BWYDLEN

BBC Own It

BBC Own It yw platfform diogelwch ar-lein y BBC sydd wedi’i gynllunio i helpu plant 7-12 oed, a’u rhieni, gofalwyr ac athrawon, i wneud y gorau o’u bywydau digidol. Mae hyn yn cynnwys helpu plant i ddod i adnabod eu dyfeisiau, dysgu sut i lywio’r byd ar-lein yn ddiogel a dod o hyd i help gydag unrhyw broblemau y gallent ddod ar eu traws.

Beth sydd angen i chi ei wybod am Own It

Mae gan wefan BBC Own It amrywiaeth o gynnwys i rieni a gofalwyr i helpu plant i lywio'r byd digidol yn ddiogel.

Mae yna hefyd adran athrawon, sy'n mapio cynnwys Own It i blant yn erbyn testunau gwersi diogelwch ar-lein ac sydd ag adnoddau i'w lawrlwytho ar gyfer yr ystafell ddosbarth.

Helpu plant i ddod o hyd i gydbwysedd

Mae'n bwysig iawn bod plant yn byw bywyd hapus ac iach ar-lein, ond gall y cydbwysedd hwnnw fynd yn anodd pan fyddant yn cael eu dwylo ar eu ffôn cyntaf.

Own Mae ganddo 4 prif adran i helpu plant:

  • Y Sylfeini yn cwmpasu gwahanol rannau o'u byd ar-lein, o gyfryngau cymdeithasol i gemau, o vlogio i sylwi ar newyddion ffug.
  • Cymerwch Reolaeth yn llawn cynnwys lles digidol.
  • Mae'n Bersonol yn cwmpasu cyfeillgarwch a pherthnasoedd ar-lein.
  • Peidiwch â phoeni yn rhoi cyngor ar sut i ymdopi â phroblemau y gall plant ddod ar eu traws ac yn cysylltu â sefydliadau i gynnig cymorth.

Bysellfwrdd arbennig i gefnogi'ch plentyn

Mae Ap a bysellfwrdd BBC Own It gellir ei lawrlwytho hefyd ar siop Apple neu Google Play. Mae’r ap a’r bysellfwrdd yn defnyddio technoleg dysgu peirianyddol a ddatblygwyd yn arbennig ynghyd â swyddogaeth hunan-adrodd i greu darlun o sut mae’ch plentyn yn gwneud yn ei fywyd ar-lein.

Adnoddau bwlb golau

Dadlwythwch yr ap o'r Apple Store neu Google Play, anogwch eich plentyn i wirio gyda'r ap ddwywaith y dydd i olrhain sut maen nhw'n teimlo.

Cefnogwch eich plentyn yn ei fyd digidol

Gwyliwch fideos cyngor diogelwch ar-lein rhieni rydyn ni wedi'u creu gyda nhw BBC Own It

Rydym wedi ymuno ag Own It i gynhyrchu fideos defnyddiol am helpu eich plentyn yn ei fyd digidol. Mae'n bwysig annog eich plentyn i ddysgu bod yn ddiogel ar-lein a dod yn ddinesydd digidol da, yn ogystal â chael y wybodaeth ddiweddaraf fel y gallwch chi fod yno ar eu cyfer pan fydd ganddynt gwestiynau neu bryderon. Ymwelwch â'r Gwefan BBC Own It i wylio'r holl fideos.

Beth sy'n newydd ar Own It?

Rhieni: Helpwch nhw i wneud y gorau o'u bywydau ar-lein

Mae adran rhieni newydd Own It, gan gynnwys fideos a grëwyd gennym gyda'n gilydd, yn llawn syniadau i helpu'ch plentyn i gael profiadau cadarnhaol ar-lein. O ddyfais gyntaf eich plentyn i reoli amser sgrin i gyngor ar hapchwarae, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i gynnwys defnyddiol.

 

Cynnwys rhieni ar BBC Own It

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022: Pob hwyl a gêm?

Mae byd hapchwarae fideo yn esblygu'n barhaus. O apiau symudol i dwrnameintiau gemau ar-lein, mae plant a phobl ifanc yn cael y cyfle i archwilio bydoedd gwahanol mewn gwahanol ffyrdd, gan greu cymunedau a chysylltu â phobl ledled y byd. Er y gall hyn fod yn gyffrous iawn i bobl ifanc, gall fod yn heriol i rieni ddeall y problemau y gall plant eu hwynebu. Os ydych chi wedi drysu, mae Own Mae wedi eich gorchuddio chi a'ch plentyn.

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022 ar BBC Own It

Adnoddau addysgu

Os ydych chi'n athro plant 7-11 oed, mae Own It wedi curadu cynnwys yn ddiweddar yn unol â'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig. Mae'n ymdrin â nifer o bynciau craidd ar gyfer gwersi diogelwch ar-lein gan gynnwys Bwlio Ar-lein, Preifatrwydd a Diogelwch a Hunan-Ddelwedd a Hunaniaeth ymhlith eraill. Mae pecynnau syniadau gwersi y gellir eu lawrlwytho i gyd-fynd â phob darn o gynnwys.

Athrawon ar BBC Own It

Ap y BBC Own It

Mae'r ap a'r bysellfwrdd yn helpu i hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol ar-lein ac yn cymryd camau i helpu pan fydd eich plentyn yn cael trafferth.

Mae'r bysellfwrdd yn defnyddio technoleg arbennig i wirio'r hyn sy'n cael ei deipio ac mae'n rhoi adborth a chefnogaeth, awgrymiadau defnyddiol a chyngor cyfeillgar. Mae gan ap BBC Own It hefyd nodwedd dyddiadur lle gall plant olrhain sut maen nhw'n teimlo.

Mae popeth y mae plentyn yn ei deipio gan ddefnyddio'r bysellfwrdd yn cael ei gadw'n gwbl breifat a byth yn gadael yr ap ar ei ddyfais. Mae hynny'n golygu y gall plant ddefnyddio'r bysellfwrdd, ychwanegu nodiadau ac olrhain eu hemosiynau heb boeni pwy allai weld.

Mae Adele Jennings o OurFamilylife.co.uk a rhiant vlogger Internet Matters yn rhannu ei hadolygiad o ap a bysellfwrdd BBC Own It.

Cefnogwch les eich plentyn

Yn ogystal â defnyddio gwefan ac ap BBC Own It, bydd angen eich help ar eich plentyn i gael y gorau o'i brofiadau ar-lein. Mae'n bwysig cael gwiriadau parhaus am yr hyn y maent yn ei wneud ar-lein. Rydyn ni wedi creu sawl canllaw i'ch helpu chi i wneud hynny. Gweler rhai o'r rhain isod i'ch helpu i reoli lles digidol eich plentyn.

Pecyn cymorth gwytnwch digidol

Rhowch law arweiniol i'ch plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol ar-lein gydag awgrymiadau ymarferol.

Awgrymiadau cychwyn sgwrs

Helpwch blant i ddelio â materion ar-lein ac agor am eu bywydau digidol gyda'r awgrymiadau syml hyn.

Cefnogaeth gysylltiedig i'ch plentyn

Er mwyn cefnogi'r gwaith rydyn ni wedi'i wneud i rieni ar reoli cynnwys amhriodol ar-lein, mae'r BBC wedi creu fideo i blant i'w tywys ar yr hyn y dylen nhw ei wneud os ydyn nhw'n dod ar draws unrhyw beth sy'n peri gofid ar-lein. Edrychwch ar y fideo yma.

Beth i'w wneud os ydych chi wedi gweld rhywbeth ar-lein sydd wedi eich cynhyrfu