rai o'r rheolau hyn hefyd. Er enghraifft, os na all eich plentyn ddefnyddio ei ddyfais amser cinio, dylai hyn fod yn berthnasol i chi ac unrhyw un arall yn eich teulu. Mae'ch plentyn yn fwy tebygol o ddilyn yr un peth os nad yw'n cael ei neilltuo.

Rhannu gormod o wybodaeth

Yn gynyddol, mae platfformau yn ymgorffori gwahanol ffyrdd o rannu a chysylltu â ffrindiau. Ffrydio byw on TikTok, mae sgwrsio ar Roblox neu siarad â theulu ar Facetime i gyd yn amser gorffennol poblogaidd. Wrth i blant ddechrau yn yr ysgol gynradd, maen nhw'n dod yn fwy egnïol ar-lein ac mae'r elfen gymdeithasol yn dod yn rhan annatod o'u diet digidol.

Yn ôl adroddiad Childwise 2020, mae tua hanner y plant 11 oed yn defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol. Fodd bynnag, yr oedran lleiaf ar gyfer y rhan fwyaf o lwyfannau cymdeithasol yw 13. Mae Roblox, TikTok, Snapchat, Instagram a WhatsApp ymhlith y llwyfannau mwyaf poblogaidd a ddefnyddir gan y grŵp oedran hwn.

Diddordebau a dylanwadau wedi newid

Gyda thwf y Vloggers neu YouTubers, mae plant ifanc yn dyheu am gopïo'r rhai a welant ar-lein. Maen nhw eisiau rhannu eu byd gyda chynulleidfaoedd ehangach i gael hoffterau, safbwyntiau a sylwadau. Yn gynyddol, mae mwy a mwy o blant yn rhannu cynnwys a allai eu rhoi mewn perygl yn y dyfodol. Gallai sylwadau, jôcs a lluniau sy'n ddoniol iddyn nhw a'u ffrindiau nawr effeithio ar eu dylanwad ar gyfleoedd yn y dyfodol. Dysgwch fwy am enw da ar-lein yma.

Canfu Ofcom, er bod sêr YouTube proffil uchel yn parhau i fod yn boblogaidd, mae plant bellach yn cael eu denu fwyfwy at ddylanwadwyr sy’n lleol i’w hardal, neu sydd â diddordeb penodol a rennir. Mae plant sy’n dechrau yn yr ysgol gynradd yn fwy tebygol o geisio modelu eu hunain ar y dylanwadwyr hyn gan eu bod yn “debyg iddyn nhw”.

Er bod ymadroddion fel 'meddyliwch cyn i chi bostio'A'byddwch yn ymwybodolyn staplau y mae plant yn eu dysgu i'w helpu i reoli'r hyn y maent yn ei rannu ar-lein, gall y demtasiwn o bostio eiliadau diddorol y gellir eu rhannu i gael y mwyaf o bobl eu hannog i fentro a allai arwain at niwed.

Beth mae rhieni a phlant yn ei ddweud wrthym

Canfu ymchwil a gyhoeddwyd gan PEW ym mis Gorffennaf 2020 fod 4 o bob 10 rhiant o leiaf braidd yn bryderus ynghylch data yn cael ei gasglu am eu plentyn gan gynorthwywyr llais.

Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd gan Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2019, dywedodd 42% o blant fod eu rhiant(rhieni) wedi rhannu rhywbeth amdanynt ar-lein heb eu caniatâd. Dywedodd 16% o bobl ifanc fod hyn yn eu gwneud yn grac, a dywedodd 25% arall ei fod yn gwneud iddynt deimlo'n bryderus neu ddim mewn rheolaeth. Canfu'r un ymchwil y byddai dros 80% o blant yn dweud wrth eu rhieni am beidio â rhannu rhywbeth nad oeddent ei eisiau ar-lein. Fe ddywedon nhw y bydden nhw hefyd yn gofyn iddyn nhw dynnu rhywbeth oedd eisoes wedi'i bostio i lawr.

Ymchwil Ofcom Canfuwyd bod 34% o rieni plant 3-17 oed yn gwirio hanes y porwr/dyfeisiau ar ôl i'w plant fod ar-lein. Defnyddiodd 70% o rieni hidlo lefel cynnwys ar eu rhwydweithiau cartref er bod 91% yn ymwybodol eu bod yn bodoli. Wrth i blant ddechrau yn yr ysgol gynradd a pharhau â'u haddysg, mae'r rheolaethau hyn yn bwysig iawn.

Adnoddau bwlb golau

Cyngor gan rieni ar sut i atal plant rhag rhannu gormod ar-lein.

Darllenwch stori rhiant

Helpwch eich plant rhannwch yn ddiogel gydag awgrymiadau gan ein harbenigwyr

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Cyswllt amhriodol gan ddieithriaid

Gall rhannu gormod o wybodaeth gyda'r bobl anghywir adael plant yn agored i gysylltiad amhriodol gan ddieithriaid sy'n ceisio eu gwastrodi. Mae hwn yn fater y mae llawer o rieni’n pryderu yn ei gylch, yn enwedig ar gyfer plant iau sydd newydd ddechrau yn yr ysgol gynradd nad oes ganddynt y sgiliau angenrheidiol eto i wybod pwy i ymddiried ynddynt ar-lein.

Seiberfwlio 

Mae anhysbysrwydd y sgrin yn ei gwneud hi'n hawdd iawn i blant bostio pethau na fydden nhw byth yn eu dweud mewn bywyd go iawn. Wrth i blant ddod yn fwy cymdeithasol ar-lein, efallai y byddant yn postio pethau a allai arwain at seiberfwlio gan gyfoedion. Gallai eraill wneud iddynt deimlo dan bwysau ar-lein a’u hannog i fwlio eraill o ganlyniad. Yn y ddau achos, gall hyn gael effaith andwyol ar eu lles. Mae hefyd yn hawdd i gynnwys a rennir ar-lein gael ei gamddehongli heb fudd mynegiant wyneb, iaith y corff a chyd-destun.

Ôl-troed digidol

Mae'r rhan fwyaf o'r hyn y maent yn ei bostio a'i rannu ag eraill yn adeiladu eu hôl troed digidol sy'n werthfawr yn ddiweddarach mewn bywyd wrth wneud cais am ysgolion neu swyddi. Felly, gallai rhannu rhywbeth sy’n ymddangos yn ddoniol yn awr adlewyrchu’n wael arnynt yn y dyfodol. Mae hwn yn gysyniad anodd i rai plant ar ddechrau’r ysgol gynradd ei ddeall.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae materion ynghylch pwy i ymddiried ynddynt, beth i'w rannu a sut i ddiogelu data personol yn rhan o'r Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig fframwaith. Anogir ysgolion i ddefnyddio’r fframwaith wrth ystyried beth i’w ddysgu i blant am ddiogelwch ar-lein. Mae proffil diogelwch ar-lein wedi’i godi’n sylweddol ym mhob ysgol gydag arweiniad y llywodraeth ac arolygwyr ysgolion i gyd yn amlygu ei bwysigrwydd.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Fideo Common Sense Media i addysgu plant am beryglon cysgodi ar-lein
Sgyrsiau i'w cael

Rhannu gwybodaeth bersonol

Cael sgwrs am wybodaeth bersonol a beth y maent yn ei ddeall i fod. Archwiliwch pam ei fod yn bwysig gan gynnwys yr hyn y mae'n iawn ei rannu a'r hyn y dylent fod yn ofalus ag ef. Gwers Archwilio Materion Digidol, Cyflwyniad i Ddiogelu Gwybodaeth Bersonol Ar-lein i'w helpu i ddysgu'r cysyniad hwn.

Ystyriwch gyda phwy y maent yn siarad

Ceisiwch a cadwch draw oddi wrth negeseuon di-fin megis 'peidiwch â siarad â dieithriaid ar-lein' neu 'peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol ar-lein'.

Mae llawer o blant yn siarad â dieithriaid trwy'r gemau ar-lein y maent yn eu chwarae. Er bod risg yn gysylltiedig â hyn, mae'r nid yw’r tebygolrwydd o niwed mor arwyddocaol ag y gallai rhieni feddwl. Wedi dweud hynny, mae cyfathrebu â dieithriaid ar-lein yn agor y posibilrwydd i bethau fynd o chwith. Felly, mae’n bwysig bod plant ar ddechrau’r ysgol gynradd yn ymwybodol o arwyddion rhybudd a’u bod yn gwybod beth i’w wneud.

Yn y bôn, os ydynt yn teimlo’n anghyfforddus am y ffordd y mae rhywun yn ymddwyn neu’n cyfathrebu ar-lein, dylent ddweud wrth rywun (a rhoi gwybod i’r safle/gêm/platfform fel y bo’n briodol). Mae'n Mae'n bwysig pan fydd plentyn yn dod i rannu'r wybodaeth hon nad yw rhieni'n gorymateb. Y peth pwysig yw eu bod wedi dweud wrthych, a gallwch chi eu helpu i ddysgu'r camau nesaf.

Asesu bwriadau pobl ar-lein

Gwnewch nhw'n ymwybodol hynny nid yw rhai pobl yn dweud eu bod ar-lein a pham y gallant geisio cysylltu â nhw ar-lein. Archwiliwch ein hyb meithrin perthynas amhriodol ar gyfer cyngor ac arweiniad ar y pwnc hwn.

Rhannu delweddau

Siaradwch am pryd mae'n ddiogel a ddim yn ddiogel rhannu delweddau. Canolbwyntiwch ar faint o wybodaeth bersonol y gall delweddau ei roi i'w helpu i feddwl yn feirniadol cyn iddynt bostio.

Hyd oes y cynnwys a rennir

Trafodwch y ffaith bod mae gan unrhyw beth a roddwch ar-lein y potensial i fod yno am amser hir a chael ei weld gan fwy na dim ond y bobl y rhannwyd ef â nhw. Archwiliwch ein canolbwynt cyngor enw da ar-lein am fwy o arweiniad.

Pwysau i bostio

Sôn am y pwysau i bostio pethau dim ond i gael hoffterau a sylwadau a sut i herio hyn.

Ailadroddwch y neges yn ddiogel ar-lein

Defnyddiwch y dull 'cofnod toredig' i yrru neges adref bod yn 'Rhannu ymwybodol' bob amser pan fyddwch ar-lein. Efallai eu bod yn teimlo'n flin, ond ni fyddant yn anghofio beth i'w wneud er mwyn eu diogelwch ar-lein.

Cysylltwch y mater â straeon yn y cyfryngau

Defnyddiwch straeon yn y wasg i drafod y peryglon posib o rannu gormod ar-lein. Nid eu dychryn yw'r nod ond eu gwneud yn ymwybodol o'r niwed a allai ddod yn sgil rhannu gormod o wybodaeth bersonol.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Apiau sy'n briodol i oedran

Cael dealltwriaeth o ba lwyfannau maen nhw'n eu defnyddio rhannu a gyda phwy i asesu'r risgiau posibl. NetAware yn offeryn gwych sy'n rhoi cyngor ar y 50 ap gorau y mae plant yn eu defnyddio. Cyfryngau Synnwyr Cyffredin, mae safle yn yr UD hefyd yn cynnig adolygiadau o apiau a llwyfannau yn ôl oedran.

Cyfryngau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant

Cymerwch gip ar ein rhestr o llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi'u gwneud ar gyfer plant i'w helpu i gysylltu â ffrindiau mewn platfform ar-lein mwy diogel

Netiquette

Dysgwch iddynt debygrwydd moesau yn y byd go iawn yn erbyn yr ar-lein byd fel eu bod yn gweld yr effaith y gall yr hyn maen nhw'n ei rannu ei gael mewn bywyd go iawn.

Gosod ffiniau digidol

Cydweithio ar a cytundeb teulu i greu ffiniau digidol fel eu bod yn fwy ymwybodol o'ch gwerthoedd ar yr hyn sy'n ddiogel i'w rannu ar-lein

Amser sgrin

Mae’r amser y mae plant sy’n dechrau yn yr ysgol gynradd yn ei dreulio ar-lein bron yn dyblu o 7 awr yr wythnos rhwng 3 a 7 i 13 awr pan fyddant yn 8. Mae dros 79% o rieni plant 3-11 oed yn cytuno â’r datganiad hwn: “I think my mae gan y plentyn gydbwysedd da rhwng amser sgrin a gwneud pethau eraill.” Fodd bynnag, canfu ymchwil gan South West Grid for Learning fod cysylltiad clir rhwng faint o amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein a’u hamlygiad i ofid, risg a materion yn ymwneud â llesiant.

Dim ond 57% o rieni plant 12-15 oed oedd yn meddwl bod gan eu plentyn gydbwysedd da rhwng amser sgrin a phethau eraill, gyda 31% o blant 12-15 oed yn dweud eu bod yn ei chael hi’n anodd rheoli eu hamser sgrin.

O edrych ar y ffigurau hyn, mae’n demtasiwn canolbwyntio ar gyfyngu ar faint o amser y mae plant yn ei dreulio ar-lein er mwyn lleihau’r risgiau. Fodd bynnag, mae'n bwysicach ystyried beth mae plant yn ei wneud tra eu bod ar-lein ac ansawdd y rhyngweithio a'r gweithgaredd sy'n digwydd.

Creu cydbwysedd amser sgrin da

Nid yw'r holl amser sgrin yn cael ei greu yn gyfartal. Mae gemau fel Roblox yn ffordd wych i blant fynegi eu creadigrwydd a chysylltu â ffrindiau. Yn yr un modd, fodd bynnag, gall elfen gymdeithasol y gêm achosi risg i blant os na chaiff rheolaethau sy'n briodol i'w hoedran eu rhoi ar waith i'w hamddiffyn.

Mae asesu gweithgareddau ar-lein plant i leihau risgiau a gwneud y mwyaf o gyfleoedd a ddaw yn eu sgil yn allweddol ar hyn o bryd.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym

Gweld barn rhieni am amser sgrin yn seiliedig ar ein hymchwil i'r mater.

delwedd pdf

Rheoli amser sgrin

Mae 88% o rieni yn cymryd camau i gyfyngu ar ddefnydd eu plentyn o ddyfeisiadau. Fodd bynnag, mae rhieni plant hŷn yn llai tebygol o wneud hynny gan fod 21% ohonyn nhw'n dweud nad ydyn nhw'n cymryd unrhyw fesurau.

delwedd pdf

Pryderon amser sgrin

Mae rhieni yn aml yn teimlo eu bod yn ymladd am sylw eu plentyn ac yn poeni nad yw plant yn cael digon o ymarfer corff.

delwedd pdf

Agweddau cadarnhaol ar amser sgrin

Mae pedwar rheswm y teimlai rhieni y byddai amser sgrin yn dda i blant:

 • mae'n darparu amser segur o weithgareddau eraill
 • mae'n ffynhonnell adloniant teuluol
 • mae'n galluogi plant i fanteisio ar eu creadigrwydd
 • mae'n helpu i gynnal perthnasoedd

delwedd pdf

Perchnogaeth ffôn clyfar

Dim ond 1 o bob 5 rhiant gyda phlant ym mlwyddyn 6 sy'n dweud nad oes gan eu plant ffôn symudol ar hyn o bryd ac na fyddant yn cael un cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol uwchradd.

Awgrym Gorau bwlb golau

Ewch i'n hyb amser Sgrin i reoli helpu plant i gael y gorau ohono.

Ymweld â'r canolbwynt

Dadlwythwch ein canllaw llawn i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'i amser sgrin.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

O waith ymchwil, gwyddom y gall amser sgrin effeithio ar ymddygiad, lles a chylchoedd cwsg plant.

 • Gall defnyddio dyfais yn gyson a nodweddion fel chwarae auto ar lwyfannau fod yn arfer ffurfio ac annog plant i dreulio mwy o amser ar sgriniau
 • Gall y golau glas o ffonau dwyllo'r ymennydd i feddwl ei fod yn dal i fod yn olau dydd, gan ei gwneud hi'n anodd cysgu
 • Gall sgriniau gael effaith tebyg i gyffuriau ar ymennydd plant, a all eu gwneud yn fwy pryderus
 • Gall gormod o amser sgrin wneud plant yn fwy anghofus gan eu bod yn dibynnu ar bethau fel Google, GPS a rhybuddion calendr i chwilio am wybodaeth

Er gwaethaf hyn, mae tystiolaeth hefyd bod dod i gysylltiad â thechnoleg yn gwella dysgu a datblygiad plant. Mae astudiaethau'n dangos y gall apiau ac e-lyfrau 'dysgu darllen' rhyngweithiol adeiladu llythrennedd cynnar trwy ddarparu ymarfer gyda llythrennau, ffoneg ac adnabod geiriau.

Pan gaiff ei ddefnyddio yn y ffordd gywir, gall y byd ar-lein fod yn arf gwych i helpu plant i archwilio eu nwydau a dod â chysyniadau a gwybodaeth yn fyw i’w gwneud yn haws i’w deall. Gweler ein canllaw i apiau meithrin sgiliau i helpu plant i ddechrau'r ysgol gynradd gyda chydbwysedd amser sgrin da.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Yn ogystal â phynciau eraill, mae plant yn dysgu sut i reoli a hunan-reoleiddio eu hamser sgrin fel rhan o’r cwricwlwm. Mae mwy a mwy o ysgolion hefyd yn gwneud defnydd o dechnoleg yn yr ystafell ddosbarth trwy roi mynediad i blant ar ddechrau'r ysgol gynradd i amgylcheddau dysgu rhithwir i'w cyflwyno i'r byd ar-lein. Gall creu gofod o’r fath i archwilio annog plant i ddatblygu arferion ar-lein da wrth iddynt dyfu.

Yn gynyddol, mae ysgolion yn cydnabod pwysigrwydd deialog gadarnhaol gyda phlant a phobl ifanc. Os ydynt yn ymwybodol bod y dyfeisiau a’r llwyfannau y maent yn eu defnyddio wedi’u dylunio mewn ffordd i’w cadw i ddefnyddio’r gwasanaeth am gyhyd â phosibl, maent yn fwy tebygol o ymgysylltu â’r heriau y gall hyn eu hachosi. Dylai ysgolion hefyd ddarparu strategaethau i ddisgyblion i'w helpu i reoli eu hamser sgrin yn fwy effeithiol. Fodd bynnag, gwneir hyn yn ddelfrydol mewn partneriaeth â rhieni.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Yr her yw helpu plant i ganolbwyntio ar yr hyn y maent i fod i fod yn ei wneud ar-lein. Rydyn ni'n ei chael hi'n anodd fel oedolion i beidio â chael ein tynnu sylw gan yr hysbysiadau ping a gwthio, ond rydyn ni'n annhebygol o gael y rhyngweithio cymdeithasol enfawr sydd gan ein plant. Felly, mae'n bwysig rhoi rhai offer iddynt ei reoli.

Mae fideo gan Commons Sense Media yn rhoi Awgrymiadau Amser Sgrin Hawdd 5 ar gyfer Plant Ifanc
Sgyrsiau i'w cael

Effaith ar les

Gofynnwch iddyn nhw feddwl sut y gall yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein effeithio ar eu lles, gan gynnwys cwsg, teimladau a dysgu neu ganolbwyntio yn yr ysgol.

Cytuno ar reolau amser sgrin

Sôn am faint o amser maen nhw'n ei dreulio ar-lein a sefydlu beth yw'r swm cywir ar eu cyfer. Gweler ein canllawiau amser sgrin oedran-benodol am fwy o gefnogaeth.

Gwneud y gorau o amser all-lein

Siaradwch am ffyrdd o gyfuno'r hyn maen nhw'n ei garu ar-lein â phethau maen nhw'n eu mwynhau all-lein, hy defnyddio apiau sy'n eich annog i symud a chwarae yn yr awyr agored. Ein canllaw i apiau meithrin sgiliau yn gallu rhoi opsiynau gwahanol iddynt.

Adeiladu sgiliau meddwl beirniadol

Helpwch nhw i feithrin sgiliau meddwl beirniadol er mwyn deall bod rhai nodweddion ar lwyfannau wedi’u cynllunio i’w cadw i wylio neu chwarae cyhyd â phosibl.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Modelwch yr ymddygiad yr hoffech iddyn nhw ei fabwysiadu

Gosodwch enghraifft dda gyda'ch defnydd dyfais eich hun gan fod plant yn tueddu i gopïo'r hyn y mae rhieni yn ei wneud. Mae rheol ynghylch dim dyfeisiau wrth y bwrdd cinio yn un dda i'w sefydlu ac i bawb yn y teulu gadw ati hefyd.

Rheoli auto-chwarae

Diffoddwch auto-chwarae ar lwyfannau i gael gwared ar y demtasiwn i or-wylio. Ewch i'n tudalen adnoddau ar amser sgrin i weld sut i rheoli hyn ar wahanol lwyfannau.

Ystyriwch ddefnyddio apiau monitro

Os ydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio apiau monitro amser sgrin ar ddyfeisiau, bydd hyn yn caniatáu ichi osod terfynau digidol ar faint o amser y maent yn ei dreulio ar-lein ar rai apiau. Mae'n bwysig gwneud hyn gyda deialog a dealltwriaeth gan eich plentyn. Helpwch nhw i ddeall pam rydych chi'n ei wneud a pham mae hyn o fudd iddyn nhw. Mae'n bwysig cydbwyso hyn; ystyriwch beth rydych yn ceisio eu hamddiffyn rhag - mae'r ystyriaethau ynghylch tebygolrwydd yn erbyn posibilrwydd yn bwysig. Mae llawer o bethau a allai fynd o chwith ar-lein, ond mae’r tebygolrwydd y byddant yn digwydd i’r rhan fwyaf o blant yn isel.

Defnyddiwch offer technoleg

Defnyddio offer technoleg a rheolaethau rhieni i'w helpu i reoli'r amser y maent yn ei dreulio ar-lein a'r apiau y maent yn eu defnyddio. Mae yna hefyd apps fel y Ap coedwig sy'n cyflwyno elfen gêm i reoli amser sgrin.

Cyfuno chwarae gweithredol

Ar gyfer plant iau, dod o hyd i ffyrdd i gyfuno defnydd sgrin gyffwrdd â chwarae creadigol a gweithredol. Rhowch gynnig ar ein canllaw apiau gweithredol.

Tynnwch y plwg gyda'n gilydd

Gofynnwch i'r teulu cyfan ddad-blygio a chreu parthau 'heb sgrin' gartref.

Seiberfwlio

Gall pwysau gan gyfoedion ar-lein gynnwys cymryd rhan mewn pranc a’i bostio ar gyfryngau cymdeithasol i bawb ei weld, anfon noethlymun at ddarpar gariad i ddangos bod gennych chi wir ddiddordeb neu gymryd rhan mewn seiberfwlio. I blant ar ddechrau'r ysgol gynradd, mae'n bwysig addysgu arferion da yn gynnar.

Mae ffitio i mewn bob amser wedi bod yn rhan fawr o'r hyn y mae pobl ifanc yn eu harddegau yn cael trafferth ag ef. Mae'r byd digidol wedi gwneud y broses hon yn llawer mwy cymhleth gyda'r rheolau'n newid yn gyson. Hefyd, gall ffrindiau rhithwir hefyd gael cymaint o ddylanwad ar bobl ifanc â'r rhai y maent yn eu hadnabod mewn bywyd go iawn. Mae mynd ar ôl hoffterau a dilynwyr newydd am boblogrwydd neu i ffitio i'r status quo wedi creu 'pwysau gan gyfoedion rhithwir'.

Mynd i'r afael â seiberfwlio

Er gwaethaf yr hyn rydyn ni'n ei feddwl, mae pobl ifanc eisiau ffiniau. Maent yn chwilio am reolau ar sut i ymddwyn yn y ffordd gywir i gael eich hoffi. Gall pwysau cadarnhaol gan gyfoedion ac ymgysylltiad gan rieni helpu pobl ifanc yn eu harddegau i sefydlu arferion ar-lein da a gwneud dewisiadau doethach ar-lein. Mae'n ymwneud â dechrau'n gynnar a siarad yn aml am beryglon posibl dilyn cyngor a allai eu harwain i beryglu eu gwerthoedd, torri'r gyfraith neu roi eu hiechyd mewn perygl er mwyn 'ffitio i mewn'.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym 

Mae Nicola yn siarad yn onest am ddarganfod bod ei merch yn bwlio eraill ar-lein a sut roeddent yn delio â hyn fel teulu.
Adnoddau bwlb golau

Ewch i'n hyb cyngor seiberfwlio i ddysgu mwy am sut i amddiffyn eich plentyn a delio ag ef pe bai'n digwydd.

Ymweld â hyb cyngor

Defnyddiwch ein hoedran-benodol canllaw rhyngweithiol i helpu i siarad â'ch plentyn am seiberfwlio.

Cwestiynau Cyffredin: Beth yw'r effaith ar blant?

Yn wahanol i fathau traddodiadol o fwlio, gall seiberfwlio ddigwydd 24/7 a gall negeseuon a anfonir ledaenu y tu hwnt i grŵp cyfeillgarwch plentyn a all ddwysau'r bwlio ac achosi mwy o niwed.

Canfu’r adroddiad cyfeillgarwch digidol fod 51% o blant 8-12 oed wedi teimlo’n drist yn ystod yr wythnos ddiwethaf oherwydd rhywbeth ar-lein. Yn yr un modd, 53% o blant 8-12 oed Dywedodd eu bod wedi gweld pobl yn postio pethau cymedrig neu fygythiol ar-lein yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Iechyd a Lles meddwl

Gall seiberfwlio effeithio ar hyder, hunan-barch plentyn ac achosi iddo ynysu ei hun i amddiffyn ei hun rhag y bwlio. Mewn achosion eithafol, mae wedi arwain at hunanladdiad. 54% o bobl ifanc sy'n cael eu bwlio o ganlyniad i'w hymddangosiad dywedodd fod y bwlio wedi dechrau erbyn eu bod yn 10 oed. Wrth i blant ddechrau'r ysgol gynradd, mae hwn yn bwnc pwysig i'w gwmpasu.

Problemau yn yr ysgol

P'un a yw plant yn ddioddefwyr neu'n gyflawnwyr y bwlio, gall hyn effeithio ar eu gallu i ddysgu ac aros yn yr ysgol os ydyn nhw'n ofni'r rhai sy'n bwlio.

Materion cyfreithiol

Er nad yw bwlio a seiberfwlio yn droseddau penodol yng nghyfraith y DU, gall plant wynebu ôl-effeithiau cyfreithiol os yw'r bwlio yn hiliol neu'n homoffobig. Mae aflonyddu, cyfathrebu maleisus, stelcian, bygwth trais ac anogaeth i gyd yn droseddau p’un a ydynt yn dechrau yn yr ysgol gynradd neu ymhell i mewn i’r uwchradd. Mae ystod o gyfreithiau sy’n troseddoli gweithgaredd a all fod yn gysylltiedig â seiberfwlio, gan gynnwys gwahaniaethu, aflonyddu a bygythiadau. Mae’n bwysig cofio hynny oedran cyfrifoldeb troseddol yng Nghymru a Lloegr yw 10.

Cwestiynau Cyffredin: Beth mae ysgolion yn ei wneud i helpu i gefnogi plant ar y mater hwn?

Mae gan bob ysgol bolisi sy'n llywio eu hymateb i ddigwyddiadau, efallai bod ganddyn nhw fentoriaid a all helpu neu gynnal 'rhaglenwyr gwrth-fwlio' i godi ymwybyddiaeth. Hyd yn oed os yw'n digwydd y tu allan i'r ysgol, mae'n ddyletswydd arnyn nhw i ymchwilio a gweithredu os oes angen. Dylai rhieni deimlo y gallant fynd at yr ysgol am help a chefnogaeth os ydynt yn teimlo bod eu plentyn yn cael ei fwlio.

Canllawiau'r llywodraeth ynghylch seiberfwlio yn nodi'n glir bod gan arweinwyr ysgol, athrawon, staff ysgolion, rhieni a disgyblion oll hawliau a chyfrifoldebau mewn perthynas â seiberfwlio a dylent weithio gyda'i gilydd i greu amgylchedd lle gall disgyblion ddysgu a datblygu a gall staff gael gyrfaoedd boddhaus yn rhydd o aflonyddu a bwlio. Mae hefyd yn nodi y dylai fod gan bob ysgol bolisïau clir a dealladwy ar waith sy'n cynnwys defnydd derbyniol o dechnolegau gan ddisgyblion a staff sy'n mynd i'r afael â seiberfwlio.

Mae yna hefyd arweiniad gan y llywodraeth sydd wedi'i anelu at rieni a gofalwyr ar seiber-fwlio sy'n darparu llawer o gyngor defnyddiol.

Awgrymiadau ymarferol i gefnogi plant

Mae fideo gan Commons Sense Media yn rhoi 5 Ffordd i Atal Seiberfwlio
Sgyrsiau i'w cael

Grym geiriau 

Trafodwch effaith geiriau yn gallu cael ar-lein. Ssgwarnog rhain BBC yn berchen ar fideos byr lle mae plant yn rhannu straeon am seiberfwlio a ffrindiau ar-lein.

Bod yn garedig ar-lein

Tynnwch sylw at yr angen i fod yn 'garedig ar-lein' a chefnogi'r rhai a allai fod yn cael eu pigo ymlaen ar-lein.

Rheoli cyfeillgarwch

Siaradwch am sut i ddelio ag anghytundebau ffrindiau, ar-lein ac all-lein, mewn ffordd ddiogel.

Pwysigrwydd bod yn 'ymwybodol o rannu'

Gwnewch yn siŵr eu bod yn deall bod unrhyw beth y maent yn ei rannu neu ei roi allan amdanynt eu hunain (hyd yn oed rhwng ffrindiau) yn gallu cael ei weld gan bawb ar-lein. Nid oes dim yn breifat iawn unwaith y caiff ei rannu ar-lein.

Esboniwch pam mae pobl yn ei wneud

Siaradwch am y rhesymau pam y gall pobl fwlio eraill a sut mae'n gwneud i bobl deimlo.

Pwer er daioni

Trafodwch y pŵer sydd ganddyn nhw i wneud y peth iawn pan ddaw i gefnogi eraill ar-lein. Mae'r Cod ar-lein 'Stop, Speak, Support' yn gallu helpu.

Siarad â pherson dibynadwy 

Anogwch nhw i godi llais os ydyn nhw'n profi seiberfwlio neu'n nabod rhywun arall yn cael ei fwlio fel ei fod yn gwybod sut i gael y lefel gywir o gefnogaeth.

gweler ein canllawiau sgwrsio seiberfwlio oed-benodol i wneud y sgyrsiau hyn yn haws.

Pethau y gallwch chi eu gwneud

Adolygu apiau a llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio

Defnyddiwch ein canllawiau i gosod gosodiadau preifatrwydd ar yr apiau, llwyfannau, a dyfeisiau defnyddiant i greu gofod mwy diogel iddynt ei archwilio.

Sut i riportio digwyddiadau sy'n adrodd

Dysgwch nhw sut i riportio neu rwystro pobl ar yr apiau maen nhw'n eu defnyddio.

Byddwch yn ymwybodol o bolisi'r ysgol

Darganfyddwch pa gymorth y bydd ysgol eich plentyn yn ei roi i chi rhag ofn y bydd ei angen arnoch chi. Dywedir wrth ysgolion am sicrhau bod eu polisi amddiffyn plant yn cynnwys:

 • gweithdrefnau i leihau'r risg o cam-drin plentyn-ar-plentyn;
 • sut y bydd honiadau o gam-drin plentyn-ar-plentyn yn cael eu cofnodi, ymchwilio iddynt a sut yr ymdrinnir â hwy;
 • prosesau clir o ran sut y cefnogir dioddefwyr, cyflawnwyr ac unrhyw blentyn arall y mae cam-drin plentyn-ar-blentyn yn effeithio arno.

Gwyliwch fideos gyda'ch gilydd

Rhannwch hwn video gan BBC Own It am bwysau gan gyfoedion gyda'ch plentyn i wneud y mater hwn yn haws ei ddeall a'i ddeall.

Mwy o ganllawiau yn ôl i'r ysgol

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

Mwy i'w archwilio

Dyma rai straeon rhieni defnyddiol eraill a phrofiadau plant o seiberfwlio i roi mwy o fewnwelediadau i chi ar y mater: